Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Monitoring i diagnostyka fitopatologiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Monitoring i diagnostyka fitopatologiczna
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Błaszkowski <Janusz.Blaszkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50egzamin
laboratoriaL2 15 1,00,30zaliczenie
zajęcia terenoweT2 5 0,50,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość anatomii, fizjologii i taksonomii roślin.
W-2Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin rolniczych.
W-3Umiejętność posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie umiejętności rozpoznawania najważniejszych grup chorób na podstawie oznak chorobowych i etiologicznych.
C-2Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków bakterii, organizmów grzybopodobnych i grzybów patogenicznych dla roślin rolniczych oraz ekologii tych organizmów.
C-3Wykształcenie umiejętności analizowania wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie choroby i pojawienie się epidemii.
C-4Zapoznanie ze sposobem dobierania metod zwalczania sprawców chorób roślin rolniczych.
C-5Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji o konieczności zastosowania środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska i skutecznie zwalczających sprawców chorób.
C-6Wykształcenie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod ochrony roślin przed chorobami i wpływu zabiegów ochronnych na rośliny i środowisko.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.15
15
zajęcia terenowe
T-T-1Diagnostyka chorób roślin zidentyfikowanych w polu i porównanie stopnia porażenia roślin z ekonomicznym progiem szkodliwości.5
5
wykłady
T-W-1Zadania fitopatologii. Istota choroby rośliny. Szkodliwość chorób roślin. Podział chorób roślin.2
T-W-2Pasożytnictwo i patogeniczność. Cykl chorobowy – znaczenia dla monitorowania i diagnozowania.4
T-W-3Cele i zadania prognoz, sygnalizacji i rejestracji chorób roślin. Metody prognoz długo- i krótkoterminowych pojawu chorób roślin. Zasady opracowania prognoz pojawu chorób. Biologiczne i ekologiczne kryteria prognozowania i sygnalizacji pojawu chorób.5
T-W-4Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych. Metody ochrony roślin przed chorobami.9
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.10
A-L-3Konsultacje.5
30
zajęcia terenowe
A-T-1Uczestnictwo w zajęciach.5
A-T-2Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.8
A-T-3Konsultacje.2
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.17
A-W-3Konsultacje.8
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Pokaz.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemne sprawdziany na każdym kolejnym ćwiczeniu.
S-2Ocena formująca: Sprawdziany ustne.
S-3Ocena formująca: Końcowe zaliczenie (pisemne lub ustne).

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D03_W01
Wymienia i rozpoznaje ważniejsze choroby roślin rolniczych na podstawie oznak etiologicznych i chorobowych.
ROL_2A_W06C-1T-W-4, T-W-1, T-L-1, T-T-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1, S-3
ROL_2A_D03_W02
Objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby i epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów.
ROL_2A_W06C-2, C-3T-T-1, T-W-2, T-L-1M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D03_U01
Objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby i epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów.
ROL_2A_U02C-2, C-5, C-1, C-4, C-3T-T-1, T-L-1, T-W-3, T-W-4M-3, M-2, M-1S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D03_K01
Ma potrzebę samoksztalcenia.
ROL_2A_K01, ROL_2A_K02, ROL_2A_K04C-3, C-4, C-1, C-6, C-2, C-5T-T-1, T-L-1, T-W-4M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D03_W01
Wymienia i rozpoznaje ważniejsze choroby roślin rolniczych na podstawie oznak etiologicznych i chorobowych.
2,0Nie rozróżnia roślin chorych i zdrowych.
3,0Rozróżnia rośliny chore od zdrowych, potrafi wymienić nazwy kilku chorób, ale nie potrafi ich wskazać na materiale.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_D03_W02
Objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby i epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów.
2,0Nie potrafi omówić żadnego procesu chorobowego.
3,0Potrafi omówić proces chorobowy powodowany tylko przez pojedyncze patogeny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D03_U01
Objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby i epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów.
2,0
3,0Potrafi omówić proces chorobowy powodowany tylko przez pojedyncze patogeny. Przekazywana wiedza jest niepełna.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D03_K01
Ma potrzebę samoksztalcenia.
2,0
3,0Rozróżnia rośliny chore od zdrowych, potrafi wymienić nazwy kilku chorób, ale nie potrafi ich wskazać na materiale.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa, 2001
  2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 2., PWRiL, 2010
  3. Błaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B., Madej T., Zioło E., Przewodnik do zajęć z fitopatologii, http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Home.html, Szczecin, 2021

Literatura dodatkowa

  1. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1., PWRiL, Warszawa, 2010
  2. Kochman J., Węgorek W., Ochrona roślin, PWRiL, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.15
15

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Diagnostyka chorób roślin zidentyfikowanych w polu i porównanie stopnia porażenia roślin z ekonomicznym progiem szkodliwości.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zadania fitopatologii. Istota choroby rośliny. Szkodliwość chorób roślin. Podział chorób roślin.2
T-W-2Pasożytnictwo i patogeniczność. Cykl chorobowy – znaczenia dla monitorowania i diagnozowania.4
T-W-3Cele i zadania prognoz, sygnalizacji i rejestracji chorób roślin. Metody prognoz długo- i krótkoterminowych pojawu chorób roślin. Zasady opracowania prognoz pojawu chorób. Biologiczne i ekologiczne kryteria prognozowania i sygnalizacji pojawu chorób.5
T-W-4Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych. Metody ochrony roślin przed chorobami.9
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.10
A-L-3Konsultacje.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1Uczestnictwo w zajęciach.5
A-T-2Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.8
A-T-3Konsultacje.2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.17
A-W-3Konsultacje.8
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D03_W01Wymienia i rozpoznaje ważniejsze choroby roślin rolniczych na podstawie oznak etiologicznych i chorobowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności rozpoznawania najważniejszych grup chorób na podstawie oznak chorobowych i etiologicznych.
Treści programoweT-W-4Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych. Metody ochrony roślin przed chorobami.
T-W-1Zadania fitopatologii. Istota choroby rośliny. Szkodliwość chorób roślin. Podział chorób roślin.
T-L-1Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.
T-T-1Diagnostyka chorób roślin zidentyfikowanych w polu i porównanie stopnia porażenia roślin z ekonomicznym progiem szkodliwości.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Pokaz.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany ustne.
S-1Ocena formująca: Pisemne sprawdziany na każdym kolejnym ćwiczeniu.
S-3Ocena formująca: Końcowe zaliczenie (pisemne lub ustne).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozróżnia roślin chorych i zdrowych.
3,0Rozróżnia rośliny chore od zdrowych, potrafi wymienić nazwy kilku chorób, ale nie potrafi ich wskazać na materiale.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D03_W02Objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby i epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków bakterii, organizmów grzybopodobnych i grzybów patogenicznych dla roślin rolniczych oraz ekologii tych organizmów.
C-3Wykształcenie umiejętności analizowania wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie choroby i pojawienie się epidemii.
Treści programoweT-T-1Diagnostyka chorób roślin zidentyfikowanych w polu i porównanie stopnia porażenia roślin z ekonomicznym progiem szkodliwości.
T-W-2Pasożytnictwo i patogeniczność. Cykl chorobowy – znaczenia dla monitorowania i diagnozowania.
T-L-1Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Pokaz.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Końcowe zaliczenie (pisemne lub ustne).
S-2Ocena formująca: Sprawdziany ustne.
S-1Ocena formująca: Pisemne sprawdziany na każdym kolejnym ćwiczeniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi omówić żadnego procesu chorobowego.
3,0Potrafi omówić proces chorobowy powodowany tylko przez pojedyncze patogeny.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D03_U01Objaśnia przebieg procesu chorobowego u roślin rolniczych, wskazuje czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby i epidemii oraz tłumaczy wpływ tych czynników na przebieg procesu chorobowego u różnych grup patogenów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków bakterii, organizmów grzybopodobnych i grzybów patogenicznych dla roślin rolniczych oraz ekologii tych organizmów.
C-5Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji o konieczności zastosowania środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska i skutecznie zwalczających sprawców chorób.
C-1Wykształcenie umiejętności rozpoznawania najważniejszych grup chorób na podstawie oznak chorobowych i etiologicznych.
C-4Zapoznanie ze sposobem dobierania metod zwalczania sprawców chorób roślin rolniczych.
C-3Wykształcenie umiejętności analizowania wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie choroby i pojawienie się epidemii.
Treści programoweT-T-1Diagnostyka chorób roślin zidentyfikowanych w polu i porównanie stopnia porażenia roślin z ekonomicznym progiem szkodliwości.
T-L-1Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.
T-W-3Cele i zadania prognoz, sygnalizacji i rejestracji chorób roślin. Metody prognoz długo- i krótkoterminowych pojawu chorób roślin. Zasady opracowania prognoz pojawu chorób. Biologiczne i ekologiczne kryteria prognozowania i sygnalizacji pojawu chorób.
T-W-4Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych. Metody ochrony roślin przed chorobami.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Pokaz.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany ustne.
S-1Ocena formująca: Pisemne sprawdziany na każdym kolejnym ćwiczeniu.
S-3Ocena formująca: Końcowe zaliczenie (pisemne lub ustne).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi omówić proces chorobowy powodowany tylko przez pojedyncze patogeny. Przekazywana wiedza jest niepełna.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D03_K01Ma potrzebę samoksztalcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K02Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
ROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności analizowania wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie choroby i pojawienie się epidemii.
C-4Zapoznanie ze sposobem dobierania metod zwalczania sprawców chorób roślin rolniczych.
C-1Wykształcenie umiejętności rozpoznawania najważniejszych grup chorób na podstawie oznak chorobowych i etiologicznych.
C-6Wykształcenie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod ochrony roślin przed chorobami i wpływu zabiegów ochronnych na rośliny i środowisko.
C-2Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków bakterii, organizmów grzybopodobnych i grzybów patogenicznych dla roślin rolniczych oraz ekologii tych organizmów.
C-5Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji o konieczności zastosowania środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska i skutecznie zwalczających sprawców chorób.
Treści programoweT-T-1Diagnostyka chorób roślin zidentyfikowanych w polu i porównanie stopnia porażenia roślin z ekonomicznym progiem szkodliwości.
T-L-1Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.
T-W-4Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych. Metody ochrony roślin przed chorobami.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Pokaz.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany ustne.
S-1Ocena formująca: Pisemne sprawdziany na każdym kolejnym ćwiczeniu.
S-3Ocena formująca: Końcowe zaliczenie (pisemne lub ustne).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozróżnia rośliny chore od zdrowych, potrafi wymienić nazwy kilku chorób, ale nie potrafi ich wskazać na materiale.
3,5
4,0
4,5
5,0