Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa - projektowanie wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa - projektowanie wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>, Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>, Aleksandra Satkiewicz-Parczewska <asparstudio@wp.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 24 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD8 0 15,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów wymaganych w poprzednich semestrach.
W-2Umiejętność projektowania w programach CAD.
W-3Umiejętność projektowania architektury wraz z otoczeniem.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.0
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.0
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.0
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.0
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.0
T-PD-6Opracowanie projektu.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje pracy u promotora Inwentaryzacja w terenie Opracowanie analiz i inwentaryzacji Opracowanie graficzne projektu Praca własna nad projektem Przygotowanie do przeglądu Przegląd wskazanej literatury90
A-PD-2Praca własna w domu.360
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/19A_W01
Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej Zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń Ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ogrodów Zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W25, PAWiO_1A_W12, PAWiO_1A_W10, PAWiO_1A_W11, PAWiO_1A_W05
PAWiO_1A_S1/C/19A_W02
Posiada wiedzę o historii i teoriach konserwacji zabytków oraz projektowaniu w środowisku historycznym. Student potrafi wykazać się wiedzą o współczesnych wymaganiach przy adaptacjach obiektów zabytkowych. Zna prawne aspekty projektowania w środowisku historycznym. Student powinien zaproponować poprawne formy i kompozycję przestrzeni w obiektach zabytkowych i środowisku kulturowym.
PAWiO_1A_W19C-1T-PD-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/19A_U01
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_U18, PAWiO_1A_U10, PAWiO_1A_U12, PAWiO_1A_U08, PAWiO_1A_U11, PAWiO_1A_U09, PAWiO_1A_U04
PAWiO_1A_S1/C/19A_U02
Potrafi dokonać inwentaryzacji obiektu zabytkowego, wykonać studium historyczno-architektoniczne z analizami stratygraficznymi oraz sporządzić projekt jego adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwzględnienim kolorystyki i detalu.
PAWiO_1A_U18, PAWiO_1A_U19, PAWiO_1A_U13, PAWiO_1A_U14, PAWiO_1A_U10, PAWiO_1A_U12, PAWiO_1A_U30, PAWiO_1A_U08, PAWiO_1A_U04C-1T-PD-1, T-PD-2, T-PD-4, T-PD-5M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/19A_K01
Jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego, w tym zwłaszcza dziedzictwa kultury polskiej i kultur obcych. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
PAWiO_1A_K04C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/19A_W02
Posiada wiedzę o historii i teoriach konserwacji zabytków oraz projektowaniu w środowisku historycznym. Student potrafi wykazać się wiedzą o współczesnych wymaganiach przy adaptacjach obiektów zabytkowych. Zna prawne aspekty projektowania w środowisku historycznym. Student powinien zaproponować poprawne formy i kompozycję przestrzeni w obiektach zabytkowych i środowisku kulturowym.
2,0
3,0Student powinien umieć udzielić odpowiedzi na kontrolne pytanie w czasie publicznej prezentacji projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/19A_U02
Potrafi dokonać inwentaryzacji obiektu zabytkowego, wykonać studium historyczno-architektoniczne z analizami stratygraficznymi oraz sporządzić projekt jego adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwzględnienim kolorystyki i detalu.
2,0
3,0Student potrafi wykonać projekt konserwatorski w zakresie i formie zaakceptownej przez prowadzącego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/19A_K01
Jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego, w tym zwłaszcza dziedzictwa kultury polskiej i kultur obcych. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
2,0
3,0Student rozumie potrzebę podejmowania działań chroniących dziedzictwo kuturowe oraz znaczenie wartości autentyzmu obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
  2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków, 1996
  3. Szparkowski Z., Kształtowanie przestrzeni i formy architektonicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993
  4. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę dyplomową, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Dostosowana do specyfiki wybranego tematu pracy dyplomowej

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.0
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.0
T-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.0
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.0
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.0
T-PD-6Opracowanie projektu.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje pracy u promotora Inwentaryzacja w terenie Opracowanie analiz i inwentaryzacji Opracowanie graficzne projektu Praca własna nad projektem Przygotowanie do przeglądu Przegląd wskazanej literatury90
A-PD-2Praca własna w domu.360
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19A_W01Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej Zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń Ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ogrodów Zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
PAWiO_1A_W12zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
PAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
PAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
PAWiO_1A_W05zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19A_W02Posiada wiedzę o historii i teoriach konserwacji zabytków oraz projektowaniu w środowisku historycznym. Student potrafi wykazać się wiedzą o współczesnych wymaganiach przy adaptacjach obiektów zabytkowych. Zna prawne aspekty projektowania w środowisku historycznym. Student powinien zaproponować poprawne formy i kompozycję przestrzeni w obiektach zabytkowych i środowisku kulturowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-3Określenie zakresu merytorycznego pracy dyplomowej, źródeł informacji, doboru technologii opracowania.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student powinien umieć udzielić odpowiedzi na kontrolne pytanie w czasie publicznej prezentacji projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19A_U01Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka Zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
PAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U11posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
PAWiO_1A_U09posiada umiejętność opracowania projektu kolorystyki w architekturze wnętrz i otoczenia
PAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19A_U02Potrafi dokonać inwentaryzacji obiektu zabytkowego, wykonać studium historyczno-architektoniczne z analizami stratygraficznymi oraz sporządzić projekt jego adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwzględnienim kolorystyki i detalu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
PAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U14potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
PAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
PAWiO_1A_U30posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
PAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.
T-PD-2Określenie głównych założeń pracy dyplomowej.
T-PD-4Wykonanie wstępnych i podstawowych analiz niezbędnych dla realizacji tematu pracy.
T-PD-5Opracowanie wstępnych (wariantowych) koncepcji.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykonać projekt konserwatorski w zakresie i formie zaakceptownej przez prowadzącego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/19A_K01Jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego, w tym zwłaszcza dziedzictwa kultury polskiej i kultur obcych. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy z wybranego zagadnienia, którego badania doprowadzą do sporządzenia pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-1Identyfikacja problemu i określenie tematyki pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje naukowe, analityczna praca własna studentów, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami w grupie, prace zespołowe i indywidualne, prezentacje publiczne, dyskusje, opracowanie koncepcji projektowej według założonych kryteriów i uwarunkowań.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega aktywność uczestnictwa w zajęciach oraz zebrany materiał analityczny i projektowy oraz sposób jego obrony w trakcie publicznej prezentacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę podejmowania działań chroniących dziedzictwo kuturowe oraz znaczenie wartości autentyzmu obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowych.
3,5
4,0
4,5
5,0