Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Dobór systemu uprawy roli:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dobór systemu uprawy roli
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 0,50,30zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
zajęcia terenoweT2 10 0,50,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Gleboznawstwo
W-2Ogólna uprawa roli i roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie współczesnych technologii uprawy roli i ich wpływu na środowisko oraz na wielkość i jakość uzyskanych plonów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Środowisko przyrodnicze a stosowane technologie uprawy roli2
T-A-2Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem stosowanych systemów uprawy roli2
T-A-3Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Znaczenie i zasady uprawy roli.2
T-A-4Wpływ systemów uprawy roli na wielkość i jakość plonu roślin2
T-A-5Zasady uprawy roli w rolnictwie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym2
10
zajęcia terenowe
T-T-1Ocena stosowanych systemów uprawy roli w wybranych gospodarstwach rolnych10
10
wykłady
T-W-1Nowoczesne trendy w technologii uprawy roli w świecie i w Polsce2
T-W-2Przedstawienie i porównanie stosowanych systemów uprawy roli: płużny, bezpłużny, uprawa zerowa i ich modyfikacje (strip till)4
T-W-3Wpływ poszczególnych technologii uprawy roli na właściwości gleby (fizyczne, chemiczne i biologiczne)2
T-W-4Wpływ poszczególnych systemów uprawy roli na degradację i erozję gleby2
T-W-5Technologie uprawy roli i roślin ukierunkowane na wykorzystanie postępu biologicznego2
T-W-6Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie roślin i jakość produktów roślinnych3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń5
15
zajęcia terenowe
A-T-1Udział studenta w zajęciach terenowych10
A-T-2Przygotowanie do zaliczenia treści programowych zajęć terenowych5
15
wykłady
A-W-1udział studentów w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach przedmiotowych3
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład multimedialny
M-2Metody problemowe (dyskusja)
M-3wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D05_W01
Student ma wiedzę z zakresu wpływu systemów uprawy roli na wielkość i jakość plonu roślin. Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na wartość biologiczną i zdrowotną plonu.
ROL_2A_W06, ROL_2A_W10C-1T-A-1, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D05_U01
Student potrafii zaplanować system uprawy roli w zależności od warunków siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstwa
ROL_2A_U03, ROL_2A_U04, ROL_2A_U05C-1T-A-4, T-A-2, T-A-5, T-A-3M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D05_K01
Student ma świadomość znaczenia systemów uprawy roli w kształtowaniu siedliska, warunków i efektów produkcji roślinnej
ROL_2A_K01, ROL_2A_K04, ROL_2A_K03, ROL_2A_K02C-1T-T-1M-3, M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D05_W01
Student ma wiedzę z zakresu wpływu systemów uprawy roli na wielkość i jakość plonu roślin. Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na wartość biologiczną i zdrowotną plonu.
2,0
3,0Student potrafi wymienić systemy uprawy roli i je krótko scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D05_U01
Student potrafii zaplanować system uprawy roli w zależności od warunków siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstwa
2,0
3,0Student potrafi zaproponować system uprawy roli
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D05_K01
Student ma świadomość znaczenia systemów uprawy roli w kształtowaniu siedliska, warunków i efektów produkcji roślinnej
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia zastosowanych systemów uprawy roli na całokształt produkcji rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jacek Chotkowski, Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych, Wieś Jutra, Warszawa, 2005, dostępna w bibliotece przy Pawła VI
  2. Andrzej Kotecki, Uprawa roślin, UP we Wrocławiu, Wrocław, 2020, dostęp w bibliotece przy Pawła VI
  3. Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Mirosław Konopiński, Uprawa roli iz elementami herbologii, UP Lublin, Lublim, 2013, dostęp w bibliotece przy Pawła VI

Literatura dodatkowa

  1. Frédéric Thomas, Matthieu Archambeaud, Międzyplony w praktyce, OIKOS, Warszawa, 2019, dostęp w bibliotece przy Pawła VI

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Środowisko przyrodnicze a stosowane technologie uprawy roli2
T-A-2Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem stosowanych systemów uprawy roli2
T-A-3Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Znaczenie i zasady uprawy roli.2
T-A-4Wpływ systemów uprawy roli na wielkość i jakość plonu roślin2
T-A-5Zasady uprawy roli w rolnictwie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym2
10

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Ocena stosowanych systemów uprawy roli w wybranych gospodarstwach rolnych10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nowoczesne trendy w technologii uprawy roli w świecie i w Polsce2
T-W-2Przedstawienie i porównanie stosowanych systemów uprawy roli: płużny, bezpłużny, uprawa zerowa i ich modyfikacje (strip till)4
T-W-3Wpływ poszczególnych technologii uprawy roli na właściwości gleby (fizyczne, chemiczne i biologiczne)2
T-W-4Wpływ poszczególnych systemów uprawy roli na degradację i erozję gleby2
T-W-5Technologie uprawy roli i roślin ukierunkowane na wykorzystanie postępu biologicznego2
T-W-6Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie roślin i jakość produktów roślinnych3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1Udział studenta w zajęciach terenowych10
A-T-2Przygotowanie do zaliczenia treści programowych zajęć terenowych5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział studentów w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach przedmiotowych3
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D05_W01Student ma wiedzę z zakresu wpływu systemów uprawy roli na wielkość i jakość plonu roślin. Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na wartość biologiczną i zdrowotną plonu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Poznanie współczesnych technologii uprawy roli i ich wpływu na środowisko oraz na wielkość i jakość uzyskanych plonów
Treści programoweT-A-1Środowisko przyrodnicze a stosowane technologie uprawy roli
T-W-6Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie roślin i jakość produktów roślinnych
T-W-4Wpływ poszczególnych systemów uprawy roli na degradację i erozję gleby
T-W-5Technologie uprawy roli i roślin ukierunkowane na wykorzystanie postępu biologicznego
T-W-3Wpływ poszczególnych technologii uprawy roli na właściwości gleby (fizyczne, chemiczne i biologiczne)
T-A-2Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem stosowanych systemów uprawy roli
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny
M-2Metody problemowe (dyskusja)
M-3wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić systemy uprawy roli i je krótko scharakteryzować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D05_U01Student potrafii zaplanować system uprawy roli w zależności od warunków siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
ROL_2A_U04Samodzielnie potrafi opracować projekt zagospodarowania różnych siedlisk z wykorzystaniem roślin rolniczych i energetycznych i ozdobnych oraz ocenić jego efekty
ROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1Poznanie współczesnych technologii uprawy roli i ich wpływu na środowisko oraz na wielkość i jakość uzyskanych plonów
Treści programoweT-A-4Wpływ systemów uprawy roli na wielkość i jakość plonu roślin
T-A-2Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem stosowanych systemów uprawy roli
T-A-5Zasady uprawy roli w rolnictwie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym
T-A-3Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. Znaczenie i zasady uprawy roli.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (dyskusja)
M-1wykład multimedialny
M-3wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaproponować system uprawy roli
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D05_K01Student ma świadomość znaczenia systemów uprawy roli w kształtowaniu siedliska, warunków i efektów produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K02Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Cel przedmiotuC-1Poznanie współczesnych technologii uprawy roli i ich wpływu na środowisko oraz na wielkość i jakość uzyskanych plonów
Treści programoweT-T-1Ocena stosowanych systemów uprawy roli w wybranych gospodarstwach rolnych
Metody nauczaniaM-3wykład informacyjny
M-1wykład multimedialny
M-2Metody problemowe (dyskusja)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia zastosowanych systemów uprawy roli na całokształt produkcji rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0