Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie wystaw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie wystaw
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
Inni nauczyciele Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 3,00,56zaliczenie
projektyP7 30 3,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe umiejętności manualne w zakresie rysunku odręcznego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami obowiązującymi przy projektowaniu wystaw.
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania wystaw.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Specyfika, uwarunkowania i wymagania przy projektowaniu wnętrz. Wybór zadania projektowego.2
T-P-2Analizy i studia nad zadaniem projektowym.6
T-P-3Opracowanie koncepcji zadania projektowego.6
T-P-4Przegląd międzysemestralny - omówienie wyników prac projektowych.2
T-P-5Przygotowanie szczegółowego projektu wystawy.10
T-P-6Przygotowanie zadania projektowego do zaliczenia.2
T-P-7Zaliczenie przedmiotu - omówienie wyników.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Komunikacja wizualna, grafika użytkowa, mechaniczne interakcje w projektowaniu wystaw.2
T-W-2Media cyfrowe i elektroniczne - technologie multimedialne stosowane we wnętrzach wystawowych.4
T-W-3Materiały i technologie budowlane stosowane w przestrzeniach wystawowych.4
T-W-4Oświetlenie i dźwięk w przestrzeniach wystawienniczych.4
T-W-5Projektowanie przestrzeni wystawienniczych.2
T-W-6Projektowanie ekspozycji muzealnych.2
T-W-7Projektowanie wystaw handlowych.2
T-W-8Projektowanie wystaw tymczasowych.2
T-W-9Projektowanie pawilonów targowych.2
T-W-10Projektowanie wystaw mobilnych.2
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.2
T-W-12Omówienie wyników kolokwium, zaliczenie przedmiotu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Przygotowanie do zajęć projektowych.40
A-P-3Przygotowanie do przeglądu międzysemestralnego.10
A-P-4Przygotowanie do zaliczenia projektu.10
90
wykłady
A-W-1Uczestnistwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.30
A-W-3Zapoznanie ze wskazaną literautrą.30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu wystawy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny oceniający stan zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-2Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie przestrzeni wystawowej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena projektu semestralnego dotyczącego wystaw. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość ideowa, merytoryczna oraz estetyczna pracy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/17_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni wystawowych
PAWiO_1A_W25C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-4, T-P-2, T-P-1, T-P-3, T-P-5, T-P-4, T-P-7, T-P-6M-2, M-1S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/17_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz wystawowych
PAWiO_1A_U18C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-4, T-P-2, T-P-1, T-P-3, T-P-5, T-P-4, T-P-7, T-P-6M-2, M-1S-1, S-4, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/C/17_U02
potrafi zaprojektować oświetlenie w przestrzeniach wystawienniczych
PAWiO_1A_U16C-2, C-1T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/17_K01
Student ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni.
PAWiO_1A_K09C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-4, T-P-2, T-P-1, T-P-3, T-P-5, T-P-4, T-P-7, T-P-6M-2, M-1S-1, S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/17_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni wystawowych
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni wystawowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/17_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz wystawowych
2,0
3,0Student posiada dostateczną umiejętność projektowania wnętrz wystawowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/17_U02
potrafi zaprojektować oświetlenie w przestrzeniach wystawienniczych
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym zaprojektować oświetlenie w przestrzeniach wystawienniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/17_K01
Student ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni.
2,0
3,0ma w stopniu dostatecznym świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie w stopniu dostatecznym podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Karwasz G., Kruk J., Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2012
  2. Gibbs J., Projektowanie wnętrz., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
  3. Bąk J., Technika oświetleniowa., Wydawnictwo WNT, Warszawa, 1981
  4. red. M .Hussakowska, Tatar E.M., Display. Strategie wystawionego., Universtas, Kraków, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa., Aranżacja wystaw sklepowych, Arkady, Warszawa, 2001
  2. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1978
  3. Michalski R., Inspiracje w sztuce projektowania. Architektura wnętrz zdefiniowany świat wyobraźni., Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz, Kraków, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Specyfika, uwarunkowania i wymagania przy projektowaniu wnętrz. Wybór zadania projektowego.2
T-P-2Analizy i studia nad zadaniem projektowym.6
T-P-3Opracowanie koncepcji zadania projektowego.6
T-P-4Przegląd międzysemestralny - omówienie wyników prac projektowych.2
T-P-5Przygotowanie szczegółowego projektu wystawy.10
T-P-6Przygotowanie zadania projektowego do zaliczenia.2
T-P-7Zaliczenie przedmiotu - omówienie wyników.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Komunikacja wizualna, grafika użytkowa, mechaniczne interakcje w projektowaniu wystaw.2
T-W-2Media cyfrowe i elektroniczne - technologie multimedialne stosowane we wnętrzach wystawowych.4
T-W-3Materiały i technologie budowlane stosowane w przestrzeniach wystawowych.4
T-W-4Oświetlenie i dźwięk w przestrzeniach wystawienniczych.4
T-W-5Projektowanie przestrzeni wystawienniczych.2
T-W-6Projektowanie ekspozycji muzealnych.2
T-W-7Projektowanie wystaw handlowych.2
T-W-8Projektowanie wystaw tymczasowych.2
T-W-9Projektowanie pawilonów targowych.2
T-W-10Projektowanie wystaw mobilnych.2
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.2
T-W-12Omówienie wyników kolokwium, zaliczenie przedmiotu.2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-P-2Przygotowanie do zajęć projektowych.40
A-P-3Przygotowanie do przeglądu międzysemestralnego.10
A-P-4Przygotowanie do zaliczenia projektu.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnistwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.30
A-W-3Zapoznanie ze wskazaną literautrą.30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/17_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni wystawowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania wystaw.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami obowiązującymi przy projektowaniu wystaw.
Treści programoweT-W-2Media cyfrowe i elektroniczne - technologie multimedialne stosowane we wnętrzach wystawowych.
T-W-3Materiały i technologie budowlane stosowane w przestrzeniach wystawowych.
T-W-6Projektowanie ekspozycji muzealnych.
T-W-7Projektowanie wystaw handlowych.
T-W-5Projektowanie przestrzeni wystawienniczych.
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Komunikacja wizualna, grafika użytkowa, mechaniczne interakcje w projektowaniu wystaw.
T-W-8Projektowanie wystaw tymczasowych.
T-W-9Projektowanie pawilonów targowych.
T-W-10Projektowanie wystaw mobilnych.
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-12Omówienie wyników kolokwium, zaliczenie przedmiotu.
T-W-4Oświetlenie i dźwięk w przestrzeniach wystawienniczych.
T-P-2Analizy i studia nad zadaniem projektowym.
T-P-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Specyfika, uwarunkowania i wymagania przy projektowaniu wnętrz. Wybór zadania projektowego.
T-P-3Opracowanie koncepcji zadania projektowego.
T-P-5Przygotowanie szczegółowego projektu wystawy.
T-P-4Przegląd międzysemestralny - omówienie wyników prac projektowych.
T-P-7Zaliczenie przedmiotu - omówienie wyników.
T-P-6Przygotowanie zadania projektowego do zaliczenia.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu wystawy.
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny oceniający stan zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena projektu semestralnego dotyczącego wystaw. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość ideowa, merytoryczna oraz estetyczna pracy.
S-2Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie przestrzeni wystawowej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni wystawowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/17_U01posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz wystawowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania wystaw.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami obowiązującymi przy projektowaniu wystaw.
Treści programoweT-W-2Media cyfrowe i elektroniczne - technologie multimedialne stosowane we wnętrzach wystawowych.
T-W-3Materiały i technologie budowlane stosowane w przestrzeniach wystawowych.
T-W-6Projektowanie ekspozycji muzealnych.
T-W-7Projektowanie wystaw handlowych.
T-W-5Projektowanie przestrzeni wystawienniczych.
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Komunikacja wizualna, grafika użytkowa, mechaniczne interakcje w projektowaniu wystaw.
T-W-8Projektowanie wystaw tymczasowych.
T-W-9Projektowanie pawilonów targowych.
T-W-10Projektowanie wystaw mobilnych.
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-12Omówienie wyników kolokwium, zaliczenie przedmiotu.
T-W-4Oświetlenie i dźwięk w przestrzeniach wystawienniczych.
T-P-2Analizy i studia nad zadaniem projektowym.
T-P-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Specyfika, uwarunkowania i wymagania przy projektowaniu wnętrz. Wybór zadania projektowego.
T-P-3Opracowanie koncepcji zadania projektowego.
T-P-5Przygotowanie szczegółowego projektu wystawy.
T-P-4Przegląd międzysemestralny - omówienie wyników prac projektowych.
T-P-7Zaliczenie przedmiotu - omówienie wyników.
T-P-6Przygotowanie zadania projektowego do zaliczenia.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu wystawy.
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny oceniający stan zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena projektu semestralnego dotyczącego wystaw. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość ideowa, merytoryczna oraz estetyczna pracy.
S-2Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie przestrzeni wystawowej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada dostateczną umiejętność projektowania wnętrz wystawowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/17_U02potrafi zaprojektować oświetlenie w przestrzeniach wystawienniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U16potrafi zaprojektować warunki oświetleniowe w architekturze wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania wystaw.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami obowiązującymi przy projektowaniu wystaw.
Treści programoweT-W-5Projektowanie przestrzeni wystawienniczych.
T-W-4Oświetlenie i dźwięk w przestrzeniach wystawienniczych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu wystawy.
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny oceniający stan zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena projektu semestralnego dotyczącego wystaw. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość ideowa, merytoryczna oraz estetyczna pracy.
S-2Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie przestrzeni wystawowej w formie kolkwium zaliczeniowego wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym zaprojektować oświetlenie w przestrzeniach wystawienniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/17_K01Student ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K09ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania wystaw.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami obowiązującymi przy projektowaniu wystaw.
Treści programoweT-W-2Media cyfrowe i elektroniczne - technologie multimedialne stosowane we wnętrzach wystawowych.
T-W-3Materiały i technologie budowlane stosowane w przestrzeniach wystawowych.
T-W-6Projektowanie ekspozycji muzealnych.
T-W-7Projektowanie wystaw handlowych.
T-W-5Projektowanie przestrzeni wystawienniczych.
T-W-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Komunikacja wizualna, grafika użytkowa, mechaniczne interakcje w projektowaniu wystaw.
T-W-8Projektowanie wystaw tymczasowych.
T-W-9Projektowanie pawilonów targowych.
T-W-10Projektowanie wystaw mobilnych.
T-W-11Kolokwium zaliczeniowe.
T-W-12Omówienie wyników kolokwium, zaliczenie przedmiotu.
T-W-4Oświetlenie i dźwięk w przestrzeniach wystawienniczych.
T-P-2Analizy i studia nad zadaniem projektowym.
T-P-1Wprowadzenie do tematyki zajęć. Specyfika, uwarunkowania i wymagania przy projektowaniu wnętrz. Wybór zadania projektowego.
T-P-3Opracowanie koncepcji zadania projektowego.
T-P-5Przygotowanie szczegółowego projektu wystawy.
T-P-4Przegląd międzysemestralny - omówienie wyników prac projektowych.
T-P-7Zaliczenie przedmiotu - omówienie wyników.
T-P-6Przygotowanie zadania projektowego do zaliczenia.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu wystawy.
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przegląd miedzysemestralny oceniający stan zaawansowania projektu oraz jakości przyjętych rozwiązań.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena projektu semestralnego dotyczącego wystaw. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę wartość ideowa, merytoryczna oraz estetyczna pracy.
S-2Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma w stopniu dostatecznym świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie w stopniu dostatecznym podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
3,5
4,0
4,5
5,0