Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Kolor i forma w projektowaniu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kolor i forma w projektowaniu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Rek-Lipczyńska <areklipczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 30 2,01,00zaliczenie
projektyP5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstwaową wiedzę z zakresu zagadnień koloru i jego funkcji w projektowaniu przestrzeni architektonicznych, posiada podstawowe umiejętności manualne w zakresie rysunku i malarstwa oraz posiada wrażliwość estetyczną.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest: - zaopatrzenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania koloru w przestrzeniach architektonicznych , - przygotowanie studenta do podjęcia badań w zakresie wpływu koloru na percepcję przestrzeni architektonicznych oraz na percepcję formy, - wykształcenie umiejętności umożliwiających sprawne operowanie zagadnieniami koloru w projektowaniu wnętrz architektonicznych .

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zapoznanie z zagadnieniami struktury koloru: odcieniem, walorem, nasyceniem.2
T-P-2Barwny układ kompozycyjny - szarości chromatyczne.4
T-P-3Barwny układ kompozycyjny - barwy złamane.4
T-P-4Barwny układ kompozycyjny - barwy spektralne.4
T-P-5Barwny układ kompozycyjny - budowanie złudzenia trójwymiarowości. Kolaż malarsko-fotograficzny.6
T-P-6Mozaika - mieszanie optyczne barw. Interakcja kolorów. Kontrasty barwne.8
T-P-7Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.2
30
projekty
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zaganienia projektowania zestawień kolorystycznych dla róznych rodzajów wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia.2
T-P-2Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej bez określania kontekstu barwnego dla niej.4
T-P-3Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej z określaniem kontekstu barwnego dla niej.4
T-P-4Forma w przestrzeni określonej. Badanie relacji zachodzących miedzy przedmiotem found objects a określoną przestrzenią zamkniętą.6
T-P-5Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza współczesnego.6
T-P-6Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza historycznego.6
T-P-7Podsumowanie i ocena.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Student aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez realizację zagadnień projektowych w trakcie zajęć.30
A-P-2Student realizuje badania nad kolorem poprzez realizację zagadnień projektowych w domu.30
60
projekty
A-P-1Student aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez realizację zagadnień projektowych w trakcie zajęć.30
A-P-2Student realizuje badania nad kolorem poprzez realizację zagadnień projektowych w domu.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Głowną metodą nauczania jest metoda praktyczna: metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formujaca dokonywana w trakcie trwania zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca dokonywana pod koniec trwania przedmiotu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/13_W01
ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
PAWiO_1A_W09C-1T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-1, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-6, T-P-7, T-P-5M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/13_U01
posiada umiejętność opracowania projektu kolorystyki w architekturze wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
PAWiO_1A_U09C-1T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-1, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-6, T-P-7, T-P-5M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/13_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i ogrodów, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K06C-1T-P-3, T-P-2, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-1, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-6, T-P-7, T-P-5M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/13_W01
ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
2,0student nie posiada elementarnej wiedzy o kolorze, nie rozumie znaczenia barwy dla kompozycji oraz nie rozumie wpłuwu koloru na percepcję form.
3,0student prezentuje hasłowo swoją wiedzę na temat barwy i koloru oraz ich wpływu na kompozycję i formę, bez ich efektywnej analizy.
3,5student prezentuje wiedzę na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz potrafi w prosty sposób przeprowadzić ich analizę.
4,0student efektywnie prezentuje wiedzę na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz potrafi przeprowadzić swobodną dyskusję w wybranej tematyce dotyczacej zagadnień koloru.
4,5student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki.
5,0student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki, oraz potrafi w sposób kreatywny podejmować nowe zagadnienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/13_U01
posiada umiejętność opracowania projektu kolorystyki w architekturze wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
2,0student nie wykazuje wystarczających umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia.
3,0student wykazuje podstawowe umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, jednak w swoich projektach nie jest w stanie wykazać indywidualnej drogi kreacji twórczej.
3,5student wykazuje podstawowe umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, w swoich projektach podejmuje próby aby wykazać indywidualną drogę kreacji twórczej.
4,0student wykazuje ponadpodstawowe umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych iich otoczenia, w swoich projektach wykazuje indywidualną drogę kreacji twórczej.
4,5student wykazuje zawansowane umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, w swoich projektach wykazuje indywidualną drogę kreacji twórczej.
5,0student wykazuje zawansowane umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, w swoich projektach wykazuje indywidualną drogę kreacji twórczej, potrafi przeprowadzić pogłebioną analizę kolorystyczną w zakresie obranych zagadnień projektowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/13_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i ogrodów, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
2,0student nie rozumie znaczenia popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, nie jest zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu
3,0student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu
3,5student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań
4,0student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań wysnuwając odpowiednie wnioski
4,5student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań wysnuwając odpowiednie wnioski i postawić odpowiednie diagnozy
5,0student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań wysnuwając odpowiednie wnioski i postawić odpowiednie zindywidualizowane diagnozy

Literatura podstawowa

 1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Psychologia twórczego oka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1978
 2. Franckiewicz I., Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 2010
 3. Gage J., Kolor i kultura : teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, 2010
 4. Gage J., Kolor i znaczenie : sztuka, nauka i symbolika, Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, 2010
 5. Gombrich E. H, Sztuka i złudzenie : o psychologii przestawienia obrazowego, Państ. Inst. Wydawniczy, Warszawa, 1981
 6. Gombrich E. H, Pisma o sztuce i kulturze, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, 2011
 7. pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Joanny Bielskiej-Krawczyk, Kolor w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2010
 8. Popek S., Barwy i psychika, percepcja, ekspresja, projekcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008
 9. Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego tom I i II, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979
 10. Albers J., Interaction of Color, Yale University Press, New Haven, 1963
 11. Goethe J.W., Theory of Colors, MIT Press, Cambridge, 1970
 12. Kandinsky W., O duchowości w sztuce, ze wstepem Maxa Billa, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź, 1996
 13. Zausznica A., Nauka o Barwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1959
 14. Borchardt W., Kolory w ogrodzie, Publicat, Poznań, 2010

Literatura dodatkowa

 1. Batchelor D., Chromophobia, Reaktion Books, London, 2000
 2. Birren F., Principles of Color, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1969
 3. Ferris W., Local Color. A Sens of Place in Folk Art, Anchor Bools, New York, 1992
 4. Sloane P., The Visual Nature of Color, Design Press, New York, 1989
 5. Mielicki J., Ewolucja poglądów na istotę barwy, Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów. Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź, 2007
 6. Jurek K., Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, Kultura – Media – Teologia, Lublin, 2011
 7. Starmer A., Jak dobierać kolory: inspirujące palety barw do projektowania wnętrz, Arkady, Warszawa, 2010

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zapoznanie z zagadnieniami struktury koloru: odcieniem, walorem, nasyceniem.2
T-P-2Barwny układ kompozycyjny - szarości chromatyczne.4
T-P-3Barwny układ kompozycyjny - barwy złamane.4
T-P-4Barwny układ kompozycyjny - barwy spektralne.4
T-P-5Barwny układ kompozycyjny - budowanie złudzenia trójwymiarowości. Kolaż malarsko-fotograficzny.6
T-P-6Mozaika - mieszanie optyczne barw. Interakcja kolorów. Kontrasty barwne.8
T-P-7Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.2
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zaganienia projektowania zestawień kolorystycznych dla róznych rodzajów wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia.2
T-P-2Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej bez określania kontekstu barwnego dla niej.4
T-P-3Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej z określaniem kontekstu barwnego dla niej.4
T-P-4Forma w przestrzeni określonej. Badanie relacji zachodzących miedzy przedmiotem found objects a określoną przestrzenią zamkniętą.6
T-P-5Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza współczesnego.6
T-P-6Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza historycznego.6
T-P-7Podsumowanie i ocena.2
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Student aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez realizację zagadnień projektowych w trakcie zajęć.30
A-P-2Student realizuje badania nad kolorem poprzez realizację zagadnień projektowych w domu.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Student aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez realizację zagadnień projektowych w trakcie zajęć.30
A-P-2Student realizuje badania nad kolorem poprzez realizację zagadnień projektowych w domu.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/13_W01ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W09ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest: - zaopatrzenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania koloru w przestrzeniach architektonicznych , - przygotowanie studenta do podjęcia badań w zakresie wpływu koloru na percepcję przestrzeni architektonicznych oraz na percepcję formy, - wykształcenie umiejętności umożliwiających sprawne operowanie zagadnieniami koloru w projektowaniu wnętrz architektonicznych .
Treści programoweT-P-3Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej z określaniem kontekstu barwnego dla niej.
T-P-2Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej bez określania kontekstu barwnego dla niej.
T-P-4Forma w przestrzeni określonej. Badanie relacji zachodzących miedzy przedmiotem found objects a określoną przestrzenią zamkniętą.
T-P-5Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza współczesnego.
T-P-6Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza historycznego.
T-P-7Podsumowanie i ocena.
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zaganienia projektowania zestawień kolorystycznych dla róznych rodzajów wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia.
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zapoznanie z zagadnieniami struktury koloru: odcieniem, walorem, nasyceniem.
T-P-2Barwny układ kompozycyjny - szarości chromatyczne.
T-P-3Barwny układ kompozycyjny - barwy złamane.
T-P-4Barwny układ kompozycyjny - barwy spektralne.
T-P-6Mozaika - mieszanie optyczne barw. Interakcja kolorów. Kontrasty barwne.
T-P-7Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.
T-P-5Barwny układ kompozycyjny - budowanie złudzenia trójwymiarowości. Kolaż malarsko-fotograficzny.
Metody nauczaniaM-1Głowną metodą nauczania jest metoda praktyczna: metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formujaca dokonywana w trakcie trwania zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca dokonywana pod koniec trwania przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada elementarnej wiedzy o kolorze, nie rozumie znaczenia barwy dla kompozycji oraz nie rozumie wpłuwu koloru na percepcję form.
3,0student prezentuje hasłowo swoją wiedzę na temat barwy i koloru oraz ich wpływu na kompozycję i formę, bez ich efektywnej analizy.
3,5student prezentuje wiedzę na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz potrafi w prosty sposób przeprowadzić ich analizę.
4,0student efektywnie prezentuje wiedzę na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz potrafi przeprowadzić swobodną dyskusję w wybranej tematyce dotyczacej zagadnień koloru.
4,5student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki.
5,0student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat koloru i barwy oraz ich wpływu na kompozycję i formę oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki, oraz potrafi w sposób kreatywny podejmować nowe zagadnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/13_U01posiada umiejętność opracowania projektu kolorystyki w architekturze wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U09posiada umiejętność opracowania projektu kolorystyki w architekturze wnętrz i otoczenia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest: - zaopatrzenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania koloru w przestrzeniach architektonicznych , - przygotowanie studenta do podjęcia badań w zakresie wpływu koloru na percepcję przestrzeni architektonicznych oraz na percepcję formy, - wykształcenie umiejętności umożliwiających sprawne operowanie zagadnieniami koloru w projektowaniu wnętrz architektonicznych .
Treści programoweT-P-3Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej z określaniem kontekstu barwnego dla niej.
T-P-2Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej bez określania kontekstu barwnego dla niej.
T-P-4Forma w przestrzeni określonej. Badanie relacji zachodzących miedzy przedmiotem found objects a określoną przestrzenią zamkniętą.
T-P-5Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza współczesnego.
T-P-6Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza historycznego.
T-P-7Podsumowanie i ocena.
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zaganienia projektowania zestawień kolorystycznych dla róznych rodzajów wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia.
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zapoznanie z zagadnieniami struktury koloru: odcieniem, walorem, nasyceniem.
T-P-2Barwny układ kompozycyjny - szarości chromatyczne.
T-P-3Barwny układ kompozycyjny - barwy złamane.
T-P-4Barwny układ kompozycyjny - barwy spektralne.
T-P-6Mozaika - mieszanie optyczne barw. Interakcja kolorów. Kontrasty barwne.
T-P-7Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.
T-P-5Barwny układ kompozycyjny - budowanie złudzenia trójwymiarowości. Kolaż malarsko-fotograficzny.
Metody nauczaniaM-1Głowną metodą nauczania jest metoda praktyczna: metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formujaca dokonywana w trakcie trwania zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca dokonywana pod koniec trwania przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykazuje wystarczających umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia.
3,0student wykazuje podstawowe umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, jednak w swoich projektach nie jest w stanie wykazać indywidualnej drogi kreacji twórczej.
3,5student wykazuje podstawowe umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, w swoich projektach podejmuje próby aby wykazać indywidualną drogę kreacji twórczej.
4,0student wykazuje ponadpodstawowe umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych iich otoczenia, w swoich projektach wykazuje indywidualną drogę kreacji twórczej.
4,5student wykazuje zawansowane umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, w swoich projektach wykazuje indywidualną drogę kreacji twórczej.
5,0student wykazuje zawansowane umiejętności opracowania projektu kolorystyki dla wybranych przestrzeni architektonicznych i ich otoczenia, w swoich projektach wykazuje indywidualną drogę kreacji twórczej, potrafi przeprowadzić pogłebioną analizę kolorystyczną w zakresie obranych zagadnień projektowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/13_K01popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i ogrodów, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest: - zaopatrzenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania koloru w przestrzeniach architektonicznych , - przygotowanie studenta do podjęcia badań w zakresie wpływu koloru na percepcję przestrzeni architektonicznych oraz na percepcję formy, - wykształcenie umiejętności umożliwiających sprawne operowanie zagadnieniami koloru w projektowaniu wnętrz architektonicznych .
Treści programoweT-P-3Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej z określaniem kontekstu barwnego dla niej.
T-P-2Projekt kolorystyki dla formy trójwymiarowej funkcjonujacej bez określania kontekstu barwnego dla niej.
T-P-4Forma w przestrzeni określonej. Badanie relacji zachodzących miedzy przedmiotem found objects a określoną przestrzenią zamkniętą.
T-P-5Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza współczesnego.
T-P-6Projekt kolorystyki dla wybranej przestrzeni wnętrza historycznego.
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zaganienia projektowania zestawień kolorystycznych dla róznych rodzajów wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia.
T-P-1Wprowadzenie w tematykę zajęć. Przedstawienie problematyki funkcjonowania koloru w przestrzeniach projektowanych. Zapoznanie z zagadnieniami struktury koloru: odcieniem, walorem, nasyceniem.
T-P-2Barwny układ kompozycyjny - szarości chromatyczne.
T-P-3Barwny układ kompozycyjny - barwy złamane.
T-P-4Barwny układ kompozycyjny - barwy spektralne.
T-P-6Mozaika - mieszanie optyczne barw. Interakcja kolorów. Kontrasty barwne.
T-P-7Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.
T-P-5Barwny układ kompozycyjny - budowanie złudzenia trójwymiarowości. Kolaż malarsko-fotograficzny.
Metody nauczaniaM-1Głowną metodą nauczania jest metoda praktyczna: metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formujaca dokonywana w trakcie trwania zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca dokonywana pod koniec trwania przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie znaczenia popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, nie jest zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu
3,0student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu
3,5student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań
4,0student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań wysnuwając odpowiednie wnioski
4,5student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań wysnuwając odpowiednie wnioski i postawić odpowiednie diagnozy
5,0student w stopniu podstawowym rozumie znaczenie popularyzacji wiedzy o architekturze wnętrz i ogrodów, jest w stopniu podstawowym zainteresowany przekazywaniem wiedzy społeczeństwu, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań wysnuwając odpowiednie wnioski i postawić odpowiednie zindywidualizowane diagnozy