Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Rolnicze zagospodarowanie odpadów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rolnicze zagospodarowanie odpadów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Możdżer <Ewa.Mozdzer@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 0,30,30zaliczenie
wykładyW3 10 0,70,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza chemii organicznej i nieorganicznej, mikrobiologii, gospodarki odpadami, nawożenia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość aktów prawnych z zagospodarowaniem odpadów/produktów ubocznych
C-2Znajomość właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych odpadów do zagospodarowania rolniczego
C-3Poznanie technologii rolniczego zagospodarowania odpadów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza właściwości chemicznych osadów, ścieków i kompostów wytworzonych z odpadów.3
T-A-2Obliczanie poziomu nawożenia osadem ściekowym. Ustawa o osadach ściekowych3
T-A-3Obliczanie dawek pofermentu, ścieków i wód pościekowych do uzyżniania i nawadniania gleb.3
T-A-4Pisemne zaliczenie ćwiczeń1
10
wykłady
T-W-1Odpady lub produkty uboczne powstające w biogazowniach, przetwórstwie roślinnym, rolno-spożywczym, drobiarskim, melczarskim, w oczyszczalniach ścieków, itp. Ich właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Technologie i kierunki ich przetwarzania i zagospodarowania. Możliwość zagospodarowania ścieków w rolnictwie. Umocowania prawne.8
T-W-2Zagrożenia wynikające z rolniczego zagospodarowania odpadów1
T-W-3Pisemne zaliczenie wykładów1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
9
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Samodzielna praca z literaturą fachową5
A-W-3Przygotowanie do wykładów6
21

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Prezentacje mulimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wykonaych ćwiczeń dotyczących wyliczania dawek wybranych odpadów do nawozenia gleb
S-2Ocena podsumowująca: Ocena w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykład i ćwiczenia)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C14_W010
Posiada rozszerzoną wiedzę w stosunku do stopnia pierwszego z zakresu gospodarki odpadami oraz możliwości ich wykorzystania jako źródło zawartości makro i mikroskładników dla roślin rolniczych. Ma wiedzę z zakresu wykorzystania ścieków do rolniczego zagospodarowania oraz technologie przetworzenia odpadów na produkt rolniczy.
ROL_2A_W10C-3, C-2T-A-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C14_U01
Potrafi dokonać wyboru jakie odpady mogą być wykorzystane do celów rolniczych. Umie wyliczyć dawkę wybranego odpadu do nawozenia gleb. Zna technologie przetwarzania odpadów i produkty stosowane do nawożenia gleb i roślin
ROL_2A_U05C-1, C-3T-W-2, T-A-3, T-A-2M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C14_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie produkcji i przetwarzania odpadów do celów rolniczych. Zna umocowania prawne oraz wpływ aplikowanych odpadów na środowisko.
ROL_2A_K04C-1, C-2T-W-2, T-A-1, T-W-1M-1, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C14_W010
Posiada rozszerzoną wiedzę w stosunku do stopnia pierwszego z zakresu gospodarki odpadami oraz możliwości ich wykorzystania jako źródło zawartości makro i mikroskładników dla roślin rolniczych. Ma wiedzę z zakresu wykorzystania ścieków do rolniczego zagospodarowania oraz technologie przetworzenia odpadów na produkt rolniczy.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rolniczego zagospodarowania odpadów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C14_U01
Potrafi dokonać wyboru jakie odpady mogą być wykorzystane do celów rolniczych. Umie wyliczyć dawkę wybranego odpadu do nawozenia gleb. Zna technologie przetwarzania odpadów i produkty stosowane do nawożenia gleb i roślin
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejętności z zakresu rolniczego zagospodarowania odpadów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C14_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie produkcji i przetwarzania odpadów do celów rolniczych. Zna umocowania prawne oraz wpływ aplikowanych odpadów na środowisko.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy wpracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, wskazuje na mały stopień odpowiedzialności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma ograniczoną świadomość o rolniczym zagospodarowaniu odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kopeć M., Gondek K., Nawozowe zagospodarowanie odpadów, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, 2011
  2. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E., Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy praktyczne i teoretyczne, PWRiL, Poznań, 2011, 1
  3. Baran S, Turski R., Ćwiczenia spacjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków, Akademia Rolnicza, Lublin, 2000
  4. Rosik-Dulewska Cz., Gospodarka odpadami, PWN, Warszawa, 2015

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza właściwości chemicznych osadów, ścieków i kompostów wytworzonych z odpadów.3
T-A-2Obliczanie poziomu nawożenia osadem ściekowym. Ustawa o osadach ściekowych3
T-A-3Obliczanie dawek pofermentu, ścieków i wód pościekowych do uzyżniania i nawadniania gleb.3
T-A-4Pisemne zaliczenie ćwiczeń1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Odpady lub produkty uboczne powstające w biogazowniach, przetwórstwie roślinnym, rolno-spożywczym, drobiarskim, melczarskim, w oczyszczalniach ścieków, itp. Ich właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Technologie i kierunki ich przetwarzania i zagospodarowania. Możliwość zagospodarowania ścieków w rolnictwie. Umocowania prawne.8
T-W-2Zagrożenia wynikające z rolniczego zagospodarowania odpadów1
T-W-3Pisemne zaliczenie wykładów1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Samodzielna praca z literaturą fachową5
A-W-3Przygotowanie do wykładów6
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C14_W010Posiada rozszerzoną wiedzę w stosunku do stopnia pierwszego z zakresu gospodarki odpadami oraz możliwości ich wykorzystania jako źródło zawartości makro i mikroskładników dla roślin rolniczych. Ma wiedzę z zakresu wykorzystania ścieków do rolniczego zagospodarowania oraz technologie przetworzenia odpadów na produkt rolniczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-3Poznanie technologii rolniczego zagospodarowania odpadów
C-2Znajomość właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych odpadów do zagospodarowania rolniczego
Treści programoweT-A-1Analiza właściwości chemicznych osadów, ścieków i kompostów wytworzonych z odpadów.
T-W-1Odpady lub produkty uboczne powstające w biogazowniach, przetwórstwie roślinnym, rolno-spożywczym, drobiarskim, melczarskim, w oczyszczalniach ścieków, itp. Ich właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Technologie i kierunki ich przetwarzania i zagospodarowania. Możliwość zagospodarowania ścieków w rolnictwie. Umocowania prawne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykład i ćwiczenia)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rolniczego zagospodarowania odpadów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C14_U01Potrafi dokonać wyboru jakie odpady mogą być wykorzystane do celów rolniczych. Umie wyliczyć dawkę wybranego odpadu do nawozenia gleb. Zna technologie przetwarzania odpadów i produkty stosowane do nawożenia gleb i roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Znajomość aktów prawnych z zagospodarowaniem odpadów/produktów ubocznych
C-3Poznanie technologii rolniczego zagospodarowania odpadów
Treści programoweT-W-2Zagrożenia wynikające z rolniczego zagospodarowania odpadów
T-A-3Obliczanie dawek pofermentu, ścieków i wód pościekowych do uzyżniania i nawadniania gleb.
T-A-2Obliczanie poziomu nawożenia osadem ściekowym. Ustawa o osadach ściekowych
Metody nauczaniaM-3Prezentacje mulimedialne
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykład i ćwiczenia)
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wykonaych ćwiczeń dotyczących wyliczania dawek wybranych odpadów do nawozenia gleb
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejętności z zakresu rolniczego zagospodarowania odpadów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C14_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie produkcji i przetwarzania odpadów do celów rolniczych. Zna umocowania prawne oraz wpływ aplikowanych odpadów na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1Znajomość aktów prawnych z zagospodarowaniem odpadów/produktów ubocznych
C-2Znajomość właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych odpadów do zagospodarowania rolniczego
Treści programoweT-W-2Zagrożenia wynikające z rolniczego zagospodarowania odpadów
T-A-1Analiza właściwości chemicznych osadów, ścieków i kompostów wytworzonych z odpadów.
T-W-1Odpady lub produkty uboczne powstające w biogazowniach, przetwórstwie roślinnym, rolno-spożywczym, drobiarskim, melczarskim, w oczyszczalniach ścieków, itp. Ich właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Technologie i kierunki ich przetwarzania i zagospodarowania. Możliwość zagospodarowania ścieków w rolnictwie. Umocowania prawne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-3Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykład i ćwiczenia)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy wpracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, wskazuje na mały stopień odpowiedzialności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma ograniczoną świadomość o rolniczym zagospodarowaniu odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0