Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ROL_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii, biologii i biotechnologii roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
ROL_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach oraz wiedzę z doświadczalnictwa, w tym stosowania metod statystycznych dostosowanych do specyfiki doświadczeń rolniczych
ROL_2A_W03ma pogłębioną wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu oraz planowania i wykorzystania użytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
ROL_2A_W04zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej
ROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
ROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W07ma rozszerzoną wiedzę z zakresu klimatycznych uwarunkowań produkcji roślinnej, wykorzystania klimatu w celach leczniczych i rekreacyjnych oraz prognozowania optymalnych warunków bioklimatu dla potrzeb projektowania miejscowego
ROL_2A_W08posiada wiedzę z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i podstaw zbiorowego żywienia
ROL_2A_W09posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej