Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Monitoring i diagnostyka szkodników w uprawach rolniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Monitoring i diagnostyka szkodników w uprawach rolniczych
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,30zaliczenie
zajęcia terenoweT2 5 0,50,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1szczegółowa wiedza z botaniki, fizjologii roślin, entomologii stosowanej, uprawy roślin i roli

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod identyfikacji szkodników roślin w różnych uprawach rolniczych oraz skutecznego ich monitorowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania szkodników roślin.2
T-L-2Diagnostyka wybranych grup szkodników różnych upraw rolniczych, na podstawie cech morfologicznych oraz objawów żerowania na roślinach.10
T-L-3Identyfikacja i diagnostyka entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin w agrocenozach.3
15
zajęcia terenowe
T-T-1Wykorzystanie różnych metod monitoringu szkodników w praktyce. Identyfikacja i diagnostyka szkodników upraw rolniczych na podstawie cech morfologicznych i objawów żerowania.5
5
wykłady
T-W-1Metody monitoringu szkodników w różnych uprawach rolniczych.6
T-W-2Narzędzia wspomagające monitorowanie szkodników.4
T-W-3Biologiczne metody prognozowania szkodników roślin.4
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki w w uprawach rolniczych.2
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną szkodników roślin.2
T-W-6Nowoczesne metody monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1aktywne uczestnictwo w zjęciach15
A-L-2zapoznanie z literaturą przedmiotu5
A-L-3udział w konsultacjach5
A-L-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń5
30
zajęcia terenowe
A-T-1zbiór materiału roślinnego z uszkodzeniami roślin powodowanymi przez fitofagi oraz materiału entomologicznego z terenu5
A-T-2przygotowanie zielnika z uszkodzeniami roślin5
A-T-3diagnostyka materiału entomolgoicznego zebranego z terenu4
A-T-4prezentacja zebranego materiału z terenu1
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach20
A-W-2konsultacje5
A-W-3studiowanie przedmiotowej literatury10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z przedmiotu8
A-W-5zaliczenie treści wykładowych2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3pokaz
M-4ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów
S-2Ocena formująca: pisemne i praktyczne zaliczenie ćwiczeń
S-3Ocena formująca: prezentacja materiału entomologicznego zebranego z terenu
S-4Ocena formująca: przygotowanie zielnika z uszkodzeniami roślin przez fitofagi
S-5Ocena formująca: aprobata

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D04_W01
posiada wiedzę z zakresu metod diagnozowania szkodników oraz skutecznego ich monitorwania w uprawach rolniczych
ROL_2A_W06, ROL_2A_W10C-1T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D04_U01
potrafi diagnozować szkodniki roślin w różnych uprawach rolniczych oraz oceniać ich stopień zagrożenia dla upraw
ROL_2A_U05C-1T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-T-1M-2, M-3, M-4S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D04_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem szkodników i odpowiedzialnym ich zarządzaniem
ROL_2A_K03, ROL_2A_K07, ROL_2A_K06, ROL_2A_K01, ROL_2A_K04C-1T-W-4, T-T-1, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-W-3, T-W-6, T-L-3, T-W-5, T-W-1M-2S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D04_W01
posiada wiedzę z zakresu metod diagnozowania szkodników oraz skutecznego ich monitorwania w uprawach rolniczych
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D04_U01
potrafi diagnozować szkodniki roślin w różnych uprawach rolniczych oraz oceniać ich stopień zagrożenia dla upraw
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D04_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem szkodników i odpowiedzialnym ich zarządzaniem
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Boczek J., Lewandowski M., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, SGGW, Warszawa, 2016
  2. Czubiński T., Atlas szkodników roślin rolniczych – dla praktyków, PWR, Poznań, 2017
  3. Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P., Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych, IUNG-PIB, Puławy, 2018
  4. Piekarczyk K., Prognozy i sygnalizacja w ochronie roślin, PWRiL, Warszawa, 1982, II

Literatura dodatkowa

  1. Bereś P. (red.), Atlas szkodników roślin rolniczych, Hortpress, Warszawa, 2014

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania szkodników roślin.2
T-L-2Diagnostyka wybranych grup szkodników różnych upraw rolniczych, na podstawie cech morfologicznych oraz objawów żerowania na roślinach.10
T-L-3Identyfikacja i diagnostyka entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin w agrocenozach.3
15

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Wykorzystanie różnych metod monitoringu szkodników w praktyce. Identyfikacja i diagnostyka szkodników upraw rolniczych na podstawie cech morfologicznych i objawów żerowania.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody monitoringu szkodników w różnych uprawach rolniczych.6
T-W-2Narzędzia wspomagające monitorowanie szkodników.4
T-W-3Biologiczne metody prognozowania szkodników roślin.4
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki w w uprawach rolniczych.2
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną szkodników roślin.2
T-W-6Nowoczesne metody monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1aktywne uczestnictwo w zjęciach15
A-L-2zapoznanie z literaturą przedmiotu5
A-L-3udział w konsultacjach5
A-L-4przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1zbiór materiału roślinnego z uszkodzeniami roślin powodowanymi przez fitofagi oraz materiału entomologicznego z terenu5
A-T-2przygotowanie zielnika z uszkodzeniami roślin5
A-T-3diagnostyka materiału entomolgoicznego zebranego z terenu4
A-T-4prezentacja zebranego materiału z terenu1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach20
A-W-2konsultacje5
A-W-3studiowanie przedmiotowej literatury10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wiedzy z przedmiotu8
A-W-5zaliczenie treści wykładowych2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D04_W01posiada wiedzę z zakresu metod diagnozowania szkodników oraz skutecznego ich monitorwania w uprawach rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod identyfikacji szkodników roślin w różnych uprawach rolniczych oraz skutecznego ich monitorowania
Treści programoweT-W-2Narzędzia wspomagające monitorowanie szkodników.
T-W-3Biologiczne metody prognozowania szkodników roślin.
T-W-6Nowoczesne metody monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.
T-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki w w uprawach rolniczych.
T-W-1Metody monitoringu szkodników w różnych uprawach rolniczych.
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną szkodników roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D04_U01potrafi diagnozować szkodniki roślin w różnych uprawach rolniczych oraz oceniać ich stopień zagrożenia dla upraw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod identyfikacji szkodników roślin w różnych uprawach rolniczych oraz skutecznego ich monitorowania
Treści programoweT-L-2Diagnostyka wybranych grup szkodników różnych upraw rolniczych, na podstawie cech morfologicznych oraz objawów żerowania na roślinach.
T-L-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania szkodników roślin.
T-L-3Identyfikacja i diagnostyka entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin w agrocenozach.
T-T-1Wykorzystanie różnych metod monitoringu szkodników w praktyce. Identyfikacja i diagnostyka szkodników upraw rolniczych na podstawie cech morfologicznych i objawów żerowania.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3pokaz
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: przygotowanie zielnika z uszkodzeniami roślin przez fitofagi
S-2Ocena formująca: pisemne i praktyczne zaliczenie ćwiczeń
S-3Ocena formująca: prezentacja materiału entomologicznego zebranego z terenu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D04_K01rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pojawem szkodników i odpowiedzialnym ich zarządzaniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
ROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
ROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod identyfikacji szkodników roślin w różnych uprawach rolniczych oraz skutecznego ich monitorowania
Treści programoweT-W-4Klasyfikacja uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki w w uprawach rolniczych.
T-T-1Wykorzystanie różnych metod monitoringu szkodników w praktyce. Identyfikacja i diagnostyka szkodników upraw rolniczych na podstawie cech morfologicznych i objawów żerowania.
T-L-1Zasady korzystania z kluczy stosowanych do oznaczania szkodników roślin.
T-W-2Narzędzia wspomagające monitorowanie szkodników.
T-L-2Diagnostyka wybranych grup szkodników różnych upraw rolniczych, na podstawie cech morfologicznych oraz objawów żerowania na roślinach.
T-W-3Biologiczne metody prognozowania szkodników roślin.
T-W-6Nowoczesne metody monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.
T-L-3Identyfikacja i diagnostyka entomofauny pożytecznej towarzyszącej szkodnikom roślin w agrocenozach.
T-W-5Wpływ czynników środowiskowych na aktywność biologiczną szkodników roślin.
T-W-1Metody monitoringu szkodników w różnych uprawach rolniczych.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: aprobata
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0