Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Specjalistyczne projektowanie założeń zielonych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Specjalistyczne projektowanie założeń zielonych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 30 4,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności dotyczące projektowania w przestrzeni otwartej, w tym różnych rodzajów założeń zielonych i otoczenia nabyte we wcześniejszych semestrach.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z typologią i charakterystyką współczesnych założeń zielonych o specjalnym przeznaczeniu ich specyfiką i tendencjami w zakresie ich kształtowania oraz nabycie umiejętności projektowania wybranych typów założen zielonych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Współczesne założenia zielone specjalnego przeznaczenia - wprowadzenie.2
T-P-2Koncepcja zagospodarowania założenia zielonego o specjalnym przeznaczeniu.10
T-P-3Rozwiązania szczegółowe dla zagospodarowania założenia zielonego specjalnego przeznaczenia. Dobór elementów zagospodarowania. Dobór gatunkowy roślin.18
30
wykłady
T-W-1Typologia specjalistycznych założeń zielonych ze względu na ich funkcję, symbolikę i formę.2
T-W-2Charakterystyka poszczególnych rodzajów specjalistycznych założeń zielonych Omówienie przykładów i zasad projektowania założeń zielonych o charakterze modelowym: - ogrody regionalne (francuskie, angielskie, orientalne) - ogrody stylowe - założenia targowe i wystawienicze - ogrody dydaktyczne, palmiarnie - założenia boisk trawiastych - pola golfowe - założenia zielone z zastosowaniem płaszczyzn wodnych Zasady projektowania założeń urbanistycznych w przestrzeniach otwartych w ich relacji z architekturą i istniejącym zagospodarowaniem terenu13
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Poszukiwanie inspiracji i modelowych rozwiązań.60
A-P-2Praca własna - przygotowanie rysunków i plansz.60
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranych założeń zielonych i ogrodów.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Konfrontacje i dyskusje
M-4Ćwiczenia laboratoryjne i korekty indywidualne
M-5Seminarium
M-6Metoda przypadku
M-7Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa w zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu projektowego na poszczególnych etapach.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac projektowych zawierających umiejętność łaczenia teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji i zdolność wykorzystania symboliki i znaku. Stopień zaangażowania pracy i dyskusji w zespole.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z projektu. Aktywny udział w zajęciach.
S-5Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna dotycząca zasad projektowania wybranej formy założeń zielonych.
S-6Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-7Ocena podsumowująca: Projekt semestralny projektu załozenia zielonego o wybranej funkcji specjalistycznej. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu (zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu) oraz wartość estetyczna projektu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/15_W02
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-6S-5

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/15_U02
potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U08C-1T-P-2, T-P-1, T-P-3M-3, M-7S-2, S-3, S-6, S-7

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/15_K01
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-P-2, T-P-1, T-P-3M-1, M-2, M-3, M-7, M-6S-2, S-3, S-6, S-7

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/15_W02
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu zasady projektowania i urządzania wybranych otoczenia specjalnego przeznaczenia oraz tendencje w ich kształtowaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/15_U02
potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi graficznie przekazać przyjęte rozwiązania projektowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/15_K01
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
2,0
3,0Student wykazuje w ograniczonym stopniu profesjonalizm w pracy i zaangażowanie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Bernaciak A., Omiecka J., Smogorzewska W., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Hortpress Sp. z o.o., 2007, Cz. II
 2. Czałczyńska-Podolska M., Architektura miejsca zabawy. Zabawa jako czynnik integracji (w) przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo ZUT, Szczecin, 2019
 3. Filipczak J. (red.), Katalog roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 2006
 4. Latocha P., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Hortpress Sp. z o.o., 2006, Cz. III, IV
 5. Marcus C. C., Francis C., People places, John Wiley & Sons, New York, 1998
 6. Mitkowska A., Siewniak M., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 1998
 7. Siwiec A., Pokorski J., Kształtowanie terenów zieleni, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998
 8. Vidiella S. A., Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Loft Publications, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

 1. Czałczyńska-Podolska M, Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych: w poszukiwaniu alternatyw dla koncepcji post-and-platform i klasycznych ogrodów dziecięcych, Czasopismo Techniczne, 2011, nr 6-A(19), str. 263– 270
 2. Czałczyńska-Podolska M., Współczesne ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych, Czasopismo Techniczne, 2012, nr 8-A(30)
 3. Czałczyńska-Podolska M., Od obiektu muzealnego do centrum życia społecznego – współczesna koncepcja ogrodu botanicznego, Czasopismo Techniczne, 2015, nr 5A(5), str. 79–91
 4. Czałczyńska-Podolska M., Rzeszotarska-Pałka M., Ogród szpitalny jako miejsce terapii i rekonwalescencji, Czasopismo: Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 2016, nr 4, str. 609–619
 5. Ogrody, czasopismo
 6. Zieleń miejska, czasopismo, Abrys, Warszawa

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Współczesne założenia zielone specjalnego przeznaczenia - wprowadzenie.2
T-P-2Koncepcja zagospodarowania założenia zielonego o specjalnym przeznaczeniu.10
T-P-3Rozwiązania szczegółowe dla zagospodarowania założenia zielonego specjalnego przeznaczenia. Dobór elementów zagospodarowania. Dobór gatunkowy roślin.18
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Typologia specjalistycznych założeń zielonych ze względu na ich funkcję, symbolikę i formę.2
T-W-2Charakterystyka poszczególnych rodzajów specjalistycznych założeń zielonych Omówienie przykładów i zasad projektowania założeń zielonych o charakterze modelowym: - ogrody regionalne (francuskie, angielskie, orientalne) - ogrody stylowe - założenia targowe i wystawienicze - ogrody dydaktyczne, palmiarnie - założenia boisk trawiastych - pola golfowe - założenia zielone z zastosowaniem płaszczyzn wodnych Zasady projektowania założeń urbanistycznych w przestrzeniach otwartych w ich relacji z architekturą i istniejącym zagospodarowaniem terenu13
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Poszukiwanie inspiracji i modelowych rozwiązań.60
A-P-2Praca własna - przygotowanie rysunków i plansz.60
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranych założeń zielonych i ogrodów.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/15_W02zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z typologią i charakterystyką współczesnych założeń zielonych o specjalnym przeznaczeniu ich specyfiką i tendencjami w zakresie ich kształtowania oraz nabycie umiejętności projektowania wybranych typów założen zielonych.
Treści programoweT-W-1Typologia specjalistycznych założeń zielonych ze względu na ich funkcję, symbolikę i formę.
T-W-2Charakterystyka poszczególnych rodzajów specjalistycznych założeń zielonych Omówienie przykładów i zasad projektowania założeń zielonych o charakterze modelowym: - ogrody regionalne (francuskie, angielskie, orientalne) - ogrody stylowe - założenia targowe i wystawienicze - ogrody dydaktyczne, palmiarnie - założenia boisk trawiastych - pola golfowe - założenia zielone z zastosowaniem płaszczyzn wodnych Zasady projektowania założeń urbanistycznych w przestrzeniach otwartych w ich relacji z architekturą i istniejącym zagospodarowaniem terenu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-6Metoda przypadku
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna dotycząca zasad projektowania wybranej formy założeń zielonych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu zasady projektowania i urządzania wybranych otoczenia specjalnego przeznaczenia oraz tendencje w ich kształtowaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/15_U02potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z typologią i charakterystyką współczesnych założeń zielonych o specjalnym przeznaczeniu ich specyfiką i tendencjami w zakresie ich kształtowania oraz nabycie umiejętności projektowania wybranych typów założen zielonych.
Treści programoweT-P-2Koncepcja zagospodarowania założenia zielonego o specjalnym przeznaczeniu.
T-P-1Współczesne założenia zielone specjalnego przeznaczenia - wprowadzenie.
T-P-3Rozwiązania szczegółowe dla zagospodarowania założenia zielonego specjalnego przeznaczenia. Dobór elementów zagospodarowania. Dobór gatunkowy roślin.
Metody nauczaniaM-3Konfrontacje i dyskusje
M-7Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac projektowych zawierających umiejętność łaczenia teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji i zdolność wykorzystania symboliki i znaku. Stopień zaangażowania pracy i dyskusji w zespole.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-6Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-7Ocena podsumowująca: Projekt semestralny projektu załozenia zielonego o wybranej funkcji specjalistycznej. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu (zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu) oraz wartość estetyczna projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi graficznie przekazać przyjęte rozwiązania projektowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/15_K01jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z typologią i charakterystyką współczesnych założeń zielonych o specjalnym przeznaczeniu ich specyfiką i tendencjami w zakresie ich kształtowania oraz nabycie umiejętności projektowania wybranych typów założen zielonych.
Treści programoweT-W-1Typologia specjalistycznych założeń zielonych ze względu na ich funkcję, symbolikę i formę.
T-W-2Charakterystyka poszczególnych rodzajów specjalistycznych założeń zielonych Omówienie przykładów i zasad projektowania założeń zielonych o charakterze modelowym: - ogrody regionalne (francuskie, angielskie, orientalne) - ogrody stylowe - założenia targowe i wystawienicze - ogrody dydaktyczne, palmiarnie - założenia boisk trawiastych - pola golfowe - założenia zielone z zastosowaniem płaszczyzn wodnych Zasady projektowania założeń urbanistycznych w przestrzeniach otwartych w ich relacji z architekturą i istniejącym zagospodarowaniem terenu
T-P-2Koncepcja zagospodarowania założenia zielonego o specjalnym przeznaczeniu.
T-P-1Współczesne założenia zielone specjalnego przeznaczenia - wprowadzenie.
T-P-3Rozwiązania szczegółowe dla zagospodarowania założenia zielonego specjalnego przeznaczenia. Dobór elementów zagospodarowania. Dobór gatunkowy roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Konfrontacje i dyskusje
M-7Ćwiczenia projektowe
M-6Metoda przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac projektowych zawierających umiejętność łaczenia teorii z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji i zdolność wykorzystania symboliki i znaku. Stopień zaangażowania pracy i dyskusji w zespole.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikająca z konwersacji ze studentami w trakcie i po wykładzie.
S-6Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny dotyczący stanu zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-7Ocena podsumowująca: Projekt semestralny projektu załozenia zielonego o wybranej funkcji specjalistycznej. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość merytoryczna projektu (zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej komponowania, programowania i urządzania terenu) oraz wartość estetyczna projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje w ograniczonym stopniu profesjonalizm w pracy i zaangażowanie.
3,5
4,0
4,5
5,0