Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Zrównoważona gospodarka nawozowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zrównoważona gospodarka nawozowa
Specjalność Rolnictwo precyzyjne
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Możdżer <Ewa.Mozdzer@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 10 0,50,20zaliczenie
wykładyW2 20 1,50,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z zakresu gleboznawstwa, mikrobiologii, produkcji roślinnej, chemii rolnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z proekologicznymi środkami nawozowymi (nawozy niekonwencjonalne) i ich aplikacją w zrównoważonej gospodarce nawozowej
C-2Zapoznanie studenta z aktualnym rynkiem nawozów mineralnych oraz z zagospodarowaniem nawozów z produkcji zwierzęcej.
C-3Wyrobienie umiejętności konfrontacji zapisów aktów prawnych z wymogami zrównoważonej gospodarki nawozowej. Zapoznanie z elementami zrównoważenia gospodarki nawozowej, w aspakcie zwiększenia efektywności nawożenia i ochrony środowiska
C-4Wyrobienie umiejętności opracowania bilansu substancji organicznej i składników mineralnych oraz projektów nawozenia roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zasady gospodarki nawozowej w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym.2
T-A-2Zasady wprowadzenia do obrotu krajowego nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Wymagania jakościowe.3
T-A-3Sporządzanie bilansu substancji organicznej i składników mineralnych w gospodarstwie rolnym.2
T-A-4Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie rolnym.5
T-A-5Zasady i perspektywy zmian w diagnostyce wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń autytoryjnych.3
15
laboratoria
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w rolnictwie precyzyjnym6
T-L-2Przegląd aktualnej tematyki związanej z nawożeniem precyzyjnym. Systemy nawożenia zmienną dawką azotu w uprawie roślin rolniczych4
10
wykłady
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących zrównoważonej gospodarki nawozwej.3
T-W-2Proekologiczne zmiany w asortymencie nawozów mineralnych w kraju i na świecie (produkcja, zużycie, asortyment)3
T-W-3Równoważne stosowanie nawozów mineralnych. Czynniki warunkujące aplikowanie dawek nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).3
T-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych w zrównoważonej gospodarce nawozowej. Kierunki zagospodarowania wybranych odpadów z różnych działalności produkcyjnej.5
T-W-5Bilansowanie makro i mikroskładników w gospodarstwie jako element zrównoważenia gospodarki nawozowej2
T-W-6Elementy oceny zrównoważonej gospodarki nawozowej1
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń. Praca z fachową literaturą15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje12
A-W-3Przygotowanie do wykładów, praca z literaturą12
44

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje mulimedialne
M-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena projektów nawożenia wykonanych w czasie ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D10_W010
Posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu optymalizacji zrównoważonej gospodarki nawozowej, poprzez zwiększenie efektywności składników nawozowych oraz wdrażania najnowszych osiagnięć do praktyki rolniczej, w tym obejmujących aktualny asortyment nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i nowoczesnych systemów nawożenia.
ROL_2A_W10C-3, C-1, C-2T-A-5, T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D10_U05
Potrafi ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolnicznych. Umie kontrolować zapisy z aktów prawnych z wymogami zrównoważonej gospodaki nawozowej
ROL_2A_U05C-2T-A-2, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2
ROL_2A_D10_U07
Posiada umiejętności porozumiewania się z różnymi podmiotami w celu racjonalnej zrównoważonej gospodarki nawozowej w oparciu o opracowany bilans substancji organicznej oraz projektów planu nawożenia roślin
ROL_2A_U07C-4T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-L-1M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D10_K03
Ma świadomość zanczenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów z wykorzystaniem nawozów, ale z uwzględnieniem ochrony środowiska
ROL_2A_K03C-3T-W-4, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D10_W010
Posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu optymalizacji zrównoważonej gospodarki nawozowej, poprzez zwiększenie efektywności składników nawozowych oraz wdrażania najnowszych osiagnięć do praktyki rolniczej, w tym obejmujących aktualny asortyment nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i nowoczesnych systemów nawożenia.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D10_U05
Potrafi ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolnicznych. Umie kontrolować zapisy z aktów prawnych z wymogami zrównoważonej gospodaki nawozowej
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_D10_U07
Posiada umiejętności porozumiewania się z różnymi podmiotami w celu racjonalnej zrównoważonej gospodarki nawozowej w oparciu o opracowany bilans substancji organicznej oraz projektów planu nawożenia roślin
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D10_K03
Ma świadomość zanczenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów z wykorzystaniem nawozów, ale z uwzględnieniem ochrony środowiska
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, ma ograniczoną świadomość o znaczeniu zrównoważonej gospodarki nawozowej w całokształcie agrotechniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. S. Sambor, Rolnictwo precyzyjne, PWN, Warszawa, 2021, dodruk
  2. Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. Tom I i II, PWRiL, Poznań, 2008
  3. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E., Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne., PWRiL, Poznań, 2011, I
  4. Grzebisz W., Nawozenie dolistne, PWRiL, Poznań, 2019
  5. Akty prawne ze stron internetowych., ustawy.gov.pl, Sejm RP, 2020
  6. Roczniki statystyczne, GUS, Warszawa, 2020

Literatura dodatkowa

  1. Programy komputerowe, zasoby internetowe, 2011
  2. Grześkowiak A., Vademecum nawożenia, Grupa Azoty, 2016
  3. RMRiRW, RMŚ, aktualne informacje dotyczące nawozenia, Warszawa, 2021

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zasady gospodarki nawozowej w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym.2
T-A-2Zasady wprowadzenia do obrotu krajowego nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Wymagania jakościowe.3
T-A-3Sporządzanie bilansu substancji organicznej i składników mineralnych w gospodarstwie rolnym.2
T-A-4Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie rolnym.5
T-A-5Zasady i perspektywy zmian w diagnostyce wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń autytoryjnych.3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w rolnictwie precyzyjnym6
T-L-2Przegląd aktualnej tematyki związanej z nawożeniem precyzyjnym. Systemy nawożenia zmienną dawką azotu w uprawie roślin rolniczych4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących zrównoważonej gospodarki nawozwej.3
T-W-2Proekologiczne zmiany w asortymencie nawozów mineralnych w kraju i na świecie (produkcja, zużycie, asortyment)3
T-W-3Równoważne stosowanie nawozów mineralnych. Czynniki warunkujące aplikowanie dawek nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).3
T-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych w zrównoważonej gospodarce nawozowej. Kierunki zagospodarowania wybranych odpadów z różnych działalności produkcyjnej.5
T-W-5Bilansowanie makro i mikroskładników w gospodarstwie jako element zrównoważenia gospodarki nawozowej2
T-W-6Elementy oceny zrównoważonej gospodarki nawozowej1
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).3
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń. Praca z fachową literaturą15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje12
A-W-3Przygotowanie do wykładów, praca z literaturą12
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D10_W010Posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu optymalizacji zrównoważonej gospodarki nawozowej, poprzez zwiększenie efektywności składników nawozowych oraz wdrażania najnowszych osiagnięć do praktyki rolniczej, w tym obejmujących aktualny asortyment nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i nowoczesnych systemów nawożenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie umiejętności konfrontacji zapisów aktów prawnych z wymogami zrównoważonej gospodarki nawozowej. Zapoznanie z elementami zrównoważenia gospodarki nawozowej, w aspakcie zwiększenia efektywności nawożenia i ochrony środowiska
C-1Zapoznanie studenta z proekologicznymi środkami nawozowymi (nawozy niekonwencjonalne) i ich aplikacją w zrównoważonej gospodarce nawozowej
C-2Zapoznanie studenta z aktualnym rynkiem nawozów mineralnych oraz z zagospodarowaniem nawozów z produkcji zwierzęcej.
Treści programoweT-A-5Zasady i perspektywy zmian w diagnostyce wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń autytoryjnych.
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w rolnictwie precyzyjnym
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących zrównoważonej gospodarki nawozwej.
T-W-2Proekologiczne zmiany w asortymencie nawozów mineralnych w kraju i na świecie (produkcja, zużycie, asortyment)
T-W-3Równoważne stosowanie nawozów mineralnych. Czynniki warunkujące aplikowanie dawek nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).
T-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych w zrównoważonej gospodarce nawozowej. Kierunki zagospodarowania wybranych odpadów z różnych działalności produkcyjnej.
T-W-5Bilansowanie makro i mikroskładników w gospodarstwie jako element zrównoważenia gospodarki nawozowej
T-W-6Elementy oceny zrównoważonej gospodarki nawozowej
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).
Metody nauczaniaM-1Prezentacje mulimedialne
M-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D10_U05Potrafi ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolnicznych. Umie kontrolować zapisy z aktów prawnych z wymogami zrównoważonej gospodaki nawozowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z aktualnym rynkiem nawozów mineralnych oraz z zagospodarowaniem nawozów z produkcji zwierzęcej.
Treści programoweT-A-2Zasady wprowadzenia do obrotu krajowego nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Wymagania jakościowe.
T-L-2Przegląd aktualnej tematyki związanej z nawożeniem precyzyjnym. Systemy nawożenia zmienną dawką azotu w uprawie roślin rolniczych
T-W-1Przegląd aktów prawnych dotyczących zrównoważonej gospodarki nawozwej.
T-W-2Proekologiczne zmiany w asortymencie nawozów mineralnych w kraju i na świecie (produkcja, zużycie, asortyment)
T-W-3Równoważne stosowanie nawozów mineralnych. Czynniki warunkujące aplikowanie dawek nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. Aktualne tendencje w aplikacji nawozów płynnych (dolistne i doglebowe).
Metody nauczaniaM-1Prezentacje mulimedialne
M-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D10_U07Posiada umiejętności porozumiewania się z różnymi podmiotami w celu racjonalnej zrównoważonej gospodarki nawozowej w oparciu o opracowany bilans substancji organicznej oraz projektów planu nawożenia roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U07Posiada umiejętność porozumienia się z różnymi podmiotami w formie ustnej, pisemnej i graficznej w zakresie doradztwa w rolnictwie i agroturystyce.
Cel przedmiotuC-4Wyrobienie umiejętności opracowania bilansu substancji organicznej i składników mineralnych oraz projektów nawozenia roślin
Treści programoweT-A-3Sporządzanie bilansu substancji organicznej i składników mineralnych w gospodarstwie rolnym.
T-A-1Zasady gospodarki nawozowej w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym.
T-A-4Opracowanie planu nawożenia w gospodarstwie rolnym.
T-L-1Aktualne komputerowe programy stosowane w rolnictwie precyzyjnym
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena projektów nawożenia wykonanych w czasie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada niewielkie umiejetności w zakresie zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D10_K03Ma świadomość zanczenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów z wykorzystaniem nawozów, ale z uwzględnieniem ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie umiejętności konfrontacji zapisów aktów prawnych z wymogami zrównoważonej gospodarki nawozowej. Zapoznanie z elementami zrównoważenia gospodarki nawozowej, w aspakcie zwiększenia efektywności nawożenia i ochrony środowiska
Treści programoweT-W-4Perspektywy stosowania środków poprawiajacych uprawę roślin, polepszaczy glebowych w zrównoważonej gospodarce nawozowej. Kierunki zagospodarowania wybranych odpadów z różnych działalności produkcyjnej.
T-W-6Elementy oceny zrównoważonej gospodarki nawozowej
T-W-7Pozytywne i negatywne skutki aplikacji nawozów (mineralne, naturalne, organiczne) na środowisko (gleby, wody, powietrze).
Metody nauczaniaM-1Prezentacje mulimedialne
M-2Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, ma ograniczoną świadomość o znaczeniu zrównoważonej gospodarki nawozowej w całokształcie agrotechniki
3,5
4,0
4,5
5,0