Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 0,60,30zaliczenie
laboratoriaL1 10 0,40,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstaw technologii informacyjnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie źródeł informacji przestrzennych w rolnictwie i opanowanie sposobów ich pozyskiwania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określenie możliwości jakie daje geoportal krajowy w zakresie informacji dla rolnictwa.2
T-A-2Obsługa oprogramowania GIS na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.4
T-A-3Tworzenie bazy danych przestrzennych.2
T-A-4Import danych przestrzennych z ogólnodostępnych portali mapowych.2
10
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie numerycznego modelu terenu do pozyskania wybranych cech pola.2
T-L-2Przygotowywania własnych danych przestrzennych w skali gospodarstwa.8
10
wykłady
T-W-1Dane przestrzenne w rolnictwie precyzyjnym. Formaty plików w systemach informacji geograficznej (GIS) - wektorowe i rastrowe.2
T-W-2Układy współrzędnych oraz struktura danych przestrzennych w programach GIS. Źródła danych przestrzennych w rolnictwie (archiwalne i aktualne).3
T-W-3Geoportale i serwisy mapowe.2
T-W-4Pozyskiwanie przestrzennej informacji z dane lotniczych i satelitarnych. Wizualizacja danych przestrzennych w środowisku GIS. Dokładność ogólnodostępnych danych przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.3
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2samodzielna praca studenta8
18
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Projekt oceny wybranego gospodarstwa z wykorzystaniem oprogramowaniem GIS i dostępnych baz danych przestrzennych2
12
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C08_W01
Student wie skąd pozyskiwać dane przestrzenne na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, wie jak je zinwentaryzować i wykorzystać do optymalizacji produkcji roślinnej
ROL_2A_W09, ROL_2A_W10C-1T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C08_U01
umie samodzielnie wyszukać i pozyskać dane przestrzenne z róźnych źródeł oraz potrafi jej przedtworzyć do własnego użytku
ROL_2A_U01C-1T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-L-2, T-A-3, T-L-1M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C08_K01
Student ma świadomość trudności w tworzeniu źródeł przestrzennych oraz potrafi współpracować w grupie przy ich pozyskiwaniu
ROL_2A_K01C-1T-A-2, T-W-2, T-W-4, T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-L-2M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C08_W01
Student wie skąd pozyskiwać dane przestrzenne na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, wie jak je zinwentaryzować i wykorzystać do optymalizacji produkcji roślinnej
2,0
3,0Strudent potrafi wskazać żródła danych przestrzennych i zna ograniczenia w ich pozyskiwaniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C08_U01
umie samodzielnie wyszukać i pozyskać dane przestrzenne z róźnych źródeł oraz potrafi jej przedtworzyć do własnego użytku
2,0
3,0Student potrafi przygotować wybrane dane przestrzenne dla dowolnego feagmentu terenu lub całego gospodarstwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C08_K01
Student ma świadomość trudności w tworzeniu źródeł przestrzennych oraz potrafi współpracować w grupie przy ich pozyskiwaniu
2,0
3,0Student potrafi przygotować wybrane dane przestrzenne dla dowolnego feagmentu terenu lub całego gospodarstwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Samborski S. (red), Rolnictwo precyzyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018

Literatura dodatkowa

  1. Smreczak B., Jadczyszyn J., Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa, Stdia i Raporty IUNG-BIP, Puławy, 2017
  2. Podlasiński M., Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym, Szczecin, 2013
  3. Rudnicki A., Państwowy Instytut Badawczy otwiera kartograficzny sezam, 2021, https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/8684-panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy-otwiera-swoj-kartograficzny-sezam.html

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określenie możliwości jakie daje geoportal krajowy w zakresie informacji dla rolnictwa.2
T-A-2Obsługa oprogramowania GIS na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.4
T-A-3Tworzenie bazy danych przestrzennych.2
T-A-4Import danych przestrzennych z ogólnodostępnych portali mapowych.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie numerycznego modelu terenu do pozyskania wybranych cech pola.2
T-L-2Przygotowywania własnych danych przestrzennych w skali gospodarstwa.8
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dane przestrzenne w rolnictwie precyzyjnym. Formaty plików w systemach informacji geograficznej (GIS) - wektorowe i rastrowe.2
T-W-2Układy współrzędnych oraz struktura danych przestrzennych w programach GIS. Źródła danych przestrzennych w rolnictwie (archiwalne i aktualne).3
T-W-3Geoportale i serwisy mapowe.2
T-W-4Pozyskiwanie przestrzennej informacji z dane lotniczych i satelitarnych. Wizualizacja danych przestrzennych w środowisku GIS. Dokładność ogólnodostępnych danych przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.3
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2samodzielna praca studenta8
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Projekt oceny wybranego gospodarstwa z wykorzystaniem oprogramowaniem GIS i dostępnych baz danych przestrzennych2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C08_W01Student wie skąd pozyskiwać dane przestrzenne na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, wie jak je zinwentaryzować i wykorzystać do optymalizacji produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W09posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Poznanie źródeł informacji przestrzennych w rolnictwie i opanowanie sposobów ich pozyskiwania
Treści programoweT-W-4Pozyskiwanie przestrzennej informacji z dane lotniczych i satelitarnych. Wizualizacja danych przestrzennych w środowisku GIS. Dokładność ogólnodostępnych danych przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
T-W-1Dane przestrzenne w rolnictwie precyzyjnym. Formaty plików w systemach informacji geograficznej (GIS) - wektorowe i rastrowe.
T-W-3Geoportale i serwisy mapowe.
T-W-2Układy współrzędnych oraz struktura danych przestrzennych w programach GIS. Źródła danych przestrzennych w rolnictwie (archiwalne i aktualne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Strudent potrafi wskazać żródła danych przestrzennych i zna ograniczenia w ich pozyskiwaniu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C08_U01umie samodzielnie wyszukać i pozyskać dane przestrzenne z róźnych źródeł oraz potrafi jej przedtworzyć do własnego użytku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
Cel przedmiotuC-1Poznanie źródeł informacji przestrzennych w rolnictwie i opanowanie sposobów ich pozyskiwania
Treści programoweT-A-1Określenie możliwości jakie daje geoportal krajowy w zakresie informacji dla rolnictwa.
T-A-4Import danych przestrzennych z ogólnodostępnych portali mapowych.
T-A-2Obsługa oprogramowania GIS na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
T-L-2Przygotowywania własnych danych przestrzennych w skali gospodarstwa.
T-A-3Tworzenie bazy danych przestrzennych.
T-L-1Wykorzystanie numerycznego modelu terenu do pozyskania wybranych cech pola.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przygotować wybrane dane przestrzenne dla dowolnego feagmentu terenu lub całego gospodarstwa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C08_K01Student ma świadomość trudności w tworzeniu źródeł przestrzennych oraz potrafi współpracować w grupie przy ich pozyskiwaniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Poznanie źródeł informacji przestrzennych w rolnictwie i opanowanie sposobów ich pozyskiwania
Treści programoweT-A-2Obsługa oprogramowania GIS na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
T-W-2Układy współrzędnych oraz struktura danych przestrzennych w programach GIS. Źródła danych przestrzennych w rolnictwie (archiwalne i aktualne).
T-W-4Pozyskiwanie przestrzennej informacji z dane lotniczych i satelitarnych. Wizualizacja danych przestrzennych w środowisku GIS. Dokładność ogólnodostępnych danych przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.
T-L-1Wykorzystanie numerycznego modelu terenu do pozyskania wybranych cech pola.
T-W-1Dane przestrzenne w rolnictwie precyzyjnym. Formaty plików w systemach informacji geograficznej (GIS) - wektorowe i rastrowe.
T-W-3Geoportale i serwisy mapowe.
T-A-1Określenie możliwości jakie daje geoportal krajowy w zakresie informacji dla rolnictwa.
T-A-3Tworzenie bazy danych przestrzennych.
T-A-4Import danych przestrzennych z ogólnodostępnych portali mapowych.
T-L-2Przygotowywania własnych danych przestrzennych w skali gospodarstwa.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przygotować wybrane dane przestrzenne dla dowolnego feagmentu terenu lub całego gospodarstwa
3,5
4,0
4,5
5,0