Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie nawierzchni i mebla miejskiego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie nawierzchni i mebla miejskiego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Lamprecht <ap_studio@wp.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 30 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ugruntowane wiadomości z poprzednich semestrów, z przedmiotów dotyczących projektowania elementów architektonicznych w przestrzeni miasta (podstawy urbanistyki i architektury); umiejętność rysunku architektonicznego i technik przekazu projektowego;podstawowa wiedza dotycząca instalacji technicznych; wyobraźnia przestrzenna; wrażliwość plastyczna; kreatywność

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami kształtowania wnętrz miejskich w zakresie kształtowania nawierzchni i mebla miejskiego
C-2Nabycie umiejętności projektowania nawierzchni wnętrz miejskich i mebla miejskiego w sposób zarówno zintegrowany z tożsamością danej przestrzeni jak i kreatywny

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projekt nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przestrzeni miasta – zagadnienia wstępne; przedstawienie kolejności prac nad projektem; wydanie studentom tematów2
T-A-2Inwentaryzacja stanu istniejącego danego terenu w zakresie kompozycji, sposobu użytkowania i istniejących elementów4
T-A-3Analizy na podstawie inwentaryzacji i opracowanie wytycznych projektowych2
T-A-4Klauzura podsumowująca I etap prac nad projektem2
T-A-5Projekt nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przestrzeni miasta – praca koncepcyjna6
T-A-6Zasady sporządzania rysunków wykonawczych2
T-A-7Praca projektowa wraz z wykonaniem plansz10
T-A-8Publiczne przedstawienie projektu, dyskusja, ocena. 2.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Ogólna charakterystyka wnętrza miejskiego, jego elewacji i „mebla miejskiego”2
T-W-2Miasto jako system wnętrz; rodzaje wnętrz miejskich i zależności między nimi2
T-W-3Tożsamość miasta i tożsamość wnętrz miejskich2
T-W-4Estetyka wnętrz miejskich2
T-W-5Kompozycja urbanistyczna a nawierzchnia i mebel miejski2
T-W-6Wpływ funkcji przestrzeni na kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego2
T-W-7Kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego w zabytkowych wnętrzach miejskich2
T-W-8Rola nawierzchni w przestrzeni wnętrza miejskiego2
T-W-9Rola mebla miejskiego w przestrzeni wnętrza miasta2
T-W-10Zasady ergonomii w projektowaniu mebla miejskiego2
T-W-11Projektowanie mebli miejskich i nawierzchni z uwzględnieniem zróżnicowanych form niepełnosprawności.2
T-W-12Znaczenie światła we wnętrzu miejskim w odniesieniu do nawierzchni i mebla miejskiego2
T-W-13Nowoczesne materiały i technologie w kształtowaniu mebla miejskiego i nawierzchni2
T-W-14Zagadnienia ekonomii w projektowaniu nawierzchni i mebla miejskiego2
T-W-15Wpływ aktów prawnych na kształtowanie przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przedmiotu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie do wykonania projektu - inwentaryzacja stanu istniejącego i niezbędnych analiz20
A-A-3Przygotowanie do klauzury15
A-A-4Konsultacje5
A-A-5Wykonanie projektu25
A-A-6Przygotowanie plansz i przygotowanie do publicznego przedstawienia projektu15
110
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Praca własna. Studiowanie literatury20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną/ komputer z rzutnikiem multimedialnym
M-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
M-4dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: bieżące korekty dotyczące postępu prac projektowych. Klauzura podsumowująca Ietap prac nad projektem - inwentaryzacyjnych i koncepcyjnych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wiadomości - program wykładów
S-3Ocena podsumowująca: wykonanie projektu semestralnego polegającego na zaprojektowaniu nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przesrzeni - ocena projektu, jego prezentacji iobrony

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/16A_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania w przestrzeni publicznej
PAWiO_1A_W25C-1T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-1M-2, M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/16A_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania w przestrzeni publicznej
PAWiO_1A_U19C-2T-A-8, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-7, T-A-5M-4, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/16A_K01
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni w odniesieniu do przestrzeni publicznej
PAWiO_1A_K09C-2T-W-7M-4, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/16A_W01
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania w przestrzeni publicznej
2,0
3,0Student zna niektóre podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania w przestrzeni publicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/16A_U01
posiada podstawową umiejętność projektowania w przestrzeni publicznej
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność projektowania w przestrzeni publicznej przy pomocy nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/16A_K01
ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni w odniesieniu do przestrzeni publicznej
2,0
3,0Student ma ograniczoną świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie niektóre relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni w odniesieniu do przestrzeni publicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (obiekty budowlane) i ich usytuowanie
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
 3. Contemporary Urban Design, red. C. P. Benitez, DAAB MEDIA, 2009
 4. Guidot R., Design 1940 - 1990 - wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa, 1998
 5. Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Kent F. (red.), Fundacja dla Przestrzeni Środowiska, Warszawa, 2009
 6. Korcelli P, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, PWN, Warszawa, 1974
 7. Kuldschun H., Rossmann E., Budownictwo dla upośledzonych fizycznie: projektowanie obiektów i urządzeń, Arkady, Arkady, 1980
 8. Manders B., Ribbon, Architecture. Light, Shadow and Reflection in Architecture, Lannoo Publishers, 2014
 9. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa, 2012
 10. Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury, Wydawnictwo MURATOR, Warszawa, 1999
 11. Smogorzewski J., System terenów otwartych jako element konstrukcji miasta;Instytut Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, PWN, 1974
 12. Steffy G. R., Architectural lighting design, John Wiley and Sons, 2002
 13. Szolginia W., Estetyka miasta, Arkady, Warszawa, 1981
 14. Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady, Warszawa, 1970
 15. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 2008
 16. Zamora Mola F., Atlas współczesnej architektury miejskiej, TMC, Warszawa, 2013

Literatura dodatkowa

 1. Bussagli M., Architektura. Style, techniki, materiały, budowle, twórcy, Świat Książki, 2007
 2. strona internetowa: International Association of Lighting Designers - http://www.iald.org/
 3. Strona internetowa: Association des concepteurs Lumière et Eclairagistes - http://www.ace-fr.org/

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projekt nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przestrzeni miasta – zagadnienia wstępne; przedstawienie kolejności prac nad projektem; wydanie studentom tematów2
T-A-2Inwentaryzacja stanu istniejącego danego terenu w zakresie kompozycji, sposobu użytkowania i istniejących elementów4
T-A-3Analizy na podstawie inwentaryzacji i opracowanie wytycznych projektowych2
T-A-4Klauzura podsumowująca I etap prac nad projektem2
T-A-5Projekt nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przestrzeni miasta – praca koncepcyjna6
T-A-6Zasady sporządzania rysunków wykonawczych2
T-A-7Praca projektowa wraz z wykonaniem plansz10
T-A-8Publiczne przedstawienie projektu, dyskusja, ocena. 2.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Ogólna charakterystyka wnętrza miejskiego, jego elewacji i „mebla miejskiego”2
T-W-2Miasto jako system wnętrz; rodzaje wnętrz miejskich i zależności między nimi2
T-W-3Tożsamość miasta i tożsamość wnętrz miejskich2
T-W-4Estetyka wnętrz miejskich2
T-W-5Kompozycja urbanistyczna a nawierzchnia i mebel miejski2
T-W-6Wpływ funkcji przestrzeni na kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego2
T-W-7Kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego w zabytkowych wnętrzach miejskich2
T-W-8Rola nawierzchni w przestrzeni wnętrza miejskiego2
T-W-9Rola mebla miejskiego w przestrzeni wnętrza miasta2
T-W-10Zasady ergonomii w projektowaniu mebla miejskiego2
T-W-11Projektowanie mebli miejskich i nawierzchni z uwzględnieniem zróżnicowanych form niepełnosprawności.2
T-W-12Znaczenie światła we wnętrzu miejskim w odniesieniu do nawierzchni i mebla miejskiego2
T-W-13Nowoczesne materiały i technologie w kształtowaniu mebla miejskiego i nawierzchni2
T-W-14Zagadnienia ekonomii w projektowaniu nawierzchni i mebla miejskiego2
T-W-15Wpływ aktów prawnych na kształtowanie przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przedmiotu2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie do wykonania projektu - inwentaryzacja stanu istniejącego i niezbędnych analiz20
A-A-3Przygotowanie do klauzury15
A-A-4Konsultacje5
A-A-5Wykonanie projektu25
A-A-6Przygotowanie plansz i przygotowanie do publicznego przedstawienia projektu15
110
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Praca własna. Studiowanie literatury20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/16A_W01zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania w przestrzeni publicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami kształtowania wnętrz miejskich w zakresie kształtowania nawierzchni i mebla miejskiego
Treści programoweT-W-5Kompozycja urbanistyczna a nawierzchnia i mebel miejski
T-W-2Miasto jako system wnętrz; rodzaje wnętrz miejskich i zależności między nimi
T-W-3Tożsamość miasta i tożsamość wnętrz miejskich
T-W-4Estetyka wnętrz miejskich
T-W-6Wpływ funkcji przestrzeni na kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego
T-W-7Kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego w zabytkowych wnętrzach miejskich
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Ogólna charakterystyka wnętrza miejskiego, jego elewacji i „mebla miejskiego”
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną/ komputer z rzutnikiem multimedialnym
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wiadomości - program wykładów
S-3Ocena podsumowująca: wykonanie projektu semestralnego polegającego na zaprojektowaniu nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przesrzeni - ocena projektu, jego prezentacji iobrony
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna niektóre podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania w przestrzeni publicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/16A_U01posiada podstawową umiejętność projektowania w przestrzeni publicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania nawierzchni wnętrz miejskich i mebla miejskiego w sposób zarówno zintegrowany z tożsamością danej przestrzeni jak i kreatywny
Treści programoweT-A-8Publiczne przedstawienie projektu, dyskusja, ocena. 2.
T-A-6Zasady sporządzania rysunków wykonawczych
T-A-1Projekt nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przestrzeni miasta – zagadnienia wstępne; przedstawienie kolejności prac nad projektem; wydanie studentom tematów
T-A-2Inwentaryzacja stanu istniejącego danego terenu w zakresie kompozycji, sposobu użytkowania i istniejących elementów
T-A-3Analizy na podstawie inwentaryzacji i opracowanie wytycznych projektowych
T-A-4Klauzura podsumowująca I etap prac nad projektem
T-A-7Praca projektowa wraz z wykonaniem plansz
T-A-5Projekt nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przestrzeni miasta – praca koncepcyjna
Metody nauczaniaM-4dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wiadomości - program wykładów
S-3Ocena podsumowująca: wykonanie projektu semestralnego polegającego na zaprojektowaniu nawierzchni i mebla miejskiego w konkretnej przesrzeni - ocena projektu, jego prezentacji iobrony
S-1Ocena formująca: bieżące korekty dotyczące postępu prac projektowych. Klauzura podsumowująca Ietap prac nad projektem - inwentaryzacyjnych i koncepcyjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność projektowania w przestrzeni publicznej przy pomocy nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/16A_K01ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni w odniesieniu do przestrzeni publicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K09ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania nawierzchni wnętrz miejskich i mebla miejskiego w sposób zarówno zintegrowany z tożsamością danej przestrzeni jak i kreatywny
Treści programoweT-W-7Kształtowanie nawierzchni i mebla miejskiego w zabytkowych wnętrzach miejskich
Metody nauczaniaM-4dyskusja nad rozwiązaniami projektowymi
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie wiadomości - program wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczoną świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie niektóre relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni w odniesieniu do przestrzeni publicznej
3,5
4,0
4,5
5,0