Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki i technologie w architekturze 3:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki i technologie w architekturze 3
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Bardzo dobra umiejętność sporządzania rysunku odręcznego i technicznego. Znajomość zagadnień budowlanych umożliwiającym ocenę realności rozwiązania projektowego pod względem materiałowym, technicznym i technologicznym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zagadnienia techniczne i technologiczne w budownictwie i architekturze specjalistyczne. Zajęcia oparte są na wybranych przykładach rozwiązań szczegółowych architektonicznych i budowlanych w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów wykonawczych. Rysunki szczegółowe. Wykład 1. Zagadnienie wspomagania ogrzewania budynku za pomocą dekoracyjnych urządzeń grzewczych (kominek z otwartym i zamkniętym paleniskiem, kominki elektryczne itp.) Aspekt bezpieczeństwa użytkowania, estetyki i ekonomiczny. Wykład 2. Zagadnienie wbudowania kominka w budynku wielorodzinnym i sposoby rozwiązania jego instalacji. Wykład 3. Kształtowanie pomieszczeń do instalacji urządzeń grzewczych oraz służących odzyskowi ciepła (kotły gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe, rekuperatory itp.). Wykład 4. Wentylacja pomieszczeń, zjawisko ciągu wstecznego oraz zagadnienie osprzętu zewnętrznego (nasady kominowe). Wykład 5. Stolarka okienna (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Stolarka drzwiowa (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Zasady wymiarowania i opisywania stolarki drzwiowej i okiennej w projekcie budowlanym. Wykład 8. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia kuchennego (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 9. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia łazienki (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 10. Zagadnienie kształtowania ogrodzeń (aspekt estetyczny oraz bezpieczeństwa użytkowania). Rodzaje materiałów, techniki i technologie wykonania ogrodzeń, zabezpieczenie ich przed wpływem wilgoci oraz destrukcyjnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wykład 11. Zagadnienie kształtowania dojść pieszych. Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 12. Zagadnienie kształtowania dojazdów dla samochodów (w pobliżu budynku). Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 13. Markizy, wiaty i zadaszenia. Aspekt estetyczny, konstrukcyjny oraz techniczny i technologiczny. Wykład 14. Odwodnienie połaci dachowej stromej. Wykład 15. Odwodnienie stropodachu - użytkowego i nieużytkowego, zielonego i niezazielenionego.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Studenci w trakcie wykładów oprócz poznania technicznych i technologicznych sposobów rozwiazania problemu budowlanego opracowują rysunki techniczne szczegółów architektonicznych zgodnie ze wskazaniami wykładowcy. Wykładowca przedstawia w trakcie trwania zajęć problemy związane z zastosowaniem materiałów budowlanych, technik i technologii oraz sposoby ich rozwiązania. Podawane są również alternatywne rozwiązania techniczne i technologiczne ze wskazaniem apektu trwałości przegród budowlanych i materiałów oraz w odniesienu do zagadnień cieplnych i wilgotnościowych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach polega na uczestnictwie w dyskusji i podjęciu próby samodzielnego rozwiązania problemu.15
A-W-2Samodzielna praca w domu polegająca na opracowaniu rysunkowym zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji na wykładach oraz prezentacja rozwiązania autorskiego podczas następnych zajęć.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/07A_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie).
PAWiO_1A_W02C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/07A_U01
Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
PAWiO_1A_U04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/07A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/07A_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie).
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/07A_U01
Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/07A_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Kettler K., Murarstwo, Rea Stam, Warszawa, 2008, 1, Część 1
 2. Kettler K., Murarstwo, Rea Stam, Warszawa, 2008, 1, Część 2
 3. Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Arkady, Warszawa, 1989, 1
 4. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI plus Markiewicz, Kraków, 2011
 5. Martinek W., Budownictwo ogóne, WSiP, Bytom, 1975, 5, Część 1
 6. Martinek W., Budownictwo ogólne, WSiP, Bytom, 1975, 5, Część 2
 7. Rudolf W., Encyklopedia budowlana dla początkujących i średnio zaawansowanych, Agora SA, Warszawa, 2012, II, Część 1
 8. Rudolf W., Encyklopedia budowlana dla początkujących i średnio zaawansowanych, Agora SA, Warszawa, 2012, II, Część 2
 9. Skórski A., Stropy, dachy, stropodachy w budownictwie wiejskim, ARKADY, Warszawa, 1976

Literatura dodatkowa

 1. Podwysocka Z., Szczelny komin z klinkieru, Murator, Warszawa, 2012, 8/340, s. 94-98
 2. Kazimierowicz A., Trusewicz E., Ściany działowe, Murator, Warszawa, 2012, 11/343, s. 107-121
 3. Podwysocka Z., Tu wyżej, tam niżej. Budowa sufitu podwieszanego, Murator, Warszawa, 2012, 12/344, s. 122-126

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zagadnienia techniczne i technologiczne w budownictwie i architekturze specjalistyczne. Zajęcia oparte są na wybranych przykładach rozwiązań szczegółowych architektonicznych i budowlanych w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów wykonawczych. Rysunki szczegółowe. Wykład 1. Zagadnienie wspomagania ogrzewania budynku za pomocą dekoracyjnych urządzeń grzewczych (kominek z otwartym i zamkniętym paleniskiem, kominki elektryczne itp.) Aspekt bezpieczeństwa użytkowania, estetyki i ekonomiczny. Wykład 2. Zagadnienie wbudowania kominka w budynku wielorodzinnym i sposoby rozwiązania jego instalacji. Wykład 3. Kształtowanie pomieszczeń do instalacji urządzeń grzewczych oraz służących odzyskowi ciepła (kotły gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe, rekuperatory itp.). Wykład 4. Wentylacja pomieszczeń, zjawisko ciągu wstecznego oraz zagadnienie osprzętu zewnętrznego (nasady kominowe). Wykład 5. Stolarka okienna (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Stolarka drzwiowa (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Zasady wymiarowania i opisywania stolarki drzwiowej i okiennej w projekcie budowlanym. Wykład 8. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia kuchennego (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 9. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia łazienki (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 10. Zagadnienie kształtowania ogrodzeń (aspekt estetyczny oraz bezpieczeństwa użytkowania). Rodzaje materiałów, techniki i technologie wykonania ogrodzeń, zabezpieczenie ich przed wpływem wilgoci oraz destrukcyjnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wykład 11. Zagadnienie kształtowania dojść pieszych. Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 12. Zagadnienie kształtowania dojazdów dla samochodów (w pobliżu budynku). Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 13. Markizy, wiaty i zadaszenia. Aspekt estetyczny, konstrukcyjny oraz techniczny i technologiczny. Wykład 14. Odwodnienie połaci dachowej stromej. Wykład 15. Odwodnienie stropodachu - użytkowego i nieużytkowego, zielonego i niezazielenionego.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studenci w trakcie wykładów oprócz poznania technicznych i technologicznych sposobów rozwiazania problemu budowlanego opracowują rysunki techniczne szczegółów architektonicznych zgodnie ze wskazaniami wykładowcy. Wykładowca przedstawia w trakcie trwania zajęć problemy związane z zastosowaniem materiałów budowlanych, technik i technologii oraz sposoby ich rozwiązania. Podawane są również alternatywne rozwiązania techniczne i technologiczne ze wskazaniem apektu trwałości przegród budowlanych i materiałów oraz w odniesienu do zagadnień cieplnych i wilgotnościowych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach polega na uczestnictwie w dyskusji i podjęciu próby samodzielnego rozwiązania problemu.15
A-W-2Samodzielna praca w domu polegająca na opracowaniu rysunkowym zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji na wykładach oraz prezentacja rozwiązania autorskiego podczas następnych zajęć.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/07A_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia techniczne i technologiczne w budownictwie i architekturze specjalistyczne. Zajęcia oparte są na wybranych przykładach rozwiązań szczegółowych architektonicznych i budowlanych w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów wykonawczych. Rysunki szczegółowe. Wykład 1. Zagadnienie wspomagania ogrzewania budynku za pomocą dekoracyjnych urządzeń grzewczych (kominek z otwartym i zamkniętym paleniskiem, kominki elektryczne itp.) Aspekt bezpieczeństwa użytkowania, estetyki i ekonomiczny. Wykład 2. Zagadnienie wbudowania kominka w budynku wielorodzinnym i sposoby rozwiązania jego instalacji. Wykład 3. Kształtowanie pomieszczeń do instalacji urządzeń grzewczych oraz służących odzyskowi ciepła (kotły gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe, rekuperatory itp.). Wykład 4. Wentylacja pomieszczeń, zjawisko ciągu wstecznego oraz zagadnienie osprzętu zewnętrznego (nasady kominowe). Wykład 5. Stolarka okienna (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Stolarka drzwiowa (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Zasady wymiarowania i opisywania stolarki drzwiowej i okiennej w projekcie budowlanym. Wykład 8. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia kuchennego (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 9. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia łazienki (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 10. Zagadnienie kształtowania ogrodzeń (aspekt estetyczny oraz bezpieczeństwa użytkowania). Rodzaje materiałów, techniki i technologie wykonania ogrodzeń, zabezpieczenie ich przed wpływem wilgoci oraz destrukcyjnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wykład 11. Zagadnienie kształtowania dojść pieszych. Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 12. Zagadnienie kształtowania dojazdów dla samochodów (w pobliżu budynku). Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 13. Markizy, wiaty i zadaszenia. Aspekt estetyczny, konstrukcyjny oraz techniczny i technologiczny. Wykład 14. Odwodnienie połaci dachowej stromej. Wykład 15. Odwodnienie stropodachu - użytkowego i nieużytkowego, zielonego i niezazielenionego.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/07A_U01Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia techniczne i technologiczne w budownictwie i architekturze specjalistyczne. Zajęcia oparte są na wybranych przykładach rozwiązań szczegółowych architektonicznych i budowlanych w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów wykonawczych. Rysunki szczegółowe. Wykład 1. Zagadnienie wspomagania ogrzewania budynku za pomocą dekoracyjnych urządzeń grzewczych (kominek z otwartym i zamkniętym paleniskiem, kominki elektryczne itp.) Aspekt bezpieczeństwa użytkowania, estetyki i ekonomiczny. Wykład 2. Zagadnienie wbudowania kominka w budynku wielorodzinnym i sposoby rozwiązania jego instalacji. Wykład 3. Kształtowanie pomieszczeń do instalacji urządzeń grzewczych oraz służących odzyskowi ciepła (kotły gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe, rekuperatory itp.). Wykład 4. Wentylacja pomieszczeń, zjawisko ciągu wstecznego oraz zagadnienie osprzętu zewnętrznego (nasady kominowe). Wykład 5. Stolarka okienna (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Stolarka drzwiowa (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Zasady wymiarowania i opisywania stolarki drzwiowej i okiennej w projekcie budowlanym. Wykład 8. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia kuchennego (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 9. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia łazienki (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 10. Zagadnienie kształtowania ogrodzeń (aspekt estetyczny oraz bezpieczeństwa użytkowania). Rodzaje materiałów, techniki i technologie wykonania ogrodzeń, zabezpieczenie ich przed wpływem wilgoci oraz destrukcyjnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wykład 11. Zagadnienie kształtowania dojść pieszych. Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 12. Zagadnienie kształtowania dojazdów dla samochodów (w pobliżu budynku). Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 13. Markizy, wiaty i zadaszenia. Aspekt estetyczny, konstrukcyjny oraz techniczny i technologiczny. Wykład 14. Odwodnienie połaci dachowej stromej. Wykład 15. Odwodnienie stropodachu - użytkowego i nieużytkowego, zielonego i niezazielenionego.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/07A_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Zagadnienia techniczne i technologiczne w budownictwie i architekturze specjalistyczne. Zajęcia oparte są na wybranych przykładach rozwiązań szczegółowych architektonicznych i budowlanych w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów wykonawczych. Rysunki szczegółowe. Wykład 1. Zagadnienie wspomagania ogrzewania budynku za pomocą dekoracyjnych urządzeń grzewczych (kominek z otwartym i zamkniętym paleniskiem, kominki elektryczne itp.) Aspekt bezpieczeństwa użytkowania, estetyki i ekonomiczny. Wykład 2. Zagadnienie wbudowania kominka w budynku wielorodzinnym i sposoby rozwiązania jego instalacji. Wykład 3. Kształtowanie pomieszczeń do instalacji urządzeń grzewczych oraz służących odzyskowi ciepła (kotły gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe, rekuperatory itp.). Wykład 4. Wentylacja pomieszczeń, zjawisko ciągu wstecznego oraz zagadnienie osprzętu zewnętrznego (nasady kominowe). Wykład 5. Stolarka okienna (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Stolarka drzwiowa (aluminiowa, drewniana, plastikowa). Wady i zalety. Nazewnictwo i szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Zasady wymiarowania i opisywania stolarki drzwiowej i okiennej w projekcie budowlanym. Wykład 8. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia kuchennego (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 9. Zagadnienia ergonomiczne w kształtowaniu pomieszczenia łazienki (osprzęt, parametry przestrzenne, wymiary). Problematyka kształtowania przestrzeni w aspekcie jej dostępności przez osobę z dysfunkcjami narządów ruchu. Wykład 10. Zagadnienie kształtowania ogrodzeń (aspekt estetyczny oraz bezpieczeństwa użytkowania). Rodzaje materiałów, techniki i technologie wykonania ogrodzeń, zabezpieczenie ich przed wpływem wilgoci oraz destrukcyjnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wykład 11. Zagadnienie kształtowania dojść pieszych. Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 12. Zagadnienie kształtowania dojazdów dla samochodów (w pobliżu budynku). Materiały oraz techniki i technologie służące do ich wzniesienia. Wykład 13. Markizy, wiaty i zadaszenia. Aspekt estetyczny, konstrukcyjny oraz techniczny i technologiczny. Wykład 14. Odwodnienie połaci dachowej stromej. Wykład 15. Odwodnienie stropodachu - użytkowego i nieużytkowego, zielonego i niezazielenionego.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0