Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Osłona meteorologiczna plonów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Osłona meteorologiczna plonów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 2,00,70zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z meteorologii i klimatologii, meteorologii stosowanej, uprawy roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ocena zasobów i zagrożeń klimatycznych wybranych regionów kraju. Systemy meteorologicznej osłony rolnictwa.Ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie zagrożeń pogodowych oraz klimatycznych na podstawie danych meteorologicznych i atlasów klimatycznych dla wybranych regionów/ obszarów w Polsce.2
T-A-2Ocena okresu wegetacyjnego w świetle zmian klimatu: zarożenia, zasoby, prognozy.2
T-A-3Ocena zagrożenia przymrozkami.2
T-A-4Ocena zagrożenia suszą.2
T-A-5Opracowanie i weryfikacja prognoz wielkości pozimowych zapasów wody w glebie oraz rozpoczęcia prac polowych.2
10
wykłady
T-W-1Meteorologiczna osłona rolnictwa-wprowadzenie.2
T-W-2Ryzyko pogodowe i klimatyczne. Niekorzystne czynniki oraz zagrożenia pogodowe i klimatyczne dla rolnictwa.2
T-W-3Prognozy i ostrzeżenia agrometeorologiczne oraz ich podział. Systemy meteorologicznej osłony oraz internetowe serwisy w osłonie meteorologicznej rolnictwa.5
T-W-4Monitoring suszy w Polsce.3
T-W-5Metody statystyczne w prognozach.2
T-W-6Zastosowanie teledetekcji w prognozach agrometeorologicznych.2
T-W-7Zmiany klimatu i ich skutki w rolnictwie. Osłona meteorologiczna plonów w świetle zmian klimatu.4
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1przygotowanie opracowania10
A-A-2konsultacje10
A-A-3uczestnictwo w zajęciach10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2samodzielne studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia20
A-W-4konsultacje10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe, obliczenia, opracowanie graficzne wyników, interpretacja wyników

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena części praktycznej poszczególnych zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C04_W01
Poznanie elementów osłony meteorologicznej plonów w postaci prognoz, ostrzeżeń, ekspertyz i raportów, mających znaczenie dla produkcji roślinnej
ROL_2A_W07C-1T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C04_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę o meteorologicznej osłonie rolnictwa do prognoz agrometeorologicznych w różnych krokach czasowych, stosując podstawowe metody statystyczne
ROL_2A_U03C-1T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-4M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C04_K01
Ma świadomość ciągłego dokształcania się, potrafi zachęcać do tego innych, analizuje hierarchię ważności problemów, które są do rozwiązania
ROL_2A_K01, ROL_2A_K03C-1T-W-7, T-W-3, T-A-4, T-W-2, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-A-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C04_W01
Poznanie elementów osłony meteorologicznej plonów w postaci prognoz, ostrzeżeń, ekspertyz i raportów, mających znaczenie dla produkcji roślinnej
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę o zagrożeniach pogodowych i sposobach osłony meteorologicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C04_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę o meteorologicznej osłonie rolnictwa do prognoz agrometeorologicznych w różnych krokach czasowych, stosując podstawowe metody statystyczne
2,0
3,0Potrafi wykonać podstawowe obliczenia odnoszące się do zagrożeń i ich prognoz w odniesieniu do poszczególnych elemetów meteorologicznych oraz dokonać ich prostej interpretacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C04_K01
Ma świadomość ciągłego dokształcania się, potrafi zachęcać do tego innych, analizuje hierarchię ważności problemów, które są do rozwiązania
2,0
3,0Ma świadomość znajomości zjawisk pogodowych wpływających na produkcję roślinną i potrzeby meteorologicznej osłony plonów z uwzględnieniem zminiających się warunków klimatycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M, Agrometeorologia, PWRiL, Warszawa, 1997
  2. Koźmiński C., Michalska B., Leśny J. opr. red., Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Koźmiński C, Michalska B. red. nauk., Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, AR, Szczecin, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie zagrożeń pogodowych oraz klimatycznych na podstawie danych meteorologicznych i atlasów klimatycznych dla wybranych regionów/ obszarów w Polsce.2
T-A-2Ocena okresu wegetacyjnego w świetle zmian klimatu: zarożenia, zasoby, prognozy.2
T-A-3Ocena zagrożenia przymrozkami.2
T-A-4Ocena zagrożenia suszą.2
T-A-5Opracowanie i weryfikacja prognoz wielkości pozimowych zapasów wody w glebie oraz rozpoczęcia prac polowych.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Meteorologiczna osłona rolnictwa-wprowadzenie.2
T-W-2Ryzyko pogodowe i klimatyczne. Niekorzystne czynniki oraz zagrożenia pogodowe i klimatyczne dla rolnictwa.2
T-W-3Prognozy i ostrzeżenia agrometeorologiczne oraz ich podział. Systemy meteorologicznej osłony oraz internetowe serwisy w osłonie meteorologicznej rolnictwa.5
T-W-4Monitoring suszy w Polsce.3
T-W-5Metody statystyczne w prognozach.2
T-W-6Zastosowanie teledetekcji w prognozach agrometeorologicznych.2
T-W-7Zmiany klimatu i ich skutki w rolnictwie. Osłona meteorologiczna plonów w świetle zmian klimatu.4
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1przygotowanie opracowania10
A-A-2konsultacje10
A-A-3uczestnictwo w zajęciach10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2samodzielne studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia20
A-W-4konsultacje10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C04_W01Poznanie elementów osłony meteorologicznej plonów w postaci prognoz, ostrzeżeń, ekspertyz i raportów, mających znaczenie dla produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W07ma rozszerzoną wiedzę z zakresu klimatycznych uwarunkowań produkcji roślinnej, wykorzystania klimatu w celach leczniczych i rekreacyjnych oraz prognozowania optymalnych warunków bioklimatu dla potrzeb projektowania miejscowego
Cel przedmiotuC-1Ocena zasobów i zagrożeń klimatycznych wybranych regionów kraju. Systemy meteorologicznej osłony rolnictwa.Ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne
Treści programoweT-W-6Zastosowanie teledetekcji w prognozach agrometeorologicznych.
T-W-7Zmiany klimatu i ich skutki w rolnictwie. Osłona meteorologiczna plonów w świetle zmian klimatu.
T-W-2Ryzyko pogodowe i klimatyczne. Niekorzystne czynniki oraz zagrożenia pogodowe i klimatyczne dla rolnictwa.
T-W-3Prognozy i ostrzeżenia agrometeorologiczne oraz ich podział. Systemy meteorologicznej osłony oraz internetowe serwisy w osłonie meteorologicznej rolnictwa.
T-W-5Metody statystyczne w prognozach.
T-W-1Meteorologiczna osłona rolnictwa-wprowadzenie.
T-W-4Monitoring suszy w Polsce.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę o zagrożeniach pogodowych i sposobach osłony meteorologicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C04_U01Potrafi wykorzystać wiedzę o meteorologicznej osłonie rolnictwa do prognoz agrometeorologicznych w różnych krokach czasowych, stosując podstawowe metody statystyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-1Ocena zasobów i zagrożeń klimatycznych wybranych regionów kraju. Systemy meteorologicznej osłony rolnictwa.Ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne
Treści programoweT-A-1Opracowanie zagrożeń pogodowych oraz klimatycznych na podstawie danych meteorologicznych i atlasów klimatycznych dla wybranych regionów/ obszarów w Polsce.
T-A-3Ocena zagrożenia przymrozkami.
T-A-2Ocena okresu wegetacyjnego w świetle zmian klimatu: zarożenia, zasoby, prognozy.
T-A-5Opracowanie i weryfikacja prognoz wielkości pozimowych zapasów wody w glebie oraz rozpoczęcia prac polowych.
T-A-4Ocena zagrożenia suszą.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe, obliczenia, opracowanie graficzne wyników, interpretacja wyników
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena części praktycznej poszczególnych zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wykonać podstawowe obliczenia odnoszące się do zagrożeń i ich prognoz w odniesieniu do poszczególnych elemetów meteorologicznych oraz dokonać ich prostej interpretacji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C04_K01Ma świadomość ciągłego dokształcania się, potrafi zachęcać do tego innych, analizuje hierarchię ważności problemów, które są do rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-1Ocena zasobów i zagrożeń klimatycznych wybranych regionów kraju. Systemy meteorologicznej osłony rolnictwa.Ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne
Treści programoweT-W-7Zmiany klimatu i ich skutki w rolnictwie. Osłona meteorologiczna plonów w świetle zmian klimatu.
T-W-3Prognozy i ostrzeżenia agrometeorologiczne oraz ich podział. Systemy meteorologicznej osłony oraz internetowe serwisy w osłonie meteorologicznej rolnictwa.
T-A-4Ocena zagrożenia suszą.
T-W-2Ryzyko pogodowe i klimatyczne. Niekorzystne czynniki oraz zagrożenia pogodowe i klimatyczne dla rolnictwa.
T-A-5Opracowanie i weryfikacja prognoz wielkości pozimowych zapasów wody w glebie oraz rozpoczęcia prac polowych.
T-A-2Ocena okresu wegetacyjnego w świetle zmian klimatu: zarożenia, zasoby, prognozy.
T-A-3Ocena zagrożenia przymrozkami.
T-A-1Opracowanie zagrożeń pogodowych oraz klimatycznych na podstawie danych meteorologicznych i atlasów klimatycznych dla wybranych regionów/ obszarów w Polsce.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe, obliczenia, opracowanie graficzne wyników, interpretacja wyników
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach
S-1Ocena formująca: Ocena części praktycznej poszczególnych zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość znajomości zjawisk pogodowych wpływających na produkcję roślinną i potrzeby meteorologicznej osłony plonów z uwzględnieniem zminiających się warunków klimatycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0