Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Język angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Nowosad <Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl>, Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>, Joanna Sowińska-Dwornik <Joanna.Sowinska-Dwornik@zut.edu.pl>, Katarzyna Waligórska <Katarzyna.Waligorska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK2 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Budowa części roślin i ich funkcje. ( The Parts of a Plant and their Functions ) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
T-LK-2Cykl życiowy roślin (The Life Cycle of a Plant) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)4
T-LK-3Rodzaje i skład gleb (The Origin and Composition of Soil)6
T-LK-4Drenaż i systemy nawadniania (Drainage and Irrigation) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms).2
T-LK-5Nawożenie naturalne i sztuczne (Manures and Fertilizers) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)6
T-LK-6Walka z chwastami i chorobami roślin (The Control of Weeds and Plant Diseases)2
T-LK-7Artykuły (Problem ginących pszczół) (Articles: Drugged Bees Go Missing) Zdania względne (Relative sentences)6
T-LK-8Uprawa warzyw (Market Gardening) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.45
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03-A_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8M-2, M-5, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03-A_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
ROL_2A_U08C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8M-4, M-2, M-6, M-1, M-3S-1, S-2
ROL_2A_A03-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
ROL_2A_U01, ROL_2A_U08C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8M-5, M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A03-A_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
ROL_2A_K01C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03-A_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03-A_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_2A_A03-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A03-A_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Alan Mountford, English in Agriculture., Oxford University Press, 1977, Seria: English in Focus.
 2. Drugged bees go missing, The Journal of Experimental Biology
 3. Neonicitinoid Pesticide Reduces Bumble Bee Colony Growth and Queen Production, Science, vol. 336 .20, 2011, Science, vol. 336 .20, April 2012
 4. Elżbieta Kloc, English for Students of Horticulture, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2009, ISBN 978-83-60633-28-1 (czytelnia główna ZUT)

Literatura dodatkowa

 1. Holden Rocert and Liversedge Jamie, Construction for Landscape Architecture, Laurence King Publishing, London, 2011, Portfolio skills: Lanscape Architecture
 2. Environmental Protection Magazine (online), www.eponline.com
 3. www. gardenvisit.com
 4. Landscape Architecture Magazine, 2011, www.worldlandscapearchitect.com
 5. Archives of Environmental Protection, www.ipis.zabrze.pl
 6. Agroturism to cutivate new direct sales, The Medowlark Helard, 2012, vol. 3, issuue 8
 7. Biuso Emily, Down on the Farm with Your Sleeves Rolled up, New York Times, 2007, Nov.23,2007, Retrived 2009.07.04
 8. Diaci Jurij, Kerr Gary and O'hara Kevin, Twenty First Century Forestry: integrating ecollogically based uneven-aged sulviculture with increased demands on forests, Forestry, 2011, Vol. 84, Issue 5, p. 463-465, www.forestry.oxfordjournals.org
 9. Słownik Agro-Bio-Techniczny, Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, Lublin, 1992
 10. Czekierda Krzysztof, Słownik Ochrony Srodowiska i Ochrony Przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Srodowisko, 1996, polsko-angielski (1996) i angielsko-polski (1995)
 11. Lane Sarah, Instant Academic Skills, Cambridge University Press, 2011

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Budowa części roślin i ich funkcje. ( The Parts of a Plant and their Functions ) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
T-LK-2Cykl życiowy roślin (The Life Cycle of a Plant) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)4
T-LK-3Rodzaje i skład gleb (The Origin and Composition of Soil)6
T-LK-4Drenaż i systemy nawadniania (Drainage and Irrigation) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms).2
T-LK-5Nawożenie naturalne i sztuczne (Manures and Fertilizers) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)6
T-LK-6Walka z chwastami i chorobami roślin (The Control of Weeds and Plant Diseases)2
T-LK-7Artykuły (Problem ginących pszczół) (Articles: Drugged Bees Go Missing) Zdania względne (Relative sentences)6
T-LK-8Uprawa warzyw (Market Gardening) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.45
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-A_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Budowa części roślin i ich funkcje. ( The Parts of a Plant and their Functions ) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Cykl życiowy roślin (The Life Cycle of a Plant) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Walka z chwastami i chorobami roślin (The Control of Weeds and Plant Diseases)
T-LK-7Artykuły (Problem ginących pszczół) (Articles: Drugged Bees Go Missing) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Drenaż i systemy nawadniania (Drainage and Irrigation) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms).
T-LK-3Rodzaje i skład gleb (The Origin and Composition of Soil)
T-LK-5Nawożenie naturalne i sztuczne (Manures and Fertilizers) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-8Uprawa warzyw (Market Gardening) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-A_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U08Zna język na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Budowa części roślin i ich funkcje. ( The Parts of a Plant and their Functions ) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Cykl życiowy roślin (The Life Cycle of a Plant) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Walka z chwastami i chorobami roślin (The Control of Weeds and Plant Diseases)
T-LK-7Artykuły (Problem ginących pszczół) (Articles: Drugged Bees Go Missing) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Drenaż i systemy nawadniania (Drainage and Irrigation) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms).
T-LK-3Rodzaje i skład gleb (The Origin and Composition of Soil)
T-LK-5Nawożenie naturalne i sztuczne (Manures and Fertilizers) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-8Uprawa warzyw (Market Gardening) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-2praca w grupach
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-A_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł (zasoby medialne, Internet). Tworzenie informacji, krytyczne selekcjonowanie danych, gromadzenie, przechowywanie, twórcze przetwarzanie, z zachowaniem praw własności, intelektualnej, służące do opisu zjawisk przyrodniczych
ROL_2A_U08Zna język na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Budowa części roślin i ich funkcje. ( The Parts of a Plant and their Functions ) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Cykl życiowy roślin (The Life Cycle of a Plant) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Walka z chwastami i chorobami roślin (The Control of Weeds and Plant Diseases)
T-LK-7Artykuły (Problem ginących pszczół) (Articles: Drugged Bees Go Missing) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Drenaż i systemy nawadniania (Drainage and Irrigation) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms).
T-LK-3Rodzaje i skład gleb (The Origin and Composition of Soil)
T-LK-5Nawożenie naturalne i sztuczne (Manures and Fertilizers) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-8Uprawa warzyw (Market Gardening) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A03-A_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Budowa części roślin i ich funkcje. ( The Parts of a Plant and their Functions ) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Cykl życiowy roślin (The Life Cycle of a Plant) Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Walka z chwastami i chorobami roślin (The Control of Weeds and Plant Diseases)
T-LK-7Artykuły (Problem ginących pszczół) (Articles: Drugged Bees Go Missing) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Drenaż i systemy nawadniania (Drainage and Irrigation) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms).
T-LK-3Rodzaje i skład gleb (The Origin and Composition of Soil)
T-LK-5Nawożenie naturalne i sztuczne (Manures and Fertilizers) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs.)
T-LK-8Uprawa warzyw (Market Gardening) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0