Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR2 120 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz mechanizacji rolnictwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z organizacją produkcji roślinnej w gospodarstwie oraz ciągami uprawowymi przy agrotechnice gatunków roślin w ujęciu płodozmianowym.
C-2Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania parku maszynowego istniejącego w danym gospodarstwie
C-3Poznanie środowiska przyrodniczo-rolniczego i społecznego w otoczeniu miejsca odbywania praktyki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje: - Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej, produkcja roślinna w ujęciu płodozmianowym.Ocena warunków przyrodniczych gospodarstwa. Ocena zachwaszczenia gleb. Uprawa roli. Nawożenie organiczne i mineralne. Siew i sadzenie podstawowych gatunków roślin: zboża ozimego lub jarego,buraków, ziemniaków, rzepaku, motylkowatych i innych. Pielęgnacja i ochrona roślin: zbożowych, okopowych, rzepaku, motylkowatych iinnych.Zbiór zielonek oraz ich konserwowanie - na trwałych użytkach zielonych i na polach uprawnych. Zbiory: rzepaku, zbóż, roślin strączkowych i innych. Zbiory okopowych: - ziemniaków i buraków. Przechowalnictwo podstawowych płodów rolnych. Zagospodarowanie płodów rolnych w gospodarstwie -Zadania dla specjalności: Omówić niezbędne etapy działania w drodze przekształcania analizowanego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne (specjalność doradztwo w agroturyzmie), przedstawić strategię rozwoju analizowanego gospodarstwa rolnego (specjalność doradztwo rolnicze)4
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej80
A-PR-2Zadania dla specjalności40
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_P01_W01
Student nabywa wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na Uczelni.
ROL_2A_W10C-1T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_P01_U01
Student potrafi zaprojektować produkcję rolniczą w zależności od warunków siedliskowych i uwarunkowań ekonomicznych gospodarstwa.
ROL_2A_U06C-1T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_P01_K01
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmować decyzje, a także ma śwadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.
ROL_2A_K05, ROL_2A_K01C-1T-PR-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_P01_W01
Student nabywa wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na Uczelni.
2,0
3,0Ma ogólną wiedzę na temat powiązania terorii z praktyką.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_P01_U01
Student potrafi zaprojektować produkcję rolniczą w zależności od warunków siedliskowych i uwarunkowań ekonomicznych gospodarstwa.
2,0
3,0Studen potrafi zaplanować produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_P01_K01
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmować decyzje, a także ma śwadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.
2,0
3,0Student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz podejmować decyzje.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Czyż H., Przewodnik metodyczny do praktyk zawodowych - dla studentów III roku., ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2012

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje: - Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej, produkcja roślinna w ujęciu płodozmianowym.Ocena warunków przyrodniczych gospodarstwa. Ocena zachwaszczenia gleb. Uprawa roli. Nawożenie organiczne i mineralne. Siew i sadzenie podstawowych gatunków roślin: zboża ozimego lub jarego,buraków, ziemniaków, rzepaku, motylkowatych i innych. Pielęgnacja i ochrona roślin: zbożowych, okopowych, rzepaku, motylkowatych iinnych.Zbiór zielonek oraz ich konserwowanie - na trwałych użytkach zielonych i na polach uprawnych. Zbiory: rzepaku, zbóż, roślin strączkowych i innych. Zbiory okopowych: - ziemniaków i buraków. Przechowalnictwo podstawowych płodów rolnych. Zagospodarowanie płodów rolnych w gospodarstwie -Zadania dla specjalności: Omówić niezbędne etapy działania w drodze przekształcania analizowanego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne (specjalność doradztwo w agroturyzmie), przedstawić strategię rozwoju analizowanego gospodarstwa rolnego (specjalność doradztwo rolnicze)4
4

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej80
A-PR-2Zadania dla specjalności40
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_P01_W01Student nabywa wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na Uczelni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z organizacją produkcji roślinnej w gospodarstwie oraz ciągami uprawowymi przy agrotechnice gatunków roślin w ujęciu płodozmianowym.
Treści programoweT-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje: - Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej, produkcja roślinna w ujęciu płodozmianowym.Ocena warunków przyrodniczych gospodarstwa. Ocena zachwaszczenia gleb. Uprawa roli. Nawożenie organiczne i mineralne. Siew i sadzenie podstawowych gatunków roślin: zboża ozimego lub jarego,buraków, ziemniaków, rzepaku, motylkowatych i innych. Pielęgnacja i ochrona roślin: zbożowych, okopowych, rzepaku, motylkowatych iinnych.Zbiór zielonek oraz ich konserwowanie - na trwałych użytkach zielonych i na polach uprawnych. Zbiory: rzepaku, zbóż, roślin strączkowych i innych. Zbiory okopowych: - ziemniaków i buraków. Przechowalnictwo podstawowych płodów rolnych. Zagospodarowanie płodów rolnych w gospodarstwie -Zadania dla specjalności: Omówić niezbędne etapy działania w drodze przekształcania analizowanego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne (specjalność doradztwo w agroturyzmie), przedstawić strategię rozwoju analizowanego gospodarstwa rolnego (specjalność doradztwo rolnicze)
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma ogólną wiedzę na temat powiązania terorii z praktyką.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_P01_U01Student potrafi zaprojektować produkcję rolniczą w zależności od warunków siedliskowych i uwarunkowań ekonomicznych gospodarstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U06Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z organizacją produkcji roślinnej w gospodarstwie oraz ciągami uprawowymi przy agrotechnice gatunków roślin w ujęciu płodozmianowym.
Treści programoweT-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje: - Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej, produkcja roślinna w ujęciu płodozmianowym.Ocena warunków przyrodniczych gospodarstwa. Ocena zachwaszczenia gleb. Uprawa roli. Nawożenie organiczne i mineralne. Siew i sadzenie podstawowych gatunków roślin: zboża ozimego lub jarego,buraków, ziemniaków, rzepaku, motylkowatych i innych. Pielęgnacja i ochrona roślin: zbożowych, okopowych, rzepaku, motylkowatych iinnych.Zbiór zielonek oraz ich konserwowanie - na trwałych użytkach zielonych i na polach uprawnych. Zbiory: rzepaku, zbóż, roślin strączkowych i innych. Zbiory okopowych: - ziemniaków i buraków. Przechowalnictwo podstawowych płodów rolnych. Zagospodarowanie płodów rolnych w gospodarstwie -Zadania dla specjalności: Omówić niezbędne etapy działania w drodze przekształcania analizowanego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne (specjalność doradztwo w agroturyzmie), przedstawić strategię rozwoju analizowanego gospodarstwa rolnego (specjalność doradztwo rolnicze)
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studen potrafi zaplanować produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_P01_K01Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmować decyzje, a także ma śwadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K05Potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
ROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z organizacją produkcji roślinnej w gospodarstwie oraz ciągami uprawowymi przy agrotechnice gatunków roślin w ujęciu płodozmianowym.
Treści programoweT-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje: - Szczegółowe elementy technologii produkcji roślinnej, produkcja roślinna w ujęciu płodozmianowym.Ocena warunków przyrodniczych gospodarstwa. Ocena zachwaszczenia gleb. Uprawa roli. Nawożenie organiczne i mineralne. Siew i sadzenie podstawowych gatunków roślin: zboża ozimego lub jarego,buraków, ziemniaków, rzepaku, motylkowatych i innych. Pielęgnacja i ochrona roślin: zbożowych, okopowych, rzepaku, motylkowatych iinnych.Zbiór zielonek oraz ich konserwowanie - na trwałych użytkach zielonych i na polach uprawnych. Zbiory: rzepaku, zbóż, roślin strączkowych i innych. Zbiory okopowych: - ziemniaków i buraków. Przechowalnictwo podstawowych płodów rolnych. Zagospodarowanie płodów rolnych w gospodarstwie -Zadania dla specjalności: Omówić niezbędne etapy działania w drodze przekształcania analizowanego gospodarstwa rolnego w gospodarstwo agroturystyczne (specjalność doradztwo w agroturyzmie), przedstawić strategię rozwoju analizowanego gospodarstwa rolnego (specjalność doradztwo rolnicze)
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz podejmować decyzje.
3,5
4,0
4,5
5,0