Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Ochrona bioróżnorodności w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona bioróżnorodności w rolnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 2,00,70zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 20 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę o rolnictwie oraz o środowisku przyrodniczym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Różnorodność gatunków segetalnych współwystępujących w różnych uprawach rolniczych oraz ich funkcje przyrodnicze4
T-A-2Uprawy rolne oraz występujące w krajobrazie rolniczym użytki przyrodnicze stanowiące pożytki dla owadów zapylających4
T-A-3Zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych dostosowane do warunków środowiskowych, potrzeb człowieka przy zachowaniu fitoróżnorodności4
T-A-4Zwierzęta sprzyjające człowiekowi ich obecność na terenie rolniczym - utrzymanie bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw4
T-A-5Uprawy wielkopowierzchniowe oraz hodowle fermowe a bioróżnorodność środowiska rolniczego4
20
wykłady
T-W-1Poznanie różnorodności biologicznej w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej4
T-W-2Zagrożenia dla bioróżnorodności środowiska oraz obniżanie walorów krajobrazowych ze strony rolnictwa2
T-W-3Wpływ nawożenia mineralnego w intensywnym sposobie gospodarowania na przekształcanie czynników biotycznych i biotycznych związanych ze środowiskiem rolniczym2
T-W-4Wpływ środków ochrony roślin na glebę, wodę, powietrze oraz zubażanie składu gatunkowego roślin i zwierząt towarzyszącym uprawom2
T-W-5Rolnicze i pozarolnicze czynniki przyczyniające się do obniżania jakości biologicznej gleb2
T-W-6Zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi w celu zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej łąk i pastwisk2
T-W-7Wpływ środowiskowy produkcji rolnej prowadzonej z zastosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zdrowa naturalna żywność i produkty tradycyjne2
T-W-8Wysoka jakość pasz oraz właściwych warunków chowu i pielęgnacji zwierząt odpowiedzią na zapotrzebowanie żywności o wysokiej jakości1
T-W-9Metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie – studium przypadków3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział studenta w zajęciach20
A-A-2Samodzielne opracowanie projektów ćwiczeniowych10
A-A-3Konsultacje1
31
wykłady
A-W-1udział studenta w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury (materiałów źródłowych) przedstawianej treści związane z przedmiotem12
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów20
A-W-4Zaliczenie wykładów2
A-W-5Konsultacje6
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Dyskusja problemowa – studium przypadku
M-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdania z analizy materiału źródłowego
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C03_W03
Student posiada posiada rozszerzona wiedze z zakresu kształtowania i ochrony krajobrazu oraz wykorzystania uzytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
ROL_2A_W03C-1T-A-1, T-W-1, T-A-2, T-W-2, T-W-9M-1, M-2S-1, S-2, S-3
ROL_2A_C03_W06
student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
ROL_2A_W06C-1T-W-4, T-W-2, T-A-4, T-A-5M-2S-1, S-2, S-3
ROL_2A_C03_W09
student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
ROL_2A_W09C-1T-A-3, T-W-6, T-W-1, T-A-5, T-W-3, T-W-8, T-W-7M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C03_U02
ROL_2A_U02 Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
ROL_2A_U02C-1T-W-9, T-W-7, T-A-5, T-W-8, T-A-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-W-1, T-A-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-A-3M-2, M-1S-2, S-3, S-1
ROL_2A_C03_U03
ROL_2A_U03 Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
ROL_2A_U03C-1T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-A-3, T-W-8, T-W-5M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C03_K04
ROL_2A_K04 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K04C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-6, T-W-3, T-A-5, T-W-7, T-A-4M-2, M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C03_W03
Student posiada posiada rozszerzona wiedze z zakresu kształtowania i ochrony krajobrazu oraz wykorzystania uzytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
2,0
3,0Student zna podstawowy zakres oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz wpływu użytkow przyrodniczych na poprawe stabilności biocenoz rolniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_C03_W06
student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
2,0
3,0student posiada podstawowa wiedzę z zakresu metod dobrej praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_C03_W09
student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę z zakresu ksztaltowania krajobrazu rolniczego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C03_U02
ROL_2A_U02 Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
2,0
3,0Student potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w celu poprawy jakości życia człowieka oraz ochrony zasobow przyrody
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_C03_U03
ROL_2A_U03 Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo analizować problemy jakości żywności i wyciągać wnioski w celu poprawy jakości tych produktów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C03_K04
ROL_2A_K04 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
2,0
3,0Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wynikające z działalności rolniczej na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ilnicki P., Polskie rolnictwo a ochrona środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, ISBN 83-7160-369-X, Poznań, 2004, Wyd. 1, 1-485
  2. Doruchowski G., Hurej M., Twardowski J., Rolnictwo i przyroda, ochrona różnorodności biologicznej dobrą praktyką rolniczą, Wydawca: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ISBN: 978-83-932916-5-6., Warszawa, 2017, str. 1-44
  3. Kruk H., Krzyżanowski J.T., Kwasek M., Obiedzińska A., Bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona różnorodności biologicznej - kluczowe wyzwania XXI wieku, Państwowy Instytut Badawczy. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15196, Warszawa, 2017, 63, 1-123
  4. Symonides E., Różnorodność biologiczna Polski - jej stan, zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony., Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Warszawa, 2014, 2/30, 12-35.

Literatura dodatkowa

  1. Góral J., Rembisz Wł., Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska, 1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich. DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.1, 2017, 104, 1. DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.1
  2. Kajdan-Zysnarska I., Matuszak E., Nowak D., Matuszewski J., Oryś A., Raczkowska E., Ratajczak J., Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla doradcy., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 2014, str. 1-125
  3. Kokoszka K., Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 2014-2020, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków, 2014, str. 139-149

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Różnorodność gatunków segetalnych współwystępujących w różnych uprawach rolniczych oraz ich funkcje przyrodnicze4
T-A-2Uprawy rolne oraz występujące w krajobrazie rolniczym użytki przyrodnicze stanowiące pożytki dla owadów zapylających4
T-A-3Zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych dostosowane do warunków środowiskowych, potrzeb człowieka przy zachowaniu fitoróżnorodności4
T-A-4Zwierzęta sprzyjające człowiekowi ich obecność na terenie rolniczym - utrzymanie bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw4
T-A-5Uprawy wielkopowierzchniowe oraz hodowle fermowe a bioróżnorodność środowiska rolniczego4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Poznanie różnorodności biologicznej w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej4
T-W-2Zagrożenia dla bioróżnorodności środowiska oraz obniżanie walorów krajobrazowych ze strony rolnictwa2
T-W-3Wpływ nawożenia mineralnego w intensywnym sposobie gospodarowania na przekształcanie czynników biotycznych i biotycznych związanych ze środowiskiem rolniczym2
T-W-4Wpływ środków ochrony roślin na glebę, wodę, powietrze oraz zubażanie składu gatunkowego roślin i zwierząt towarzyszącym uprawom2
T-W-5Rolnicze i pozarolnicze czynniki przyczyniające się do obniżania jakości biologicznej gleb2
T-W-6Zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi w celu zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej łąk i pastwisk2
T-W-7Wpływ środowiskowy produkcji rolnej prowadzonej z zastosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zdrowa naturalna żywność i produkty tradycyjne2
T-W-8Wysoka jakość pasz oraz właściwych warunków chowu i pielęgnacji zwierząt odpowiedzią na zapotrzebowanie żywności o wysokiej jakości1
T-W-9Metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie – studium przypadków3
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział studenta w zajęciach20
A-A-2Samodzielne opracowanie projektów ćwiczeniowych10
A-A-3Konsultacje1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział studenta w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury (materiałów źródłowych) przedstawianej treści związane z przedmiotem12
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów20
A-W-4Zaliczenie wykładów2
A-W-5Konsultacje6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C03_W03Student posiada posiada rozszerzona wiedze z zakresu kształtowania i ochrony krajobrazu oraz wykorzystania uzytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W03ma pogłębioną wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu oraz planowania i wykorzystania użytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania
Treści programoweT-A-1Różnorodność gatunków segetalnych współwystępujących w różnych uprawach rolniczych oraz ich funkcje przyrodnicze
T-W-1Poznanie różnorodności biologicznej w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej
T-A-2Uprawy rolne oraz występujące w krajobrazie rolniczym użytki przyrodnicze stanowiące pożytki dla owadów zapylających
T-W-2Zagrożenia dla bioróżnorodności środowiska oraz obniżanie walorów krajobrazowych ze strony rolnictwa
T-W-9Metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie – studium przypadków
Metody nauczaniaM-1Dyskusja problemowa – studium przypadku
M-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdania z analizy materiału źródłowego
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowy zakres oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz wpływu użytkow przyrodniczych na poprawe stabilności biocenoz rolniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C03_W06student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania
Treści programoweT-W-4Wpływ środków ochrony roślin na glebę, wodę, powietrze oraz zubażanie składu gatunkowego roślin i zwierząt towarzyszącym uprawom
T-W-2Zagrożenia dla bioróżnorodności środowiska oraz obniżanie walorów krajobrazowych ze strony rolnictwa
T-A-4Zwierzęta sprzyjające człowiekowi ich obecność na terenie rolniczym - utrzymanie bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw
T-A-5Uprawy wielkopowierzchniowe oraz hodowle fermowe a bioróżnorodność środowiska rolniczego
Metody nauczaniaM-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdania z analizy materiału źródłowego
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawowa wiedzę z zakresu metod dobrej praktyki rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C03_W09student posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W09posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kształtowania terenów rekreacyjnych, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz funkcjonowania i kształtowania krajobrazu rolniczego
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania
Treści programoweT-A-3Zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych dostosowane do warunków środowiskowych, potrzeb człowieka przy zachowaniu fitoróżnorodności
T-W-6Zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi w celu zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej łąk i pastwisk
T-W-1Poznanie różnorodności biologicznej w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej
T-A-5Uprawy wielkopowierzchniowe oraz hodowle fermowe a bioróżnorodność środowiska rolniczego
T-W-3Wpływ nawożenia mineralnego w intensywnym sposobie gospodarowania na przekształcanie czynników biotycznych i biotycznych związanych ze środowiskiem rolniczym
T-W-8Wysoka jakość pasz oraz właściwych warunków chowu i pielęgnacji zwierząt odpowiedzią na zapotrzebowanie żywności o wysokiej jakości
T-W-7Wpływ środowiskowy produkcji rolnej prowadzonej z zastosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zdrowa naturalna żywność i produkty tradycyjne
Metody nauczaniaM-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja
M-1Dyskusja problemowa – studium przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdania z analizy materiału źródłowego
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę z zakresu ksztaltowania krajobrazu rolniczego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C03_U02ROL_2A_U02 Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania
Treści programoweT-W-9Metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie – studium przypadków
T-W-7Wpływ środowiskowy produkcji rolnej prowadzonej z zastosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zdrowa naturalna żywność i produkty tradycyjne
T-A-5Uprawy wielkopowierzchniowe oraz hodowle fermowe a bioróżnorodność środowiska rolniczego
T-W-8Wysoka jakość pasz oraz właściwych warunków chowu i pielęgnacji zwierząt odpowiedzią na zapotrzebowanie żywności o wysokiej jakości
T-A-2Uprawy rolne oraz występujące w krajobrazie rolniczym użytki przyrodnicze stanowiące pożytki dla owadów zapylających
T-W-3Wpływ nawożenia mineralnego w intensywnym sposobie gospodarowania na przekształcanie czynników biotycznych i biotycznych związanych ze środowiskiem rolniczym
T-W-4Wpływ środków ochrony roślin na glebę, wodę, powietrze oraz zubażanie składu gatunkowego roślin i zwierząt towarzyszącym uprawom
T-A-1Różnorodność gatunków segetalnych współwystępujących w różnych uprawach rolniczych oraz ich funkcje przyrodnicze
T-W-1Poznanie różnorodności biologicznej w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej
T-A-4Zwierzęta sprzyjające człowiekowi ich obecność na terenie rolniczym - utrzymanie bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw
T-W-2Zagrożenia dla bioróżnorodności środowiska oraz obniżanie walorów krajobrazowych ze strony rolnictwa
T-W-5Rolnicze i pozarolnicze czynniki przyczyniające się do obniżania jakości biologicznej gleb
T-W-6Zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi w celu zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej łąk i pastwisk
T-A-3Zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych dostosowane do warunków środowiskowych, potrzeb człowieka przy zachowaniu fitoróżnorodności
Metody nauczaniaM-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja
M-1Dyskusja problemowa – studium przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej
S-1Ocena formująca: Sprawozdania z analizy materiału źródłowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w celu poprawy jakości życia człowieka oraz ochrony zasobow przyrody
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C03_U03ROL_2A_U03 Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U03Samodzielnie analizuje problemy związane z produkcją roślinną, jakością żywności oraz stanem i przydatnością agroturystyczną środowiska naturalnego, prawidłowo interpretując rezultaty i wyciągając wnioski
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania
Treści programoweT-W-7Wpływ środowiskowy produkcji rolnej prowadzonej z zastosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zdrowa naturalna żywność i produkty tradycyjne
T-W-6Zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi w celu zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej łąk i pastwisk
T-W-3Wpływ nawożenia mineralnego w intensywnym sposobie gospodarowania na przekształcanie czynników biotycznych i biotycznych związanych ze środowiskiem rolniczym
T-A-3Zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych dostosowane do warunków środowiskowych, potrzeb człowieka przy zachowaniu fitoróżnorodności
T-W-8Wysoka jakość pasz oraz właściwych warunków chowu i pielęgnacji zwierząt odpowiedzią na zapotrzebowanie żywności o wysokiej jakości
T-W-5Rolnicze i pozarolnicze czynniki przyczyniające się do obniżania jakości biologicznej gleb
Metody nauczaniaM-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja
M-1Dyskusja problemowa – studium przypadku
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej
S-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Sprawozdania z analizy materiału źródłowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo analizować problemy jakości żywności i wyciągać wnioski w celu poprawy jakości tych produktów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C03_K04ROL_2A_K04 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1Głównym celem zajęć jest poznanie różnorodności w różnych dziedzinach gospodarki rolniczej; rozpoznanie zagrożeń jakie stwarza intensywna produkcja rolnicza dla różnorodności krajobrazu rolniczego oraz poznanie metod jej zapobiegania lub ograniczania
Treści programoweT-W-4Wpływ środków ochrony roślin na glebę, wodę, powietrze oraz zubażanie składu gatunkowego roślin i zwierząt towarzyszącym uprawom
T-W-2Zagrożenia dla bioróżnorodności środowiska oraz obniżanie walorów krajobrazowych ze strony rolnictwa
T-W-5Rolnicze i pozarolnicze czynniki przyczyniające się do obniżania jakości biologicznej gleb
T-W-8Wysoka jakość pasz oraz właściwych warunków chowu i pielęgnacji zwierząt odpowiedzią na zapotrzebowanie żywności o wysokiej jakości
T-W-6Zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi w celu zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej łąk i pastwisk
T-W-3Wpływ nawożenia mineralnego w intensywnym sposobie gospodarowania na przekształcanie czynników biotycznych i biotycznych związanych ze środowiskiem rolniczym
T-A-5Uprawy wielkopowierzchniowe oraz hodowle fermowe a bioróżnorodność środowiska rolniczego
T-W-7Wpływ środowiskowy produkcji rolnej prowadzonej z zastosowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zdrowa naturalna żywność i produkty tradycyjne
T-A-4Zwierzęta sprzyjające człowiekowi ich obecność na terenie rolniczym - utrzymanie bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw
Metody nauczaniaM-2Opracowanie materiałów źródłowych – analiza i interpretacja
M-1Dyskusja problemowa – studium przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdania z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wynikające z działalności rolniczej na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0