Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturą:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturą
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>, Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP5 30 4,00,44zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie z przedmiotów: Systemy konstrukcyjne, Instalacje,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą przestrzeni zintegrowanych z architekturą, w szczególności różnych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych.
C-2Ukształtowanie umiejętności projektowania różnego typu dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych zewnętrznych i wewnętrznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Metodyka projektowania dachów zielonych.2
T-P-2Opracowanie projektu dachu zielonego.6
T-P-3Przegląd projektów.2
T-P-4Metodyka projektowania zielonych kompozycji wertykalnych.2
T-P-5Opracowanie projektu zielonej kompozycji wertyklanej we wnętrznu6
T-P-6Przegląd projektów.2
T-P-7Opracowanie projektu kompozycji zielonej zewnętrznej.6
T-P-8Przegląd projektów.2
T-P-9Prezentacja prac studenckich.2
30
wykłady
T-W-1Permakultura - podstawy projektowania założeń zielonych w miastach z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju4
T-W-2Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - dachy ekstensywne4
T-W-3Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - dachy intensywne4
T-W-4Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - systemy i rozwiązania ogrodów wertykalnych4
T-W-5Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - przykładowe realizacje zagraniczne4
T-W-6Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.3 - przykładowe realizacje z terenu Polski4
T-W-7Farmy miejskie, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej4
T-W-8Prawne, ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania realizacji zielonych dachów, ogrodów wertykalnych oraz farm miejskich.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Praca własna nad projektami.20
A-P-3Przygotowanie plansz.15
A-P-4Przygotowanie prezentacji.10
A-P-5Przegląd wskazanej literatury.10
A-P-6Konsultacje.5
A-P-7Przygotowanie do przeglądów.30
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Konsultacje.5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia projektowe
M-3analiza przypadku

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przeglądy międzysemestralne projektów dachów zielonych, wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i projektów dachów zielonych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/13_W01
zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania przestrzeni zintegrowanych z architekturą, w szczególności różnych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych
PAWiO_1A_W25C-1T-W-7, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-P-1, T-P-4M-1, M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/13_U01
potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiału stosowanych do zazieleniania różnego typy dachów zielonych, tarasów oraz kompozycji wertykalnych
PAWiO_1A_U21C-2T-P-6, T-P-8, T-P-3, T-P-7, T-P-1, T-P-4, T-P-5, T-P-2M-2, M-3S-2, S-1
PAWiO_1A_S1/C/13_U02
posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z problemami ekologicznymi we wnętrzach otoczenia zintegrowanego z architekturą
PAWiO_1A_U20C-2T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-P-6, T-P-7, T-P-4, T-P-5, T-P-2M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/13_K01
jest gotowy do pracy w zespole międzybranżowym przy projektach przestrzeni zintegrowanych z architekurą, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K02C-2T-P-6, T-P-8, T-P-9, T-P-3M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/13_W01
zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania przestrzeni zintegrowanych z architekturą, w szczególności różnych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych
2,0
3,0Student zna wybrane zagadnienia dotyczące projektowania przestrzeni zintegrowanych z architekturą,w szczególności wybranych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/13_U01
potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiału stosowanych do zazieleniania różnego typy dachów zielonych, tarasów oraz kompozycji wertykalnych
2,0
3,0Student potrafi dobrać odpowiednie roślin do zazieleniania wybranych typy dachów zielonych, tarasów oraz kompozycji wertykalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/13_U02
posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z problemami ekologicznymi we wnętrzach otoczenia zintegrowanego z architekturą
2,0
3,0posiada w stopniu dostatecznym umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z problemami ekologicznymi we wnętrzach otoczenia zintegrowanego z architekturą
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/13_K01
jest gotowy do pracy w zespole międzybranżowym przy projektach przestrzeni zintegrowanych z architekurą, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
2,0
3,0Student jest w ograniczonych zakresie gotowy do pracy w zespole międzybranżowym przy projektach przestrzeni zintegrowanych z architekurą, rzadko wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Baumann R., Domy w zieleni, Warszawa, 1991
 2. Blanc P., The Vertical Garden: From Nature to the City, W.W. Norton, Nowy Jork, 2008
 3. Branaś K., Elewacje zielone - nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonastwie, Politechniki Krakowskiej, Karków, 2011, Czasopismo Techniczne PK, nr 2-A/1/2011, zeszyt 11, rok 108
 4. E. Burszta - Adamiak, Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych, Wydawnictwo UP, Wrocław, 2015
 5. Despommier D., The Vertical Farm – Feeding the World in 21st Century, Thomas Dunne Books, Nowy Jork, 2010
 6. Kosiński W., Pionowe ogrody – idea, technologia i estetyka na nowy wiek, Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011, Czasopismo Techniczne PK, 2-A/2/2011, z. 11, rok 108
 7. Rokiel M., Jak wykonać taras i dach zielony. Poradnik, Medium. Dom Wydawniczy, Warszawa, 2012
 8. E. Szajda - Brinfeld, A. Pływaczyk, D. Skarżyński, Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych, Wydawnictwo UP, Wrocław, 2012
 9. Praca zbiorowa, Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian, Stowrzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites", Kraków, 2013, pdf
 10. Praca zbiorowa, Zielone dachy i żyjące ściany - systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites", Kraków, 2014, pdf

Literatura dodatkowa

 1. Araszkiewicz K., Innowacje ekologiczne, a konkurencyjność gospodarki regionu, Poznań, 2012
 2. Deelstra T., Boyd D., van den Biggelaar M., Multifunctional Land Use: an opportunity of promoting urban agriculture in Europe, 2001
 3. Dunnett N., Kingsbury N., Planting green roofs and living walls, London, 2008
 4. Młoźniak D., Ogrodnictwo w pionie, 2012, www.ogrodowisko.pl/artykuly/246-ogrodnictwo-w-pionie-czyli-ogrody-wertykalne
 5. www.psdz.pl, Polskie Stowarzyszenie Dachów Zielonych - strona internetowa

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Metodyka projektowania dachów zielonych.2
T-P-2Opracowanie projektu dachu zielonego.6
T-P-3Przegląd projektów.2
T-P-4Metodyka projektowania zielonych kompozycji wertykalnych.2
T-P-5Opracowanie projektu zielonej kompozycji wertyklanej we wnętrznu6
T-P-6Przegląd projektów.2
T-P-7Opracowanie projektu kompozycji zielonej zewnętrznej.6
T-P-8Przegląd projektów.2
T-P-9Prezentacja prac studenckich.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Permakultura - podstawy projektowania założeń zielonych w miastach z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju4
T-W-2Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - dachy ekstensywne4
T-W-3Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - dachy intensywne4
T-W-4Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - systemy i rozwiązania ogrodów wertykalnych4
T-W-5Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - przykładowe realizacje zagraniczne4
T-W-6Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.3 - przykładowe realizacje z terenu Polski4
T-W-7Farmy miejskie, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej4
T-W-8Prawne, ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania realizacji zielonych dachów, ogrodów wertykalnych oraz farm miejskich.2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Praca własna nad projektami.20
A-P-3Przygotowanie plansz.15
A-P-4Przygotowanie prezentacji.10
A-P-5Przegląd wskazanej literatury.10
A-P-6Konsultacje.5
A-P-7Przygotowanie do przeglądów.30
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Konsultacje.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/13_W01zna podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania przestrzeni zintegrowanych z architekturą, w szczególności różnych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą przestrzeni zintegrowanych z architekturą, w szczególności różnych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych.
Treści programoweT-W-7Farmy miejskie, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej
T-W-4Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - systemy i rozwiązania ogrodów wertykalnych
T-W-1Permakultura - podstawy projektowania założeń zielonych w miastach z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
T-W-2Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - dachy ekstensywne
T-W-6Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.3 - przykładowe realizacje z terenu Polski
T-W-5Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - przykładowe realizacje zagraniczne
T-W-3Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - dachy intensywne
T-P-1Metodyka projektowania dachów zielonych.
T-P-4Metodyka projektowania zielonych kompozycji wertykalnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3analiza przypadku
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i projektów dachów zielonych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna wybrane zagadnienia dotyczące projektowania przestrzeni zintegrowanych z architekturą,w szczególności wybranych typów dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych wewnętrznych i zewnętrznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/13_U01potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiału stosowanych do zazieleniania różnego typy dachów zielonych, tarasów oraz kompozycji wertykalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U21potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiałów i technologii do różnych wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania różnego typu dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych zewnętrznych i wewnętrznych.
Treści programoweT-P-6Przegląd projektów.
T-P-8Przegląd projektów.
T-P-3Przegląd projektów.
T-P-7Opracowanie projektu kompozycji zielonej zewnętrznej.
T-P-1Metodyka projektowania dachów zielonych.
T-P-4Metodyka projektowania zielonych kompozycji wertykalnych.
T-P-5Opracowanie projektu zielonej kompozycji wertyklanej we wnętrznu
T-P-2Opracowanie projektu dachu zielonego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia projektowe
M-3analiza przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i projektów dachów zielonych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
S-1Ocena formująca: Przeglądy międzysemestralne projektów dachów zielonych, wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dobrać odpowiednie roślin do zazieleniania wybranych typy dachów zielonych, tarasów oraz kompozycji wertykalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/13_U02posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z problemami ekologicznymi we wnętrzach otoczenia zintegrowanego z architekturą
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U20posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień architektonicznych związanych z problemami ekologicznymi
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania różnego typu dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych zewnętrznych i wewnętrznych.
Treści programoweT-W-7Farmy miejskie, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej
T-W-4Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - systemy i rozwiązania ogrodów wertykalnych
T-W-2Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.1 - dachy ekstensywne
T-W-5Ogrody wertykalne, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - przykładowe realizacje zagraniczne
T-W-3Zielone dachy, jako element ekologicznego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, cz.2 - dachy intensywne
T-P-6Przegląd projektów.
T-P-7Opracowanie projektu kompozycji zielonej zewnętrznej.
T-P-4Metodyka projektowania zielonych kompozycji wertykalnych.
T-P-5Opracowanie projektu zielonej kompozycji wertyklanej we wnętrznu
T-P-2Opracowanie projektu dachu zielonego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia projektowe
M-3analiza przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i projektów dachów zielonych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
S-1Ocena formująca: Przeglądy międzysemestralne projektów dachów zielonych, wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada w stopniu dostatecznym umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z problemami ekologicznymi we wnętrzach otoczenia zintegrowanego z architekturą
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/13_K01jest gotowy do pracy w zespole międzybranżowym przy projektach przestrzeni zintegrowanych z architekurą, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania różnego typu dachów zielonych oraz kompozycji wertykalnych zewnętrznych i wewnętrznych.
Treści programoweT-P-6Przegląd projektów.
T-P-8Przegląd projektów.
T-P-9Prezentacja prac studenckich.
T-P-3Przegląd projektów.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji i projektów dachów zielonych oraz wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
S-1Ocena formująca: Przeglądy międzysemestralne projektów dachów zielonych, wewnętrznych i zewnętrznych kompozycji wertykalnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w ograniczonych zakresie gotowy do pracy w zespole międzybranżowym przy projektach przestrzeni zintegrowanych z architekurą, rzadko wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
3,5
4,0
4,5
5,0