Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagami
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,00,30zaliczenie
laboratoriaL2 10 0,50,20zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych grup szkodników w uprawach rolniczych
W-2podstawowa wiedza z zakresu botaniki i agrometeorologii
W-3Znajomość anatomii, fizjologii i taksonomii roślin.
W-4Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin rolniczych.
W-5Umiejętność posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ustalania terminu pojawu i liczebności szkodników w różnych uprawach rolniczych oraz oceny ich zagrożenia
C-2Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji o konieczności zastosowania środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska i skutecznie zwalczających sprawców chorób.
C-3Wykształcenie umiejętności analizowania wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie choroby i pojawienie się epidemii.
C-4Wykształcenie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod ochrony roślin przed chorobami i wpływu zabiegów ochronnych na rośliny i środowisko.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przegląd najważniejszych grup szkodników z uwzględnieniem ich biologii jako podstawy do prognozwania pojawu i sygnalizacji w uprawach rolniczych5
T-A-2Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.5
10
laboratoria
T-L-1Opracowanie prognoz krótkoterminowych dotyczących najgroźniejszych szkodników upraw rolniczych5
T-L-2Przygotowanie prognoz długo- i krótkoterminowych najgroźniejszych chorób upraw rolniczych.5
10
wykłady
T-W-1Cele i zadania prognoz i sygnalizacji w ochronie roślin przed szkodnikami. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na aktywność biologiczną szkodników.2
T-W-2Gradacja szkodników - przyczyny i zapobieganie ich powstawaniu. Progi ekonomicznej szkodliwości wybranych szkodników upraw rolniczych.2
T-W-3Metody ustalania terminów pojawu i liczebności szkodników w wybranych uprawach rolniczych. Nowoczesne metody prognozowania i monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.6
T-W-4Cele i zadania prognoz, sygnalizacji i rejestracji chorób roślin. Metody prognoz długo- i krótkoterminowych pojawu chorób roślin. Zasady opracowania prognoz pojawu chorób. Biologiczne i ekologiczne kryteria prognozowania i sygnalizacji pojawu chorób.4
T-W-5Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych.6
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje6
A-A-3studiowanie przedmiotowej literatury10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
31
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje2
A-L-3studiowanie przedmiotowej literatury2
A-L-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń1
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2studiowanie przedmiotowej literatury15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych5
A-W-4zaliczenie treści wykładowych5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3pokaz
M-4ćwiczenia przemiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów
S-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena formująca: prezentacja
S-4Ocena formująca: aprobata

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D12_W01
posiada wiedzę w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz zagrożenia związanego z ich występowaniem
ROL_2A_W06, ROL_2A_W10C-1, C-3, C-2, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-L-1, T-W-4, T-L-2, T-W-5, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D12_U01
posiada umiejętności w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz potrafi ocenić zagrożenie wynikające z ich występowania
ROL_2A_U01, ROL_2A_U03, ROL_2A_U05C-1T-A-1, T-L-1M-4, M-3, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D12_K01
posiada kompetencje w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz zagrożenia związanego z ich występowaniem
ROL_2A_K01, ROL_2A_K03, ROL_2A_K07C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1, T-A-1M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D12_W01
posiada wiedzę w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz zagrożenia związanego z ich występowaniem
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D12_U01
posiada umiejętności w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz potrafi ocenić zagrożenie wynikające z ich występowania
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D12_K01
posiada kompetencje w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz zagrożenia związanego z ich występowaniem
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Boczek J., Lewandowski M., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, SGGW, Warszawa, 2016
 2. Czubiński T. (red.), Atlas szkodników roślin rolniczych – dla praktyków, PWR, Poznań, 2017
 3. Piekarczyk K., Prognozy i sygnalizacja w ochronie roślin, PWRiL, Warszawa, 1982
 4. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa, 2001
 5. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 2., PWRiL, Warszawa, 2001
 6. Adamska I., Czerniawska B., Madej T., Zioło E., Przewodnik do zajęć z fitopatologii, http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Home.html, Szczecin, 2021

Literatura dodatkowa

 1. Piszczyk J. (red.), Poradnik sygnalizatora ochrony buraka, IOR-PIB, Poznań, 2020, pdf
 2. Tratwal A. (red.), Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku, IOR-OIB, Poznań, 2018, pdf
 3. Kaziora W., Panasiewicz K., Poradnik syganzliatora zbóż, IOR-PIB, Poznań, 2017, pdf
 4. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1., PWRiL, Warszawa, 2010
 5. Kochman J., Węgorek W., Ochrona roślin, PWRiL, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przegląd najważniejszych grup szkodników z uwzględnieniem ich biologii jako podstawy do prognozwania pojawu i sygnalizacji w uprawach rolniczych5
T-A-2Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.5
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Opracowanie prognoz krótkoterminowych dotyczących najgroźniejszych szkodników upraw rolniczych5
T-L-2Przygotowanie prognoz długo- i krótkoterminowych najgroźniejszych chorób upraw rolniczych.5
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cele i zadania prognoz i sygnalizacji w ochronie roślin przed szkodnikami. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na aktywność biologiczną szkodników.2
T-W-2Gradacja szkodników - przyczyny i zapobieganie ich powstawaniu. Progi ekonomicznej szkodliwości wybranych szkodników upraw rolniczych.2
T-W-3Metody ustalania terminów pojawu i liczebności szkodników w wybranych uprawach rolniczych. Nowoczesne metody prognozowania i monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.6
T-W-4Cele i zadania prognoz, sygnalizacji i rejestracji chorób roślin. Metody prognoz długo- i krótkoterminowych pojawu chorób roślin. Zasady opracowania prognoz pojawu chorób. Biologiczne i ekologiczne kryteria prognozowania i sygnalizacji pojawu chorób.4
T-W-5Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych.6
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje6
A-A-3studiowanie przedmiotowej literatury10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje2
A-L-3studiowanie przedmiotowej literatury2
A-L-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2studiowanie przedmiotowej literatury15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych5
A-W-4zaliczenie treści wykładowych5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D12_W01posiada wiedzę w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz zagrożenia związanego z ich występowaniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ustalania terminu pojawu i liczebności szkodników w różnych uprawach rolniczych oraz oceny ich zagrożenia
C-3Wykształcenie umiejętności analizowania wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie choroby i pojawienie się epidemii.
C-2Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji o konieczności zastosowania środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska i skutecznie zwalczających sprawców chorób.
C-4Wykształcenie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod ochrony roślin przed chorobami i wpływu zabiegów ochronnych na rośliny i środowisko.
Treści programoweT-W-2Gradacja szkodników - przyczyny i zapobieganie ich powstawaniu. Progi ekonomicznej szkodliwości wybranych szkodników upraw rolniczych.
T-W-3Metody ustalania terminów pojawu i liczebności szkodników w wybranych uprawach rolniczych. Nowoczesne metody prognozowania i monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.
T-W-1Cele i zadania prognoz i sygnalizacji w ochronie roślin przed szkodnikami. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na aktywność biologiczną szkodników.
T-L-1Opracowanie prognoz krótkoterminowych dotyczących najgroźniejszych szkodników upraw rolniczych
T-W-4Cele i zadania prognoz, sygnalizacji i rejestracji chorób roślin. Metody prognoz długo- i krótkoterminowych pojawu chorób roślin. Zasady opracowania prognoz pojawu chorób. Biologiczne i ekologiczne kryteria prognozowania i sygnalizacji pojawu chorób.
T-L-2Przygotowanie prognoz długo- i krótkoterminowych najgroźniejszych chorób upraw rolniczych.
T-W-5Metody oceny progu ekonomicznego zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi. Objawy chorób roślin. Identyfikacja czynników chorobotwórczych.
T-A-2Diagnostyka najważniejszych chorób roślin rolniczych powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne, wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby i pasożytnicze rośliny nasienne.
Metody nauczaniaM-1wykład
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3pokaz
M-4ćwiczenia przemiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganej wiedzy student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D12_U01posiada umiejętności w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz potrafi ocenić zagrożenie wynikające z ich występowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
ROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
ROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ustalania terminu pojawu i liczebności szkodników w różnych uprawach rolniczych oraz oceny ich zagrożenia
Treści programoweT-A-1Przegląd najważniejszych grup szkodników z uwzględnieniem ich biologii jako podstawy do prognozwania pojawu i sygnalizacji w uprawach rolniczych
T-L-1Opracowanie prognoz krótkoterminowych dotyczących najgroźniejszych szkodników upraw rolniczych
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia przemiotowe
M-3pokaz
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena formująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych umiejętności student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D12_K01posiada kompetencje w zakresie prognozowania i sygnalizacji pojawu i liczebności agrofagów w uprawach rolniczych oraz zagrożenia związanego z ich występowaniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ustalania terminu pojawu i liczebności szkodników w różnych uprawach rolniczych oraz oceny ich zagrożenia
Treści programoweT-W-3Metody ustalania terminów pojawu i liczebności szkodników w wybranych uprawach rolniczych. Nowoczesne metody prognozowania i monitoringu szkodników w rolnictwie precyzyjnym.
T-W-2Gradacja szkodników - przyczyny i zapobieganie ich powstawaniu. Progi ekonomicznej szkodliwości wybranych szkodników upraw rolniczych.
T-W-1Cele i zadania prognoz i sygnalizacji w ochronie roślin przed szkodnikami. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na aktywność biologiczną szkodników.
T-L-1Opracowanie prognoz krótkoterminowych dotyczących najgroźniejszych szkodników upraw rolniczych
T-A-1Przegląd najważniejszych grup szkodników z uwzględnieniem ich biologii jako podstawy do prognozwania pojawu i sygnalizacji w uprawach rolniczych
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: aprobata
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jeśli w zakresie wymaganych kompetencji student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej
3,5
4,0
4,5
5,0