Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Doradztwo komputerowe w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doradztwo komputerowe w rolnictwie
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 25 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien rozróżniać podstawowe pojęcia związane z doradztwem

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych.
C-2Przygotowanie zagadnień związanych z doradztwem agrotechnicznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przegląd aplikacji i korzystanie z branżowych danych udostepnianych w sieci2
T-L-2Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej oraz ocena efektywności pracy doradczej2
T-L-3Formy i metody doradztwa, modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy z klientem2
T-L-4Programy komputerowe wykorzystywane w doradztwie rolniczym. Praktyczna nauka na wybranych programach komputerowych12
T-L-5Wyliczanie standardowej nadwyżki bezpośredniej - ESU dla różnych gospodarstw,2
T-L-6Instrukcja i praktyczne wypełnianie wniosku o wpis do ewidencji producentów, wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz inne5
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach25
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-3przygotowanie prezentacji multimedialnych2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody praktyczne - ćw. przedmiotowe
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-2Ocena podsumowująca: Prezentacje prac studentów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D09_W01
student potrafi charakteryzować podstawowe procesy związane z doradztwem agrotechnicznym szczególnie związanym z produkcją roślinną
ROL_2A_W06C-1T-L-3, T-L-2M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D09_U01
Student powinien umieć dostosować poznane rozwiązania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywać oprogramowanie stworzone na potrzeby produkcji roślinnej
ROL_2A_U03C-2, C-1T-L-1, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D09_K01
Posiada kompetencje umożliwiające właściwą ocenę funkcjonowania doradztwa agrotechnicznego
ROL_2A_K06C-2, C-1T-L-6, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D09_W01
student potrafi charakteryzować podstawowe procesy związane z doradztwem agrotechnicznym szczególnie związanym z produkcją roślinną
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie opanował materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D09_U01
Student powinien umieć dostosować poznane rozwiązania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywać oprogramowanie stworzone na potrzeby produkcji roślinnej
2,0
3,0opanowanie podstawowego materiału programowego, Korzystanie ze specjalistycznego (w zakresie rolnictwa) oprogramowania w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D09_K01
Posiada kompetencje umożliwiające właściwą ocenę funkcjonowania doradztwa agrotechnicznego
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie opanował materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ban van den A.W., H.S. Hawkins (przekład z j. ang. J. Kania, A. Michalik), Doradztwo rolnicze, Wyd. MSDR zs. w AR, Kraków, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przegląd aplikacji i korzystanie z branżowych danych udostepnianych w sieci2
T-L-2Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej oraz ocena efektywności pracy doradczej2
T-L-3Formy i metody doradztwa, modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy z klientem2
T-L-4Programy komputerowe wykorzystywane w doradztwie rolniczym. Praktyczna nauka na wybranych programach komputerowych12
T-L-5Wyliczanie standardowej nadwyżki bezpośredniej - ESU dla różnych gospodarstw,2
T-L-6Instrukcja i praktyczne wypełnianie wniosku o wpis do ewidencji producentów, wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz inne5
25

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach25
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-3przygotowanie prezentacji multimedialnych2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D09_W01student potrafi charakteryzować podstawowe procesy związane z doradztwem agrotechnicznym szczególnie związanym z produkcją roślinną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych.
Treści programoweT-L-3Formy i metody doradztwa, modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy z klientem
T-L-2Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej oraz ocena efektywności pracy doradczej
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-1Metody praktyczne - ćw. przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie opanował materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D09_U01Student powinien umieć dostosować poznane rozwiązania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystywać oprogramowanie stworzone na potrzeby produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie zagadnień związanych z doradztwem agrotechnicznym
C-1Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych.
Treści programoweT-L-1Przegląd aplikacji i korzystanie z branżowych danych udostepnianych w sieci
T-L-4Programy komputerowe wykorzystywane w doradztwie rolniczym. Praktyczna nauka na wybranych programach komputerowych
T-L-6Instrukcja i praktyczne wypełnianie wniosku o wpis do ewidencji producentów, wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz inne
T-L-5Wyliczanie standardowej nadwyżki bezpośredniej - ESU dla różnych gospodarstw,
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne - ćw. przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacje prac studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0opanowanie podstawowego materiału programowego, Korzystanie ze specjalistycznego (w zakresie rolnictwa) oprogramowania w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D09_K01Posiada kompetencje umożliwiające właściwą ocenę funkcjonowania doradztwa agrotechnicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie zagadnień związanych z doradztwem agrotechnicznym
C-1Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i podstawowych umiejętności metodycznych w pracy doradczej oraz w pracy informacyjnej, jakie powinni posiadać doradcy, chcący skutecznie konkurować na rynku produktów i usług doradczych.
Treści programoweT-L-6Instrukcja i praktyczne wypełnianie wniosku o wpis do ewidencji producentów, wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz inne
T-L-2Rola Doradztwa w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej oraz ocena efektywności pracy doradczej
T-L-1Przegląd aplikacji i korzystanie z branżowych danych udostepnianych w sieci
T-L-3Formy i metody doradztwa, modele doradztwa indywidualnego, właściwe i niewłaściwe zachowania doradcy podczas rozmowy z klientem
T-L-4Programy komputerowe wykorzystywane w doradztwie rolniczym. Praktyczna nauka na wybranych programach komputerowych
T-L-5Wyliczanie standardowej nadwyżki bezpośredniej - ESU dla różnych gospodarstw,
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-1Metody praktyczne - ćw. przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie opanował materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0