Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Socjologia przestrzeni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia przestrzeni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
C-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Czas i przestrzeń jako podstawowe wyznaczniki egzystencji ludzkiej2
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni2
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni2
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni2
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie2
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni2
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój2
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowywanie się do zajęć5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład konwesatoryjny
M-3prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F- aktywność merytoryczna
S-2Ocena formująca: F- konsultacje
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A04-SP_W01
ma wiedzę zpotyczącą zachowań jednostek i grup społecznych, w róznych rodzajach przestrzeni. Rozumie proksemiczne uwarunkowania zachowań interpersonalnych człowieka.
ROL_2A_W05C-2, C-1T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-1, M-3, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A04-SP_U01
Potrafi prawidłowo rozpoznać i dokonać analizy systuacji intespersonalnych warunkowanych społecznym i przestrzennym kontekstem
ROL_2A_U05C-2, C-1T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A04-SP_K01
dzieki wiedzy humanistycznej ma kompetencje do właściwego przekształacania przestrzeni odpowiadającej potrzebom jednostek i grup społecznych.
ROL_2A_K03, ROL_2A_K04C-2, C-1T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A04-SP_W01
ma wiedzę zpotyczącą zachowań jednostek i grup społecznych, w róznych rodzajach przestrzeni. Rozumie proksemiczne uwarunkowania zachowań interpersonalnych człowieka.
2,0Nie umie wymienić i wyjaśnić podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka w przestrzeni
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologi przestrzeni.
3,5Ma wiedzę dotyczącą indywidualnych i grupowych determinant wpływających na zaangażowanie człowieka i grup społecznych w przestrzeni
4,0Potrafi wyjaśnić wzajemne uwarunkowania i dynamikę zacjhowań ludzkich w przestrzeni
4,5Potrafi wyjaśnić raolę kontekstu przestrzennego w przebiegu procesów społecznych
5,0Dostrzega i rozumie wzajemne zależności miedzy organizacją społeczną, typem struktur miejskich a przestrzenią, którą zasiedlają

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A04-SP_U01
Potrafi prawidłowo rozpoznać i dokonać analizy systuacji intespersonalnych warunkowanych społecznym i przestrzennym kontekstem
2,0Nie potrafi wymienić, opisać i wyjaśnić typowych sytuacji interpersonalnych uwarankowanych kontekstem przestrzennym
3,0Umie wskazać podstawowe typy zachowań interpersonalnych nie wykracza jednak poza zdolność do ich fragmentarycznej analizy
3,5Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji.
4,0Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji interpersonalnej; potrafi wskazać przyczyny błędów i zakłóceń we wzajemnych relacjach.
4,5Potrafi dokonać analizy wybranej sytuacji interpersonalnej i wskazać przyczyny ewentualnych trudności w realizacji wywołanych czynnikami przestrzennymi.
5,0Potrafi w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn analizy wyjaśnić dowolną sytuację interpersonalną, wyjaśnić jej dynamikę oraz wskazać konsekwencje przebiegu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A04-SP_K01
dzieki wiedzy humanistycznej ma kompetencje do właściwego przekształacania przestrzeni odpowiadającej potrzebom jednostek i grup społecznych.
2,0nie rozumie roli przestrzeni w życiu człowieka i nie potrafi na nią wpływać
3,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Nie umie wdrożyć w życie zasad skutecznego funkcjonowania w przestrzeni.
3,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Orientuje się w elementarnych zasadach organizowania przestrzeni
4,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć wybrane działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
4,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
5,0Doskonale definiuje wzajemne relacje człowiek- przestrzeń, na tej podstawie podejmuje decyzje poprawiające jakość relacji społecznych.

Literatura podstawowa

  1. A., Waluś, socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990, 1990
  2. B. Jałowiecki, M. Szczepański, miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2006, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Z. Pióro, ekologia społeczna- nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych w: Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Warszawa 1982 Ksiązka i wiedza, Warszawa, 1982
  2. A., Majer, socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa 2010, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czas i przestrzeń jako podstawowe wyznaczniki egzystencji ludzkiej2
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni2
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni2
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni2
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie2
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni2
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój2
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowywanie się do zajęć5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A04-SP_W01ma wiedzę zpotyczącą zachowań jednostek i grup społecznych, w róznych rodzajach przestrzeni. Rozumie proksemiczne uwarunkowania zachowań interpersonalnych człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W05ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do organizacji i kierowania przedsiębiorstwem rolniczym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolniczej oraz organizacji gospodarstw agroturystycznych
Cel przedmiotuC-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.
C-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
Treści programoweT-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3prezentacja multimedialna
M-2wykład konwesatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie wymienić i wyjaśnić podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka w przestrzeni
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologi przestrzeni.
3,5Ma wiedzę dotyczącą indywidualnych i grupowych determinant wpływających na zaangażowanie człowieka i grup społecznych w przestrzeni
4,0Potrafi wyjaśnić wzajemne uwarunkowania i dynamikę zacjhowań ludzkich w przestrzeni
4,5Potrafi wyjaśnić raolę kontekstu przestrzennego w przebiegu procesów społecznych
5,0Dostrzega i rozumie wzajemne zależności miedzy organizacją społeczną, typem struktur miejskich a przestrzenią, którą zasiedlają
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A04-SP_U01Potrafi prawidłowo rozpoznać i dokonać analizy systuacji intespersonalnych warunkowanych społecznym i przestrzennym kontekstem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.
C-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
Treści programoweT-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
Metody nauczaniaM-2wykład konwesatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wymienić, opisać i wyjaśnić typowych sytuacji interpersonalnych uwarankowanych kontekstem przestrzennym
3,0Umie wskazać podstawowe typy zachowań interpersonalnych nie wykracza jednak poza zdolność do ich fragmentarycznej analizy
3,5Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji.
4,0Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji interpersonalnej; potrafi wskazać przyczyny błędów i zakłóceń we wzajemnych relacjach.
4,5Potrafi dokonać analizy wybranej sytuacji interpersonalnej i wskazać przyczyny ewentualnych trudności w realizacji wywołanych czynnikami przestrzennymi.
5,0Potrafi w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn analizy wyjaśnić dowolną sytuację interpersonalną, wyjaśnić jej dynamikę oraz wskazać konsekwencje przebiegu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A04-SP_K01dzieki wiedzy humanistycznej ma kompetencje do właściwego przekształacania przestrzeni odpowiadającej potrzebom jednostek i grup społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.
C-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
Treści programoweT-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
Metody nauczaniaM-3prezentacja multimedialna
M-2wykład konwesatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F- aktywność merytoryczna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozumie roli przestrzeni w życiu człowieka i nie potrafi na nią wpływać
3,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Nie umie wdrożyć w życie zasad skutecznego funkcjonowania w przestrzeni.
3,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Orientuje się w elementarnych zasadach organizowania przestrzeni
4,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć wybrane działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
4,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
5,0Doskonale definiuje wzajemne relacje człowiek- przestrzeń, na tej podstawie podejmuje decyzje poprawiające jakość relacji społecznych.