Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowe techniki komputerowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowe techniki komputerowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Janisio-Pawłowska <dorota.pawlowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Janisio-Pawłowska <dorota.pawlowska@zut.edu.pl>, Kamila Nowak <knowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe umiejętności obsługi komputera i programu graficznego Corel.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Obecność na zajęciach (udział w wykladach).15
A-L-2Czytanie wskazanej literatury (praca własna studenta).5
A-L-3Przygotowanie pracy semestralnej (praca opisowa, studialna na zadany temat, prezentacja multimedialna).5
A-L-4Przygotowanie do kolokwium.5
A-L-5Obecność na kolokwium.1
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-5Analiza przypadku

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/04_W01
ma widzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych.
PAWiO_1A_W01C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/04_W02
potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu zieleni.
PAWiO_1A_W02C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/04_W03
potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu zieleni.
PAWiO_1A_W03C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/04_U01
potrafi zaprojektować szczegołowe rozwiązania technicne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
PAWiO_1A_U04C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/04_U02
posiada umiejętność sprawnego rysowania przy użyciu różnych narzędzi również komputerowych.
PAWiO_1A_U07C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/04_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrfi inspirować inne osoby do nauki.
PAWiO_1A_K01C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/04_K02
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
PAWiO_1A_K03C-1, C-2T-L-1M-3, M-4, M-2, M-1, M-5S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/04_W01
ma widzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych.
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/04_W02
potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu zieleni.
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/04_W03
potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu zieleni.
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/04_U01
potrafi zaprojektować szczegołowe rozwiązania technicne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/04_U02
posiada umiejętność sprawnego rysowania przy użyciu różnych narzędzi również komputerowych.
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/04_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrfi inspirować inne osoby do nauki.
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/04_K02
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. 3D Landscape 3, podręcznik użytkownika, 1999
 2. Master Landscape Pro, podręcznik użytkownika
 3. My Hause for Windows - w.3.0, 1998
 4. Map-Info, podręcznik użytkowania
 5. Archicad, podręcznik użytkowania
 6. Autocad, podręcznik użytkowania
 7. Allplan, (moduł krajobraz) – podręcznik użytkowania
 8. Ozimek P., Ozimek A., Analiza Krajobrazu przy użyciu narzędzi cyfrowych, Politechnika Krakowska, 2012
 9. Ozimek P., Ozimek A., CAD dla studentów architektury krajobrazu, Politechnika Krakowska, 2012
 10. Mitton M., Interior design Visual presentation.A guide to graphics,models and presentation techniques, 2012
 11. Kacprzyk Z., Pawłowska B., Komputerowe wspomaganie projektowania (Podstawy I przykłady w programie ArchiCAD i AutoCAD), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
 12. Bradley B., Michaels W., Digital Drawing for Landscape Architecture (Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design), 2010
 13. Praca zbiorowa, AutoCAD w architekturze krajobrazu – wprowadzenie, 2012
 14. Jakulski A., AutoCAD 2012/LT2012/WS+ (Kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego), Wyd.N aukowe PWN, W-wa, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Obecność na zajęciach (udział w wykladach).15
A-L-2Czytanie wskazanej literatury (praca własna studenta).5
A-L-3Przygotowanie pracy semestralnej (praca opisowa, studialna na zadany temat, prezentacja multimedialna).5
A-L-4Przygotowanie do kolokwium.5
A-L-5Obecność na kolokwium.1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_W01ma widzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W01ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_W02potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu zieleni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_W03potrafi scharakteryzować rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu zieleni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W03potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_U01potrafi zaprojektować szczegołowe rozwiązania technicne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_U02posiada umiejętność sprawnego rysowania przy użyciu różnych narzędzi również komputerowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U07posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrfi inspirować inne osoby do nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/04_K02wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Cel przedmiotuC-1Student powinien nabyć umiejętności obsługi i praktycznego wykorzystania różnych systemów CAD dla wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych dot. architektury, architektury wnętrz i architektury krajobrazu (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych itp.)
C-2Nabycie umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania komputera jako narzędzia pracy projektowej: wykorzystanie systemów CAD i grafiki 3D w komunikacji wizualnej, projektowaniu architektury wnętrz i projektowaniu ogrodów z uwzględnieniem zmian pór roku i lat wzrostu biologicznego roślin oraz przeobrażeń geomorfologii.
Treści programoweT-L-1Praktyczne opanowanie profesjonalnego oprogramowania CAD jako narzędzia pracy projektanta. Nauka obsługi wybranego rodzaju programu CAD. Wykorzystanie komputera w opracowaniu wizualizacji konkretnego przykładu projektowego z zakresu projektowania krajobrazu (skala urbanistyczna) lub formy przestrzennej w krajobrazie (skala architektoniczna).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące; przygotowanie referatu i dyskusja
M-4Metody praktyczne; ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-2Metody problemowe; wykład problemowy
M-1Metody podające; wykład informacyjny
M-5Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności
S-2Ocena formująca: Kolokwium przejściowe (zaliczające)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu (prezentacji) itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie zrealizować podstawowe zadania projektowe, słabo radzi sobie z obsługą oprogramowania CAD w wymaganym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0