Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Dodatki paszowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dodatki paszowe
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 0,60,60zaliczenie
laboratoriaL3 10 0,40,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw zasad żywienia zwierząt, znajomość chemii organicznej oraz metod analizy chemicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt oraz zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz. Oznaczenie suchej masy. Oznaczenie popiołu surowego. Oznaczanie włókna surowego, Oznaczanie tłuszczu surowego. Oznaczanie liczb charakteryzujących tłuszcze paszy. Wyznaczanie sumy składników organicznych, Oznaczanie składników mineralnych.10
10
wykłady
T-W-1Zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dodatki paszowe, definicja, podział i zasada ich działania. Dodatki technologiczne (środki konserwujące, antyoksydanty, emulgatory i spoiwa), Dodatki sensoryczne (barwniki, substancje aromatyzujące, substancje wzmagające zapach i apetyt). Dodatki dietetyczne w tym witaminy, prowitaminy, mikroskładniki mineralne, chelaty mineralne, aminokwasy i ich sole, mocznik inne związki azotowe niebiałkowe, zioła i preparaty zielarskie. Dodatki zootechniczne i zaliczane do nich związki wspomagające proces trawienia, stabilizatory mikroflory jelitowej, kokcydiostatyki i histomonaststyki. Dodatki zabronione – antybiotyki i stymulatory wzrostu, hormony. Najnowsze trendy w ich stosowaniu. Rejestr Dodatków Paszowych Unii Europejskiej.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach i konsultacje10
A-L-2Przygotowanie do zajęć2
12
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładzie15
A-W-2konsultacje3
18

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2stanowiskowe zajęcia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykład - zaliczenie w formie testowej lub pisemnej
S-2Ocena formująca: Laboratorium - sprawozdania pisemne z poprawnie wykonanych ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D07_W01
Student posiada wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Zna ich podział ze wzgledu na pełnioną funkcję i własciwości. Posiada wiedzę z zakresu prawa Unijnego dotyczacego rejestru dodatków paszowych. Zna najnowsze trendy w ich stosowaniu.
ROL_2A_W08, ROL_2A_W06C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D07_U01
Student posiada umiejetności dotyczace analizy pasz i ich składników. Posiada umiejętność przygotowania prób do analizy oposiada umiejetnosci dotyczące analizy chemicznej pasz.
ROL_2A_U02, ROL_2A_U03C-1T-L-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D07_K01
Student potrafi pracować w zespole. Ma świadaomość ważności dokształcania się w zakresie nowych trendów w żywieniu zwierząt, Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe zywienie zwierząt związane z jakościa stosowanych pasz i dodatków paszowych. Ma świadomość znaczenia znajomości prawa w tym prawa UE zwuiązaną z rejestrem dozwolonych do stosowania dodatków paszowych.
ROL_2A_K04, ROL_2A_K05, ROL_2A_K03, ROL_2A_K01C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D07_W01
Student posiada wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Zna ich podział ze wzgledu na pełnioną funkcję i własciwości. Posiada wiedzę z zakresu prawa Unijnego dotyczacego rejestru dodatków paszowych. Zna najnowsze trendy w ich stosowaniu.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu posiada wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Na poziomie dostatecznym zna ich podział ze wzgledu na pełnioną funkcję i własciwości. dostatecznie posiada wiedzę z zakresu prawa Unijnego dotyczacego rejestru dodatków paszowych.Na poziome dostatecznym zna najnowsze trendy w ich stosowaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D07_U01
Student posiada umiejetności dotyczace analizy pasz i ich składników. Posiada umiejętność przygotowania prób do analizy oposiada umiejetnosci dotyczące analizy chemicznej pasz.
2,0
3,0Student na dostatecznym poziome wykona sprawoznania z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących wybrane metody chemicznej analizy pasz.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D07_K01
Student potrafi pracować w zespole. Ma świadaomość ważności dokształcania się w zakresie nowych trendów w żywieniu zwierząt, Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe zywienie zwierząt związane z jakościa stosowanych pasz i dodatków paszowych. Ma świadomość znaczenia znajomości prawa w tym prawa UE zwuiązaną z rejestrem dozwolonych do stosowania dodatków paszowych.
2,0
3,0Studen na poziomie dostatecznym potrafi pracować w zespole. Na poziomie dostatecznym ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie nowych trendów w żywieniu zwierząt, czy zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe zywienie zwierząt związane z jakościa stosowanych pasz i dodatków paszowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Red. D. Jamroz, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013
  2. pod red. H. Jerocha, A. Lipca, Pasze i dodatki paszowe, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. J. Kamiński, Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa, Wydaw. AR, Kraków, 1995
  2. Red. K. Kwiatkowski, W. Korola., Dodatki paszowe : monografia., Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy, 2008
  3. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.
  4. Literatura naukowa i branżowa.
  5. T. Majewska, Drobiarstwo niekonwencjonalne, Pro Agricola, 2018

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz. Oznaczenie suchej masy. Oznaczenie popiołu surowego. Oznaczanie włókna surowego, Oznaczanie tłuszczu surowego. Oznaczanie liczb charakteryzujących tłuszcze paszy. Wyznaczanie sumy składników organicznych, Oznaczanie składników mineralnych.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dodatki paszowe, definicja, podział i zasada ich działania. Dodatki technologiczne (środki konserwujące, antyoksydanty, emulgatory i spoiwa), Dodatki sensoryczne (barwniki, substancje aromatyzujące, substancje wzmagające zapach i apetyt). Dodatki dietetyczne w tym witaminy, prowitaminy, mikroskładniki mineralne, chelaty mineralne, aminokwasy i ich sole, mocznik inne związki azotowe niebiałkowe, zioła i preparaty zielarskie. Dodatki zootechniczne i zaliczane do nich związki wspomagające proces trawienia, stabilizatory mikroflory jelitowej, kokcydiostatyki i histomonaststyki. Dodatki zabronione – antybiotyki i stymulatory wzrostu, hormony. Najnowsze trendy w ich stosowaniu. Rejestr Dodatków Paszowych Unii Europejskiej.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach i konsultacje10
A-L-2Przygotowanie do zajęć2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładzie15
A-W-2konsultacje3
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D07_W01Student posiada wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Zna ich podział ze wzgledu na pełnioną funkcję i własciwości. Posiada wiedzę z zakresu prawa Unijnego dotyczacego rejestru dodatków paszowych. Zna najnowsze trendy w ich stosowaniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W08posiada wiedzę z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i podstaw zbiorowego żywienia
ROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt oraz zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz.
Treści programoweT-W-1Zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dodatki paszowe, definicja, podział i zasada ich działania. Dodatki technologiczne (środki konserwujące, antyoksydanty, emulgatory i spoiwa), Dodatki sensoryczne (barwniki, substancje aromatyzujące, substancje wzmagające zapach i apetyt). Dodatki dietetyczne w tym witaminy, prowitaminy, mikroskładniki mineralne, chelaty mineralne, aminokwasy i ich sole, mocznik inne związki azotowe niebiałkowe, zioła i preparaty zielarskie. Dodatki zootechniczne i zaliczane do nich związki wspomagające proces trawienia, stabilizatory mikroflory jelitowej, kokcydiostatyki i histomonaststyki. Dodatki zabronione – antybiotyki i stymulatory wzrostu, hormony. Najnowsze trendy w ich stosowaniu. Rejestr Dodatków Paszowych Unii Europejskiej.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykład - zaliczenie w formie testowej lub pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu posiada wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Na poziomie dostatecznym zna ich podział ze wzgledu na pełnioną funkcję i własciwości. dostatecznie posiada wiedzę z zakresu prawa Unijnego dotyczacego rejestru dodatków paszowych.Na poziome dostatecznym zna najnowsze trendy w ich stosowaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D07_U01Student posiada umiejetności dotyczace analizy pasz i ich składników. Posiada umiejętność przygotowania prób do analizy oposiada umiejetnosci dotyczące analizy chemicznej pasz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
ROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt oraz zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz.
Treści programoweT-L-1Zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz. Oznaczenie suchej masy. Oznaczenie popiołu surowego. Oznaczanie włókna surowego, Oznaczanie tłuszczu surowego. Oznaczanie liczb charakteryzujących tłuszcze paszy. Wyznaczanie sumy składników organicznych, Oznaczanie składników mineralnych.
Metody nauczaniaM-2stanowiskowe zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Laboratorium - sprawozdania pisemne z poprawnie wykonanych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student na dostatecznym poziome wykona sprawoznania z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących wybrane metody chemicznej analizy pasz.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D07_K01Student potrafi pracować w zespole. Ma świadaomość ważności dokształcania się w zakresie nowych trendów w żywieniu zwierząt, Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe zywienie zwierząt związane z jakościa stosowanych pasz i dodatków paszowych. Ma świadomość znaczenia znajomości prawa w tym prawa UE zwuiązaną z rejestrem dozwolonych do stosowania dodatków paszowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K05Potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
ROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt oraz zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz.
Treści programoweT-L-1Zapoznanie studentów z wybranymi metodami podstawowej analizy chemicznej pasz. Oznaczenie suchej masy. Oznaczenie popiołu surowego. Oznaczanie włókna surowego, Oznaczanie tłuszczu surowego. Oznaczanie liczb charakteryzujących tłuszcze paszy. Wyznaczanie sumy składników organicznych, Oznaczanie składników mineralnych.
T-W-1Zapoznanie studentów z tematyką dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dodatki paszowe, definicja, podział i zasada ich działania. Dodatki technologiczne (środki konserwujące, antyoksydanty, emulgatory i spoiwa), Dodatki sensoryczne (barwniki, substancje aromatyzujące, substancje wzmagające zapach i apetyt). Dodatki dietetyczne w tym witaminy, prowitaminy, mikroskładniki mineralne, chelaty mineralne, aminokwasy i ich sole, mocznik inne związki azotowe niebiałkowe, zioła i preparaty zielarskie. Dodatki zootechniczne i zaliczane do nich związki wspomagające proces trawienia, stabilizatory mikroflory jelitowej, kokcydiostatyki i histomonaststyki. Dodatki zabronione – antybiotyki i stymulatory wzrostu, hormony. Najnowsze trendy w ich stosowaniu. Rejestr Dodatków Paszowych Unii Europejskiej.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2stanowiskowe zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykład - zaliczenie w formie testowej lub pisemnej
S-2Ocena formująca: Laboratorium - sprawozdania pisemne z poprawnie wykonanych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studen na poziomie dostatecznym potrafi pracować w zespole. Na poziomie dostatecznym ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie nowych trendów w żywieniu zwierząt, czy zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe zywienie zwierząt związane z jakościa stosowanych pasz i dodatków paszowych.
3,5
4,0
4,5
5,0