Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie wnętrz zintegrowanych z otoczeniem:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie wnętrz zintegrowanych z otoczeniem
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Polewka <apolewka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Lamprecht <ap_studio@wp.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość rysunku odręcznego, podstawowe umiejętności przygotowania dokumentacji w zakresie: rzut, przekroje, rozwinięcia ścian. Umiejętność rysowania perspektywy, aksonometrii i wykonywania modeli. Obsługa programów komputerowych do projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych pawilonów w kontekście relacji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.1
T-A-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie materiałów wyjściowych do projektu pawilonu.1
T-A-3Przykładowe projekty pawilonów. Analizy funkcjonalne oraz szkice koncepcyjne bryły pawilonu. Korekta grupowa2
T-A-4Analizy funkcjonalne oraz szkice koncepcyjne projektu wnętrza pawilonu. Korekty indywidualne.2
T-A-5Projekt – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje wnętrz pawilonu, detal mebla w skali 1:10. Korekty indywidualne.3
T-A-6Wykonanie makiety pawilonu projektowanego w skali 1:100. Przygotowanie wspólnej makiety otoczenia.3
T-A-7Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt plansz podsumowujących semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.2
T-A-8Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.1
15
wykłady
T-W-1Architektura typu open source jako podstawowy warunek zaistnienia życia społecznego w przestrzeni publicznej w mieście.2
T-W-2Poszukiwanie optymalnych rozwiązań przestrzennych w projektowaniu i realizacji pawilonów tymczasowych.2
T-W-3Podstawowe elementy funkcji pawilonów: strefa wejściowa, ekspozycja, przestrzeń recepcyjna, układ komunikacyjny, instalacje, obsługa widza/konsumenta. Równoległość prac projektowych nad pawilonem i jego wnętrzem.4
T-W-4Warunki przestrzenne i prawne powstawania pawilonów narodowych na wystawach światowych, na terenach targowych oraz pawilonów wielokrotnego stosowania.2
T-W-5Techniki prezentacji w kontekście architektury pawilonów. Warunki realizacji pawilonów – prefabrykacja.2
T-W-6Rozwiązania przestrzenne , osłonowe i konstrukcyjne. Pawilony wielokondygnacyjne. Pawilony o przestrzennym i płaskim układzie funkcji.2
T-W-7Rozwój konstrukcji wiszących od Światowej Wystawy w Brukseli (1958) do kontynuacji drogi Frei Otto dzisiaj. Elastyczność kształtowania struktur (kratownic przestrzennych).4
T-W-8Kopuły prętowe, geodezyjne (Richard B. Fuller). Konstrukcje pneumatyczne (Osaka1970).2
T-W-9Idea stosowania wysoko zaawansowanych technologii.2
T-W-10Współczesne pawilony i ich miejsce w architekturze.4
T-W-11Test sprawdzający zdobytą wiedzę na zajęciach.2
T-W-12Omówienie testu i podsumowanie zajęć.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu, pracowanie graficzne projektu w formie plansz prezantacyjnych i makiety obiektu.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów (przygotowanie do zaliczenia w formie testu)20
A-W-3Konsultacje10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
S-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń składa się z oceny prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszach prezantacyjnych i makiecie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/11A_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/11A_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz
PAWiO_1A_U19C-1T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/11A_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej(społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
PAWiO_1A_K12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-12, T-A-1, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/11A_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach .
3,0Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0Student zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5Student zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0Student zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/11A_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz
2,0Student nie potrafi prawidłowo rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czytelny.
3,0Student potrafi z błędami rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czytelny
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Student potrafi prawidłowo rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych.
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Student potrafi w sposób prawidłowy i oryginalny rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny i innowacyjny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych w sposób kreatywny oraz otwarty na nowatorskie eksperymenty w zakresie formy.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/11A_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej(społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5Student świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0Student prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5Student potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0Student w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

  1. Gehl Jan, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków, 2014
  2. Jodidio Philip, Serpentine Gallery Pavilions 2000-2011, Taschen, Kolonia, 2011
  3. Kysiak Maciej, Architektura pawilonów wystawowych. Funkcja, forma, konstrukcja., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998
  4. Norberg-Schulz Christian, Bycie, przestrzeń, architektura, Wydawnictwo „Murator”, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Nowakowska Krystyna, Pawilon Polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939-1940), Wydawnictwo INNE, Warszawa, 2013

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.1
T-A-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie materiałów wyjściowych do projektu pawilonu.1
T-A-3Przykładowe projekty pawilonów. Analizy funkcjonalne oraz szkice koncepcyjne bryły pawilonu. Korekta grupowa2
T-A-4Analizy funkcjonalne oraz szkice koncepcyjne projektu wnętrza pawilonu. Korekty indywidualne.2
T-A-5Projekt – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje wnętrz pawilonu, detal mebla w skali 1:10. Korekty indywidualne.3
T-A-6Wykonanie makiety pawilonu projektowanego w skali 1:100. Przygotowanie wspólnej makiety otoczenia.3
T-A-7Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt plansz podsumowujących semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.2
T-A-8Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Architektura typu open source jako podstawowy warunek zaistnienia życia społecznego w przestrzeni publicznej w mieście.2
T-W-2Poszukiwanie optymalnych rozwiązań przestrzennych w projektowaniu i realizacji pawilonów tymczasowych.2
T-W-3Podstawowe elementy funkcji pawilonów: strefa wejściowa, ekspozycja, przestrzeń recepcyjna, układ komunikacyjny, instalacje, obsługa widza/konsumenta. Równoległość prac projektowych nad pawilonem i jego wnętrzem.4
T-W-4Warunki przestrzenne i prawne powstawania pawilonów narodowych na wystawach światowych, na terenach targowych oraz pawilonów wielokrotnego stosowania.2
T-W-5Techniki prezentacji w kontekście architektury pawilonów. Warunki realizacji pawilonów – prefabrykacja.2
T-W-6Rozwiązania przestrzenne , osłonowe i konstrukcyjne. Pawilony wielokondygnacyjne. Pawilony o przestrzennym i płaskim układzie funkcji.2
T-W-7Rozwój konstrukcji wiszących od Światowej Wystawy w Brukseli (1958) do kontynuacji drogi Frei Otto dzisiaj. Elastyczność kształtowania struktur (kratownic przestrzennych).4
T-W-8Kopuły prętowe, geodezyjne (Richard B. Fuller). Konstrukcje pneumatyczne (Osaka1970).2
T-W-9Idea stosowania wysoko zaawansowanych technologii.2
T-W-10Współczesne pawilony i ich miejsce w architekturze.4
T-W-11Test sprawdzający zdobytą wiedzę na zajęciach.2
T-W-12Omówienie testu i podsumowanie zajęć.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie materiałów wejściowych do projektu, pracowanie graficzne projektu w formie plansz prezantacyjnych i makiety obiektu.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów (przygotowanie do zaliczenia w formie testu)20
A-W-3Konsultacje10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/11A_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych pawilonów w kontekście relacji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.
Treści programoweT-W-1Architektura typu open source jako podstawowy warunek zaistnienia życia społecznego w przestrzeni publicznej w mieście.
T-W-2Poszukiwanie optymalnych rozwiązań przestrzennych w projektowaniu i realizacji pawilonów tymczasowych.
T-W-4Warunki przestrzenne i prawne powstawania pawilonów narodowych na wystawach światowych, na terenach targowych oraz pawilonów wielokrotnego stosowania.
T-W-5Techniki prezentacji w kontekście architektury pawilonów. Warunki realizacji pawilonów – prefabrykacja.
T-W-6Rozwiązania przestrzenne , osłonowe i konstrukcyjne. Pawilony wielokondygnacyjne. Pawilony o przestrzennym i płaskim układzie funkcji.
T-W-3Podstawowe elementy funkcji pawilonów: strefa wejściowa, ekspozycja, przestrzeń recepcyjna, układ komunikacyjny, instalacje, obsługa widza/konsumenta. Równoległość prac projektowych nad pawilonem i jego wnętrzem.
T-W-7Rozwój konstrukcji wiszących od Światowej Wystawy w Brukseli (1958) do kontynuacji drogi Frei Otto dzisiaj. Elastyczność kształtowania struktur (kratownic przestrzennych).
T-W-8Kopuły prętowe, geodezyjne (Richard B. Fuller). Konstrukcje pneumatyczne (Osaka1970).
T-W-9Idea stosowania wysoko zaawansowanych technologii.
T-W-10Współczesne pawilony i ich miejsce w architekturze.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach .
3,0Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5Student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0Student zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5Student zna problemy związane z przedmiotem w zakresie rozszerzonym i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0Student zna przedmiot biegle, rozważa rozwiązania wariantowe, podaje przykłady z dodatkowej literatury.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/11A_U01posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych pawilonów w kontekście relacji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.
Treści programoweT-W-5Techniki prezentacji w kontekście architektury pawilonów. Warunki realizacji pawilonów – prefabrykacja.
T-W-6Rozwiązania przestrzenne , osłonowe i konstrukcyjne. Pawilony wielokondygnacyjne. Pawilony o przestrzennym i płaskim układzie funkcji.
T-W-3Podstawowe elementy funkcji pawilonów: strefa wejściowa, ekspozycja, przestrzeń recepcyjna, układ komunikacyjny, instalacje, obsługa widza/konsumenta. Równoległość prac projektowych nad pawilonem i jego wnętrzem.
T-W-7Rozwój konstrukcji wiszących od Światowej Wystawy w Brukseli (1958) do kontynuacji drogi Frei Otto dzisiaj. Elastyczność kształtowania struktur (kratownic przestrzennych).
T-W-8Kopuły prętowe, geodezyjne (Richard B. Fuller). Konstrukcje pneumatyczne (Osaka1970).
T-W-9Idea stosowania wysoko zaawansowanych technologii.
T-W-10Współczesne pawilony i ich miejsce w architekturze.
T-A-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-A-2Przygotowanie wytycznych programowo – funkcjonalnych. Omówienie materiałów wyjściowych do projektu pawilonu.
T-A-3Przykładowe projekty pawilonów. Analizy funkcjonalne oraz szkice koncepcyjne bryły pawilonu. Korekta grupowa
T-A-4Analizy funkcjonalne oraz szkice koncepcyjne projektu wnętrza pawilonu. Korekty indywidualne.
T-A-5Projekt – rzuty, przekroje, rozwinięcia ścian w skali 1:20, wizualizacje wnętrz pawilonu, detal mebla w skali 1:10. Korekty indywidualne.
T-A-6Wykonanie makiety pawilonu projektowanego w skali 1:100. Przygotowanie wspólnej makiety otoczenia.
T-A-7Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt plansz podsumowujących semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-A-8Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń składa się z oceny prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszach prezantacyjnych i makiecie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czytelny.
3,0Student potrafi z błędami rozwiązać zadania projektowego oraz przedstawić je w sposób czytelny
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0Student potrafi prawidłowo rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych.
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0Student potrafi w sposób prawidłowy i oryginalny rozwiązać zadanie projektowe oraz przedstawia je w sposób czytelny i innowacyjny, prawidłowo przeprowadza analizy własnego projektu, działa wg założeń ideowy i programowych w sposób kreatywny oraz otwarty na nowatorskie eksperymenty w zakresie formy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/11A_K01rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej(społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1Umiejętność kształtowania układów funkcjonalno-przestrzennych pawilonów w kontekście relacji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.
Treści programoweT-W-1Architektura typu open source jako podstawowy warunek zaistnienia życia społecznego w przestrzeni publicznej w mieście.
T-W-2Poszukiwanie optymalnych rozwiązań przestrzennych w projektowaniu i realizacji pawilonów tymczasowych.
T-W-3Podstawowe elementy funkcji pawilonów: strefa wejściowa, ekspozycja, przestrzeń recepcyjna, układ komunikacyjny, instalacje, obsługa widza/konsumenta. Równoległość prac projektowych nad pawilonem i jego wnętrzem.
T-W-10Współczesne pawilony i ich miejsce w architekturze.
T-W-12Omówienie testu i podsumowanie zajęć.
T-A-1Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań.
T-A-6Wykonanie makiety pawilonu projektowanego w skali 1:100. Przygotowanie wspólnej makiety otoczenia.
T-A-7Końcowe korekty/zmiany w projektach. Projekt plansz podsumowujących semestralne zadania projektowe. Korekty indywidualne.
T-A-8Prezentacje końcowe projektów semestralnych. Oddanie opracowań.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
S-2Ocena formująca: Ocena ćwiczeń składa się z oceny prezentacji zaawansowania zadania projektowego i oceny końcowej zadania projektowego przedstawionego na planszach prezantacyjnych i makiecie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił żadnej informacji podanych na zajęciach
3,0Student potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5Student świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać ją podając przykłady
4,0Student prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5Student potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0Student w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem