Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Instytucjonalne wsparcie rolnictwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Instytucjonalne wsparcie rolnictwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa Znajomośc przepisów prawa
W-2Znajomość podstawowych zasad, obowiązków i wymagań w zakresie prowadzenia działalności rolniczej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji obranego celu lub w rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
C-2Umiejętność identyfikacji krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przegląd krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności3
T-A-2Przegląd zagadnień z zakresu działalności rolniczej podlegających wparciu instytucjonalnemu3
T-A-3Identyfikacja (wybór) zagadnienia (problemu lub celu) wymagającego wsparcia instytucjonalnego3
T-A-4Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej3
T-A-5Przygotowanie materiału informacyjnego o dostępnym wsparciu w realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do aktywnej dyskusji na zajęciach5
A-A-3czytanie literatury przedmiotu5
A-A-4przygotowanie przez studenta wybranego zagadnienia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Dominująca w zajęciach samodzielna praca Studenta nad wybranym problemem lub celem wynikającym z prowadzenia działalności rolniczej, wpierana przez nauczyciela w formie tematycznej dyskusji prowadzonej w czasie zajęć a między zajęciami w formie tematycznego forum na uczelnianej platformie e-learningowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena oparta na samodzielnym przygotowaniu przez Studenta materiału informacyjnego, przedstawiającego dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C12_W01
Student zna dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej
ROL_2A_W05C-1, C-2T-A-3, T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-A-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C12_U01
Student samodzielnie potrafi przygotować materiał informacyjny, przedstawiający dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolnicze
ROL_2A_U05, ROL_2A_U07C-2, C-1T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C12_K01
Student identyfikuje zagadnienia wymagające wsparcia instytucjonalnego oraz dobiera metody i środki w celu jego zrealizowania
ROL_2A_K01, ROL_2A_K07C-2, C-1T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C12_W01
Student zna dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej
2,0
3,0Student zna dostępne formy wsparcia instytucjonalnego oraz podstawy prawne i formalne ich funkcjonowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C12_U01
Student samodzielnie potrafi przygotować materiał informacyjny, przedstawiający dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolnicze
2,0
3,0Student samodzielnie przygotowuje materiał informacyjny, przedstawiający dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C12_K01
Student identyfikuje zagadnienia wymagające wsparcia instytucjonalnego oraz dobiera metody i środki w celu jego zrealizowania
2,0
3,0Student identyfikuje zagadnienia wymagające wsparcia instytucjonalnego i potrafi dobrać odpowiednie środki i narzędzie do realizacji celów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2015
  2. Aktualne przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności rolniczej i funkcjonowania instrumentów i instytucji wparcia rolnictwa, 2020
  3. Bieżąca oferta działań instytucji wspierających prowadzenie działalności rolniczej, 2020

Literatura dodatkowa

  1. Aktualne plany i programy działań zawierające instrumenty wsparcia rolnictwa, 2020

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przegląd krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności3
T-A-2Przegląd zagadnień z zakresu działalności rolniczej podlegających wparciu instytucjonalnemu3
T-A-3Identyfikacja (wybór) zagadnienia (problemu lub celu) wymagającego wsparcia instytucjonalnego3
T-A-4Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej3
T-A-5Przygotowanie materiału informacyjnego o dostępnym wsparciu w realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do aktywnej dyskusji na zajęciach5
A-A-3czytanie literatury przedmiotu5
A-A-4przygotowanie przez studenta wybranego zagadnienia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C12_W01Student zna dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-1Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji obranego celu lub w rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
C-2Umiejętność identyfikacji krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności
Treści programoweT-A-3Identyfikacja (wybór) zagadnienia (problemu lub celu) wymagającego wsparcia instytucjonalnego
T-A-5Przygotowanie materiału informacyjnego o dostępnym wsparciu w realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
T-A-2Przegląd zagadnień z zakresu działalności rolniczej podlegających wparciu instytucjonalnemu
T-A-1Przegląd krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności
T-A-4Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
Metody nauczaniaM-1Dominująca w zajęciach samodzielna praca Studenta nad wybranym problemem lub celem wynikającym z prowadzenia działalności rolniczej, wpierana przez nauczyciela w formie tematycznej dyskusji prowadzonej w czasie zajęć a między zajęciami w formie tematycznego forum na uczelnianej platformie e-learningowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na samodzielnym przygotowaniu przez Studenta materiału informacyjnego, przedstawiającego dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna dostępne formy wsparcia instytucjonalnego oraz podstawy prawne i formalne ich funkcjonowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C12_U01Student samodzielnie potrafi przygotować materiał informacyjny, przedstawiający dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolnicze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
ROL_2A_U07Posiada umiejętność porozumienia się z różnymi podmiotami w formie ustnej, pisemnej i graficznej w zakresie doradztwa w rolnictwie i agroturystyce.
Cel przedmiotuC-2Umiejętność identyfikacji krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności
C-1Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji obranego celu lub w rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
Treści programoweT-A-3Identyfikacja (wybór) zagadnienia (problemu lub celu) wymagającego wsparcia instytucjonalnego
T-A-2Przegląd zagadnień z zakresu działalności rolniczej podlegających wparciu instytucjonalnemu
T-A-4Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
T-A-5Przygotowanie materiału informacyjnego o dostępnym wsparciu w realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
T-A-1Przegląd krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności
Metody nauczaniaM-1Dominująca w zajęciach samodzielna praca Studenta nad wybranym problemem lub celem wynikającym z prowadzenia działalności rolniczej, wpierana przez nauczyciela w formie tematycznej dyskusji prowadzonej w czasie zajęć a między zajęciami w formie tematycznego forum na uczelnianej platformie e-learningowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na samodzielnym przygotowaniu przez Studenta materiału informacyjnego, przedstawiającego dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student samodzielnie przygotowuje materiał informacyjny, przedstawiający dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C12_K01Student identyfikuje zagadnienia wymagające wsparcia instytucjonalnego oraz dobiera metody i środki w celu jego zrealizowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
Cel przedmiotuC-2Umiejętność identyfikacji krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności
C-1Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji obranego celu lub w rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
Treści programoweT-A-5Przygotowanie materiału informacyjnego o dostępnym wsparciu w realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
T-A-2Przegląd zagadnień z zakresu działalności rolniczej podlegających wparciu instytucjonalnemu
T-A-4Analiza dostępności wsparcia instytucjonalnego w realizacji celu lub rozwiązaniu problemu z zakresu działalności rolniczej
T-A-3Identyfikacja (wybór) zagadnienia (problemu lub celu) wymagającego wsparcia instytucjonalnego
T-A-1Przegląd krajowych i regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa pod kątem ich zadań i form działalności
Metody nauczaniaM-1Dominująca w zajęciach samodzielna praca Studenta nad wybranym problemem lub celem wynikającym z prowadzenia działalności rolniczej, wpierana przez nauczyciela w formie tematycznej dyskusji prowadzonej w czasie zajęć a między zajęciami w formie tematycznego forum na uczelnianej platformie e-learningowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena oparta na samodzielnym przygotowaniu przez Studenta materiału informacyjnego, przedstawiającego dostępne formy wsparcia instytucjonalnego przy realizacji wybranego celu lub rozwiązaniu wybranego problemu z zakresu działalności rolniczej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student identyfikuje zagadnienia wymagające wsparcia instytucjonalnego i potrafi dobrać odpowiednie środki i narzędzie do realizacji celów
3,5
4,0
4,5
5,0