Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Biopreparaty w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biopreparaty w rolnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,70zaliczenie
laboratoriaL1 15 0,50,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy rolnictwa i mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie studentom związku między bioróżnorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a żyznością i produktywnością gleb. Przekonanie o potrzebie utrzymania równowagi biologicznej gleb i potrzebie ograniczenia chemizacji.
C-2Zapoznanie studentów z ofertą dopuszczonych do obrotu handlowego użyźniaczy, starterów kompostowych, stymulatorów wzrostu roślin, biopestycydów, dodatków paszowych i probiotyków. Przybliżenie mechanizmów dzialania substancji aktywnych tych środków, sposobów aplikacji i istotnej roli formy użytkowej.
C-3Nabycie umiejętności przez studentów analizy krytycznej asortymentu środków wspomagających uprawę roślin. Szukanie informacji wiarygodnych opartych na doświadczeniu naukowym, nie na reklamie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Eksperyment 1. Analiza jakości biopreparatów (użyźniaczy i probiotyków), ocena składu jakościowego i ilościowego substancji aktywnych biopreparatów. Izolacje mikroorganizmów z biopreparatów i identyfikacja gatunkowa, jak i ilościowa.5
T-L-2Eksperyment 2. Analiza skuteczności biopreparatów. Wzbogacenie gleby w azot - stosowanie biopreparatów użyźniających. Analizy ilościowe azotu w glebie po zastosowaniu preparatów z diazotrofami. Różne bioreparaty stosowane doglebowo, a następnie po okresie inkubacji ocena zawartości azotu w glebie (metoda Kjeldahla).4
T-L-3Eksperyment 3. Badanie antagonizmu szczepów PGPR (izolowanych z biopreparatów - Eksperyment 1) w stosunku do patogenów grzybowych z rodzajów: Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Botritis. Testy laboratoryjne.4
T-L-4Analiza krytyczna oferty biopreparatów (przegląd ofert handlowych), analiza informacji producenta, użytkowników profesjonalnych (branżowe fora internetowe). Umiejętność rozróżnienia reklamy od faktycznych danych - przegląd skuteczności preparatów na podstawie analizy literatury naukowej (publikacje naukowe jako źródło praktycznej wiedzy).2
15
wykłady
T-W-1Związek między bioróznorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a równowagą biologiczną gleby, żyznością i produktywnością gleby. Środki wspomagające uprawę roślin, definicje i procedura dopuszczenia do obrotu handlowego (Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu). Biopestycydy - definicje i regulacje prawne. Terminologia. Podział środków wspomagających uprawę roślin wg obowiązujących uregulowań prawnych.2
T-W-2Przyczyny wzrostu zapotrzebowania na biopreparaty w rolnictwie i ogrodnictwie. Stan faktyczny skali stosowania biopreparatów i chemicznych środków ochrony roślin na podstawie danych statystycznych. Obowiązki i dylematy rolników zobowiązanych prawnie do ograniczenia użytkowania chemicznych środków ochrony w agrotechnice. Zalety i ograniczenia stosowania biopreparatów.2
T-W-3Środki poprawiające właściwości gleby. Użyźniacze i startery kompostowe - przegląd dopuszczonych do obrotu środków, mechanizm działania. Mineralne, roślinne i mikrobiologiczne stymulatory wzrostu roślin - przegląd dopuszczonych środków, mechanizm działania4
T-W-4Biopestycydy ze szczególnym uwzględnieniem grzybobójczych i owadobójczych. Mechanizm działania substancji aktywnych biopestycydów. Formy użytkowe biopestycydów - wpływ na zachowanie cech użytkowych podczas przechowywania i aplikacji biopreparatów. Sposób aplikacji jako ważny czynnik skuteczności. Koszty związane z ochroną biologiczną.4
T-W-5Biopreparaty stosowane w poprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Stosowanie probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i enzymów paszowych. Charakterystyka najczęściej wykorzystywanych szczepów bakterii i grzybów w biopreparatach, ich funkcje w organizmie. Cechy, które charakteryzują dobry probiotyk.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1obecnosć na ćwiczeniach, praca w grupach, przygotowanie konspektów do zaliczenia15
15
wykłady
A-W-1powtórzenie podstawowych wiadomości z mikrobiologii4
A-W-2obecność na wykładach15
A-W-3zapoznanie z literaturą naukową, publikacjami10
A-W-4przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego15
A-W-5konsultacje1
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna - ćwiczenie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: ocena pracy studenta, na podstawie obserwacji i konspektów z zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C01_W01
Wiedza na temat znaczenia i powiązania utrzymania równowagi biologicznej i bioróżnorodności gleby z jej żyznością i produktywnością. Zapoznaie z dopuszczonymi do obrotu handlowego środkami wspomagającymi uprawę roślin i z aktualną ofertą handlową tych środków. Poznanie mechanizmów działania, sposobów aplikacji doglebowej i nalistnej, przechowywania użyźniaczy, stymulatorów wzrostu, probiotyków i biopestycydów.
ROL_2A_W06, ROL_2A_W10C-2, C-1T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C01_U01
Nabycie umiejętności rzetelnej oceny krytycznej asortymentu ofert handlowych biopreparatów na podstawie analizy naukowej nie reklamy. Umiejętność przeprowadzenia prostych eksperymentów oceniających jakość biopreparatów i samodzielnej interpretacji wyników w celu nabycia umiejętności weryfikacji informacji w swojej pracy zawodowej.
ROL_2A_U01, ROL_2A_U02C-3, C-2T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-L-2M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C01_K01
Uświadomienie roli zrównoważonego traktowania zasobów środowiska, ograniczenia chemizacji rolnictwa, dbania o jakość płodów rolnych, owoców trafiających do konsumentów. Uświadomienie znaczenia podnoszenia jakości produktów, nawet za cenę ilości, dla dobra zdrowia publicznego (eliminowanie pozostałości pestycydów i konserwantów w żywności).
ROL_2A_K03C-1T-W-2, T-L-4, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C01_W01
Wiedza na temat znaczenia i powiązania utrzymania równowagi biologicznej i bioróżnorodności gleby z jej żyznością i produktywnością. Zapoznaie z dopuszczonymi do obrotu handlowego środkami wspomagającymi uprawę roślin i z aktualną ofertą handlową tych środków. Poznanie mechanizmów działania, sposobów aplikacji doglebowej i nalistnej, przechowywania użyźniaczy, stymulatorów wzrostu, probiotyków i biopestycydów.
2,0
3,0Student wie jakie są rodzaje środków wspomagających uprawę roślin, ma wiedze na temat mechanizmu ich działania. Zna zalety i ograniczenia stosowania biopreparatów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C01_U01
Nabycie umiejętności rzetelnej oceny krytycznej asortymentu ofert handlowych biopreparatów na podstawie analizy naukowej nie reklamy. Umiejętność przeprowadzenia prostych eksperymentów oceniających jakość biopreparatów i samodzielnej interpretacji wyników w celu nabycia umiejętności weryfikacji informacji w swojej pracy zawodowej.
2,0
3,0Student umie przeprowadzić analizę krytyczną informacji pozyskanych od producenta biopreparatów. Umiejętność zaprojektowania prostych eksperymentów weryfikujących skuteczność biopreparatów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C01_K01
Uświadomienie roli zrównoważonego traktowania zasobów środowiska, ograniczenia chemizacji rolnictwa, dbania o jakość płodów rolnych, owoców trafiających do konsumentów. Uświadomienie znaczenia podnoszenia jakości produktów, nawet za cenę ilości, dla dobra zdrowia publicznego (eliminowanie pozostałości pestycydów i konserwantów w żywności).
2,0
3,0Student rozumie jak ważna jest jakość płodów rolnych, ich wpływ na zdrowie konsumentów. Ma świadomość potrzeby ograniczania stosowania pestycydów i nawozów syntetycznych, szukania nowych ekologicznych rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mrówczyński M., Integrowana ochrona upraw rolniczych, PWRiL, Warszawa, 2013
  2. Pruszyński S., Metody ochrony w integrowanej ochronie roślin., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów, 2016, https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2016/2016-METODY-OCHRONY-W-INTEGROWANEJ-OCHRONIE-ROSLIN.pdf
  3. Grzyb A., Waraczewska Z., Niewiadomska A., Wolna-Maruwka A., Czym są biopreparaty i jakie jest ich zastosowanie?, Nauka Przyroda Technika, Poznań, 2019, 13,2, http://www.npt.up-poznan.net/tom13/zeszyt/streszczenie-7.html

Literatura dodatkowa

  1. Martyniuk S., Skuteczne i nieskuteczne preparaty stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne metody ich oceny, Postępy Mikrobiologii, 2011, 50,4, http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5042011321.pdf
  2. Pylak M., Oszust K., Frąc M., Review report on the role of bioproducts, biopreparations, biostimulants and microbial inoculants in organic production of fruit, Rev Environ Sci Biotechnol, 2019, 18, https://link.springer.com/article/10.1007/s11157-019-09500-5
  3. Rutkowska A., Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin, Studia i Raporty IUNG-PIB, 2016, 48,2, http://www.iung.pl/sir/zeszyt48_5.pdf

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Eksperyment 1. Analiza jakości biopreparatów (użyźniaczy i probiotyków), ocena składu jakościowego i ilościowego substancji aktywnych biopreparatów. Izolacje mikroorganizmów z biopreparatów i identyfikacja gatunkowa, jak i ilościowa.5
T-L-2Eksperyment 2. Analiza skuteczności biopreparatów. Wzbogacenie gleby w azot - stosowanie biopreparatów użyźniających. Analizy ilościowe azotu w glebie po zastosowaniu preparatów z diazotrofami. Różne bioreparaty stosowane doglebowo, a następnie po okresie inkubacji ocena zawartości azotu w glebie (metoda Kjeldahla).4
T-L-3Eksperyment 3. Badanie antagonizmu szczepów PGPR (izolowanych z biopreparatów - Eksperyment 1) w stosunku do patogenów grzybowych z rodzajów: Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Botritis. Testy laboratoryjne.4
T-L-4Analiza krytyczna oferty biopreparatów (przegląd ofert handlowych), analiza informacji producenta, użytkowników profesjonalnych (branżowe fora internetowe). Umiejętność rozróżnienia reklamy od faktycznych danych - przegląd skuteczności preparatów na podstawie analizy literatury naukowej (publikacje naukowe jako źródło praktycznej wiedzy).2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Związek między bioróznorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a równowagą biologiczną gleby, żyznością i produktywnością gleby. Środki wspomagające uprawę roślin, definicje i procedura dopuszczenia do obrotu handlowego (Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu). Biopestycydy - definicje i regulacje prawne. Terminologia. Podział środków wspomagających uprawę roślin wg obowiązujących uregulowań prawnych.2
T-W-2Przyczyny wzrostu zapotrzebowania na biopreparaty w rolnictwie i ogrodnictwie. Stan faktyczny skali stosowania biopreparatów i chemicznych środków ochrony roślin na podstawie danych statystycznych. Obowiązki i dylematy rolników zobowiązanych prawnie do ograniczenia użytkowania chemicznych środków ochrony w agrotechnice. Zalety i ograniczenia stosowania biopreparatów.2
T-W-3Środki poprawiające właściwości gleby. Użyźniacze i startery kompostowe - przegląd dopuszczonych do obrotu środków, mechanizm działania. Mineralne, roślinne i mikrobiologiczne stymulatory wzrostu roślin - przegląd dopuszczonych środków, mechanizm działania4
T-W-4Biopestycydy ze szczególnym uwzględnieniem grzybobójczych i owadobójczych. Mechanizm działania substancji aktywnych biopestycydów. Formy użytkowe biopestycydów - wpływ na zachowanie cech użytkowych podczas przechowywania i aplikacji biopreparatów. Sposób aplikacji jako ważny czynnik skuteczności. Koszty związane z ochroną biologiczną.4
T-W-5Biopreparaty stosowane w poprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Stosowanie probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i enzymów paszowych. Charakterystyka najczęściej wykorzystywanych szczepów bakterii i grzybów w biopreparatach, ich funkcje w organizmie. Cechy, które charakteryzują dobry probiotyk.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1obecnosć na ćwiczeniach, praca w grupach, przygotowanie konspektów do zaliczenia15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1powtórzenie podstawowych wiadomości z mikrobiologii4
A-W-2obecność na wykładach15
A-W-3zapoznanie z literaturą naukową, publikacjami10
A-W-4przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego15
A-W-5konsultacje1
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C01_W01Wiedza na temat znaczenia i powiązania utrzymania równowagi biologicznej i bioróżnorodności gleby z jej żyznością i produktywnością. Zapoznaie z dopuszczonymi do obrotu handlowego środkami wspomagającymi uprawę roślin i z aktualną ofertą handlową tych środków. Poznanie mechanizmów działania, sposobów aplikacji doglebowej i nalistnej, przechowywania użyźniaczy, stymulatorów wzrostu, probiotyków i biopestycydów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z ofertą dopuszczonych do obrotu handlowego użyźniaczy, starterów kompostowych, stymulatorów wzrostu roślin, biopestycydów, dodatków paszowych i probiotyków. Przybliżenie mechanizmów dzialania substancji aktywnych tych środków, sposobów aplikacji i istotnej roli formy użytkowej.
C-1Uświadomienie studentom związku między bioróżnorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a żyznością i produktywnością gleb. Przekonanie o potrzebie utrzymania równowagi biologicznej gleb i potrzebie ograniczenia chemizacji.
Treści programoweT-W-5Biopreparaty stosowane w poprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Stosowanie probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i enzymów paszowych. Charakterystyka najczęściej wykorzystywanych szczepów bakterii i grzybów w biopreparatach, ich funkcje w organizmie. Cechy, które charakteryzują dobry probiotyk.
T-W-1Związek między bioróznorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a równowagą biologiczną gleby, żyznością i produktywnością gleby. Środki wspomagające uprawę roślin, definicje i procedura dopuszczenia do obrotu handlowego (Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu). Biopestycydy - definicje i regulacje prawne. Terminologia. Podział środków wspomagających uprawę roślin wg obowiązujących uregulowań prawnych.
T-W-4Biopestycydy ze szczególnym uwzględnieniem grzybobójczych i owadobójczych. Mechanizm działania substancji aktywnych biopestycydów. Formy użytkowe biopestycydów - wpływ na zachowanie cech użytkowych podczas przechowywania i aplikacji biopreparatów. Sposób aplikacji jako ważny czynnik skuteczności. Koszty związane z ochroną biologiczną.
T-W-3Środki poprawiające właściwości gleby. Użyźniacze i startery kompostowe - przegląd dopuszczonych do obrotu środków, mechanizm działania. Mineralne, roślinne i mikrobiologiczne stymulatory wzrostu roślin - przegląd dopuszczonych środków, mechanizm działania
T-W-2Przyczyny wzrostu zapotrzebowania na biopreparaty w rolnictwie i ogrodnictwie. Stan faktyczny skali stosowania biopreparatów i chemicznych środków ochrony roślin na podstawie danych statystycznych. Obowiązki i dylematy rolników zobowiązanych prawnie do ograniczenia użytkowania chemicznych środków ochrony w agrotechnice. Zalety i ograniczenia stosowania biopreparatów.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie jakie są rodzaje środków wspomagających uprawę roślin, ma wiedze na temat mechanizmu ich działania. Zna zalety i ograniczenia stosowania biopreparatów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C01_U01Nabycie umiejętności rzetelnej oceny krytycznej asortymentu ofert handlowych biopreparatów na podstawie analizy naukowej nie reklamy. Umiejętność przeprowadzenia prostych eksperymentów oceniających jakość biopreparatów i samodzielnej interpretacji wyników w celu nabycia umiejętności weryfikacji informacji w swojej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
ROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności przez studentów analizy krytycznej asortymentu środków wspomagających uprawę roślin. Szukanie informacji wiarygodnych opartych na doświadczeniu naukowym, nie na reklamie.
C-2Zapoznanie studentów z ofertą dopuszczonych do obrotu handlowego użyźniaczy, starterów kompostowych, stymulatorów wzrostu roślin, biopestycydów, dodatków paszowych i probiotyków. Przybliżenie mechanizmów dzialania substancji aktywnych tych środków, sposobów aplikacji i istotnej roli formy użytkowej.
Treści programoweT-L-4Analiza krytyczna oferty biopreparatów (przegląd ofert handlowych), analiza informacji producenta, użytkowników profesjonalnych (branżowe fora internetowe). Umiejętność rozróżnienia reklamy od faktycznych danych - przegląd skuteczności preparatów na podstawie analizy literatury naukowej (publikacje naukowe jako źródło praktycznej wiedzy).
T-L-3Eksperyment 3. Badanie antagonizmu szczepów PGPR (izolowanych z biopreparatów - Eksperyment 1) w stosunku do patogenów grzybowych z rodzajów: Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Botritis. Testy laboratoryjne.
T-L-1Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Eksperyment 1. Analiza jakości biopreparatów (użyźniaczy i probiotyków), ocena składu jakościowego i ilościowego substancji aktywnych biopreparatów. Izolacje mikroorganizmów z biopreparatów i identyfikacja gatunkowa, jak i ilościowa.
T-L-2Eksperyment 2. Analiza skuteczności biopreparatów. Wzbogacenie gleby w azot - stosowanie biopreparatów użyźniających. Analizy ilościowe azotu w glebie po zastosowaniu preparatów z diazotrofami. Różne bioreparaty stosowane doglebowo, a następnie po okresie inkubacji ocena zawartości azotu w glebie (metoda Kjeldahla).
Metody nauczaniaM-2metoda praktyczna - ćwiczenie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena pracy studenta, na podstawie obserwacji i konspektów z zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie przeprowadzić analizę krytyczną informacji pozyskanych od producenta biopreparatów. Umiejętność zaprojektowania prostych eksperymentów weryfikujących skuteczność biopreparatów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C01_K01Uświadomienie roli zrównoważonego traktowania zasobów środowiska, ograniczenia chemizacji rolnictwa, dbania o jakość płodów rolnych, owoców trafiających do konsumentów. Uświadomienie znaczenia podnoszenia jakości produktów, nawet za cenę ilości, dla dobra zdrowia publicznego (eliminowanie pozostałości pestycydów i konserwantów w żywności).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-1Uświadomienie studentom związku między bioróżnorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a żyznością i produktywnością gleb. Przekonanie o potrzebie utrzymania równowagi biologicznej gleb i potrzebie ograniczenia chemizacji.
Treści programoweT-W-2Przyczyny wzrostu zapotrzebowania na biopreparaty w rolnictwie i ogrodnictwie. Stan faktyczny skali stosowania biopreparatów i chemicznych środków ochrony roślin na podstawie danych statystycznych. Obowiązki i dylematy rolników zobowiązanych prawnie do ograniczenia użytkowania chemicznych środków ochrony w agrotechnice. Zalety i ograniczenia stosowania biopreparatów.
T-L-4Analiza krytyczna oferty biopreparatów (przegląd ofert handlowych), analiza informacji producenta, użytkowników profesjonalnych (branżowe fora internetowe). Umiejętność rozróżnienia reklamy od faktycznych danych - przegląd skuteczności preparatów na podstawie analizy literatury naukowej (publikacje naukowe jako źródło praktycznej wiedzy).
T-W-1Związek między bioróznorodnością, aktywnością mikroorganizmów glebowych, a równowagą biologiczną gleby, żyznością i produktywnością gleby. Środki wspomagające uprawę roślin, definicje i procedura dopuszczenia do obrotu handlowego (Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu). Biopestycydy - definicje i regulacje prawne. Terminologia. Podział środków wspomagających uprawę roślin wg obowiązujących uregulowań prawnych.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda praktyczna - ćwiczenie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: ocena pracy studenta, na podstawie obserwacji i konspektów z zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie jak ważna jest jakość płodów rolnych, ich wpływ na zdrowie konsumentów. Ma świadomość potrzeby ograniczania stosowania pestycydów i nawozów syntetycznych, szukania nowych ekologicznych rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0