Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Ochrona i rekultywacja gleb:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona i rekultywacja gleb
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje o glebie i jej właściwościach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie konieczności ochrony i rekultywacji gleb użytkowanych rolniczo w aspekcie kształtowania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych oraz zdrowia zwierząt i ludzi
C-2Zapoznanie z metodami oceny stopnia zdegradowania gleb użytkowanych rolniczo
C-3Nabycie umiejętności ochrony i rekultywacji gleb objętych uprawą

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Funkcje gleb w środowisku jako uzasadnienie konieczności ich ochrony i rekultywacji. Prawne uregulowania wiążące się z problematyką przedmiotu - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych2
T-W-2Degradacja fizyczna gleb użytkowanych rolniczo (zniszczenie struktury, zagęszczenie gleb, nieodpowiednie stosunki wodno-powietrzne) - przyczyny, konsekwencje, zabiegi profilaktyczne i rekultywacyjne2
T-W-3Degradacja kwasowa gleb użytkowanych rolniczo - przyczyny, skutki, zapobieganie i wapnowanie gleb2
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów oraz agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne4
T-W-5Degradacja chemiczna gleb użytkowanych rolniczo w postaci zanieczyszczenia przez metale ciężkie, substancje organiczne, pozostałości pestycydów oraz nadmierną ilość soli. Remediacja gleb w formie "in situ" i "ex situ"3
T-W-6Ochrona gleb organicznych użytkowanych rolniczo. Przyczyny, skutki i zapobieganie procesowi murszenia. Zaliczenie wykładów2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie zagadnień wykładowych oraz literatury specjalistycznej7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C16_W01
Student zna teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji gleb
ROL_2A_W03, ROL_2A_W09C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C16_U01
Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stopnia zdegradowania gleby oraz doboru odpowiedniego sposobu jej rekultywacji
ROL_2A_U05C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C16_K01
Student ma świadomość powiązań jakie istnieją między stanem gleby a jakością środowiska przyrodniczego
ROL_2A_K01, ROL_2A_K03, ROL_2A_K04C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-4M-3, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C16_W01
Student zna teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji gleb
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji gleb
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C16_U01
Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stopnia zdegradowania gleby oraz doboru odpowiedniego sposobu jej rekultywacji
2,0
3,0Student posiada dostateczne umiejętności w przedmiotowym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C16_K01
Student ma świadomość powiązań jakie istnieją między stanem gleby a jakością środowiska przyrodniczego
2,0
3,0Student wykazuje się dostateczną świadomością w zakresie wpływu stanu gleb na jakość środowiska przyrodniczego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78 z późn. zm.)
  2. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ 2004 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska) http://iung.pl/dpr_eng/publikacje/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf

Literatura dodatkowa

  1. A. Karczewska, Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Funkcje gleb w środowisku jako uzasadnienie konieczności ich ochrony i rekultywacji. Prawne uregulowania wiążące się z problematyką przedmiotu - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych2
T-W-2Degradacja fizyczna gleb użytkowanych rolniczo (zniszczenie struktury, zagęszczenie gleb, nieodpowiednie stosunki wodno-powietrzne) - przyczyny, konsekwencje, zabiegi profilaktyczne i rekultywacyjne2
T-W-3Degradacja kwasowa gleb użytkowanych rolniczo - przyczyny, skutki, zapobieganie i wapnowanie gleb2
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów oraz agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne4
T-W-5Degradacja chemiczna gleb użytkowanych rolniczo w postaci zanieczyszczenia przez metale ciężkie, substancje organiczne, pozostałości pestycydów oraz nadmierną ilość soli. Remediacja gleb w formie "in situ" i "ex situ"3
T-W-6Ochrona gleb organicznych użytkowanych rolniczo. Przyczyny, skutki i zapobieganie procesowi murszenia. Zaliczenie wykładów2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie zagadnień wykładowych oraz literatury specjalistycznej7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C16_W01Student zna teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji gleb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W03ma pogłębioną wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu oraz planowania i wykorzystania użytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
ROL_2A_W09posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
Cel przedmiotuC-1Uświadomienie konieczności ochrony i rekultywacji gleb użytkowanych rolniczo w aspekcie kształtowania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych oraz zdrowia zwierząt i ludzi
C-3Nabycie umiejętności ochrony i rekultywacji gleb objętych uprawą
C-2Zapoznanie z metodami oceny stopnia zdegradowania gleb użytkowanych rolniczo
Treści programoweT-W-3Degradacja kwasowa gleb użytkowanych rolniczo - przyczyny, skutki, zapobieganie i wapnowanie gleb
T-W-6Ochrona gleb organicznych użytkowanych rolniczo. Przyczyny, skutki i zapobieganie procesowi murszenia. Zaliczenie wykładów
T-W-2Degradacja fizyczna gleb użytkowanych rolniczo (zniszczenie struktury, zagęszczenie gleb, nieodpowiednie stosunki wodno-powietrzne) - przyczyny, konsekwencje, zabiegi profilaktyczne i rekultywacyjne
T-W-5Degradacja chemiczna gleb użytkowanych rolniczo w postaci zanieczyszczenia przez metale ciężkie, substancje organiczne, pozostałości pestycydów oraz nadmierną ilość soli. Remediacja gleb w formie "in situ" i "ex situ"
T-W-1Funkcje gleb w środowisku jako uzasadnienie konieczności ich ochrony i rekultywacji. Prawne uregulowania wiążące się z problematyką przedmiotu - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów oraz agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu dostatecznym teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji gleb
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C16_U01Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stopnia zdegradowania gleby oraz doboru odpowiedniego sposobu jej rekultywacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności ochrony i rekultywacji gleb objętych uprawą
C-1Uświadomienie konieczności ochrony i rekultywacji gleb użytkowanych rolniczo w aspekcie kształtowania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych oraz zdrowia zwierząt i ludzi
C-2Zapoznanie z metodami oceny stopnia zdegradowania gleb użytkowanych rolniczo
Treści programoweT-W-3Degradacja kwasowa gleb użytkowanych rolniczo - przyczyny, skutki, zapobieganie i wapnowanie gleb
T-W-6Ochrona gleb organicznych użytkowanych rolniczo. Przyczyny, skutki i zapobieganie procesowi murszenia. Zaliczenie wykładów
T-W-2Degradacja fizyczna gleb użytkowanych rolniczo (zniszczenie struktury, zagęszczenie gleb, nieodpowiednie stosunki wodno-powietrzne) - przyczyny, konsekwencje, zabiegi profilaktyczne i rekultywacyjne
T-W-5Degradacja chemiczna gleb użytkowanych rolniczo w postaci zanieczyszczenia przez metale ciężkie, substancje organiczne, pozostałości pestycydów oraz nadmierną ilość soli. Remediacja gleb w formie "in situ" i "ex situ"
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów oraz agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne
T-W-1Funkcje gleb w środowisku jako uzasadnienie konieczności ich ochrony i rekultywacji. Prawne uregulowania wiążące się z problematyką przedmiotu - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada dostateczne umiejętności w przedmiotowym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C16_K01Student ma świadomość powiązań jakie istnieją między stanem gleby a jakością środowiska przyrodniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności ochrony i rekultywacji gleb objętych uprawą
C-2Zapoznanie z metodami oceny stopnia zdegradowania gleb użytkowanych rolniczo
C-1Uświadomienie konieczności ochrony i rekultywacji gleb użytkowanych rolniczo w aspekcie kształtowania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych oraz zdrowia zwierząt i ludzi
Treści programoweT-W-2Degradacja fizyczna gleb użytkowanych rolniczo (zniszczenie struktury, zagęszczenie gleb, nieodpowiednie stosunki wodno-powietrzne) - przyczyny, konsekwencje, zabiegi profilaktyczne i rekultywacyjne
T-W-5Degradacja chemiczna gleb użytkowanych rolniczo w postaci zanieczyszczenia przez metale ciężkie, substancje organiczne, pozostałości pestycydów oraz nadmierną ilość soli. Remediacja gleb w formie "in situ" i "ex situ"
T-W-1Funkcje gleb w środowisku jako uzasadnienie konieczności ich ochrony i rekultywacji. Prawne uregulowania wiążące się z problematyką przedmiotu - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
T-W-3Degradacja kwasowa gleb użytkowanych rolniczo - przyczyny, skutki, zapobieganie i wapnowanie gleb
T-W-6Ochrona gleb organicznych użytkowanych rolniczo. Przyczyny, skutki i zapobieganie procesowi murszenia. Zaliczenie wykładów
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradacji gleb użytkowanych rolniczo. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów oraz agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje się dostateczną świadomością w zakresie wpływu stanu gleb na jakość środowiska przyrodniczego
3,5
4,0
4,5
5,0