Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Budowa jachtów (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
BJ_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie budowy jachtów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie, a także wyciągać wnioski
BJ_1A_U02posługuje się językiem angielskim (lub innym współczesnym językiem międzynarodowym) w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych oraz streszczeń i opisów literaturowych urządzeń i instalacji technicznych, instrukcji obsługi, opisów i schematów urządzeń i wyposażenia stosowanego w budowie jednostek pływających
BJ_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim, a także w sposób skrócony w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauk technicznych i dyscyplin naukowych właściwych dla budowy jachtów; dokumentację i przedstawić opis oraz rozwiązanie prostego zadania inżynierskiego, opracować i przedstawić wnioski i wytyczne dla użytkownika lub adresata opracowania
BJ_1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu budowy jachtów
BJ_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
BJ_1A_U06ma umiejętności językowe w zakresie obszaru nauk technicznych, z zawężeniem do dyscyplin nauk technicznych i kierunków kształcenia pokrewnych w stosunku do budowy jachtów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
BJ_1A_U07potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi dla realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
BJ_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski dotyczące właściwości projektowanych jednostek pływających
BJ_1A_U09potrafi dokonać identyfikacji i sformułować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym przydatne w projektowaniu, konstruowaniu i budowie jachtów
BJ_1A_U10potrafi krytycznie ocenić przydatność dostępnych metod i urządzeń projektowych oraz technologicznych stosowanych w budowie jachtów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
BJ_1A_U11potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym dotyczące różnorodnych aspektów związanych z technologią budowy i eksploatacji jachtów i ich wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska
BJ_1A_U12ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna typowe czynniki i rodzaje zagrożeń występujące w tym środowisku oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą i ogólne zasady zmniejszenia czynników narażenia i zagrożenia w środowisku pracy
BJ_1A_U13potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i oszacować efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich w zakresie projektowania i budowy jachtów
BJ_1A_U14potrafi dobrać odpowiednie materiały i zastosować odpowiednią technologię do budowy jachtów, potrafi zinterpretować informacje o podstawowych właściwościach materiałów stosowanych w budowie jachtów i określić na ich podstawie potencjalne rodzaje zagrożeń jakie mogą występować przy ich zastosowaniu
BJ_1A_U15stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
BJ_1A_U16potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas niezbędny dla zrealizowania zadania; potrafi opracować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów i zrealizować go
BJ_1A_U17potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do projektowania i konstruowania jachtów, do doboru odpowiedniego wyposażenia, w tym żagli lub napędu mechanicznego, potrafi, wykorzystując oprogramowanie, określić parametry eksploatacyjne jachtu
BJ_1A_U18potrafi, dla zadanych założeń i specyfikacji, opracować koncepcję jachtu i określić jego właściwości, potrafi opracować konstrukcję jachtu dla założonej technologii budowy
BJ_1A_U19potrafi przygotować materiały (żywice, włókna szklane itp.), użyć specjalistyczne narzędzia i wykonać kadłub jachtu zgodnie z założoną technologią
BJ_1A_U20potrafi opracować technologię wykonania, wykonać elementy i zmontować kadłub jachtu, wyposażyć go i przeprowadzić odpowiednie próby zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami