Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Ocena procesów technologicznych produkcji roślinnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ocena procesów technologicznych produkcji roślinnej
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,60,60zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 0,40,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstaw ogólnej uprawy roli i roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z problematyką oceny procesów technologicznych produkcji roślinnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie wybranych wskaźników oceny oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Szacowanie kosztów i efektywność ekonomiczna wybranych technologii produkcji roślinnej. Szacowanie energochłonności i efektywności energetycznej wybranych procesów produkcji roślinnej. Określanie wskaźników mechanizacji i postępu technologicznego.10
10
wykłady
T-W-1Ogólna charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego. Ocena wybranych wariantów procesów technologicznych uprawy roślin zgodnie z zasadą 3E - aspekty: ekologiczny, ergonomiczny oraz ekonomiczny. Sposoby obliczania wybranych wskaźników oceny: oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Ocena nakładów energetycznych produkcji wybranych roślin.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zajęć2
12
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Przygotowanie do zajęć8
18

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawozdanie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium - test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D14_W01
posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w odniesieniu do procesów technologicznych produkcji roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego
ROL_2A_W10C-1T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D14_U01
Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
ROL_2A_U03C-1T-A-1M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D14_K01
Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów
ROL_2A_K02C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D14_W01
posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w odniesieniu do procesów technologicznych produkcji roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0Nazywa i wyjaśnia pobieżnie sposoby oceny procesów technologicznych produkcji roślinnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D14_U01
Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
2,0
3,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę niektórych procesów za pomocą wybranych sposobów poznanych na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D14_K01
Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów
2,0
3,0Wykazuje gotowość do rowiązywania zadań, co przejawia się uczęszczaniem na zajecia i podejmowaniu prób ich rozwiązania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kowalski i zespół, Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej, Wyd. PTIR Kraków, Kraków, 2002
  2. Przybył J., Sęk T., Projektowanie inżynierskie rolniczych procesów technologicznych, Wydawnictwo UP Poznań, Poznań, 2015
  3. Anuszewski, R.; Pawlak, J.; Wójcicki, Z., Energochłonność produkcji rolniczej. Metodyka badań energochłonności produkcji surowców żywnościowych, IBMER, Warszawa, 1979

Literatura dodatkowa

  1. Orynycz O., Wpływ skali i struktury systemu produkcyjnego na efektywność energetyczną procesu wytwarzania biopaliwa rzepakowego, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2015
  2. Muzalewski A., Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy Oddział w Warszawie., Warszawa, 2015
  3. Inżynieria Rolnicza, Acta Agrophysica, Problemy Inżynierii Rolniczej, Fragmenta Agronomica, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, Czasopisma - wybrane artykuły

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie wybranych wskaźników oceny oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Szacowanie kosztów i efektywność ekonomiczna wybranych technologii produkcji roślinnej. Szacowanie energochłonności i efektywności energetycznej wybranych procesów produkcji roślinnej. Określanie wskaźników mechanizacji i postępu technologicznego.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólna charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego. Ocena wybranych wariantów procesów technologicznych uprawy roślin zgodnie z zasadą 3E - aspekty: ekologiczny, ergonomiczny oraz ekonomiczny. Sposoby obliczania wybranych wskaźników oceny: oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Ocena nakładów energetycznych produkcji wybranych roślin.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zajęć2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Przygotowanie do zajęć8
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D14_W01posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w odniesieniu do procesów technologicznych produkcji roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z problematyką oceny procesów technologicznych produkcji roślinnej
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego. Ocena wybranych wariantów procesów technologicznych uprawy roślin zgodnie z zasadą 3E - aspekty: ekologiczny, ergonomiczny oraz ekonomiczny. Sposoby obliczania wybranych wskaźników oceny: oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Ocena nakładów energetycznych produkcji wybranych roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nazywa i wyjaśnia pobieżnie sposoby oceny procesów technologicznych produkcji roślinnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D14_U01Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z problematyką oceny procesów technologicznych produkcji roślinnej
Treści programoweT-A-1Obliczanie wybranych wskaźników oceny oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Szacowanie kosztów i efektywność ekonomiczna wybranych technologii produkcji roślinnej. Szacowanie energochłonności i efektywności energetycznej wybranych procesów produkcji roślinnej. Określanie wskaźników mechanizacji i postępu technologicznego.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić ocenę niektórych procesów za pomocą wybranych sposobów poznanych na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D14_K01Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K02Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z problematyką oceny procesów technologicznych produkcji roślinnej
Treści programoweT-W-1Ogólna charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego. Ocena wybranych wariantów procesów technologicznych uprawy roślin zgodnie z zasadą 3E - aspekty: ekologiczny, ergonomiczny oraz ekonomiczny. Sposoby obliczania wybranych wskaźników oceny: oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Ocena nakładów energetycznych produkcji wybranych roślin.
T-A-1Obliczanie wybranych wskaźników oceny oddziaływania maszyn na glebę, zużycia środków produkcji, wydajności pracy, emisji spalin. Szacowanie kosztów i efektywność ekonomiczna wybranych technologii produkcji roślinnej. Szacowanie energochłonności i efektywności energetycznej wybranych procesów produkcji roślinnej. Określanie wskaźników mechanizacji i postępu technologicznego.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawozdanie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje gotowość do rowiązywania zadań, co przejawia się uczęszczaniem na zajecia i podejmowaniu prób ich rozwiązania
3,5
4,0
4,5
5,0