Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki i technologie w architekturze 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki i technologie w architekturze 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Wojtkun <drossel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Bardzo dobra umiejętność sporządzania rysunku odręcznego i technicznego. Znajomość zagadnień budowlanych umożliwiającym ocenę realności rozwiązania projektowego pod względem materiałowym, technicznym i technologicznym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Grupa zagadnień szczegółowych (techniczne i technologiczne) odnoszących się do przegród budowlanych i ich połączeń. Celem zajęć jest przybliżenie sposobu kształtowania rozwiązań budowlanych w skali umożliwiającej ich wykonanie na budowie. Wykład 1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów (stopy, ławy i płyty fundamentowe, podszybia windy) - rozwiązania klasyczne lepikowo-papowe i alternatywne. Wykład 2. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia. Wykład 3. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 4. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie cokołowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 5. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie attykowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Wewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Poziome przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Stropodachy - typologia. Wykład 8. Stropodachy - szczegóły rozwiązań. Wykład 9. Stropodachy z warstwą biologicznie czynną. Wykład 10. Dachy wysokie - typologia, materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 11. Łączniki izotermiczne. Wykład 12. Stolarka drzwiowa. Wykład 13. Stolarka okienna. Przykłady systemów szklenia elewacji i rozwiązania szczegółowe. Wykład 14. Ściany szklane we wnętrzach. Wykład 15. Zaliczenie wykładów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Studenci w trakcie wykładów oprócz poznania technicznych i technologicznych sposobów rozwiazania problemu budowlanego opracowują rysunki techniczne szczegółów architektonicznych zgodnie ze wskazaniami wykładowcy. Wykładowca przedstawia w trakcie trwania zajęć problemy związane z zastosowaniem materiałów budowlanych, technik i technologii oraz sposoby ich rozwiązania. Podawane są również alternatywne rozwiązania techniczne i technologiczne ze wskazaniem apektu trwałości przegród budowlanych i materiałów oraz w odniesienu do zagadnień cieplnych i wilgotnościowych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach polega na uczestnictwie w dyskusji i podjęciu próby samodzielnego rozwiązania problemu.15
A-W-2Samodzielna praca w domu polegająca na opracowaniu rysunkowym zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji na wykładach oraz prezentacja rozwiązania autorskiego podczas następnych zajęć.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/03A_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/03A_U01
Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
PAWiO_1A_U04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/03A_K01
Rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/03A_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/03A_K01
Rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Kettler K., Murarstwo, Rea Stam, Warszawa, 2008, 1, Część 1
 2. Kettler K., Murarstwo, Rea Stam, Warszawa, 2008, 1, Część 2
 3. Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Arkady, Warszawa, 1989, 1
 4. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI plus Markiewicz, Kraków, 2011
 5. Martinek W., Budownictwo ogóne, WSiP, Bytom, 1975, 5, Część 1
 6. Martinek W., Budownictwo ogólne, WSiP, Bytom, 1975, 5, Część 2
 7. Rudolf W., Encyklopedia budowlana dla początkujących i średnio zaawansowanych, Agora SA, Warszawa, 2012, II, Część 1
 8. Rudolf W., Encyklopedia budowlana dla początkujących i średnio zaawansowanych, Agora SA, Warszawa, 2012, II, Część 2
 9. Skórski A., Stropy, dachy, stropodachy w budownictwie wiejskim, ARKADY, Warszawa, 1976

Literatura dodatkowa

 1. Podwysocka Z., Szczelny komin z klinkieru, Murator, Warszawa, 2012, 8/340, s. 94-98
 2. Kazimierowicz A., Trusewicz E., Ściany działowe, Murator, Warszawa, 2012, 11/343, s. 107-121
 3. Podwysocka Z., Tu wyżej, tam niżej. Budowa sufitu podwieszanego, Murator, Warszawa, 2012, 12/344, s. 122-126

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Grupa zagadnień szczegółowych (techniczne i technologiczne) odnoszących się do przegród budowlanych i ich połączeń. Celem zajęć jest przybliżenie sposobu kształtowania rozwiązań budowlanych w skali umożliwiającej ich wykonanie na budowie. Wykład 1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów (stopy, ławy i płyty fundamentowe, podszybia windy) - rozwiązania klasyczne lepikowo-papowe i alternatywne. Wykład 2. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia. Wykład 3. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 4. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie cokołowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 5. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie attykowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Wewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Poziome przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Stropodachy - typologia. Wykład 8. Stropodachy - szczegóły rozwiązań. Wykład 9. Stropodachy z warstwą biologicznie czynną. Wykład 10. Dachy wysokie - typologia, materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 11. Łączniki izotermiczne. Wykład 12. Stolarka drzwiowa. Wykład 13. Stolarka okienna. Przykłady systemów szklenia elewacji i rozwiązania szczegółowe. Wykład 14. Ściany szklane we wnętrzach. Wykład 15. Zaliczenie wykładów.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studenci w trakcie wykładów oprócz poznania technicznych i technologicznych sposobów rozwiazania problemu budowlanego opracowują rysunki techniczne szczegółów architektonicznych zgodnie ze wskazaniami wykładowcy. Wykładowca przedstawia w trakcie trwania zajęć problemy związane z zastosowaniem materiałów budowlanych, technik i technologii oraz sposoby ich rozwiązania. Podawane są również alternatywne rozwiązania techniczne i technologiczne ze wskazaniem apektu trwałości przegród budowlanych i materiałów oraz w odniesienu do zagadnień cieplnych i wilgotnościowych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach polega na uczestnictwie w dyskusji i podjęciu próby samodzielnego rozwiązania problemu.15
A-W-2Samodzielna praca w domu polegająca na opracowaniu rysunkowym zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji na wykładach oraz prezentacja rozwiązania autorskiego podczas następnych zajęć.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/03A_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Grupa zagadnień szczegółowych (techniczne i technologiczne) odnoszących się do przegród budowlanych i ich połączeń. Celem zajęć jest przybliżenie sposobu kształtowania rozwiązań budowlanych w skali umożliwiającej ich wykonanie na budowie. Wykład 1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów (stopy, ławy i płyty fundamentowe, podszybia windy) - rozwiązania klasyczne lepikowo-papowe i alternatywne. Wykład 2. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia. Wykład 3. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 4. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie cokołowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 5. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie attykowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Wewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Poziome przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Stropodachy - typologia. Wykład 8. Stropodachy - szczegóły rozwiązań. Wykład 9. Stropodachy z warstwą biologicznie czynną. Wykład 10. Dachy wysokie - typologia, materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 11. Łączniki izotermiczne. Wykład 12. Stolarka drzwiowa. Wykład 13. Stolarka okienna. Przykłady systemów szklenia elewacji i rozwiązania szczegółowe. Wykład 14. Ściany szklane we wnętrzach. Wykład 15. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/03A_U01Potrafi w sposób czytelny przedstawić rozwiązanie szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem) oraz użyte w nim materiały.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Grupa zagadnień szczegółowych (techniczne i technologiczne) odnoszących się do przegród budowlanych i ich połączeń. Celem zajęć jest przybliżenie sposobu kształtowania rozwiązań budowlanych w skali umożliwiającej ich wykonanie na budowie. Wykład 1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów (stopy, ławy i płyty fundamentowe, podszybia windy) - rozwiązania klasyczne lepikowo-papowe i alternatywne. Wykład 2. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia. Wykład 3. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 4. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie cokołowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 5. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie attykowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Wewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Poziome przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Stropodachy - typologia. Wykład 8. Stropodachy - szczegóły rozwiązań. Wykład 9. Stropodachy z warstwą biologicznie czynną. Wykład 10. Dachy wysokie - typologia, materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 11. Łączniki izotermiczne. Wykład 12. Stolarka drzwiowa. Wykład 13. Stolarka okienna. Przykłady systemów szklenia elewacji i rozwiązania szczegółowe. Wykład 14. Ściany szklane we wnętrzach. Wykład 15. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/03A_K01Rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z uwarunkowaniami podstawowymi związanymi z kształtowaniem architektury obiektów budowlanych w zakresie rozwiązań budowlanych, nowoczesnych materiałów i technologii, zagadnień wymiarowania, skali oraz wpływem rozwiązań technologicznych na formę projektowanych obiektów architektonicznych.
Treści programoweT-W-1Grupa zagadnień szczegółowych (techniczne i technologiczne) odnoszących się do przegród budowlanych i ich połączeń. Celem zajęć jest przybliżenie sposobu kształtowania rozwiązań budowlanych w skali umożliwiającej ich wykonanie na budowie. Wykład 1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów (stopy, ławy i płyty fundamentowe, podszybia windy) - rozwiązania klasyczne lepikowo-papowe i alternatywne. Wykład 2. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia. Wykład 3. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane - materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 4. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie cokołowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 5. Zewnętrzne pionowe przegrody budowlane w strefie attykowej - szczegóły rozwiązań. Wykład 6. Wewnętrzne pionowe przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Poziome przegrody budowlane - typologia, szczegóły rozwiązań. Wykład 7. Stropodachy - typologia. Wykład 8. Stropodachy - szczegóły rozwiązań. Wykład 9. Stropodachy z warstwą biologicznie czynną. Wykład 10. Dachy wysokie - typologia, materiały, szczegóły rozwiązań. Wykład 11. Łączniki izotermiczne. Wykład 12. Stolarka drzwiowa. Wykład 13. Stolarka okienna. Przykłady systemów szklenia elewacji i rozwiązania szczegółowe. Wykład 14. Ściany szklane we wnętrzach. Wykład 15. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja przez wykładowcę wybranego problemu technicznego w formie rysunku na tablicy, rysunku elektronicznego, prezentacji multimedialnej, wizyty na budowie. Korekta opracowanych przez studentów rysunków detali architektoniczno-budowlanych, wyjaśnienia wątpliwości i błędów, dyskusja o wpływie rozwiązań technologicznych na kształt przestrzenny i funkcje obiektów architektonicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w trakcie ich trwania oraz jakości dostarczonych prac rysunkowych. Zakres opracowania rysunków i ich ilość jest określana przez wykładowcę na początku semestru. Na jakość dostarczonych prac rysunkowych składa się: - poprawność przedstawionego rozwiązania - 50% - czytelność rysunku - 10% - wymiarowanie - 10% - oryginalność rozwiązania 20% - opis rozwiązania - 10% Nie dostarczenie w ustalonym terminie odpowiedniej ilości rysunków lub nieobecność nieusprawiedliwiona na więcej niż 3 zajęciach może być powodem nie zaliczenia przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność czytelnego przedstawienia rozwiązania szczegółu architektonicznego i budowlanego (wraz z wymiarowaniem), który zawiera podstawowe cechy pozwalające określić jego niezawodność i trwałość oraz użyte materiały.
3,5
4,0
4,5
5,0