Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>, Artur Świtalski <aswitalski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,56egzamin
projektyP2 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,56egzamin
projektyP3 45 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość norm ergonomicznych, zasad pomiarów antropometrycznych oraz metod optymalizacji przestrzeni pracy, w tym stanowisk komputerowych.
W-2Wiedza o uwarunkowaniach sprawności ludzkiego organizmu, znajomość podstawowych kategorii niepełnosprawności ruchowej i sensorycznej człowieka oraz metod przystosowania obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni do potrzeb użytkowników.
W-3Znajomość rysunku odręcznego, podstawowe umiejętności przygotowania dokumentacji w zakresie: rzut, przekroje, rozwinięcia ścian. Umiejętność rysowania perspektywy, aksonometrii. Obsługa podstawowych programów komputerowych do projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość pojęć ergonomicznych, technologicznych i kulturowych dotyczących projektowania wnętrz biurowych oraz metody optymalizacji przestrzeni pracy w tym stanowiska komputerowego.
C-2Pogłębiona wiedza na temat funkcjonalnych, ergonomicznych, technologicznych i kulturowych uwarunkowań kształtowania wnętrz sanitarnych i kuchennych.
C-3Umiejętność korzystania z literatury tematycznej, atlasów antropometrycznych i norm ergonometrycznych oraz wykonywania analiz ergonomicznych przestrzeni sanitarnych, stanowisk pracy w tym ciągów kuchennych.
C-4Nabycie umiejętności przystosowania przestrzeni projektowanej dla wszystkich kategorii użytkowników zgodnie z zasadami design for all.
C-5Umiejętność przygotowania projektu wnętrz wg założeń ideowych i zadań programowych oraz formułowania czytelnego przekazu architektonicznego za pomocą rysunku technicznego i prezentacji multimedialnej.
C-6Zdolność do samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy i podejmowania kompleksowych działań.
C-7Zdolność działania na rzecz podnoszania jakości środowiska życia człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.1
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.1
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.1
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.1
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.1
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.1
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.1
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa1
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa1
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.1
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.1
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.1
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.1
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.1
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.1
15
projekty
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.3
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.3
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.3
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).3
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.3
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.3
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).3
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.3
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.3
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.3
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.3
45
wykłady
T-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.2
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.1
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.2
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.3
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.2
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.1
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.1
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.2
T-W-9Podsumwanie zajęć.1
15
wykłady
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.1
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.2
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.1
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.1
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.1
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.1
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.1
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.1
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.1
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.2
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.1
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.1
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-P-2Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektu.3
A-P-3Przyswojenie podstawowych norm ergonomicznych, zrozumienie metod analizy ergonomicznej.2
A-P-4Opracowanie graficzne projektów.10
30
projekty
A-P-1Praca projektowa.45
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Przyswojenie podstawowych norm ergonomicznych, zrozumienie metod analizy ergonomicznej.10
A-P-4Opracowanie graficzne projektów.10
A-P-5Udział w zajęciach45
120
wykłady
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.15
30
wykłady
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
M-3Ćwiczenie klauzurowe polegające na prezentacji samodzielnych rozwiązań problemów ergonomicznych i projektowych oraz omówieniu ich wyników.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności i egzaminu testowego.
S-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/05_W01
posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
PAWiO_1A_W24C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-1, M-3S-1
PAWiO_1A_S1/C/05_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W26C-5T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/05_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U10C-4, C-3, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-2S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/05_U02
posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
PAWiO_1A_U11C-3, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-2S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/05_U03
potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U13C-5T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-2S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/05_U04
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
PAWiO_1A_U26C-4, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/05_K01
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
PAWiO_1A_K03C-6, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-P-9, T-P-10, T-P-11, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-15, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-11, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-15, T-P-12, T-P-13, T-P-14, T-P-3, T-P-1, T-P-2M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/05_W01
posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/05_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/05_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym stosować zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/05_U02
posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
2,0
3,0Student posiada w stopniu dostatecznym umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/05_U03
potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/05_U04
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
2,0
3,0Student posiada dostateczną umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/05_K01
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Złowodzki M., Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1997
 2. Czyński M., Ergonomia, Skrypt wykładów, Szczecin, 2009, www.maczynski.ps.pl
 3. Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Sfery pracy kończyn górnych. Wymiary., PKN, 1991, PN-91/N-08018
 4. Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla szkół wyższych., CIOP.PIB, 2006, www: nauka.gov.pl
 5. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa, 2000
 6. Grandjean, E., Ergonomia mieszkania, Arkady, Warszawa, 1978
 7. Gibbs J., Projektowanie wnętrz., PWN, Warszawa, 2008
 8. Smardzewski J., Projektowanie mebli., PWN, Warszawa, 2000
 9. Dane ergonomiczne do projektowania. Granice zasięgu rąk, wymiary., PKN, 1980, PN-80/N-08001
 10. Gediczka, A., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, COIP.PIB, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Złowodzki M., O ergonomii i architekturze, Wydawnictwo PK, Kraków, 2008
 2. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań, 2001
 3. Pile J., Historia wnętrz., Arkady, Warszawa, 2004
 4. Parissien S., Historia wnętrz, dom od roku 1700, Arkady, Warszawa, 2010
 5. Sparke P., Desigm - historia wzornictwa, Arkady, Warszawa, 2012
 6. Ashenburg K., Historia brudu, Bellona, Warszawa, 2009
 7. Papanek V., Dizajn dla realnego świata, Recto verso, Łódź, 2012

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.1
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.1
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.1
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.1
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.1
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.1
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.1
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa1
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa1
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.1
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.1
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.1
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.1
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.1
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.1
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.3
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.3
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.3
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).3
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.3
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.3
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.3
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.3
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).3
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.3
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.3
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.3
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.3
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.2
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.1
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.2
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.3
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.2
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.1
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.1
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.2
T-W-9Podsumwanie zajęć.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.1
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.2
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.1
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.1
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.1
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.1
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.1
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.1
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.1
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.2
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.1
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.1
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-P-2Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektu.3
A-P-3Przyswojenie podstawowych norm ergonomicznych, zrozumienie metod analizy ergonomicznej.2
A-P-4Opracowanie graficzne projektów.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Praca projektowa.45
A-P-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu.10
A-P-3Przyswojenie podstawowych norm ergonomicznych, zrozumienie metod analizy ergonomicznej.10
A-P-4Opracowanie graficzne projektów.10
A-P-5Udział w zajęciach45
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obowiązkowy udział w wykładach.15
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_W01posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W24ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
Cel przedmiotuC-1Znajomość pojęć ergonomicznych, technologicznych i kulturowych dotyczących projektowania wnętrz biurowych oraz metody optymalizacji przestrzeni pracy w tym stanowiska komputerowego.
C-2Pogłębiona wiedza na temat funkcjonalnych, ergonomicznych, technologicznych i kulturowych uwarunkowań kształtowania wnętrz sanitarnych i kuchennych.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-3Ćwiczenie klauzurowe polegające na prezentacji samodzielnych rozwiązań problemów ergonomicznych i projektowych oraz omówieniu ich wyników.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności i egzaminu testowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_W02zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-5Umiejętność przygotowania projektu wnętrz wg założeń ideowych i zadań programowych oraz formułowania czytelnego przekazu architektonicznego za pomocą rysunku technicznego i prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_U01praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności przystosowania przestrzeni projektowanej dla wszystkich kategorii użytkowników zgodnie z zasadami design for all.
C-3Umiejętność korzystania z literatury tematycznej, atlasów antropometrycznych i norm ergonometrycznych oraz wykonywania analiz ergonomicznych przestrzeni sanitarnych, stanowisk pracy w tym ciągów kuchennych.
C-5Umiejętność przygotowania projektu wnętrz wg założeń ideowych i zadań programowych oraz formułowania czytelnego przekazu architektonicznego za pomocą rysunku technicznego i prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym stosować zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_U02posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U11posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
Cel przedmiotuC-3Umiejętność korzystania z literatury tematycznej, atlasów antropometrycznych i norm ergonometrycznych oraz wykonywania analiz ergonomicznych przestrzeni sanitarnych, stanowisk pracy w tym ciągów kuchennych.
C-5Umiejętność przygotowania projektu wnętrz wg założeń ideowych i zadań programowych oraz formułowania czytelnego przekazu architektonicznego za pomocą rysunku technicznego i prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w stopniu dostatecznym umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_U03potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
Cel przedmiotuC-5Umiejętność przygotowania projektu wnętrz wg założeń ideowych i zadań programowych oraz formułowania czytelnego przekazu architektonicznego za pomocą rysunku technicznego i prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_U04posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U26posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności przystosowania przestrzeni projektowanej dla wszystkich kategorii użytkowników zgodnie z zasadami design for all.
C-3Umiejętność korzystania z literatury tematycznej, atlasów antropometrycznych i norm ergonometrycznych oraz wykonywania analiz ergonomicznych przestrzeni sanitarnych, stanowisk pracy w tym ciągów kuchennych.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
M-3Ćwiczenie klauzurowe polegające na prezentacji samodzielnych rozwiązań problemów ergonomicznych i projektowych oraz omówieniu ich wyników.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada dostateczną umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/05_K01wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Cel przedmiotuC-6Zdolność do samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy i podejmowania kompleksowych działań.
C-7Zdolność działania na rzecz podnoszania jakości środowiska życia człowieka.
Treści programoweT-W-1Ergonomia mebli biurowych, przykłady rozwiązań stanowisk pracy. Historia projektowania mebli biurowych.
T-W-2Przestrzeń biurowa w świetle przepisów: przepisy BHP, Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej itp. Gęstość zaludnienia powierzchni biurowej rozpatrywana w trzech poziomach: budynku biurowego, biura i pomieszczenia biurowego.
T-W-4Rozwiązania systemowe w kształtowaniu przestrzeni biurowych – Open space, Call center, Hot desking.
T-W-5Projektowanie pomieszczeń wspólnych: komunikacja wewnętrzna w budynku biurowym, szatnia, recepcja, hol operacyjny dla klientów. Projektowanie wnętrz biurowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-6Projektowanie pomieszczeń wspólnych: pomieszczenia gastronomiczne i miejsca wypoczynku dla pracowników.
T-W-7Warunki środowiskowe miejsca pracy: hałas, temperatura i jakość powietrza.
T-W-8Warunki środowiskowe miejsca pracy: tendencje w oświetleniu i stosowaniu barw w pomieszczeniach biurowych.
T-W-9Podsumwanie zajęć.
T-W-3Kształtowanie pokoi biurowych z uwzględnieniem powierzchni specjalnych: kabiny (strefy ograniczeń hałasu), dla menadżerów, do rozmów telefonicznych, narad i spotkań z klientem, miejsca pracy twórczej.
T-W-8RODZAJE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – standardy łazienek; pokój kąpielowy; sauna; domowe SPA; basen w domu.
T-W-9ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU ŁAZIENEK - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, przykłady projektów wykonawczych łazienek.
T-W-11MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – właściwości i wymogi materiałów do pomieszczeń „mokrych”, rodzaje i nowości materiałowe.
T-W-12HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historyczny rozwój kształtowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, nowe kierunki projektowania łazienek.
T-W-13PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
T-W-10URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH – warunki techniczne montażu urządzeń; indywidualny projekt urządzenia sanitarnego, różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-2ERGONOMIA W KUCHNI - optymalizacja przestrzeni pracy osoby sprawnej i niepełnosprawnej w kuchni; eliminacja uciążliwych czynności; kuchnia dla osoby niewidzącej; przykłady rozwiązań.
T-W-7ERGONOMIA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH - kryteria wygodnej i bezpiecznej łazienki dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej; sposoby przystosowania urządzeń.
T-W-1ERGONOMIA W KUCHNI - strefy pracy w kuchni; układy przestrzenne zabudowy meblowej w kuchni i jadalni; przykłady rozwiązań.
T-W-3MEBLE KUCHENNE – budowa mebla i detalu w kuchni ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań technicznych i materiałowych; meble systemowe; przykłady projektów technicznych.
T-W-4ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ KUCHENNYCH - wentylacja, instalacje elektryczne i hydrauliczne, warunki oświetleniowe i rodzaje światła w kuchni.
T-W-5URZĄDZENIA KUCHENNE – warunki techniczne montażu urządzeń; różnorodność form i przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań.
T-W-6HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ – historia wnętrz kuchennych, przykłady kreatywnego wykorzystanie tradycji we współczesnych rozwiązaniach oraz nowe kierunki kształtowania przestrzeni kuchennych.
T-P-9Wstępne szkice architektoniczne aranżacji przestrzeni biurowej. Korekta grupowa
T-P-10Rzuty i przekroje projektu wnętrza biurowego w skali 1:20. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu. Korekty indywidualne.
T-P-11Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Skala 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-12Rozwinięcia, przekroje, widoki projektu wnętrz biura. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, detale. Skala 1:20. Korekta grupowa.
T-P-13Końcowa indywidualna korekta zadania semestralnego.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu biura. Korekta grupowa.
T-P-3Ćwiczenie klauzurowe. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
T-P-4Omówienie klauzury. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska pracy. Korekta grupowa.
T-P-5Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk pracy, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Określenie wielkości pola pracy na stanowisku komputerowym dla wybranych fantomów. Korekta grupowa.
T-P-6Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska pracy w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-7Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy przy komputerze dla wybranych fantomów. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje i rzuty stanowiska pracy, skala 1:10. Korekty indywidualne.
T-P-8Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska pracy. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekta grupowa
T-P-4Wstępny projekt mebli kuchennych z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-5Projekt mebli kuchennych – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-6Ostateczny projekt techniczny kuchni - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa (oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-7Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu łazienki.
T-P-11Ostateczny projekt łazienki - rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje. Korekta grupowa(oddanie projektu technicznego kuchni w teczce A4).
T-P-8Przykładowe aranżacje wnętrz łazienek, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu łazienki w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-9Wstępny projekt łazienki z uwzględnieniem zagadnień technicznych (wymogi instalacji technicznych, wybór urządzeń) – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20. Korekty indywidualne.
T-P-10Projekt łazienki – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wstępne wizualizacje. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. Korekty indywidualne.
T-P-15Omówienie i ocena opracowań.
T-P-12Omówienia projektów technicznych łazienki. Wstępny projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty grupowe i indywidualne.
T-P-13Końcowe korekty/zmiany w projektach kuchni i łazienek. Projekt planszy podsumowującej semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-P-14Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
T-P-3Przykładowe aranżacje wnętrz kuchennych, meble, wyposażenie. Analizy ergonomiczne oraz szkice koncepcyjne projektu kuchni w skali 1:20. Korekta grupowa.
T-P-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-P-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie norm ergonomicznych i materiałów wyjściowych do projektu kuchni. Korekta grupowa.
Metody nauczaniaM-2Grupowe i indywidualne korekty rozwiązań projektowanych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń (projekt biura i stanowiska pracy) składa się z oceny ćwiczenia klauzulowego, prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszy.
S-3Ocena formująca: Ocena ćwiczeń projektowych składa się z ocen z projektu technicznego kuchni i łazienki oddanych w teczkach A4, prezentacji zaawansowania zadań projektowych oraz oceny końcowej zadania semestralnego przedstawionego na planszy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny.
3,5
4,0
4,5
5,0