Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Postęp hodowlany i doradztwo odmianowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Postęp hodowlany i doradztwo odmianowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL1 20 1,00,20zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii, genetyki, hodowli i uprawy roślin rolniczych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z aktualnymi metodami służącymi osiąganiu postępu biologicznego w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod o charakterze biotechnologicznym
C-2Zapoznanie studentów z osiągnięciami współczesnej hodowli roślin w Polsce i zasadami doboru odmian do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena postępu odmianowego w Polsce. Dynamika zmian w polskim rejestrze odmian2
T-A-2Potencjał plonowania i inne cechy użytkowe odmian a ich udział w produkcji nasiennej i repartycji3
T-A-3Dobór odmiany do warunków glebowych oraz potrzeb gospodarstwa2
T-A-4Metody identyfikowania obecności produktów GMO. Zasady koegzystencji rolnictwa konwencjonalnego i wykorzystującego osiągnięcia inżynierii genetycznej2
T-A-5Wpływ wybranych elementów struktury plonu na jego wielkosc i jakosc dla poszczególnych grup uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)3
T-A-6Ocena jakosci materiału siewnego i sadzeniakowego roslin w poszczególnych grupach uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)3
15
laboratoria
T-L-1Izolacja DNA z tkanek roślinnych pochodzących z odmian2
T-L-2Ocena jakości otrzymanego DNA. Wykorzystanie metody PCR do amplifikacji fragmentów różnicujących odmiany4
T-L-3Elektroforeza kwasów nukleinowych. Interpretacja wyników analiz pozwalających na identyfikację różnic międzyodmianowych na poziomie DNA4
T-L-4Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roslin. Samodzielne sporządzanie pozywek i roztworów macierzystych.2
T-L-5Samodzielne zakładanie kultur wybranych roslin. Etap inicjacji, namnażania, dezynfekcja materiału roslinnego, rodzaje kultur tkankowych.4
T-L-6Otoczkowanie iprzechowywanie tkanek w kulturach in vitro. Adaptacja roslin do warunków in vivo. Ocena efektywnosci namnażania roslin w kulturach in vitro.4
20
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: Kategorie postępu we współczesnym rolnictwie. Pojęcia postępu hodowlanego i postępu biologicznego. Biotechnologia jako narzędzie postępu biologicznego.2
T-W-2Biotechnologia rolnicza - główne obszary zastosowań (kultury in vitro, diagnostyka molekularna, inżynieria genetyczna). Rodzaje kultur tkankowych wykorzystywanych w rolnictwie2
T-W-3Wykorzystanie kultur tkankowych (in vitro) w pracach hodowlanych2
T-W-4Diagnostyka molekularna roślin. Identyfikacja odmian i ocena bioróżnorodności testami molekularnymi. Metoda MAS (Marker Assissted Selection) jako narzędzie w doskonaleniu cech uwarunkowanych monogenicznie.3
T-W-5Selekcja genomowa - metody, ograniczenia i perspektywy3
T-W-6Podstawowe informacje o metodach inżynierii genetycznej. Przykłady roślin uprawnych otrzymanych przy pomocy inżynierii genetycznej. Zakres upraw GMO na świecie.4
T-W-7Aspekty prawne i społeczne związane z wykorzystaniem GMO. Jak zidentyfikować obecność GMO w produkcie? Metody edytowania genomów - co możemy w ten sposób osiągnąć i czy to też jest GMO?4
T-W-8Postęp biologiczny w ujęciu historycznym. Udomowienie roślin, narodziny hodowli roślin jako specjalności rolniczej, Zielona Rewolucja i jej znaczenie w dziejach świata.2
T-W-9Główne cechy morfologiczne i fizjologiczne organów wegetatywnych i generatywnych różnych biotypów roślin a wielkość plonu2
T-W-10Modele i typy rozwojowe roślin w poszczególnych grupach użytkowych (zboża, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)2
T-W-11Hodowla roślin w Polsce - stan aktualny (struktura organizacyjna i właścicielska, aspekty prawne, typy odmian, ich wady i zalety).2
T-W-12Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Znaczenie odmian z katalogu współnotowego, Odmiany zalecane do uprawy w rejonach Polski.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu15
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych20
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu. Przygotowanie do egzaminu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia audytoryjne, analiza i dyskusja problemów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych projektów/raportów doświadczenia laboratoryjnego
S-2Ocena formująca: Ocena raportów/rozwiązanych zadań z ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena formująca: Egzamin pisemny z treści wykładowych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C02_W01
Student zna metody hodowlane, fizjologiczne i biotechnologiczne służące wdrażaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Potrafi wskazać kryteria doboru odmiany jako narzędzia postępu biologicznego wdrażanego w gospodarstwie rolnym
ROL_2A_W01C-1, C-2T-A-2, T-W-8, T-A-4, T-W-1, T-A-6, T-W-4, T-W-10, T-W-11, T-W-9, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-W-12, T-A-5, T-W-7, T-W-3M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C02_U01
Student potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z wdrażania postępu biologicznego opartego o różne technologie (w tym metody biotechnologiczne)
ROL_2A_U02C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-A-1, T-A-6, T-A-3, T-L-5, T-L-6, T-A-5M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C02_K01
Student potrafi dokonać wyboru optymalnych odmian dla potrzeb gospodarstwa oceniając korzyści i zagrożenia o charakterze środowiskowym i ekonomicznym
ROL_2A_K04C-2, C-1T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-6, T-A-3M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C02_W01
Student zna metody hodowlane, fizjologiczne i biotechnologiczne służące wdrażaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Potrafi wskazać kryteria doboru odmiany jako narzędzia postępu biologicznego wdrażanego w gospodarstwie rolnym
2,0
3,0Student posiada wiedzę z zakresu przedmiotu na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C02_U01
Student potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z wdrażania postępu biologicznego opartego o różne technologie (w tym metody biotechnologiczne)
2,0
3,0Student posiada umiejętności z zakresu przedmiotu na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C02_K01
Student potrafi dokonać wyboru optymalnych odmian dla potrzeb gospodarstwa oceniając korzyści i zagrożenia o charakterze środowiskowym i ekonomicznym
2,0
3,0Student posiada kompetencje z zakresu przedmiotu na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Malepszy S., Biotechnologia roslin, PWN, Warszawa, 2001
  2. Dzieżyc J, Czynniki plonotwórcze – plonowanie roslin, PWN, Warszawa, 1993
  3. Michalik B (red.), Hodowla Roślin z Elementami Biotechnologii, PWRiL, Poznań, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Runowski H, Postep biologiczny w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena postępu odmianowego w Polsce. Dynamika zmian w polskim rejestrze odmian2
T-A-2Potencjał plonowania i inne cechy użytkowe odmian a ich udział w produkcji nasiennej i repartycji3
T-A-3Dobór odmiany do warunków glebowych oraz potrzeb gospodarstwa2
T-A-4Metody identyfikowania obecności produktów GMO. Zasady koegzystencji rolnictwa konwencjonalnego i wykorzystującego osiągnięcia inżynierii genetycznej2
T-A-5Wpływ wybranych elementów struktury plonu na jego wielkosc i jakosc dla poszczególnych grup uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)3
T-A-6Ocena jakosci materiału siewnego i sadzeniakowego roslin w poszczególnych grupach uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Izolacja DNA z tkanek roślinnych pochodzących z odmian2
T-L-2Ocena jakości otrzymanego DNA. Wykorzystanie metody PCR do amplifikacji fragmentów różnicujących odmiany4
T-L-3Elektroforeza kwasów nukleinowych. Interpretacja wyników analiz pozwalających na identyfikację różnic międzyodmianowych na poziomie DNA4
T-L-4Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roslin. Samodzielne sporządzanie pozywek i roztworów macierzystych.2
T-L-5Samodzielne zakładanie kultur wybranych roslin. Etap inicjacji, namnażania, dezynfekcja materiału roslinnego, rodzaje kultur tkankowych.4
T-L-6Otoczkowanie iprzechowywanie tkanek w kulturach in vitro. Adaptacja roslin do warunków in vivo. Ocena efektywnosci namnażania roslin w kulturach in vitro.4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: Kategorie postępu we współczesnym rolnictwie. Pojęcia postępu hodowlanego i postępu biologicznego. Biotechnologia jako narzędzie postępu biologicznego.2
T-W-2Biotechnologia rolnicza - główne obszary zastosowań (kultury in vitro, diagnostyka molekularna, inżynieria genetyczna). Rodzaje kultur tkankowych wykorzystywanych w rolnictwie2
T-W-3Wykorzystanie kultur tkankowych (in vitro) w pracach hodowlanych2
T-W-4Diagnostyka molekularna roślin. Identyfikacja odmian i ocena bioróżnorodności testami molekularnymi. Metoda MAS (Marker Assissted Selection) jako narzędzie w doskonaleniu cech uwarunkowanych monogenicznie.3
T-W-5Selekcja genomowa - metody, ograniczenia i perspektywy3
T-W-6Podstawowe informacje o metodach inżynierii genetycznej. Przykłady roślin uprawnych otrzymanych przy pomocy inżynierii genetycznej. Zakres upraw GMO na świecie.4
T-W-7Aspekty prawne i społeczne związane z wykorzystaniem GMO. Jak zidentyfikować obecność GMO w produkcie? Metody edytowania genomów - co możemy w ten sposób osiągnąć i czy to też jest GMO?4
T-W-8Postęp biologiczny w ujęciu historycznym. Udomowienie roślin, narodziny hodowli roślin jako specjalności rolniczej, Zielona Rewolucja i jej znaczenie w dziejach świata.2
T-W-9Główne cechy morfologiczne i fizjologiczne organów wegetatywnych i generatywnych różnych biotypów roślin a wielkość plonu2
T-W-10Modele i typy rozwojowe roślin w poszczególnych grupach użytkowych (zboża, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)2
T-W-11Hodowla roślin w Polsce - stan aktualny (struktura organizacyjna i właścicielska, aspekty prawne, typy odmian, ich wady i zalety).2
T-W-12Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Znaczenie odmian z katalogu współnotowego, Odmiany zalecane do uprawy w rejonach Polski.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych20
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu. Przygotowanie do egzaminu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C02_W01Student zna metody hodowlane, fizjologiczne i biotechnologiczne służące wdrażaniu postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Potrafi wskazać kryteria doboru odmiany jako narzędzia postępu biologicznego wdrażanego w gospodarstwie rolnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii, biologii i biotechnologii roślin rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z aktualnymi metodami służącymi osiąganiu postępu biologicznego w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod o charakterze biotechnologicznym
C-2Zapoznanie studentów z osiągnięciami współczesnej hodowli roślin w Polsce i zasadami doboru odmian do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa
Treści programoweT-A-2Potencjał plonowania i inne cechy użytkowe odmian a ich udział w produkcji nasiennej i repartycji
T-W-8Postęp biologiczny w ujęciu historycznym. Udomowienie roślin, narodziny hodowli roślin jako specjalności rolniczej, Zielona Rewolucja i jej znaczenie w dziejach świata.
T-A-4Metody identyfikowania obecności produktów GMO. Zasady koegzystencji rolnictwa konwencjonalnego i wykorzystującego osiągnięcia inżynierii genetycznej
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: Kategorie postępu we współczesnym rolnictwie. Pojęcia postępu hodowlanego i postępu biologicznego. Biotechnologia jako narzędzie postępu biologicznego.
T-A-6Ocena jakosci materiału siewnego i sadzeniakowego roslin w poszczególnych grupach uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)
T-W-4Diagnostyka molekularna roślin. Identyfikacja odmian i ocena bioróżnorodności testami molekularnymi. Metoda MAS (Marker Assissted Selection) jako narzędzie w doskonaleniu cech uwarunkowanych monogenicznie.
T-W-10Modele i typy rozwojowe roślin w poszczególnych grupach użytkowych (zboża, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)
T-W-11Hodowla roślin w Polsce - stan aktualny (struktura organizacyjna i właścicielska, aspekty prawne, typy odmian, ich wady i zalety).
T-W-9Główne cechy morfologiczne i fizjologiczne organów wegetatywnych i generatywnych różnych biotypów roślin a wielkość plonu
T-W-2Biotechnologia rolnicza - główne obszary zastosowań (kultury in vitro, diagnostyka molekularna, inżynieria genetyczna). Rodzaje kultur tkankowych wykorzystywanych w rolnictwie
T-W-5Selekcja genomowa - metody, ograniczenia i perspektywy
T-W-6Podstawowe informacje o metodach inżynierii genetycznej. Przykłady roślin uprawnych otrzymanych przy pomocy inżynierii genetycznej. Zakres upraw GMO na świecie.
T-A-1Ocena postępu odmianowego w Polsce. Dynamika zmian w polskim rejestrze odmian
T-W-12Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Znaczenie odmian z katalogu współnotowego, Odmiany zalecane do uprawy w rejonach Polski.
T-A-5Wpływ wybranych elementów struktury plonu na jego wielkosc i jakosc dla poszczególnych grup uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)
T-W-7Aspekty prawne i społeczne związane z wykorzystaniem GMO. Jak zidentyfikować obecność GMO w produkcie? Metody edytowania genomów - co możemy w ten sposób osiągnąć i czy to też jest GMO?
T-W-3Wykorzystanie kultur tkankowych (in vitro) w pracach hodowlanych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia audytoryjne, analiza i dyskusja problemów
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena raportów/rozwiązanych zadań z ćwiczeń audytoryjnych
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych projektów/raportów doświadczenia laboratoryjnego
S-3Ocena formująca: Egzamin pisemny z treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę z zakresu przedmiotu na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C02_U01Student potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z wdrażania postępu biologicznego opartego o różne technologie (w tym metody biotechnologiczne)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z aktualnymi metodami służącymi osiąganiu postępu biologicznego w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod o charakterze biotechnologicznym
C-2Zapoznanie studentów z osiągnięciami współczesnej hodowli roślin w Polsce i zasadami doboru odmian do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa
Treści programoweT-L-1Izolacja DNA z tkanek roślinnych pochodzących z odmian
T-L-2Ocena jakości otrzymanego DNA. Wykorzystanie metody PCR do amplifikacji fragmentów różnicujących odmiany
T-L-4Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roslin. Samodzielne sporządzanie pozywek i roztworów macierzystych.
T-L-3Elektroforeza kwasów nukleinowych. Interpretacja wyników analiz pozwalających na identyfikację różnic międzyodmianowych na poziomie DNA
T-A-1Ocena postępu odmianowego w Polsce. Dynamika zmian w polskim rejestrze odmian
T-A-6Ocena jakosci materiału siewnego i sadzeniakowego roslin w poszczególnych grupach uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)
T-A-3Dobór odmiany do warunków glebowych oraz potrzeb gospodarstwa
T-L-5Samodzielne zakładanie kultur wybranych roslin. Etap inicjacji, namnażania, dezynfekcja materiału roslinnego, rodzaje kultur tkankowych.
T-L-6Otoczkowanie iprzechowywanie tkanek w kulturach in vitro. Adaptacja roslin do warunków in vivo. Ocena efektywnosci namnażania roslin w kulturach in vitro.
T-A-5Wpływ wybranych elementów struktury plonu na jego wielkosc i jakosc dla poszczególnych grup uzytkowych (zboza, okopowe, motylkowate, przemysłowe, specjalne)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia audytoryjne, analiza i dyskusja problemów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych projektów/raportów doświadczenia laboratoryjnego
S-2Ocena formująca: Ocena raportów/rozwiązanych zadań z ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętności z zakresu przedmiotu na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C02_K01Student potrafi dokonać wyboru optymalnych odmian dla potrzeb gospodarstwa oceniając korzyści i zagrożenia o charakterze środowiskowym i ekonomicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z osiągnięciami współczesnej hodowli roślin w Polsce i zasadami doboru odmian do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa
C-1Zaznajomienie studenta z aktualnymi metodami służącymi osiąganiu postępu biologicznego w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod o charakterze biotechnologicznym
Treści programoweT-L-5Samodzielne zakładanie kultur wybranych roslin. Etap inicjacji, namnażania, dezynfekcja materiału roslinnego, rodzaje kultur tkankowych.
T-L-3Elektroforeza kwasów nukleinowych. Interpretacja wyników analiz pozwalających na identyfikację różnic międzyodmianowych na poziomie DNA
T-L-2Ocena jakości otrzymanego DNA. Wykorzystanie metody PCR do amplifikacji fragmentów różnicujących odmiany
T-L-1Izolacja DNA z tkanek roślinnych pochodzących z odmian
T-L-4Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roslin. Samodzielne sporządzanie pozywek i roztworów macierzystych.
T-L-6Otoczkowanie iprzechowywanie tkanek w kulturach in vitro. Adaptacja roslin do warunków in vivo. Ocena efektywnosci namnażania roslin w kulturach in vitro.
T-A-3Dobór odmiany do warunków glebowych oraz potrzeb gospodarstwa
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia audytoryjne, analiza i dyskusja problemów
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych projektów/raportów doświadczenia laboratoryjnego
S-2Ocena formująca: Ocena raportów/rozwiązanych zadań z ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada kompetencje z zakresu przedmiotu na dostatecznym poziomie
3,5
4,0
4,5
5,0