Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 1,50,70zaliczenie
laboratoriaL1 10 0,50,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomosc zagadnień z zakresu produkcji rolniczej i mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzę w zakresie wpływu środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie na jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności. Poznaje sposoby ich zapewnienia i poprawy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Towaroznawcza analiza ziarna zbóż (oznaczanie podstawowych cech jakościowych ziaren zbóż).2
T-L-2Właściwości wypiekowe roślin zbożowych i ich jakość.2
T-L-3Jakość i bezpieczeństwo żywności (HACCP).2
T-L-4Mikroorganizmy wskaźnikowe, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Testy miana coli i Escherichia coli.2
T-L-5Mikroorganizmy chorobotwórcze, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Wykrywanie bakterii z rodz. Salmonella2
10
wykłady
T-W-1Kryteria oceny jakości płodów rolnych z uwzględnieniem różnych kierunków użytkowania. Stosowanie środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie i ich wpływ na jakość żywności.4
T-W-2Determinanty decydujące o jakość i bezpieczeństwie produktów rolniczych oraz pojęcie jakości i sposoby jej zapewnienia.3
T-W-3Systemy certyfikacji w przemyśle spożywczym, w tym zintegrowane zarządzanie i nadzór produkcji rolniczej.3
T-W-4Ocena jakości surowców roślinnych i modelowanie ich jakości oraz bezpieczeństwa.4
T-W-5Jakość i bezpieczeństwo systemów żywności w Unii Europejskiej.2
T-W-6Mikroorganizmy saprofityczne i chorobotwórcze w żywności, źródła pochodzenia oraz zagrożenia przez nie powodowane (zdrowotne i ekonomiczne). Mikroorganizmy typowe dla poszczególnych rodzajów żywności (pochodzenia roslinnego, zwierzęcego, żywości minimalnie przetworzonej, typu fast food) i etapów produkcji (uprawa, zbiór, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż).2
T-W-7Substancje antyodżywcze i naturalne substancje toksyczne w produktach żywnościowych.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach10
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć laboratoryjnych3
15
wykłady
A-W-1Udział w zajeciach20
A-W-2Studiowanie literatury tematu10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia tresci wykładowych10
A-W-4Konsultacje5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny). Metody praktyczne (analizy laboratoryjne). Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie zajęć. Ocena prowadzonych konspektów z zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C07_W01
Posiada wiedzę z zakresu jakości surowców roślinnych i wpływu technologii produkcji rolniczej na bezpieczeństwo żywności.
ROL_2A_W08C-1T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-L-2, T-L-5, T-L-3, T-L-1, T-L-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C07_U01
Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości płodów rolnych i bezpieczeństwa żywności oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów.
ROL_2A_U03, ROL_2A_U05C-1T-L-5, T-W-6, T-L-3, T-W-5, T-L-1, T-W-4, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-L-4, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C07_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie.
ROL_2A_K03, ROL_2A_K06C-1T-L-5, T-L-1, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-W-5, T-W-3, T-W-2M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C07_W01
Posiada wiedzę z zakresu jakości surowców roślinnych i wpływu technologii produkcji rolniczej na bezpieczeństwo żywności.
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C07_U01
Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości płodów rolnych i bezpieczeństwa żywności oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów.
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C07_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie.
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sobczyk A., Kaszuba J., Technologia zbóż. część I: Ocena Wartości technologicznej ziarna Przygotowanie do przemiału i przemiał ziarna., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego., Rzeszów, 2015
  2. Sadkiewicz J., Sadkiewicz J., Badania parametrów technologicznych ziarna, mąki i pieczywa., UTP Bydgoszcz, 2009
  3. Praca zbiorowa, Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności., UP Lublin, 2012
  4. Kowalczyk S., Bezpieczeństwo i jakość żywności., PWN, Warszawa, 2016
  5. Jakubczyk T. (red.)., Analiza zbóż i przetworów zbożowych., SGGW-AR, 1983
  6. Witczak A., Sikorski E. 2020, Szkodliwe substancje w żywności. Pochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowtne., PWN Warszawa, 2020
  7. Szczech i in., Zdrowa żywnośc. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo produkcji rolniczej., Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 2014
  8. Kotecki A. (red.), Uprawa roślin., UP Wrocław, 2020, tom I, II, III

Literatura dodatkowa

  1. Literatura branżowa: Przemysł Zbożowo-Młynarski, Top Agrar Polska. Nowoczesna uprawa., 2021

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Towaroznawcza analiza ziarna zbóż (oznaczanie podstawowych cech jakościowych ziaren zbóż).2
T-L-2Właściwości wypiekowe roślin zbożowych i ich jakość.2
T-L-3Jakość i bezpieczeństwo żywności (HACCP).2
T-L-4Mikroorganizmy wskaźnikowe, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Testy miana coli i Escherichia coli.2
T-L-5Mikroorganizmy chorobotwórcze, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Wykrywanie bakterii z rodz. Salmonella2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kryteria oceny jakości płodów rolnych z uwzględnieniem różnych kierunków użytkowania. Stosowanie środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie i ich wpływ na jakość żywności.4
T-W-2Determinanty decydujące o jakość i bezpieczeństwie produktów rolniczych oraz pojęcie jakości i sposoby jej zapewnienia.3
T-W-3Systemy certyfikacji w przemyśle spożywczym, w tym zintegrowane zarządzanie i nadzór produkcji rolniczej.3
T-W-4Ocena jakości surowców roślinnych i modelowanie ich jakości oraz bezpieczeństwa.4
T-W-5Jakość i bezpieczeństwo systemów żywności w Unii Europejskiej.2
T-W-6Mikroorganizmy saprofityczne i chorobotwórcze w żywności, źródła pochodzenia oraz zagrożenia przez nie powodowane (zdrowotne i ekonomiczne). Mikroorganizmy typowe dla poszczególnych rodzajów żywności (pochodzenia roslinnego, zwierzęcego, żywości minimalnie przetworzonej, typu fast food) i etapów produkcji (uprawa, zbiór, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż).2
T-W-7Substancje antyodżywcze i naturalne substancje toksyczne w produktach żywnościowych.2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach10
A-L-2Konsultacje2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć laboratoryjnych3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajeciach20
A-W-2Studiowanie literatury tematu10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia tresci wykładowych10
A-W-4Konsultacje5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C07_W01Posiada wiedzę z zakresu jakości surowców roślinnych i wpływu technologii produkcji rolniczej na bezpieczeństwo żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W08posiada wiedzę z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i podstaw zbiorowego żywienia
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę w zakresie wpływu środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie na jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności. Poznaje sposoby ich zapewnienia i poprawy.
Treści programoweT-W-5Jakość i bezpieczeństwo systemów żywności w Unii Europejskiej.
T-W-4Ocena jakości surowców roślinnych i modelowanie ich jakości oraz bezpieczeństwa.
T-W-1Kryteria oceny jakości płodów rolnych z uwzględnieniem różnych kierunków użytkowania. Stosowanie środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie i ich wpływ na jakość żywności.
T-W-6Mikroorganizmy saprofityczne i chorobotwórcze w żywności, źródła pochodzenia oraz zagrożenia przez nie powodowane (zdrowotne i ekonomiczne). Mikroorganizmy typowe dla poszczególnych rodzajów żywności (pochodzenia roslinnego, zwierzęcego, żywości minimalnie przetworzonej, typu fast food) i etapów produkcji (uprawa, zbiór, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż).
T-W-2Determinanty decydujące o jakość i bezpieczeństwie produktów rolniczych oraz pojęcie jakości i sposoby jej zapewnienia.
T-W-3Systemy certyfikacji w przemyśle spożywczym, w tym zintegrowane zarządzanie i nadzór produkcji rolniczej.
T-L-2Właściwości wypiekowe roślin zbożowych i ich jakość.
T-L-5Mikroorganizmy chorobotwórcze, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Wykrywanie bakterii z rodz. Salmonella
T-L-3Jakość i bezpieczeństwo żywności (HACCP).
T-L-1Towaroznawcza analiza ziarna zbóż (oznaczanie podstawowych cech jakościowych ziaren zbóż).
T-L-4Mikroorganizmy wskaźnikowe, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Testy miana coli i Escherichia coli.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny). Metody praktyczne (analizy laboratoryjne). Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie zajęć. Ocena prowadzonych konspektów z zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C07_U01Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości płodów rolnych i bezpieczeństwa żywności oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
ROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę w zakresie wpływu środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie na jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności. Poznaje sposoby ich zapewnienia i poprawy.
Treści programoweT-L-5Mikroorganizmy chorobotwórcze, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Wykrywanie bakterii z rodz. Salmonella
T-W-6Mikroorganizmy saprofityczne i chorobotwórcze w żywności, źródła pochodzenia oraz zagrożenia przez nie powodowane (zdrowotne i ekonomiczne). Mikroorganizmy typowe dla poszczególnych rodzajów żywności (pochodzenia roslinnego, zwierzęcego, żywości minimalnie przetworzonej, typu fast food) i etapów produkcji (uprawa, zbiór, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż).
T-L-3Jakość i bezpieczeństwo żywności (HACCP).
T-W-5Jakość i bezpieczeństwo systemów żywności w Unii Europejskiej.
T-L-1Towaroznawcza analiza ziarna zbóż (oznaczanie podstawowych cech jakościowych ziaren zbóż).
T-W-4Ocena jakości surowców roślinnych i modelowanie ich jakości oraz bezpieczeństwa.
T-W-1Kryteria oceny jakości płodów rolnych z uwzględnieniem różnych kierunków użytkowania. Stosowanie środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie i ich wpływ na jakość żywności.
T-L-2Właściwości wypiekowe roślin zbożowych i ich jakość.
T-W-2Determinanty decydujące o jakość i bezpieczeństwie produktów rolniczych oraz pojęcie jakości i sposoby jej zapewnienia.
T-L-4Mikroorganizmy wskaźnikowe, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Testy miana coli i Escherichia coli.
T-W-3Systemy certyfikacji w przemyśle spożywczym, w tym zintegrowane zarządzanie i nadzór produkcji rolniczej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny). Metody praktyczne (analizy laboratoryjne). Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie zajęć. Ocena prowadzonych konspektów z zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C07_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę w zakresie wpływu środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie na jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności. Poznaje sposoby ich zapewnienia i poprawy.
Treści programoweT-L-5Mikroorganizmy chorobotwórcze, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Wykrywanie bakterii z rodz. Salmonella
T-L-1Towaroznawcza analiza ziarna zbóż (oznaczanie podstawowych cech jakościowych ziaren zbóż).
T-W-4Ocena jakości surowców roślinnych i modelowanie ich jakości oraz bezpieczeństwa.
T-W-1Kryteria oceny jakości płodów rolnych z uwzględnieniem różnych kierunków użytkowania. Stosowanie środków produkcji w nowoczesnym rolnictwie i ich wpływ na jakość żywności.
T-W-6Mikroorganizmy saprofityczne i chorobotwórcze w żywności, źródła pochodzenia oraz zagrożenia przez nie powodowane (zdrowotne i ekonomiczne). Mikroorganizmy typowe dla poszczególnych rodzajów żywności (pochodzenia roslinnego, zwierzęcego, żywości minimalnie przetworzonej, typu fast food) i etapów produkcji (uprawa, zbiór, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż).
T-L-3Jakość i bezpieczeństwo żywności (HACCP).
T-L-4Mikroorganizmy wskaźnikowe, analizy żywności np. nowalijek, płodów rolnych, owoców przyniesionych przez studentów. Testy miana coli i Escherichia coli.
T-L-2Właściwości wypiekowe roślin zbożowych i ich jakość.
T-W-5Jakość i bezpieczeństwo systemów żywności w Unii Europejskiej.
T-W-3Systemy certyfikacji w przemyśle spożywczym, w tym zintegrowane zarządzanie i nadzór produkcji rolniczej.
T-W-2Determinanty decydujące o jakość i bezpieczeństwie produktów rolniczych oraz pojęcie jakości i sposoby jej zapewnienia.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny). Metody praktyczne (analizy laboratoryjne). Metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie zajęć. Ocena prowadzonych konspektów z zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0