Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 20 1,00,30zaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50egzamin
zajęcia terenoweT2 5 0,50,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość obsługi oprogramowania GIS, zalecana znajomość podstaw statystyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami technologii mapowania pól

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Weryfikacja dokładności pozycjonowania. Pozyskiwanie danych przestrzennych w skali pola z różnych urządzeń pomiarowych. Interpolacja danych punktowych i ich przetwarzanie. Przykłady mapowania wybranych właściwości gleb i plonów w skali pola. Przygotowanie map aplikacyjnych - przykład.20
20
zajęcia terenowe
T-T-1Zapoznanie z pozyskiwaniem danych dla rolnictwa precyzyjnego oraz ich wykorzystaniem w warunkach rzeczywistych5
5
wykłady
T-W-1Znaczenie mapowania pól w rolnictwie precyzyjnym. Systemy lokalizacji przestrzennej. Pobieranie prób – schematy. Kodowanie informacji przestrzennej oraz metody interpolacji danych punktowych. Sposoby wizualizacja danych przestrzennych ilościowych i jakościowych. Formaty plików w systemach informacji geograficznej i ich konwersja. Zasady przygotowywania map do wydruku. Automatyzacja poboru prób. Mechaniczne czujniki pomiaru zagęszczenia gleby. Pomiary oporności i przewodności elektrycznej gleby. Wykorzystanie georadarów w mapowaniu pól. Elektrody jonoselektywne i czujniki optyczne do pomiaru właściwości gleby.20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć10
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Studiowanie literatury20
A-W-3Konsultacje5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin - test
S-2Ocena formująca: Sprawozdania

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D11_W01
posiada rozszerzoną wiedzę, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i zwalczania chorób i szkodników
ROL_2A_W06, ROL_2A_W10C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D11_U01
Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii zmiennego dawkowania środków produkcji, dostosowanego do zmiennych warunków przyrodniczych w obrębie pola
ROL_2A_U02C-1T-T-1, T-L-1M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D11_K01
ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie
ROL_2A_K01C-1T-T-1, T-W-1, T-L-1M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D11_W01
posiada rozszerzoną wiedzę, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i zwalczania chorób i szkodników
2,0
3,0Student posiada ogólną orientację o technologii mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D11_U01
Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii zmiennego dawkowania środków produkcji, dostosowanego do zmiennych warunków przyrodniczych w obrębie pola
2,0
3,0potrafi zaproponować zastosowanie wybranego rozwiązania technicznego do określonej sytuacji z zakresu praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D11_K01
ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania omawianych na zajęciach rozwiazań technicznych, co przejawia się uczęszczaniem na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Samborski S. (red.), Rolnictwo precyzyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa S.A., Warszawa, 2018
  2. Walczykova M. (red.), Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w rolnictwie precyzyjnym, PTIR Kraków, Kraków, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Jurga J., Kowaliński P., Błażejczak D., Słowik M., Technologia oraz wskaźniki zmiennego dawkowania nawozów na podstawie danych o zasobności gleby, ITP w Falentach, Warszawa, 2020, Rozdział w monografii pod red. Romaniuka W.: Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem chowu zwierząt
  2. Dawidowski J.B., Dobek T., Jurga J., Rolnictwo precyzyjne, PTIR, Kraków, 2011, Rozdział w monografii pod red. Juliszewski T., Kurpaska S.: Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowanie. s. 65-86.

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Weryfikacja dokładności pozycjonowania. Pozyskiwanie danych przestrzennych w skali pola z różnych urządzeń pomiarowych. Interpolacja danych punktowych i ich przetwarzanie. Przykłady mapowania wybranych właściwości gleb i plonów w skali pola. Przygotowanie map aplikacyjnych - przykład.20
20

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Zapoznanie z pozyskiwaniem danych dla rolnictwa precyzyjnego oraz ich wykorzystaniem w warunkach rzeczywistych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie mapowania pól w rolnictwie precyzyjnym. Systemy lokalizacji przestrzennej. Pobieranie prób – schematy. Kodowanie informacji przestrzennej oraz metody interpolacji danych punktowych. Sposoby wizualizacja danych przestrzennych ilościowych i jakościowych. Formaty plików w systemach informacji geograficznej i ich konwersja. Zasady przygotowywania map do wydruku. Automatyzacja poboru prób. Mechaniczne czujniki pomiaru zagęszczenia gleby. Pomiary oporności i przewodności elektrycznej gleby. Wykorzystanie georadarów w mapowaniu pól. Elektrody jonoselektywne i czujniki optyczne do pomiaru właściwości gleby.20
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Przygotowanie do zajęć10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Studiowanie literatury20
A-W-3Konsultacje5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D11_W01posiada rozszerzoną wiedzę, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i zwalczania chorób i szkodników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami technologii mapowania pól
Treści programoweT-W-1Znaczenie mapowania pól w rolnictwie precyzyjnym. Systemy lokalizacji przestrzennej. Pobieranie prób – schematy. Kodowanie informacji przestrzennej oraz metody interpolacji danych punktowych. Sposoby wizualizacja danych przestrzennych ilościowych i jakościowych. Formaty plików w systemach informacji geograficznej i ich konwersja. Zasady przygotowywania map do wydruku. Automatyzacja poboru prób. Mechaniczne czujniki pomiaru zagęszczenia gleby. Pomiary oporności i przewodności elektrycznej gleby. Wykorzystanie georadarów w mapowaniu pól. Elektrody jonoselektywne i czujniki optyczne do pomiaru właściwości gleby.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ogólną orientację o technologii mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D11_U01Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii zmiennego dawkowania środków produkcji, dostosowanego do zmiennych warunków przyrodniczych w obrębie pola
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami technologii mapowania pól
Treści programoweT-T-1Zapoznanie z pozyskiwaniem danych dla rolnictwa precyzyjnego oraz ich wykorzystaniem w warunkach rzeczywistych
T-L-1Weryfikacja dokładności pozycjonowania. Pozyskiwanie danych przestrzennych w skali pola z różnych urządzeń pomiarowych. Interpolacja danych punktowych i ich przetwarzanie. Przykłady mapowania wybranych właściwości gleb i plonów w skali pola. Przygotowanie map aplikacyjnych - przykład.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia terenowe
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zaproponować zastosowanie wybranego rozwiązania technicznego do określonej sytuacji z zakresu praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D11_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami technologii mapowania pól
Treści programoweT-T-1Zapoznanie z pozyskiwaniem danych dla rolnictwa precyzyjnego oraz ich wykorzystaniem w warunkach rzeczywistych
T-W-1Znaczenie mapowania pól w rolnictwie precyzyjnym. Systemy lokalizacji przestrzennej. Pobieranie prób – schematy. Kodowanie informacji przestrzennej oraz metody interpolacji danych punktowych. Sposoby wizualizacja danych przestrzennych ilościowych i jakościowych. Formaty plików w systemach informacji geograficznej i ich konwersja. Zasady przygotowywania map do wydruku. Automatyzacja poboru prób. Mechaniczne czujniki pomiaru zagęszczenia gleby. Pomiary oporności i przewodności elektrycznej gleby. Wykorzystanie georadarów w mapowaniu pól. Elektrody jonoselektywne i czujniki optyczne do pomiaru właściwości gleby.
T-L-1Weryfikacja dokładności pozycjonowania. Pozyskiwanie danych przestrzennych w skali pola z różnych urządzeń pomiarowych. Interpolacja danych punktowych i ich przetwarzanie. Przykłady mapowania wybranych właściwości gleb i plonów w skali pola. Przygotowanie map aplikacyjnych - przykład.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin - test
S-2Ocena formująca: Sprawozdania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania omawianych na zajęciach rozwiazań technicznych, co przejawia się uczęszczaniem na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0