Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo budowlane:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo budowlane
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw prawnych zawartych w Prawie Budowlanym, a w szczególności zapisów wynikających z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r.).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Student powinien w sposób aktywny uczestniczyć w wykładach. W szczególności powinien wykazać zainteresowanie przedstawioną przez wykładowcę hipotetyczną sytuację i w miarę możliwości przedstawić własny punkt widzenia i sposób rozwiązania problemu w trakcie zainicjowanej dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem.Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu przez studenta jest jego uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów i aktywny udział w co najmniej 3. zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach dydaktycznych (około 10 spotkań dyskusyjnych pod koniec wykładu).15
A-W-2Student zobowiązany jest przygotowywać się do każdego wykładu zgodnie z ustalonym harmonogramem. W szczególności powinien zapoznać się z dotyczącą omawianych zagadnień literaturą obowiązkową i posiadać notatki umożliwiające mu zabranie głosu w zainicjowanej przez nauczyciela dyskusji w końcowej części wykładu. Do kluczowych form aktywności należy: 1. umiejętność odszukania i podania w oryginalnym brzmieniu przepisu prawnego dotyczącego hipotetycznej sytuacji prawnej, 2. prawidłowe zinterpretowanie zapisu prawnego, 3. podanie wystąpienia możliwych sprzeczności, np. ujęcie zagadanienia z punktu widzenia różnych podmiotów procesu inwestycyjnego. Powstałe w wyniku kwerendy źródłowej opracowania (publikacje książkowe, nieksiążkowe, bazy danych itp.) student powinien gromadzić i zachować.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
M-2W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są również pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/06_W01
Zna zasady organizacji procesów budowlanych, w tym kosztorysowanie.
PAWiO_1A_W22C-1T-W-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/06_W02
Zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów.
PAWiO_1A_W12C-1T-W-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/06_W03
Posiada znajomość w zakresie podstawowym prawnych aspektów projektowania (prawo budowlane, zagadnienia prawa własności, ochrona praw autorskich i praw pracowniczych).
C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować podstawowe opinie dotyczące aspektów prawnych prowadzonej działalności projektowej i korzystać przy tym z różnego rodzaju baz danych analogowych i elektornicznych.
C-1T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/06_K01
Ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie.
PAWiO_1A_K10C-1T-W-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/06_K02
Student jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej.
C-1T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/06_W01
Zna zasady organizacji procesów budowlanych, w tym kosztorysowanie.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/A/06_W02
Zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/A/06_W03
Posiada znajomość w zakresie podstawowym prawnych aspektów projektowania (prawo budowlane, zagadnienia prawa własności, ochrona praw autorskich i praw pracowniczych).
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować zagadnienia ogólne dotyczace Konstytucji RP, a w szczegóności Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego. Powinien umieć przede wszystkim posługiwać się aktami prawnymi z zakresu architektury i budownictwa w ten sposób, że potrafi wyszukać właściwy zapis i odpowiednio go zinterpretować. Powinien posiadać zdolność powiązania aktów prawnych pod względem meritum zapisu, np. ustawy i aktu wykonawczego (rozporządzenia). Podstawą uzyskania oceny jest test pisemny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować podstawowe opinie dotyczące aspektów prawnych prowadzonej działalności projektowej i korzystać przy tym z różnego rodzaju baz danych analogowych i elektornicznych.
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować zagadnienia ogólne dotyczace Konstytucji RP, a w szczegóności Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego. Powinien umieć przede wszystkim posługiwać się aktami prawnymi z zakresu architektury i budownictwa w ten sposób, że potrafi wyszukać właściwy zapis i odpowiednio go zinterpretować. Powinien posiadać zdolność powiązania aktów prawnych pod względem meritum zapisu, np. ustawy i aktu wykonawczego (rozporządzenia). Podstawą uzyskania oceny jest test pisemny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/06_K01
Ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/A/06_K02
Student jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej.
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę poszanowania dla powszechinie obowiązującego prawa, a w szczególności umiejętność praktycznego zastosowania w działaności zawodowej i postawie człowieka i obywatela zapisów zawartych w Konstytucji RP, Kodeksie Postępowania Administracyjnego i Prawie Budowlanym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Buczna M. (red.), Prawo budowlane, warunki techniczne i inne akty prawne, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007, Stan prawny na dzień 20.06.2007
 2. Flisek A. (red.), Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2007, Wyd. IX
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Park, 2007, Stan prawny na dzień 01.09.2007
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Literat, Toruń, 2007
 5. Prawo wodne, 2001, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

Literatura dodatkowa

 1. Brol J., Elementy prawa pracy, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ZG COSZ, Warszawa, 1997
 2. Brol J., Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorców. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ZG COSZ, Warszawa, 1997
 3. Brol J., Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ZG COSZ, Warszawa, 1997
 4. Brol J., Prawo o działalności gospodarczej, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ZG COSZ, Warszawa, 1997, Cz. 1 i 2
 5. Brol J., Propedeutyka prawa, Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ZG COSZ, Warszawa, 1997
 6. Burda A., Polskie prawo państwowe, PWN, Warszawa, 1977, IV
 7. Grzybowski S. (red.), Prawo cywilne, PWN, Warszawa, 1979, III
 8. Górbiel A., Instytucje prawa międzynarodowego, Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1972
 9. Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, PWN, Warszawa, 1981, III
 10. Ubezpieczenia i prawo pracy, 2007, Dodatek nr 19. Dwutygodnik, rok IX (2007) Nr 21 (207), Kodeks pracy; stan prawny na dzień 01.11.2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Student powinien w sposób aktywny uczestniczyć w wykładach. W szczególności powinien wykazać zainteresowanie przedstawioną przez wykładowcę hipotetyczną sytuację i w miarę możliwości przedstawić własny punkt widzenia i sposób rozwiązania problemu w trakcie zainicjowanej dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem.Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu przez studenta jest jego uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów i aktywny udział w co najmniej 3. zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach dydaktycznych (około 10 spotkań dyskusyjnych pod koniec wykładu).15
A-W-2Student zobowiązany jest przygotowywać się do każdego wykładu zgodnie z ustalonym harmonogramem. W szczególności powinien zapoznać się z dotyczącą omawianych zagadnień literaturą obowiązkową i posiadać notatki umożliwiające mu zabranie głosu w zainicjowanej przez nauczyciela dyskusji w końcowej części wykładu. Do kluczowych form aktywności należy: 1. umiejętność odszukania i podania w oryginalnym brzmieniu przepisu prawnego dotyczącego hipotetycznej sytuacji prawnej, 2. prawidłowe zinterpretowanie zapisu prawnego, 3. podanie wystąpienia możliwych sprzeczności, np. ujęcie zagadanienia z punktu widzenia różnych podmiotów procesu inwestycyjnego. Powstałe w wyniku kwerendy źródłowej opracowania (publikacje książkowe, nieksiążkowe, bazy danych itp.) student powinien gromadzić i zachować.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/06_W01Zna zasady organizacji procesów budowlanych, w tym kosztorysowanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W22zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.
Treści programoweT-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/06_W02Zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W12zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.
Treści programoweT-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/06_W03Posiada znajomość w zakresie podstawowym prawnych aspektów projektowania (prawo budowlane, zagadnienia prawa własności, ochrona praw autorskich i praw pracowniczych).
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.
Treści programoweT-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować zagadnienia ogólne dotyczace Konstytucji RP, a w szczegóności Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego. Powinien umieć przede wszystkim posługiwać się aktami prawnymi z zakresu architektury i budownictwa w ten sposób, że potrafi wyszukać właściwy zapis i odpowiednio go zinterpretować. Powinien posiadać zdolność powiązania aktów prawnych pod względem meritum zapisu, np. ustawy i aktu wykonawczego (rozporządzenia). Podstawą uzyskania oceny jest test pisemny.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć formułować podstawowe opinie dotyczące aspektów prawnych prowadzonej działalności projektowej i korzystać przy tym z różnego rodzaju baz danych analogowych i elektornicznych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.
Treści programoweT-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
M-2W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są również pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować zagadnienia ogólne dotyczace Konstytucji RP, a w szczegóności Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego. Powinien umieć przede wszystkim posługiwać się aktami prawnymi z zakresu architektury i budownictwa w ten sposób, że potrafi wyszukać właściwy zapis i odpowiednio go zinterpretować. Powinien posiadać zdolność powiązania aktów prawnych pod względem meritum zapisu, np. ustawy i aktu wykonawczego (rozporządzenia). Podstawą uzyskania oceny jest test pisemny.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/06_K01Ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K10ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.
Treści programoweT-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/06_K02Student jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej.
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, które legły u podstaw działań legislacyjnych w Polsce w odniesieniu do działalności architektonicznej i budowlanej. Dążenie do przyswojenia możliwie największego spektrum problemów, które mogą wynikąć w procesie inwestycyjnym. Kształtowanie postawy moralnej i świadomości związanej z odpowiedzialnością za środowisko społeczne, naturalne i zbudowane. Poznanie głównych aktów prawnych determinujących działaność w zakresie architektury i urabnistyki oraz budownictwa.
Treści programoweT-W-1Wykład 1 – Ustawodawstwo – zagadnienia ogólne. Publikatory (Monitor Polski, Dziennik Ustaw i inne), podział aktów prawnych w zależności od ich właściwości (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała). Ustawa zasadnicza (rozdział I Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wykład 2 – Konstytucja RP (rozdziały II i III). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa ekonomiczne, kulturalne, polityczne i socjalne. Środki ochrony wolności i praw. Źródła prawa. Zgromadzenie Narodowe. Referenda. Wykład 3 – Konstytucja RP (rozdziały VII, VIII, XI). Samorząd terytorialny. Sądy i trybunały (Trybunał Konstytucyjny, Stanu). Stany nadzwyczajne w Polsce. Wykład 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przepisy ogólne (dział I). Definicje ustawowe, strony postępowania. Załatwianie spraw (terminy, doręczenia, miejsce odbioru pism, potwierdzenia doręczenia i inne). Wezwania do udziału w czynnościach. Obliczanie, przywracanie terminów. Wykład 5 – KPA. Postępowanie (dział II). Wszczęcie postępowania, właściwość miejscowa i rzeczowa. Udostępnienie akt. Dowody. Odmowa złożenia zeznań. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzje. Zasada pisemności. Wykład 6 – KPA. Postępowanie (dział II i VII) – ciąg dalszy. Ugoda. Wydawanie postanowień. Odwołania – prawo do odwołania, wymogi formalne, organy odwoławcze. Wznowienie postępowania – powody i wyjątki. Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wygaśniecie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Wykład 7 – Prawo budowlane. Zakres przedmiotowy i wyłączenia zastosowania ustawy. Słownik pojęć (rozdział 1). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – uprawnienia budowlane, specjalności, rzeczoznawstwo (rozdz. 2). Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (rozdz. 3). Podstawowe obowiązki i prawa projektanta. Wykład 8 – Prawo budowlane – c.d. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (rozdz. 4). Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wyłączenia, zgłoszenia. Wymogi w zakresie projektu budowlanego. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego – prace przygotowawcze, rozpoczęcie (rozdz. 5). Wykład 9 – Prawo budowlane – c.d. Samowola budowlana. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Utrzymanie obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji (rozdz. 6). Katastrofa budowlana (rozdz. 7). Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (rozdz. 8). Wykład 10 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Wykład 11 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.). Przepisy ogólne. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń i urządzenia rekreacyjne, ogrodzenia. Oświetlenie i nasłonecznienie. Schody i pochylnie. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i higieniczno-sanitarne. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych. Wykład 12 – Rozporządzenie Min. Infrastr. (Dz. U. z dn. 15.06. 2002 r.) – c.d. Przewody kominowe, wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia dźwigowe. Bezpieczeństwo pożarowe – strefy ZL, odporność pożarowa budynków, nośność ogniowa, dogi ewakuacyjne. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Wykład 13 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64). Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). Przepisy ogólne. Prawo własności wód. Korzystanie z wód (dział II). Pozwolenie wodno-prawne. Kodeks Cywilny. Umowa o roboty budowlane. Kodeks Karny. Przestępstwa przeciwko środowisku. Wykład 14 – Kodeks pracy. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 181, poz. 1288) – elementy. Przepisy ogólne. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Urlopy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Wykład 15 – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 662) – elementy. Przedmiot prawa autorskiego – utwór, utwór zależny. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów.
Metody nauczaniaM-1Podstawową metodą nauczania jest podająca: wykład informacyjny z objaśnieniami, a w wypadku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane są dodatkowo metody aktywizujące studentów - sytuacyjna oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Mają one na celu zaangażowanie studentów w poszukiwanie rozwiązania problemu prawnego i porównanie go z wykładnią zastosowaną w rzeczywistych warunkach, na przykład przez organy administracji publicznej.
M-2W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są również pokazy z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia przedmiotu jest jego aktywne uczestnictwo w 4/5 liczby wykładów. Podstawową formą sprawdzianu wiedzy jest test pisemny składający się z 60 pytań, który polega na wskazaniu jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi w ciągu 45 minut. Blisko 75 procentowy udział w pytaniach znalazły zagadnienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostałe zaś zostały sformułowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego, Prawa wodnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie poniżej 30 poprawnych odpowiedzi jest oceniane niedostatecznie (2,0), 31-36 dostatecznie (3,0), 37-42 ponad dostatecznie (3,5), 43-48 dobrze (4,0), 49-54 ponad dobrze (4,5), a 55-60 bardzo dobrze (5,0). W wypadku dużej rozbieżności między postawą (sposobem uczestnictwa) studenta na zajęciach, a oceną uzyskaną z testu pisemnego przeprowadza się dodatkowy sprawdzian w formie ustnej. Student może uzyskać zaliczenie przedmiotu z pominięciem testu pisemnego w wypadku aktywnego uczestnictwa w zainicjowanych przez nauczyciela dyskusjach problemowych na wykładach (więcej niż trzykrotnie w ciągu semestru) oraz co najmniej 90% frekwencji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę poszanowania dla powszechinie obowiązującego prawa, a w szczególności umiejętność praktycznego zastosowania w działaności zawodowej i postawie człowieka i obywatela zapisów zawartych w Konstytucji RP, Kodeksie Postępowania Administracyjnego i Prawie Budowlanym.
3,5
4,0
4,5
5,0