Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu PHS - Socjologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot PHS - Socjologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Nauczyciel odpowiedzialny Wiesława Cieślewicz <Wieslawa.Cieslewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy ekonomii i wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z możliwością analizowania procesów ekonomicznych z perspektywy socjologicznej oraz uzyskanie przez nich wiedzy w zakresie funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej i ładu społecznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Socjologia jako nauka wyjaśniająca zjawiska społeczne. Dwa paradygmaty w naukach o gospodarce. Przekraczanie barier między ekonomią i socjologią. Główne orientacje łączące problematykę ekonomiczną i socjologiczną. Omówienie wybranych teorii.2
T-W-2Człowiek w gospodarce. Jednostka w perspektywie socjologicznej i w teorii ekonomii. Jednostka i wspólnota. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.4
T-W-3Gospodarka w obrębie systemu społecznego. Relacje między gospodarką, polityką i kulturą.2
T-W-4Czynniki rozwoju gospodarczego. Uwarunkowania kapitalizmu.Wyjaśnienia ekonomiczne i teorie zależności. Środowisko geograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ polityki na rozwój gospodarczy. Kultura a rozwój gospodarczy.2
T-W-5Rynek jako regulator procesów gospodarczych i instytucja społeczna.Rynki regulowane - podejście instytucjonalne. Dylemat wolności rynkowej. Rynek pracy - instytucje i rywalizacja.2
T-W-6Państwo a gospodarka. Ład społeczny a gospodarka. Rola sektora publicznego.2
T-W-7Aktorzy sfery ekonomicznej i ich strategie. Główni aktorzy i najważniejsze strategie. Pracownicy jako zbiorowy aktor społeczny. Administracja społeczna - biurokracja.2
T-W-8Ekonomiczny wymiar struktury społecznej. Teorie klas społecznych K. Marksa i M. Webera. Nurt neoweberowski i neomarksizm. Funkcjonalizm. Klasyfikacje i skale zawodów. Teza o zaniku klas.2
T-W-9Struktura społeczna w Polsce. Badania struktury klasowej oraz społeczno-zawodowej. Hierarchia prestiżu zawodów. Potoczne postrzeganie struktury społecznej. Badania opinii o gospodarce i wizji gospodarki dobrze urządzonej.2
T-W-10Przedsiębiorstwo jako system społeczny. Jednostka w przedsiębiorstwie. Role, więzi, motywacje, interesy. Kultura i ideologia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako forma organizacji społecznej. Władza.2
T-W-11Teorie kierowania (zarządzania) w organizacji. Kierunek naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny. Nurt human relations. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rosnące znaczenie partycypacji.4
T-W-12Stosunki pracy. Związek zawodowy. Układy zbiorowe pracy. Konflikt przemysłowy. Strategie partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa.2
T-W-13Zaliczenie wykładów2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Samodzielne utrwalanie materiału14
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia16
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, problemowy z prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne: test, pytania otwarte, zadania

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03B_W01
Student nabywa poszerzoną wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi w gospodarce
PAWiO_1A_W19C-1T-W-5, T-W-7, T-W-10, T-W-12, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-11, T-W-13, T-W-4M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/03B_W02
rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PAWiO_1A_W28

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03B_U01
Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zmiany zachodzące w gospodarce z perspektywy socjologii
PAWiO_1A_U27C-1T-W-12, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-11, T-W-13, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03B_K01
Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę ekonomiczną rozszerzoną o wymiar społeczny
PAWiO_1A_K01C-1T-W-12, T-W-3, T-W-8, T-W-11, T-W-13M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03B_W01
Student nabywa poszerzoną wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi w gospodarce
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia i kategorie służące opisowi zjawisk ekonomicznych rozszerzonych o wymiar społeczny
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03B_U01
Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zmiany zachodzące w gospodarce z perspektywy socjologii
2,0
3,0Student potrafi interpretować i wyjaśniać zmiany zachodzące w gospodarce z perspektywy socjologii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03B_K01
Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę ekonomiczną rozszerzoną o wymiar społeczny
2,0
3,0Rozumie konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy ekonomicznej rozszerzonej o wymiar społeczny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gardawski J., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa, 2008
  2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa, 2001
  3. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003
  4. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań, 1997
  2. Hryniewicz J., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Scholar, Warszawa, 2007
  3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Socjologia jako nauka wyjaśniająca zjawiska społeczne. Dwa paradygmaty w naukach o gospodarce. Przekraczanie barier między ekonomią i socjologią. Główne orientacje łączące problematykę ekonomiczną i socjologiczną. Omówienie wybranych teorii.2
T-W-2Człowiek w gospodarce. Jednostka w perspektywie socjologicznej i w teorii ekonomii. Jednostka i wspólnota. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.4
T-W-3Gospodarka w obrębie systemu społecznego. Relacje między gospodarką, polityką i kulturą.2
T-W-4Czynniki rozwoju gospodarczego. Uwarunkowania kapitalizmu.Wyjaśnienia ekonomiczne i teorie zależności. Środowisko geograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ polityki na rozwój gospodarczy. Kultura a rozwój gospodarczy.2
T-W-5Rynek jako regulator procesów gospodarczych i instytucja społeczna.Rynki regulowane - podejście instytucjonalne. Dylemat wolności rynkowej. Rynek pracy - instytucje i rywalizacja.2
T-W-6Państwo a gospodarka. Ład społeczny a gospodarka. Rola sektora publicznego.2
T-W-7Aktorzy sfery ekonomicznej i ich strategie. Główni aktorzy i najważniejsze strategie. Pracownicy jako zbiorowy aktor społeczny. Administracja społeczna - biurokracja.2
T-W-8Ekonomiczny wymiar struktury społecznej. Teorie klas społecznych K. Marksa i M. Webera. Nurt neoweberowski i neomarksizm. Funkcjonalizm. Klasyfikacje i skale zawodów. Teza o zaniku klas.2
T-W-9Struktura społeczna w Polsce. Badania struktury klasowej oraz społeczno-zawodowej. Hierarchia prestiżu zawodów. Potoczne postrzeganie struktury społecznej. Badania opinii o gospodarce i wizji gospodarki dobrze urządzonej.2
T-W-10Przedsiębiorstwo jako system społeczny. Jednostka w przedsiębiorstwie. Role, więzi, motywacje, interesy. Kultura i ideologia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako forma organizacji społecznej. Władza.2
T-W-11Teorie kierowania (zarządzania) w organizacji. Kierunek naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny. Nurt human relations. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rosnące znaczenie partycypacji.4
T-W-12Stosunki pracy. Związek zawodowy. Układy zbiorowe pracy. Konflikt przemysłowy. Strategie partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa.2
T-W-13Zaliczenie wykładów2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Samodzielne utrwalanie materiału14
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia16
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03B_W01Student nabywa poszerzoną wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi w gospodarce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością analizowania procesów ekonomicznych z perspektywy socjologicznej oraz uzyskanie przez nich wiedzy w zakresie funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej i ładu społecznego.
Treści programoweT-W-5Rynek jako regulator procesów gospodarczych i instytucja społeczna.Rynki regulowane - podejście instytucjonalne. Dylemat wolności rynkowej. Rynek pracy - instytucje i rywalizacja.
T-W-7Aktorzy sfery ekonomicznej i ich strategie. Główni aktorzy i najważniejsze strategie. Pracownicy jako zbiorowy aktor społeczny. Administracja społeczna - biurokracja.
T-W-10Przedsiębiorstwo jako system społeczny. Jednostka w przedsiębiorstwie. Role, więzi, motywacje, interesy. Kultura i ideologia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako forma organizacji społecznej. Władza.
T-W-12Stosunki pracy. Związek zawodowy. Układy zbiorowe pracy. Konflikt przemysłowy. Strategie partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa.
T-W-6Państwo a gospodarka. Ład społeczny a gospodarka. Rola sektora publicznego.
T-W-2Człowiek w gospodarce. Jednostka w perspektywie socjologicznej i w teorii ekonomii. Jednostka i wspólnota. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego.
T-W-3Gospodarka w obrębie systemu społecznego. Relacje między gospodarką, polityką i kulturą.
T-W-8Ekonomiczny wymiar struktury społecznej. Teorie klas społecznych K. Marksa i M. Webera. Nurt neoweberowski i neomarksizm. Funkcjonalizm. Klasyfikacje i skale zawodów. Teza o zaniku klas.
T-W-11Teorie kierowania (zarządzania) w organizacji. Kierunek naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny. Nurt human relations. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rosnące znaczenie partycypacji.
T-W-13Zaliczenie wykładów
T-W-4Czynniki rozwoju gospodarczego. Uwarunkowania kapitalizmu.Wyjaśnienia ekonomiczne i teorie zależności. Środowisko geograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ polityki na rozwój gospodarczy. Kultura a rozwój gospodarczy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, problemowy z prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne: test, pytania otwarte, zadania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia i kategorie służące opisowi zjawisk ekonomicznych rozszerzonych o wymiar społeczny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03B_W02rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W28rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03B_U01Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zmiany zachodzące w gospodarce z perspektywy socjologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U27potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu do podejmowania racjonalnych decyzji w działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością analizowania procesów ekonomicznych z perspektywy socjologicznej oraz uzyskanie przez nich wiedzy w zakresie funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej i ładu społecznego.
Treści programoweT-W-12Stosunki pracy. Związek zawodowy. Układy zbiorowe pracy. Konflikt przemysłowy. Strategie partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa.
T-W-6Państwo a gospodarka. Ład społeczny a gospodarka. Rola sektora publicznego.
T-W-3Gospodarka w obrębie systemu społecznego. Relacje między gospodarką, polityką i kulturą.
T-W-8Ekonomiczny wymiar struktury społecznej. Teorie klas społecznych K. Marksa i M. Webera. Nurt neoweberowski i neomarksizm. Funkcjonalizm. Klasyfikacje i skale zawodów. Teza o zaniku klas.
T-W-11Teorie kierowania (zarządzania) w organizacji. Kierunek naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny. Nurt human relations. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rosnące znaczenie partycypacji.
T-W-13Zaliczenie wykładów
T-W-4Czynniki rozwoju gospodarczego. Uwarunkowania kapitalizmu.Wyjaśnienia ekonomiczne i teorie zależności. Środowisko geograficzne a rozwój gospodarczy. Wpływ polityki na rozwój gospodarczy. Kultura a rozwój gospodarczy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, problemowy z prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne: test, pytania otwarte, zadania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi interpretować i wyjaśniać zmiany zachodzące w gospodarce z perspektywy socjologii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03B_K01Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę ekonomiczną rozszerzoną o wymiar społeczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością analizowania procesów ekonomicznych z perspektywy socjologicznej oraz uzyskanie przez nich wiedzy w zakresie funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej i ładu społecznego.
Treści programoweT-W-12Stosunki pracy. Związek zawodowy. Układy zbiorowe pracy. Konflikt przemysłowy. Strategie partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa.
T-W-3Gospodarka w obrębie systemu społecznego. Relacje między gospodarką, polityką i kulturą.
T-W-8Ekonomiczny wymiar struktury społecznej. Teorie klas społecznych K. Marksa i M. Webera. Nurt neoweberowski i neomarksizm. Funkcjonalizm. Klasyfikacje i skale zawodów. Teza o zaniku klas.
T-W-11Teorie kierowania (zarządzania) w organizacji. Kierunek naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny. Nurt human relations. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rosnące znaczenie partycypacji.
T-W-13Zaliczenie wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, problemowy z prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne: test, pytania otwarte, zadania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy ekonomicznej rozszerzonej o wymiar społeczny
3,5
4,0
4,5
5,0