Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S3)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
AR_3A_U01Posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych, w tym w zespołach badawczych.
AR_3A_U02Posiada umiejętności dydaktyczne i zawodowe w zakresie dyscypliny Automatyka i robotyka, umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela akademickiego z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
AR_3A_U03Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, także obcojęzycznych, oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji, szczególnie w zakresie dyscypliny Automatyka i robotyka.
AR_3A_U04Potrafi poddać krytycznej analizie wyniki własnych badań naukowych oraz wyniki innych twórców w zakresie dyscypliny Automatyka i robotyka, a także ocenić możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce.
AR_3A_U05Potrafi formułować złożone zadania i problemy w zakresie dyscypliny Automatyka i robotyka, w tym zadania wcześniej nieznane, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych.
AR_3A_U06Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy w zakresie dyscypliny Automatyka i robotyka, w tym zadania i problemy nietypowe, wykorzystując oryginalne metody, wnoszące wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.
AR_3A_U07Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz pisać publikacje naukowe, także w języku angielskim, stosując się przy tym do zasad poszanowania praw autorskich.
AR_3A_U08Potrafi nawiązywać kontakty w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zawodowym.
AR_3A_U09Potrafi prowadzić dyskusję naukową, przytaczając właściwe argumenty.
AR_3A_U10Potrafi w zrozumiały sposób prezentować swoje koncepcje i osiągnięcia naukowe.