Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Budowa jachtów (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
BJ_1A_W01posiada wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, geometrię, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do: 1) formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu budowy jachtów, 2) opisu matematycznego zjawisk z zakresu aero- i hydrodynamiki, 3) opisu wielkości fizycznych będących zmiennymi losowymi, 4) wnioskowania i projektowania probabilistycznego
BJ_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, niezbędną do: 1) pomiaru i określania wielkości fizycznych, 2) zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i procesów występujących w przyrodzie, 3) wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym, 4) rozumienia zachowania otaczającego nas świata
BJ_1A_W03ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, obejmującą chemię ogólną, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów chemicznych występujących w przyrodzie oraz zapobiegania niepożądanym efektom procesów chemicznych
BJ_1A_W04ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do korzystania z sieci komputerowych i aplikacji sieciowych, korzystania z komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, korzystania z komputerowego wspomagania w rozwiązywaniu zadań technicznych
BJ_1A_W05ma wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej niezbędną do wykonywania i czytania rysunków technicznych, schematów oraz projektowania maszyn i jednostek pływających
BJ_1A_W06ma wiedzę z zakresu mechaniki niezbędną do opisu układów mechanicznych w stanach statycznych i dynamicznych, zna teorię drgań oraz programy i metody numeryczne do badania konstrukcji w zastosowaniu do jachtów
BJ_1A_W07ma wiedzę na temat wytrzymałości materiałów metalowych i niemetalowych, w tym doświadczalnych metod wyznaczania właściwości mechanicznych, niezbędną do oceny bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji
BJ_1A_W08ma ogólną wiedzę inżynierską z materiałoznawstwa, technologii mechanicznych, podstaw konstrukcji maszyn, inżynierii jakości w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów
BJ_1A_W09ma ogólną wiedzę z termodynamiki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów
BJ_1A_W10zna przepisy i normy krajowe, UE i towarzystw klasyfikacyjnych oraz innych instytucji morskich dotyczące budowy jednostek pływających
BJ_1A_W11ma ogólną wiedzę z oceanotechniki i zjawisk występujących na morzach i oceanach
BJ_1A_W12ma podstawową wiedzę z projektowania, właściwości, wyposażenia, napędu, konstrukcji i technologii budowy jednostek pływających
BJ_1A_W13ma podstawową wiedzę dotyczącą materiałów konstrukcyjnych, pomocniczych, powłok ochronnych, antykorozyjnych stosowanych w budowie jednostek pływających
BJ_1A_W14ma wiedzę dotyczącą żywic i laminatów stosowanych w budowie jachtów, warunków i technologii w ich stosowaniu, zna zasady doboru i przygotowania do użycia tych materiałów w budowie jachtów
BJ_1A_W15zna metody przetwórstwa, recyklingu i utylizacji materiałów stosowanych w budowie i remontach jachtów
BJ_1A_W16zna podstawowe właściwości jachtów żaglowych i małych jednostek motorowych, zna metody ich projektowania, konstruowania i technologię budowy
BJ_1A_W17ma podstawową wiedzę z zakresu aero- i hydrodynamiki oraz zna metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu jachtów
BJ_1A_W18zna metody obliczeniowe i programy komputerowe stosowane w projektowaniu i konstruowaniu jachtów żaglowych i motorowych
BJ_1A_W19ma podstawową wiedzę o modelowaniu i symulacji komputerowej oraz optymalizacji w zakresie przydatnym do projektowania i konstruowania jachtów.
BJ_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki płynów i metod numerycznych w zakresie przydatnym w projektowaniu jednostek pływających
BJ_1A_W21ma wiedzę w zakresie ergonomii i fizjologii w bezpieczeństwie pracy, a szczególnie przy stosowaniu żywic i laminatów poliestrowych
BJ_1A_W22zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
BJ_1A_W23ma podstawową wiedzę dotyczącą ekonomii, zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prawa i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
BJ_1A_W24ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
BJ_1A_W25ma wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów zagrożeń na człowieka i środowisko w budowie jachtów