Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania i zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich, m.in. gospodarstw agroturystycznych Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania i zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich, m.in. gospodarstw agroturystycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zieleń na ternach podmiejskich i wiejskich. Aleje przydrożne, parki, cmentarze, przestyrzeń otoczenia przyklasztornego1
T-W-2Zagospodarowanie parceli zagród i indywidualnych działek podmiejskich i wiejskich. Typologia zabudowy mieszjkalnej, technicznej i gospodarczej1
T-W-3Kształtowanie otoczenia podmiejskiego i miejskiego – od rozwiązań dawnych do czasów współczesnych1
T-W-4Tereny zielone powiązane z zabudową podmiejską i wiejską jako element kształtowania krajobrazu przedmieść, wsi, siedlisk1
T-W-5Podmiejskie i wiejskie układy ogrodów – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne1
T-W-6Funkcje turystyczne i agroturystyczne – perspektywy rozwoju terenów podmiejskich i wiejskich. Typologia zagospodarowania działek1
T-W-7Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Adaptacja dawnych sposobów zagosposdarowania i zabudowy do nowych funkcji agroturystycznych – rozwiązania funkcjonalne, omówione na wybranych przykładach1
T-W-8Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Zagospodarowanie i urządzanie ogrodów ozdobnych, elementów małej architektury, obszarów rekreacyjnych i sportowych - rozwiązania funkcjonalne wybranych przykładów2
T-W-9Przepisy prawne dotyczące regulacji obsługi i organizacji funkcji agroturystycznych w Polsce. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych2
T-W-10Komponowanie zieleni na obszarach podmiejskich i wiejskich w kobtekście zrównoważonego rozwoju w projektowaniu.2
T-W-11Omówienie i prezentacja projektów studenckich2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestniczenie i aktywność podczas zajęć15
A-W-2Opracowanie prezentacji i omówienie wybranego zagadnienia7
A-W-3Konsultacje i dyskusje3
A-W-4Zapoznanie się z wybrana literaturą przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład inauguracyjny – wprowadzenie w zakres zagadnienia
M-2Omówienie wybranego przykładu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji przykładowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni terenu wiejskiego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/06B_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przedmiotowej dziedziny
PAWiO_1A_W25C-1T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-7, T-W-10, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-2, M-1S-1
PAWiO_1A_S1/D/06B_W02
zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
PAWiO_1A_W14

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/06B_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia na terenach wiejskich
PAWiO_1A_K07C-1T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-11, T-W-7, T-W-4M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/06B_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przedmiotowej dziedziny
2,0
3,0Student zna ogólne zasady projektowania przestrzeni na terenach wiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/06B_K01
podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia na terenach wiejskich
2,0
3,0Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do poprawy wartości funkcjonalnych i kompozycyjnych przesatyrzeni na terenach wiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. red. Janecki J., Borkowski Z., Krajobraz i ogród wiejski, KUL, Lublin, 2004
  2. Kruger U., Ogrody rustykalne, AWM, 1997
  3. Plessner H., Wiejski ogród przydomowy, Warszawa, 1987
  4. Jalinik M., Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, 2005
  5. Szymski A., Rzeszotarska-Pałka M., Ignaczak-Felińska J., Pawłowski W., Wieś pomorska wczoraj i dziś, Walkowska, Szczecin, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Drożdż-Szczybura M., Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi, PK, Kraków, 2000
  2. Arlet P., Architektura wernakularna obszaru Morza Bałtyckiego: analogie, różnice, obraz ogólny, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 2012
  3. Szymski A., Dawidowski R., Architektura krajobrazu, Walkowska, Szczecin, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zieleń na ternach podmiejskich i wiejskich. Aleje przydrożne, parki, cmentarze, przestyrzeń otoczenia przyklasztornego1
T-W-2Zagospodarowanie parceli zagród i indywidualnych działek podmiejskich i wiejskich. Typologia zabudowy mieszjkalnej, technicznej i gospodarczej1
T-W-3Kształtowanie otoczenia podmiejskiego i miejskiego – od rozwiązań dawnych do czasów współczesnych1
T-W-4Tereny zielone powiązane z zabudową podmiejską i wiejską jako element kształtowania krajobrazu przedmieść, wsi, siedlisk1
T-W-5Podmiejskie i wiejskie układy ogrodów – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne1
T-W-6Funkcje turystyczne i agroturystyczne – perspektywy rozwoju terenów podmiejskich i wiejskich. Typologia zagospodarowania działek1
T-W-7Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Adaptacja dawnych sposobów zagosposdarowania i zabudowy do nowych funkcji agroturystycznych – rozwiązania funkcjonalne, omówione na wybranych przykładach1
T-W-8Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Zagospodarowanie i urządzanie ogrodów ozdobnych, elementów małej architektury, obszarów rekreacyjnych i sportowych - rozwiązania funkcjonalne wybranych przykładów2
T-W-9Przepisy prawne dotyczące regulacji obsługi i organizacji funkcji agroturystycznych w Polsce. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych2
T-W-10Komponowanie zieleni na obszarach podmiejskich i wiejskich w kobtekście zrównoważonego rozwoju w projektowaniu.2
T-W-11Omówienie i prezentacja projektów studenckich2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie i aktywność podczas zajęć15
A-W-2Opracowanie prezentacji i omówienie wybranego zagadnienia7
A-W-3Konsultacje i dyskusje3
A-W-4Zapoznanie się z wybrana literaturą przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/06B_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przedmiotowej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania i zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich, m.in. gospodarstw agroturystycznych Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania i zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich, m.in. gospodarstw agroturystycznych
Treści programoweT-W-5Podmiejskie i wiejskie układy ogrodów – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne
T-W-6Funkcje turystyczne i agroturystyczne – perspektywy rozwoju terenów podmiejskich i wiejskich. Typologia zagospodarowania działek
T-W-8Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Zagospodarowanie i urządzanie ogrodów ozdobnych, elementów małej architektury, obszarów rekreacyjnych i sportowych - rozwiązania funkcjonalne wybranych przykładów
T-W-9Przepisy prawne dotyczące regulacji obsługi i organizacji funkcji agroturystycznych w Polsce. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych
T-W-2Zagospodarowanie parceli zagród i indywidualnych działek podmiejskich i wiejskich. Typologia zabudowy mieszjkalnej, technicznej i gospodarczej
T-W-7Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Adaptacja dawnych sposobów zagosposdarowania i zabudowy do nowych funkcji agroturystycznych – rozwiązania funkcjonalne, omówione na wybranych przykładach
T-W-10Komponowanie zieleni na obszarach podmiejskich i wiejskich w kobtekście zrównoważonego rozwoju w projektowaniu.
T-W-4Tereny zielone powiązane z zabudową podmiejską i wiejską jako element kształtowania krajobrazu przedmieść, wsi, siedlisk
T-W-3Kształtowanie otoczenia podmiejskiego i miejskiego – od rozwiązań dawnych do czasów współczesnych
T-W-1Zieleń na ternach podmiejskich i wiejskich. Aleje przydrożne, parki, cmentarze, przestyrzeń otoczenia przyklasztornego
Metody nauczaniaM-2Omówienie wybranego przykładu
M-1Wykład inauguracyjny – wprowadzenie w zakres zagadnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji przykładowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni terenu wiejskiego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ogólne zasady projektowania przestrzeni na terenach wiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/06B_W02zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W14zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/06B_K01podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia na terenach wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K07podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości życia i środowiska
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania i zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich, m.in. gospodarstw agroturystycznych Przygotowanie merytoryczne w zakresie historycznych i współczesnych dyspozycji kompozycyjno-funkcjonalnych urządzania i zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich, m.in. gospodarstw agroturystycznych
Treści programoweT-W-5Podmiejskie i wiejskie układy ogrodów – ozdobne, użytkowe i funkcjonalne. Elementy zagospodarowania, urządzenie, rozwiązania konstrukcyjne
T-W-6Funkcje turystyczne i agroturystyczne – perspektywy rozwoju terenów podmiejskich i wiejskich. Typologia zagospodarowania działek
T-W-8Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Zagospodarowanie i urządzanie ogrodów ozdobnych, elementów małej architektury, obszarów rekreacyjnych i sportowych - rozwiązania funkcjonalne wybranych przykładów
T-W-11Omówienie i prezentacja projektów studenckich
T-W-7Zagospodarowanie pod względem agroturystycznym gospodarst wiejskich. Adaptacja dawnych sposobów zagosposdarowania i zabudowy do nowych funkcji agroturystycznych – rozwiązania funkcjonalne, omówione na wybranych przykładach
T-W-4Tereny zielone powiązane z zabudową podmiejską i wiejską jako element kształtowania krajobrazu przedmieść, wsi, siedlisk
Metody nauczaniaM-2Omówienie wybranego przykładu
M-1Wykład inauguracyjny – wprowadzenie w zakres zagadnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji przykładowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni terenu wiejskiego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do poprawy wartości funkcjonalnych i kompozycyjnych przesatyrzeni na terenach wiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0