Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Biopaliwa II i III generacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biopaliwa II i III generacji
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Hawrot-Paw <Malgorzata.Hawrot-Paw@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 10 0,40,40zaliczenie
wykładyW2 10 0,60,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii, fizyki, matematyki i mikrobiologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biopaliw zaawansowanych, istotnymi parametrami ich produkcji, z uwzględnieniem charakterystyki substratów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Regulamin laboratorium Biopaliw zaawansowanych i BHP. Podstawowy sprzęt i aparatura wykorzystywana w laboratorium.2
T-L-2Przygotowanie substratów odpadowych do produkcji biodiesla. Transestryfikacja. Oczyszczanie i osuszanie bioestrów. Ocena wybranych właściwości biodiesla.4
T-L-3Produkcja biogazu z biomasy mikroglonów - ocena potencjału metodą manometryczną. Parametry pracy komory fermentacji metanowej z komorą wstępnej hydrolizy.3
T-L-4Zaliczenie.1
10
wykłady
T-W-1Generacje biopaliw. Biopaliwa zaawansowane - wprowadzenie, definicje, znaczenie.2
T-W-2Surowce do produkcji biopaliw i technologie ich konwersji. Biopaliwa zaawansowane II generacji - teoria a praktyka.3
T-W-3Produkcja energetycznej biomasy mikroglonów - parametry, metody, technologie. Biopaliwa zaawansowane III generacji.3
T-W-4Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki produkcji biopaliw. Regulacje prawne.1
T-W-5Zaliczenie.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia.2
12
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów.7
A-W-3Konsultacje.1
18

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład multimedialny.
M-2Pokaz.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Test.
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / zaliczenie ustne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D15_W01
Student posiada wiedzę odnośnie produkcji biopaliw zaawansowanych, w tym rodzajów substratów wykorzystywanych do ich wytwarzania.
ROL_2A_W06, ROL_2A_W08C-1T-L-3, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1, T-W-4, T-L-2M-1, M-3, M-4, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D15_U01
Student potrafi przeprowadzić proces prowadzący do wytworzenia biopaliwa zaawansowanego.
ROL_2A_U02C-1T-L-3, T-L-2M-2, M-4S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D15_K01
Student potrafi oceniać skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe związane z produkcją biopaliw zaawansowanych, umiejętnie wykorzystywać je podczas pracy w grupie.
ROL_2A_K01C-1T-W-3, T-W-1, T-L-3, T-W-4, T-W-2, T-L-2, T-L-1M-3, M-2, M-1, M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D15_W01
Student posiada wiedzę odnośnie produkcji biopaliw zaawansowanych, w tym rodzajów substratów wykorzystywanych do ich wytwarzania.
2,0
3,0Student zna rodzaje biopaliw zawansowanych i substraty wykorzystywane do ich produkcji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D15_U01
Student potrafi przeprowadzić proces prowadzący do wytworzenia biopaliwa zaawansowanego.
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić wybrane etapy procesy technologicznego produkcji biopaliwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D15_K01
Student potrafi oceniać skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe związane z produkcją biopaliw zaawansowanych, umiejętnie wykorzystywać je podczas pracy w grupie.
2,0
3,0Student potrafi przedstawić aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne produkcji biopaliw zaawansowanych, ale bez krytycznej analizy prezentowanych informacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T., Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju., PWN, Warszawa, 2012
  2. Lewandowski W.M., Ryms M., Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii., WNT, Warszawa, 2013
  3. M.A. Borowitzka, N.R. Moheimani, Algae for biofuels and Energy, Springer, Dordrecht, 2013
  4. Yebo Li, Samir Kumar Khanal, Bioenergy: Principles and application., WILEY Blackwell, New Jersey, 2017
  5. Robert Ehrlich, Harold A. Geller, Renewable energy : a first course., CRC Press / Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2018

Literatura dodatkowa

  1. Kołodziej B., Matyka M., Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne., PWRiL, Poznań, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Regulamin laboratorium Biopaliw zaawansowanych i BHP. Podstawowy sprzęt i aparatura wykorzystywana w laboratorium.2
T-L-2Przygotowanie substratów odpadowych do produkcji biodiesla. Transestryfikacja. Oczyszczanie i osuszanie bioestrów. Ocena wybranych właściwości biodiesla.4
T-L-3Produkcja biogazu z biomasy mikroglonów - ocena potencjału metodą manometryczną. Parametry pracy komory fermentacji metanowej z komorą wstępnej hydrolizy.3
T-L-4Zaliczenie.1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Generacje biopaliw. Biopaliwa zaawansowane - wprowadzenie, definicje, znaczenie.2
T-W-2Surowce do produkcji biopaliw i technologie ich konwersji. Biopaliwa zaawansowane II generacji - teoria a praktyka.3
T-W-3Produkcja energetycznej biomasy mikroglonów - parametry, metody, technologie. Biopaliwa zaawansowane III generacji.3
T-W-4Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki produkcji biopaliw. Regulacje prawne.1
T-W-5Zaliczenie.1
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia.2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów.7
A-W-3Konsultacje.1
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D15_W01Student posiada wiedzę odnośnie produkcji biopaliw zaawansowanych, w tym rodzajów substratów wykorzystywanych do ich wytwarzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W08posiada wiedzę z zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i podstaw zbiorowego żywienia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biopaliw zaawansowanych, istotnymi parametrami ich produkcji, z uwzględnieniem charakterystyki substratów.
Treści programoweT-L-3Produkcja biogazu z biomasy mikroglonów - ocena potencjału metodą manometryczną. Parametry pracy komory fermentacji metanowej z komorą wstępnej hydrolizy.
T-W-3Produkcja energetycznej biomasy mikroglonów - parametry, metody, technologie. Biopaliwa zaawansowane III generacji.
T-W-2Surowce do produkcji biopaliw i technologie ich konwersji. Biopaliwa zaawansowane II generacji - teoria a praktyka.
T-W-1Generacje biopaliw. Biopaliwa zaawansowane - wprowadzenie, definicje, znaczenie.
T-L-1Regulamin laboratorium Biopaliw zaawansowanych i BHP. Podstawowy sprzęt i aparatura wykorzystywana w laboratorium.
T-W-4Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki produkcji biopaliw. Regulacje prawne.
T-L-2Przygotowanie substratów odpadowych do produkcji biodiesla. Transestryfikacja. Oczyszczanie i osuszanie bioestrów. Ocena wybranych właściwości biodiesla.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Pokaz.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna rodzaje biopaliw zawansowanych i substraty wykorzystywane do ich produkcji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D15_U01Student potrafi przeprowadzić proces prowadzący do wytworzenia biopaliwa zaawansowanego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biopaliw zaawansowanych, istotnymi parametrami ich produkcji, z uwzględnieniem charakterystyki substratów.
Treści programoweT-L-3Produkcja biogazu z biomasy mikroglonów - ocena potencjału metodą manometryczną. Parametry pracy komory fermentacji metanowej z komorą wstępnej hydrolizy.
T-L-2Przygotowanie substratów odpadowych do produkcji biodiesla. Transestryfikacja. Oczyszczanie i osuszanie bioestrów. Ocena wybranych właściwości biodiesla.
Metody nauczaniaM-2Pokaz.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić wybrane etapy procesy technologicznego produkcji biopaliwa.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D15_K01Student potrafi oceniać skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe związane z produkcją biopaliw zaawansowanych, umiejętnie wykorzystywać je podczas pracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biopaliw zaawansowanych, istotnymi parametrami ich produkcji, z uwzględnieniem charakterystyki substratów.
Treści programoweT-W-3Produkcja energetycznej biomasy mikroglonów - parametry, metody, technologie. Biopaliwa zaawansowane III generacji.
T-W-1Generacje biopaliw. Biopaliwa zaawansowane - wprowadzenie, definicje, znaczenie.
T-L-3Produkcja biogazu z biomasy mikroglonów - ocena potencjału metodą manometryczną. Parametry pracy komory fermentacji metanowej z komorą wstępnej hydrolizy.
T-W-4Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki produkcji biopaliw. Regulacje prawne.
T-W-2Surowce do produkcji biopaliw i technologie ich konwersji. Biopaliwa zaawansowane II generacji - teoria a praktyka.
T-L-2Przygotowanie substratów odpadowych do produkcji biodiesla. Transestryfikacja. Oczyszczanie i osuszanie bioestrów. Ocena wybranych właściwości biodiesla.
T-L-1Regulamin laboratorium Biopaliw zaawansowanych i BHP. Podstawowy sprzęt i aparatura wykorzystywana w laboratorium.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna.
M-2Pokaz.
M-1Wykład multimedialny.
M-4Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne / zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przedstawić aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne produkcji biopaliw zaawansowanych, ale bez krytycznej analizy prezentowanych informacji.
3,5
4,0
4,5
5,0