Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Precyzyjne nawodnienia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Precyzyjne nawodnienia
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT3 5 0,30,30zaliczenie
wykładyW3 20 0,70,70zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa i chemii środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z czynnikami przyrodniczymi oddziaływującymi na plonowanie roślin, wymaganiami wodnymi i potrzebami nawadniania roślin rolniczych.
C-2Poznanie zasad i kryteriów stosowania oraz przykładów precyzyjnego nawadniania w uprawach rolniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
zajęcia terenowe
T-T-1T-T-1 – zapoznanie się studentów z systemem precyzyjnego nawadniania w wybranym gospodarstwie rolnym4
T-T-2T-T-2 – Zaliczenie na podstawie opracowanego sprawozdanie z ćwiczeń terenowych1
5
wykłady
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych w aspekcie plonowania roślin4
T-W-2Programy wsparcia dla rolników dotyczące nawadniania. Zrównoważone gospodarowanie wodą w obliczu zjawiska suszy4
T-W-3Rolnictwo precyzyjne a systemy nawadniania - kryteria ich wyboru. Metody sterowania nawadnianiem.6
T-W-4Precyzyjne nawadnianie – zasady, kryteria oraz przykłady stosowania w wybranych grupach roślin rolniczych6
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach4
A-T-2Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń5
9
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów7
A-W-3Konsultacje2
21

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: sprawozdanie z odbytych ćwiczeń terenowych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D16_W07
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie precyzyjnego nawadniania oraz efektów jego stosowania w zależności od uwarunkowań klimatycznych produkcji roślinnj.
ROL_2A_W07C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-T-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D16_U01
Posiada umiejętność wyboru i wprowadzenia do praktyki rolniczej nowoczesnych rozwiazań w zakresie precyzyjnego nawadniania w celu zrównoważonego gospodarowania zasobami wody.
ROL_2A_U02C-2, C-1T-W-1, T-W-4, T-T-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D16_K01
Ma świadomość poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii nawadniania precyzyjnego.
ROL_2A_K01C-2, C-1T-W-4, T-W-2, T-T-1, T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D16_W07
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie precyzyjnego nawadniania oraz efektów jego stosowania w zależności od uwarunkowań klimatycznych produkcji roślinnj.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu rozumie znaczenie precyzyjnego nawadniania oraz efekty jego stosowania w zależności od uwarunkowań przyrodniczych produkcji roślinnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D16_U01
Posiada umiejętność wyboru i wprowadzenia do praktyki rolniczej nowoczesnych rozwiazań w zakresie precyzyjnego nawadniania w celu zrównoważonego gospodarowania zasobami wody.
2,0
3,0Student potrafi wymienić główne zasady i kryteria doboru i wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych rozwiązań w zakresie nawadniania precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D16_K01
Ma świadomość poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii nawadniania precyzyjnego.
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie nawadniania dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Karczmarczyk i Lech Nowak, Nawadnianie roślin, PWRIL, Poznań, 2006
  2. Stanisław Samborski, Rolnictwo Precyzyjne, 2020
  3. Piotr Łysoń i Rafał Wawer, Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu, IUNG, Puławy, 2020
  4. Józef Dzieżyc, Czynniki plonotwórcze - plonowanie roślin, PWN, Warszawa - Wrocław, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Nina Dobrzyńska i Wiesław Dembek, Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz, MRIRW, Warszawa, 2020
  2. Jóżef Dzieżyc, Potrzeby wodne roślin uprawnych, PWN, Warszawa, 1989
  3. Ustawa Prawo Wodne, Warszawa, 2018

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1T-T-1 – zapoznanie się studentów z systemem precyzyjnego nawadniania w wybranym gospodarstwie rolnym4
T-T-2T-T-2 – Zaliczenie na podstawie opracowanego sprawozdanie z ćwiczeń terenowych1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych w aspekcie plonowania roślin4
T-W-2Programy wsparcia dla rolników dotyczące nawadniania. Zrównoważone gospodarowanie wodą w obliczu zjawiska suszy4
T-W-3Rolnictwo precyzyjne a systemy nawadniania - kryteria ich wyboru. Metody sterowania nawadnianiem.6
T-W-4Precyzyjne nawadnianie – zasady, kryteria oraz przykłady stosowania w wybranych grupach roślin rolniczych6
20

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach4
A-T-2Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń5
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów7
A-W-3Konsultacje2
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D16_W07Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie precyzyjnego nawadniania oraz efektów jego stosowania w zależności od uwarunkowań klimatycznych produkcji roślinnj.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W07ma rozszerzoną wiedzę z zakresu klimatycznych uwarunkowań produkcji roślinnej, wykorzystania klimatu w celach leczniczych i rekreacyjnych oraz prognozowania optymalnych warunków bioklimatu dla potrzeb projektowania miejscowego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z czynnikami przyrodniczymi oddziaływującymi na plonowanie roślin, wymaganiami wodnymi i potrzebami nawadniania roślin rolniczych.
C-2Poznanie zasad i kryteriów stosowania oraz przykładów precyzyjnego nawadniania w uprawach rolniczych
Treści programoweT-W-2Programy wsparcia dla rolników dotyczące nawadniania. Zrównoważone gospodarowanie wodą w obliczu zjawiska suszy
T-W-4Precyzyjne nawadnianie – zasady, kryteria oraz przykłady stosowania w wybranych grupach roślin rolniczych
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych w aspekcie plonowania roślin
T-W-3Rolnictwo precyzyjne a systemy nawadniania - kryteria ich wyboru. Metody sterowania nawadnianiem.
T-T-1T-T-1 – zapoznanie się studentów z systemem precyzyjnego nawadniania w wybranym gospodarstwie rolnym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: sprawozdanie z odbytych ćwiczeń terenowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu rozumie znaczenie precyzyjnego nawadniania oraz efekty jego stosowania w zależności od uwarunkowań przyrodniczych produkcji roślinnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D16_U01Posiada umiejętność wyboru i wprowadzenia do praktyki rolniczej nowoczesnych rozwiazań w zakresie precyzyjnego nawadniania w celu zrównoważonego gospodarowania zasobami wody.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie zasad i kryteriów stosowania oraz przykładów precyzyjnego nawadniania w uprawach rolniczych
C-1Zapoznanie studentów z czynnikami przyrodniczymi oddziaływującymi na plonowanie roślin, wymaganiami wodnymi i potrzebami nawadniania roślin rolniczych.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych w aspekcie plonowania roślin
T-W-4Precyzyjne nawadnianie – zasady, kryteria oraz przykłady stosowania w wybranych grupach roślin rolniczych
T-T-1T-T-1 – zapoznanie się studentów z systemem precyzyjnego nawadniania w wybranym gospodarstwie rolnym
T-W-2Programy wsparcia dla rolników dotyczące nawadniania. Zrównoważone gospodarowanie wodą w obliczu zjawiska suszy
T-W-3Rolnictwo precyzyjne a systemy nawadniania - kryteria ich wyboru. Metody sterowania nawadnianiem.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia terenowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: sprawozdanie z odbytych ćwiczeń terenowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić główne zasady i kryteria doboru i wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych rozwiązań w zakresie nawadniania precyzyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D16_K01Ma świadomość poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii nawadniania precyzyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Poznanie zasad i kryteriów stosowania oraz przykładów precyzyjnego nawadniania w uprawach rolniczych
C-1Zapoznanie studentów z czynnikami przyrodniczymi oddziaływującymi na plonowanie roślin, wymaganiami wodnymi i potrzebami nawadniania roślin rolniczych.
Treści programoweT-W-4Precyzyjne nawadnianie – zasady, kryteria oraz przykłady stosowania w wybranych grupach roślin rolniczych
T-W-2Programy wsparcia dla rolników dotyczące nawadniania. Zrównoważone gospodarowanie wodą w obliczu zjawiska suszy
T-T-1T-T-1 – zapoznanie się studentów z systemem precyzyjnego nawadniania w wybranym gospodarstwie rolnym
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych w aspekcie plonowania roślin
T-W-3Rolnictwo precyzyjne a systemy nawadniania - kryteria ich wyboru. Metody sterowania nawadnianiem.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawozdanie z odbytych ćwiczeń terenowych
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość znaczenia stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie nawadniania dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
3,5
4,0
4,5
5,0