Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Chemiczne środki ochrony roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemiczne środki ochrony roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie
laboratoriaL2 10 0,50,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z botaniki, fitopatologii, entomologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość aktualne dostępnych chemicznych środków ochrony roślin, ich działania oraz bezpiecznego i skutecznego ich stosowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rola herbicydów w ochronie przed chwastami segetalnymi, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji4
T-A-2Rola chemicznych środków ochrony roślin w ochronie przed szkodnikami, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji. Prezentacja najważniejszych szkodników z gromad: nicienie, pajęczaki i owady. Ustalanie metody i terminu zwalczania szkodników poszczególnych upraw.4
T-A-3Rola chemicznych środków ochrony roślin w ochronie przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji.3
T-A-4Rola chemicznych środków ochrony roślin w przygotowaniu plantacji do zbioru, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji.4
15
laboratoria
T-L-1Prezentacja najważniejszych szkodników z gromad: nicienie, pajęczaki i owady. Ustalanie terminu i doboru chemicznych środków ochrony roślin w celu ograniczenia populacji szkodników poszczególnych upraw.3
T-L-2Biologia i szkodliwość najważniejszych gatunków chwastów segetalnych i czynniki decydujące o ich konkurencyjności oraz ochrona roślin przed chwastami z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.4
T-L-3Prezentacja najważniejszych chorób roślin uprawnych. Ustalanie terminu i doboru chemicznych środków ochrony roślin w celu ograniczenia szkodliwości chorób.3
10
wykłady
T-W-1Asortyment środków chemicznych dostępnych współczesnej ochronie roślin.2
T-W-2Skład, chemizm oraz mechanizmy działania preparatów chemicznych ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-3Skład, chemizm oraz mechanizmy działania herbicydów, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-4Skład, chemizm oraz mechanizmy działania fungicydów, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-5Skład, chemizm oraz mechanizmy działania insektycydów, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-6Skład, chemizm oraz mechanizmy działania regulatorów wzrostu roślin, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-7Skład, chemizm oraz mechanizmy działania desykantów, defoliantów i pozostałych środków ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-8Zasady doboru środków ochrony roślin, metody ich aplikacji.2
T-W-9Podejmowanie decyzji o konieczności zabiegu chemicznego.1
T-W-10Aspekty bezpieczeństwa operatora zabiegu, konsumenta i środowiska podczas zabiegów chemicznych, bezpieczeństwo przechowywania1
T-W-11Zasady integrowanej ochrony roślin.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studentów w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń audytoryjnych7
A-A-3Udział w konsultacjach przedmiotowych3
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń audytoryjnych5
30
laboratoria
A-L-1Udział studentów w ćwiczeniach laboratoryjnych10
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych2
A-L-3Udział w konsultacjach przedmiotowych1
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych2
15
wykłady
A-W-1udział studentów w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Udział w konsultacjach przedmiotowych5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1podająca, wykład
M-2prezentacja multimedialna
M-3metody problemowe (dyskusja)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (prezentacja)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C13_W01
Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych chemicznych środków ochrony roślin, stosowanych aktualnie w rolnictwie
ROL_2A_W10, ROL_2A_W06C-1T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C13_U01
student posiada umiejętność korzystania z programów ochrony poszczególnych roślin uprawnych
ROL_2A_U02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C13_K01
student ma świadomość pozytywnego i negatywnego wpływu chemicznych środków ochrony roślin na środowisko i zdrowie
ROL_2A_K04, ROL_2A_K03C-1T-W-9M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C13_W01
Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych chemicznych środków ochrony roślin, stosowanych aktualnie w rolnictwie
2,0
3,0student zna podział chemicznych środków ochrony roślin i uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C13_U01
student posiada umiejętność korzystania z programów ochrony poszczególnych roślin uprawnych
2,0
3,0Student potrafi dobrać odpowiednie chemiczne środki ochrony roślin dopasowane do szkodliwości występujących agrofagów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C13_K01
student ma świadomość pozytywnego i negatywnego wpływu chemicznych środków ochrony roślin na środowisko i zdrowie
2,0
3,0Student rozumie jak ważne jest umiejętne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jørgen Stenersen, CHEMICAL PESTICIDES. MODE OF ACTION AND TOXICOLOGY, CRC PRESS London, New York, Washington D.C., Boca Raton, Florida, USA, 2004, książka w wersji pdf
  2. Adam Dobrzański, BIOLOGICZNE I AGROTECHNICZNE ASPEKTY REGULOWANIA ZACHWASZCZENIA, AgEngPol, Skierniewice, 2009, w formie pdf
  3. Andrzej Gajtkowski, Technika ochrony roślin, AR Poznań, Poznań, 2020, w czytelni Pawła VI
  4. Zenon Woźnica, Hebologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL, Warszawa, 2012, w bibliotece Pawła VI
  5. Kochman J, Węgorek W. (pr. zbiorowa), Ochrona roślin, PWRiL, Kraków, 1997, w bibliotece Pawła VI
  6. Adam Paradowski, Herblologia w tabelach, Grupa Osadkowski, Bierutów, 2015, w bibliotece Pawła Vi
  7. pr. zbiorowa, Zalecenia ochrony roślin rolniczych. T I-III (zboża, oleiste, okopowe, bobowate), IOR-PIB, Poznań, 2020, w bibliotece Pawła VI

Literatura dodatkowa

  1. Adam Paradowski, Mieszać czy nie mieszać? Zasady mieszania agrochemikaliów z herbicydami., Apra, Myślęcinek, 2019, w bibliotece Pawła VI
  2. Adam Paradowski, Adiuwanty, środki wspomagające ochronę roślin, Apra, Myślęcinek, 2020, w bibliotece Pawła VI

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rola herbicydów w ochronie przed chwastami segetalnymi, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji4
T-A-2Rola chemicznych środków ochrony roślin w ochronie przed szkodnikami, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji. Prezentacja najważniejszych szkodników z gromad: nicienie, pajęczaki i owady. Ustalanie metody i terminu zwalczania szkodników poszczególnych upraw.4
T-A-3Rola chemicznych środków ochrony roślin w ochronie przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji.3
T-A-4Rola chemicznych środków ochrony roślin w przygotowaniu plantacji do zbioru, mechanizmy ich działania, wady i zalety stosowania oraz postęp technologiczny w zakresie ich produkcji.4
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Prezentacja najważniejszych szkodników z gromad: nicienie, pajęczaki i owady. Ustalanie terminu i doboru chemicznych środków ochrony roślin w celu ograniczenia populacji szkodników poszczególnych upraw.3
T-L-2Biologia i szkodliwość najważniejszych gatunków chwastów segetalnych i czynniki decydujące o ich konkurencyjności oraz ochrona roślin przed chwastami z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.4
T-L-3Prezentacja najważniejszych chorób roślin uprawnych. Ustalanie terminu i doboru chemicznych środków ochrony roślin w celu ograniczenia szkodliwości chorób.3
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Asortyment środków chemicznych dostępnych współczesnej ochronie roślin.2
T-W-2Skład, chemizm oraz mechanizmy działania preparatów chemicznych ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-3Skład, chemizm oraz mechanizmy działania herbicydów, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-4Skład, chemizm oraz mechanizmy działania fungicydów, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-5Skład, chemizm oraz mechanizmy działania insektycydów, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-6Skład, chemizm oraz mechanizmy działania regulatorów wzrostu roślin, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-7Skład, chemizm oraz mechanizmy działania desykantów, defoliantów i pozostałych środków ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych2
T-W-8Zasady doboru środków ochrony roślin, metody ich aplikacji.2
T-W-9Podejmowanie decyzji o konieczności zabiegu chemicznego.1
T-W-10Aspekty bezpieczeństwa operatora zabiegu, konsumenta i środowiska podczas zabiegów chemicznych, bezpieczeństwo przechowywania1
T-W-11Zasady integrowanej ochrony roślin.2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studentów w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń audytoryjnych7
A-A-3Udział w konsultacjach przedmiotowych3
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń audytoryjnych5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział studentów w ćwiczeniach laboratoryjnych10
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych2
A-L-3Udział w konsultacjach przedmiotowych1
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział studentów w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Udział w konsultacjach przedmiotowych5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C13_W01Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych chemicznych środków ochrony roślin, stosowanych aktualnie w rolnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
ROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Znajomość aktualne dostępnych chemicznych środków ochrony roślin, ich działania oraz bezpiecznego i skutecznego ich stosowania
Treści programoweT-W-5Skład, chemizm oraz mechanizmy działania insektycydów, stosowanych w uprawach rolniczych
T-W-4Skład, chemizm oraz mechanizmy działania fungicydów, stosowanych w uprawach rolniczych
T-W-3Skład, chemizm oraz mechanizmy działania herbicydów, stosowanych w uprawach rolniczych
T-W-1Asortyment środków chemicznych dostępnych współczesnej ochronie roślin.
T-W-2Skład, chemizm oraz mechanizmy działania preparatów chemicznych ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych
Metody nauczaniaM-3metody problemowe (dyskusja)
M-2prezentacja multimedialna
M-1podająca, wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (prezentacja)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podział chemicznych środków ochrony roślin i uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C13_U01student posiada umiejętność korzystania z programów ochrony poszczególnych roślin uprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość aktualne dostępnych chemicznych środków ochrony roślin, ich działania oraz bezpiecznego i skutecznego ich stosowania
Treści programoweT-L-1Prezentacja najważniejszych szkodników z gromad: nicienie, pajęczaki i owady. Ustalanie terminu i doboru chemicznych środków ochrony roślin w celu ograniczenia populacji szkodników poszczególnych upraw.
T-L-2Biologia i szkodliwość najważniejszych gatunków chwastów segetalnych i czynniki decydujące o ich konkurencyjności oraz ochrona roślin przed chwastami z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.
T-L-3Prezentacja najważniejszych chorób roślin uprawnych. Ustalanie terminu i doboru chemicznych środków ochrony roślin w celu ograniczenia szkodliwości chorób.
Metody nauczaniaM-1podająca, wykład
M-2prezentacja multimedialna
M-3metody problemowe (dyskusja)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (prezentacja)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dobrać odpowiednie chemiczne środki ochrony roślin dopasowane do szkodliwości występujących agrofagów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C13_K01student ma świadomość pozytywnego i negatywnego wpływu chemicznych środków ochrony roślin na środowisko i zdrowie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-1Znajomość aktualne dostępnych chemicznych środków ochrony roślin, ich działania oraz bezpiecznego i skutecznego ich stosowania
Treści programoweT-W-9Podejmowanie decyzji o konieczności zabiegu chemicznego.
Metody nauczaniaM-3metody problemowe (dyskusja)
M-2prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (prezentacja)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie jak ważne jest umiejętne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
3,5
4,0
4,5
5,0