Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 0,30,30zaliczenie
wykładyW3 10 0,70,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstawowych wiadomości za zakresu hydrauliki płynów oraz umiejętność czytania schematów maszyn i urządzeń

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie budowy, działania oraz zasad doboru i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu. Kalibracja opryskiwacza. Dobór parametrów pracy i regulacje opryskiwacza. Dobór rozpylaczy.5
5
wykłady
T-W-1Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej i ich przeznaczenia. Budowa i zasada działania oraz regulacje maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin. Rozwiązania techniczne ograniczające lub zapobiegające skażeniu środowiska. Postępowanie ze sprzętem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin: Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ich ograniczania. Następstwa stosowania środków ochrony roślin na jakość produktów spożywczych. Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną. Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk. Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Przygotowanie do zajęć4
9
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2konsultacje5
A-W-3Studiowanie literatury6
21

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
S-2Ocena formująca: sprawozdanie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C17_W01
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących nowe systemy zwalczania chorób i szkodników sprzętem naziemnym
ROL_2A_W06C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C17_U01
potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania związane z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych z wykorzystaniem sprzętu naziemnego do aplikacji srodków ochrony rośin
ROL_2A_U05C-1T-L-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C17_K01
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję rolniczą z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego
ROL_2A_K03C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C17_W01
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących nowe systemy zwalczania chorób i szkodników sprzętem naziemnym
2,0
3,0Student identyfikuje maszyny i narzędzia oraz ich podstawowe zespoły i regulacje w odniesieniu do programu nauczania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C17_U01
potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania związane z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych z wykorzystaniem sprzętu naziemnego do aplikacji srodków ochrony rośin
2,0
3,0Student umie opisać zasadę działania większości poznanych oraz zaproponować i przeprowadzić regulacje wybranych maszyn i narzędzi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C17_K01
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję rolniczą z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego
2,0
3,0Student wykazuje chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze związanych z przedmiotem
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Hołownicki R., Technika opryskiwania roślin, Planttpress Sp. o.o., Kraków, 2014
  2. Dreszer K., Pawłowski T., Szczepaniak J., Szymanek M., Tanaś W., Maszyny rolnicze, PIMR, Poznań, 2008
  3. Błaszkiewicz Z., Technika rolnicza - Narzędzia i maszyny rolnicze, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma: Technika Rolnicza Leśna Ogrodnicza, Inżynieria Rolnicza (Agricultural Engineering), Rolniczy Przegląd Techniczny

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu. Kalibracja opryskiwacza. Dobór parametrów pracy i regulacje opryskiwacza. Dobór rozpylaczy.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej i ich przeznaczenia. Budowa i zasada działania oraz regulacje maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin. Rozwiązania techniczne ograniczające lub zapobiegające skażeniu środowiska. Postępowanie ze sprzętem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin: Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ich ograniczania. Następstwa stosowania środków ochrony roślin na jakość produktów spożywczych. Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną. Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk. Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu.10
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Przygotowanie do zajęć4
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2konsultacje5
A-W-3Studiowanie literatury6
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C17_W01posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących nowe systemy zwalczania chorób i szkodników sprzętem naziemnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, działania oraz zasad doboru i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin
Treści programoweT-W-1Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej i ich przeznaczenia. Budowa i zasada działania oraz regulacje maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin. Rozwiązania techniczne ograniczające lub zapobiegające skażeniu środowiska. Postępowanie ze sprzętem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin: Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ich ograniczania. Następstwa stosowania środków ochrony roślin na jakość produktów spożywczych. Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną. Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk. Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student identyfikuje maszyny i narzędzia oraz ich podstawowe zespoły i regulacje w odniesieniu do programu nauczania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C17_U01potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania związane z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych z wykorzystaniem sprzętu naziemnego do aplikacji srodków ochrony rośin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, działania oraz zasad doboru i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin
Treści programoweT-L-1Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu. Kalibracja opryskiwacza. Dobór parametrów pracy i regulacje opryskiwacza. Dobór rozpylaczy.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie opisać zasadę działania większości poznanych oraz zaproponować i przeprowadzić regulacje wybranych maszyn i narzędzi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C17_K01ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję rolniczą z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, działania oraz zasad doboru i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin
Treści programoweT-W-1Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej i ich przeznaczenia. Budowa i zasada działania oraz regulacje maszyn i urządzeń stosowanych w ochronie roślin. Rozwiązania techniczne ograniczające lub zapobiegające skażeniu środowiska. Postępowanie ze sprzętem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin. Zasady przeprowadzania zabiegów ochrony roślin: Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ich ograniczania. Następstwa stosowania środków ochrony roślin na jakość produktów spożywczych. Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną. Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk. Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu.
T-L-1Sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu. Kalibracja opryskiwacza. Dobór parametrów pracy i regulacje opryskiwacza. Dobór rozpylaczy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
S-2Ocena formująca: sprawozdanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze związanych z przedmiotem
3,5
4,0
4,5
5,0