Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>, Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>, Aleksandra Satkiewicz-Parczewska <asparstudio@wp.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD8 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Uzyskanie wszystkich zaliczeń w semestrze 7.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach, robocze prezentacje i omówienie prac dyplomowych.30
A-SD-2Praca własna studenta.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/18A_W01
Wdrożenie dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności.
PAWiO_1A_W25, PAWiO_1A_W13, PAWiO_1A_W04, PAWiO_1A_W15C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/18A_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U18C-1T-SD-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/C/18A_U02
potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
PAWiO_1A_U14C-1T-SD-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/C/18A_U03
potrafi uzasadnić rozwiązania przyjęte w pracy dyplomowej
PAWiO_1A_U18, PAWiO_1A_U08, PAWiO_1A_U11C-1T-SD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/18A_K01
Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki.
PAWiO_1A_K01C-1T-SD-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/C/18A_K02
Student potrafi myśleć w sposób samodzielny i innowacyjny.
PAWiO_1A_K02C-1T-SD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/18A_W01
Wdrożenie dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności.
2,0
3,0Student musi posiadać wiedzę z zakresu samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/18A_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18A_U02
potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18A_U03
potrafi uzasadnić rozwiązania przyjęte w pracy dyplomowej
2,0
3,0Student wygłosił referat na zadany temat związany z tematem pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/18A_K01
Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazuje się systematycznością w nauce i pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/18A_K02
Student potrafi myśleć w sposób samodzielny i innowacyjny.
2,0
3,0Potrafi wybrać metodę selekcji informacji, prowadzić studia analityczne i konstruować na ich podstawie samodzielne wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dostosowana do zakresu tematyki pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa

  1. Paszkowski Z., Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej, PS, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin, 2003

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.30
30

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach, robocze prezentacje i omówienie prac dyplomowych.30
A-SD-2Praca własna studenta.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18A_W01Wdrożenie dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W13zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
PAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
PAWiO_1A_W15zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student musi posiadać wiedzę z zakresu samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18A_U01posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
Cel przedmiotuC-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18A_U02potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U14potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
Cel przedmiotuC-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18A_U03potrafi uzasadnić rozwiązania przyjęte w pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U11posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
Cel przedmiotuC-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wygłosił referat na zadany temat związany z tematem pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18A_K01Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazuje się systematycznością w nauce i pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/18A_K02Student potrafi myśleć w sposób samodzielny i innowacyjny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-1Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej.
Treści programoweT-SD-1Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wybrać metodę selekcji informacji, prowadzić studia analityczne i konstruować na ich podstawie samodzielne wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0