Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnym
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,60,60zaliczenie
laboratoriaL2 10 0,40,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie sposobów szacowania zasobów biomasy, technologii jej pozyskiwania, podstaw jej przetwarzania do biopaliw i ich wykorzystania do pozyskiwania energii.
C-2Praktyczne opanowanie wybranych technik związanych z wytwarzaniem niektórych biopaliw.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przepisy BHP obowiązujące w laboratorium oraz organizacja zajęć. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości substratów do produkcji peletów lub brykietów: oznaczanie gęstości nasypowej i utrzęsionej rozdrobnionych surowców, oznaczanie stopnia rozdrobnienia trocin. Pomiar oporów łupania drewna. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości wytworzonych biopaliw: pomiar wytrzymałości mechanicznej peletów, oznaczanie klasy wielkości zrębków drzewnych.10
10
wykłady
T-W-1Szacowanie zasobów biomasy w gospodarstwie. Technologie zbioru biomasy w gospodarstwie. Ocena surowców do produkcji biopaliw. Technologia wytwarzanie brykietów i peletów. Technologia wytwarzanie biogazu. Urządzenia do spalania biomasy.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć2
12
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Konsultacje3
A-W-3Studiowanie literatury5
18

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D06_W01
zna zasady energetycznego wykorzystania biomasy w gospodarstwie rolnym, w tym prowadzących działalność agroturystyczną, połączoną z wiedzą z zakresu przetwarzania surowców roślinnych do postaci wybranych biopaliw
ROL_2A_W05, ROL_2A_W08C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D06_U01
Posiada umiejętność określania możliwości wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii energetycznego wykorzystania surowców roślinnych w gospodarstwie rolnym
ROL_2A_U02C-2T-L-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D06_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii energetycznego wykorzystania biomasy w rolnictwie
ROL_2A_K01C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D06_W01
zna zasady energetycznego wykorzystania biomasy w gospodarstwie rolnym, w tym prowadzących działalność agroturystyczną, połączoną z wiedzą z zakresu przetwarzania surowców roślinnych do postaci wybranych biopaliw
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy w gosdarstwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D06_U01
Posiada umiejętność określania możliwości wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii energetycznego wykorzystania surowców roślinnych w gospodarstwie rolnym
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności udokumentowane poprawnie wykonanymi sprawoazdaniami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D06_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii energetycznego wykorzystania biomasy w rolnictwie
2,0
3,0Wyazuje zainteresowanie przedmiotem, co przejawia się systematycznym uczęszczaniem na zajęcia oraz udziałem w ich realizacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Lisowski A., Technologie zbioru roślin energetycznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010, wydanie 1
  2. Mroziński A., Inżynieria aglomeracji biomasy, Grafpol, Wrocław, 2016
  3. Juliszewski T., Ogrzewanie biomasą, PWRiL, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Muzalewski A., Zasady doboru maszyn rolniczych, IBMER, Warszawa, 2008
  2. Wach E., Bastian M., Produkcja i spalanie pelet, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Gdańsk, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przepisy BHP obowiązujące w laboratorium oraz organizacja zajęć. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości substratów do produkcji peletów lub brykietów: oznaczanie gęstości nasypowej i utrzęsionej rozdrobnionych surowców, oznaczanie stopnia rozdrobnienia trocin. Pomiar oporów łupania drewna. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości wytworzonych biopaliw: pomiar wytrzymałości mechanicznej peletów, oznaczanie klasy wielkości zrębków drzewnych.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Szacowanie zasobów biomasy w gospodarstwie. Technologie zbioru biomasy w gospodarstwie. Ocena surowców do produkcji biopaliw. Technologia wytwarzanie brykietów i peletów. Technologia wytwarzanie biogazu. Urządzenia do spalania biomasy.10
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Konsultacje3
A-W-3Studiowanie literatury5
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D06_W01zna zasady energetycznego wykorzystania biomasy w gospodarstwie rolnym, w tym prowadzących działalność agroturystyczną, połączoną z wiedzą z zakresu przetwarzania surowców roślinnych do postaci wybranych biopaliw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
ROL_2A_W08posiada wiedzę z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i podstaw zbiorowego żywienia
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów szacowania zasobów biomasy, technologii jej pozyskiwania, podstaw jej przetwarzania do biopaliw i ich wykorzystania do pozyskiwania energii.
Treści programoweT-W-1Szacowanie zasobów biomasy w gospodarstwie. Technologie zbioru biomasy w gospodarstwie. Ocena surowców do produkcji biopaliw. Technologia wytwarzanie brykietów i peletów. Technologia wytwarzanie biogazu. Urządzenia do spalania biomasy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy w gosdarstwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D06_U01Posiada umiejętność określania możliwości wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii energetycznego wykorzystania surowców roślinnych w gospodarstwie rolnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-2Praktyczne opanowanie wybranych technik związanych z wytwarzaniem niektórych biopaliw.
Treści programoweT-L-1Przepisy BHP obowiązujące w laboratorium oraz organizacja zajęć. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości substratów do produkcji peletów lub brykietów: oznaczanie gęstości nasypowej i utrzęsionej rozdrobnionych surowców, oznaczanie stopnia rozdrobnienia trocin. Pomiar oporów łupania drewna. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości wytworzonych biopaliw: pomiar wytrzymałości mechanicznej peletów, oznaczanie klasy wielkości zrębków drzewnych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności udokumentowane poprawnie wykonanymi sprawoazdaniami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D06_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii energetycznego wykorzystania biomasy w rolnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Poznanie sposobów szacowania zasobów biomasy, technologii jej pozyskiwania, podstaw jej przetwarzania do biopaliw i ich wykorzystania do pozyskiwania energii.
C-2Praktyczne opanowanie wybranych technik związanych z wytwarzaniem niektórych biopaliw.
Treści programoweT-W-1Szacowanie zasobów biomasy w gospodarstwie. Technologie zbioru biomasy w gospodarstwie. Ocena surowców do produkcji biopaliw. Technologia wytwarzanie brykietów i peletów. Technologia wytwarzanie biogazu. Urządzenia do spalania biomasy.
T-L-1Przepisy BHP obowiązujące w laboratorium oraz organizacja zajęć. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości substratów do produkcji peletów lub brykietów: oznaczanie gęstości nasypowej i utrzęsionej rozdrobnionych surowców, oznaczanie stopnia rozdrobnienia trocin. Pomiar oporów łupania drewna. Wyznaczanie wybranych wskaźników oceny jakości wytworzonych biopaliw: pomiar wytrzymałości mechanicznej peletów, oznaczanie klasy wielkości zrębków drzewnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wyazuje zainteresowanie przedmiotem, co przejawia się systematycznym uczęszczaniem na zajęcia oraz udziałem w ich realizacji
3,5
4,0
4,5
5,0