Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Unijne prawo rolnicze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Unijne prawo rolnicze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych reguł prawa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawami wspólnej polityki rolnej
C-2Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
C-3Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
C-4Zapoznanie z uwarunkowaniami oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE i rozporządzeniach UE2
T-W-2Wspólna polityka rolna w prawodawstwie – cele i narzędzia realizacji ujęte w ramy prawne2
T-W-3Prawne uwarunkowania wspierania dochodów rolników za pomocą płatności bezpośrednich2
T-W-4Wspólnotowa polityka wspierania rynku w sytuacjach spadku popytu i cen2
T-W-5Polityka dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich2
T-W-6Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska2
T-W-7Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) zapewniającego bezpośrednie wsparcie i środki rynkowe2
T-W-8Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)2
T-W-9Prawne uwarunkowania zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym2
T-W-10Prawne uwarunkowania oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie do aktywnej dyskusji na zajęciach5
A-W-3Przygotowanie wybranych treści do prezentacji na zajęciach5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Dyskusja moderowana przez nauczyciela, prowadzona na podstawie informacji prezentowanych w formie podawczej, z możliwością włączenia do dyskusji zagadnień inicjowanych przez Studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena oparta na aktywności Studentów podejmowanej w czasie zajęć i między zajęciami, rejestrowanej z wykorzystaniem narzędzi uczelnianej platformy e-learningowej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B02_W01
Student zna prawne podstawy wspólnej polityki rolnej oraz zna zasady dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
ROL_2A_W05C-3, C-4, C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B02_U01
Student analizuje prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
ROL_2A_U05C-1, C-4, C-2, C-3T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-W-9, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_B02_K01
Student ma zdolnośc do samodzielnej analizy uwarunkowań i oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
ROL_2A_K02, ROL_2A_K04, ROL_2A_K06C-2, C-1, C-3, C-4T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-10, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B02_W01
Student zna prawne podstawy wspólnej polityki rolnej oraz zna zasady dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna prawne podstawy wspólnej polityki rolnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B02_U01
Student analizuje prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
2,0
3,0Student w stopiu dostatecznym potrafi przeprowadzić analizę prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_B02_K01
Student ma zdolnośc do samodzielnej analizy uwarunkowań i oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi przeprowadzić samodzielną analize uwarunkowań wspólnej polityki rolnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, 2013
  2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, 2013
  3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 2013
  4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, 2013
  5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022, 2020

Literatura dodatkowa

  1. Aktualne przepisy prawa w odniesieniu do obszarów wiejskich i rolnictwa, 2020

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE i rozporządzeniach UE2
T-W-2Wspólna polityka rolna w prawodawstwie – cele i narzędzia realizacji ujęte w ramy prawne2
T-W-3Prawne uwarunkowania wspierania dochodów rolników za pomocą płatności bezpośrednich2
T-W-4Wspólnotowa polityka wspierania rynku w sytuacjach spadku popytu i cen2
T-W-5Polityka dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich2
T-W-6Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska2
T-W-7Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) zapewniającego bezpośrednie wsparcie i środki rynkowe2
T-W-8Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)2
T-W-9Prawne uwarunkowania zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym2
T-W-10Prawne uwarunkowania oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej2
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie do aktywnej dyskusji na zajęciach5
A-W-3Przygotowanie wybranych treści do prezentacji na zajęciach5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B02_W01Student zna prawne podstawy wspólnej polityki rolnej oraz zna zasady dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
C-4Zapoznanie z uwarunkowaniami oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
C-1Zapoznanie z podstawami wspólnej polityki rolnej
C-2Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
Treści programoweT-W-2Wspólna polityka rolna w prawodawstwie – cele i narzędzia realizacji ujęte w ramy prawne
T-W-1Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE i rozporządzeniach UE
T-W-7Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) zapewniającego bezpośrednie wsparcie i środki rynkowe
T-W-6Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
T-W-9Prawne uwarunkowania zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
T-W-8Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
T-W-4Wspólnotowa polityka wspierania rynku w sytuacjach spadku popytu i cen
T-W-5Polityka dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
T-W-3Prawne uwarunkowania wspierania dochodów rolników za pomocą płatności bezpośrednich
Metody nauczaniaM-1Dyskusja moderowana przez nauczyciela, prowadzona na podstawie informacji prezentowanych w formie podawczej, z możliwością włączenia do dyskusji zagadnień inicjowanych przez Studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na aktywności Studentów podejmowanej w czasie zajęć i między zajęciami, rejestrowanej z wykorzystaniem narzędzi uczelnianej platformy e-learningowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna prawne podstawy wspólnej polityki rolnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B02_U01Student analizuje prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawami wspólnej polityki rolnej
C-4Zapoznanie z uwarunkowaniami oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
C-2Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
C-3Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
Treści programoweT-W-10Prawne uwarunkowania oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
T-W-1Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE i rozporządzeniach UE
T-W-2Wspólna polityka rolna w prawodawstwie – cele i narzędzia realizacji ujęte w ramy prawne
T-W-7Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) zapewniającego bezpośrednie wsparcie i środki rynkowe
T-W-4Wspólnotowa polityka wspierania rynku w sytuacjach spadku popytu i cen
T-W-8Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
T-W-6Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
T-W-5Polityka dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
T-W-9Prawne uwarunkowania zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
T-W-3Prawne uwarunkowania wspierania dochodów rolników za pomocą płatności bezpośrednich
Metody nauczaniaM-1Dyskusja moderowana przez nauczyciela, prowadzona na podstawie informacji prezentowanych w formie podawczej, z możliwością włączenia do dyskusji zagadnień inicjowanych przez Studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na aktywności Studentów podejmowanej w czasie zajęć i między zajęciami, rejestrowanej z wykorzystaniem narzędzi uczelnianej platformy e-learningowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopiu dostatecznym potrafi przeprowadzić analizę prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_B02_K01Student ma zdolnośc do samodzielnej analizy uwarunkowań i oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K02Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
ROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
C-1Zapoznanie z podstawami wspólnej polityki rolnej
C-3Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
C-4Zapoznanie z uwarunkowaniami oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
Treści programoweT-W-6Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej w kontekście celów ochrony środowiska
T-W-3Prawne uwarunkowania wspierania dochodów rolników za pomocą płatności bezpośrednich
T-W-2Wspólna polityka rolna w prawodawstwie – cele i narzędzia realizacji ujęte w ramy prawne
T-W-1Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE i rozporządzeniach UE
T-W-5Polityka dystrybucji środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
T-W-10Prawne uwarunkowania oceny skutków i monitorowania realizacji celów wspólnej polityki rolnej
T-W-4Wspólnotowa polityka wspierania rynku w sytuacjach spadku popytu i cen
T-W-7Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) zapewniającego bezpośrednie wsparcie i środki rynkowe
T-W-8Prawne zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
T-W-9Prawne uwarunkowania zarządzania płatnościami w rolnictwie na szczeblu krajowym
Metody nauczaniaM-1Dyskusja moderowana przez nauczyciela, prowadzona na podstawie informacji prezentowanych w formie podawczej, z możliwością włączenia do dyskusji zagadnień inicjowanych przez Studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na aktywności Studentów podejmowanej w czasie zajęć i między zajęciami, rejestrowanej z wykorzystaniem narzędzi uczelnianej platformy e-learningowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi przeprowadzić samodzielną analize uwarunkowań wspólnej polityki rolnej
3,5
4,0
4,5
5,0