Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Wielofunkcyjna rola użytków zielonych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wielofunkcyjna rola użytków zielonych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,60zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 0,70,30zaliczenie
zajęcia terenoweT1 5 0,30,10zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu abiotycznych i biotycznych czynników środowiska oraz podstaw gospodarowania na użytkach zielonych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzy z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów trawiastych oraz relacji zachodzących między nimi. Posiada ogólną wiedzę z zakresu gospodarki na użytkach zielonych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji i zagospodarowania użytków zielonych w gospodarstwach o różnych profilach produkcyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Cech morfologiczne traw wpływające na ich walory dekoracyjne i użytkowe. Układanie mieszanek traw na różne siedliska glebowe z róznym przeznaczeniem. Ocena użytków zielonych różnymi metodami. Wykonywanie projektu użytku zielonego o różnym przeznaczeniu.10
10
zajęcia terenowe
T-T-1Rozpoznawanie i ocena różnie wykorzystywanych gospodarczo użytków zielonych w różnych warunkach siedliskowych5
5
wykłady
T-W-1Znaczenie użytków zielonych w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Rola i zakres oddziaływania czynników siedliskowych na runi łąk i pastwisk oraz ich praktyczne wykorzystanie w produkcji pasz w gospodarstwach agroturystycznych. Zioła z łąk oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie. Pozaprodukcyjna rola nawierzchni trawiastych w gospodarstwie.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Konsultacje.2
A-A-3Studiowanie literatury.5
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia4
21
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Konsultacje2
A-T-3Przygotowanie sie do zajęć2
9
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje.5
A-W-3Studiowanie literatury.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna / pokaz ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C06_W01
Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu kompleksowego działania czynników siedliskowych oraz ekologicznej roli użytków zielonych w środowiskach przyrodniczym, rolniczym i zurbanizowanym.
ROL_2A_W10, ROL_2A_W03, ROL_2A_W06C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C06_U01
Potrafi samodzielnie opracowywać projekty zakładania i gospodarki na użytkach zielonych pełniących różne funkcje oraz dokonywać inwentaryzacji obiektów łąkarskich.
ROL_2A_U02C-1T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C06_K01
W sposób odpowiedzialny potrafi podejmować decyzje z zakresu gospodarowania na użytkach zielonych oraz potrafi ocenić ryzyko i skutki zaplanowanych działań.
ROL_2A_K04C-1T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C06_W01
Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu kompleksowego działania czynników siedliskowych oraz ekologicznej roli użytków zielonych w środowiskach przyrodniczym, rolniczym i zurbanizowanym.
2,0Nie ma wiesdy z zakresu wielofunkcyjnego wykorzystania użytków zielonych.
3,0Ma ogólną wiesdę z zakresu wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.
3,5Ma rozszerzoną wiesdę z zakresu wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.
4,0Ma wiesdę z zakresu specyfiki morfologicznej i fitochemicznej roślin w kontekście wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.
4,5Ma wiesdę z zakresu organizacji użytków zielonych o określonej funkcji.
5,0Ma wiesdę z zakresu interpretacji funkcji użytków zielonych w zależności od użytków siedliskowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C06_U01
Potrafi samodzielnie opracowywać projekty zakładania i gospodarki na użytkach zielonych pełniących różne funkcje oraz dokonywać inwentaryzacji obiektów łąkarskich.
2,0Nie potrafi samodzielnie określić funkcji użytków zielonych.
3,0Potrafi samodzielnie określić funkcji użytków zielonych.
3,5Potrafi samodzielnie określić i zinterpretować funkcje użytków zielonych.
4,0Potrafi opracować projekt użytku zielonego o określonej funkcji.
4,5Potrafi opracować projekt użytku zielonego i wdrożyć go do praktyki.
5,0Potrafi opracować projekt użytku zielonego i argumentować jego walory użytkowe.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C06_K01
W sposób odpowiedzialny potrafi podejmować decyzje z zakresu gospodarowania na użytkach zielonych oraz potrafi ocenić ryzyko i skutki zaplanowanych działań.
2,0Brak zainteresowania studenta wielofunkcyjną rolą użytków zielonych.
3,0Student ogólnie interesuje się produkcyjną i pozaprodukcyjną rolą użytków zielonych.
3,5Student wykazuje wiedzę przy waloryzacji użytków zielonych względem ich funkcji.
4,0Student wykazuje rolę użytków zielonych jako ważnych elementów środowiska przyrodniczego.
4,5Student wykorzystuje wiedzę zakresu szaty roślinnej użytków zielonych do wykształcania wrażliwości społecznych względem rolnictwa i ochrony środowiska.
5,0Student włancza się w struktury społeczne działające na rzecz wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.

Literatura podstawowa

  1. Grzegorczyk S., Grabowski K., Benedycki S., Łąkoznawstwo, ART Olsztyn, Olsztyn, 1998
  2. Młynarczyka K., Marksa M., Agroturystyka w teorii i praktyce, ART w Olsztynie, Olsztyn, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Czyż H., Gos A., Kitczak T., Trzaskoś M., Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa, AR Szczecin, Szczecin, 2008, wznowienie
  2. Kitczak Teodor, Trawniki i technologie ich zakładania, ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2020

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Cech morfologiczne traw wpływające na ich walory dekoracyjne i użytkowe. Układanie mieszanek traw na różne siedliska glebowe z róznym przeznaczeniem. Ocena użytków zielonych różnymi metodami. Wykonywanie projektu użytku zielonego o różnym przeznaczeniu.10
10

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Rozpoznawanie i ocena różnie wykorzystywanych gospodarczo użytków zielonych w różnych warunkach siedliskowych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie użytków zielonych w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Rola i zakres oddziaływania czynników siedliskowych na runi łąk i pastwisk oraz ich praktyczne wykorzystanie w produkcji pasz w gospodarstwach agroturystycznych. Zioła z łąk oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie. Pozaprodukcyjna rola nawierzchni trawiastych w gospodarstwie.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Konsultacje.2
A-A-3Studiowanie literatury.5
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia4
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2Konsultacje2
A-T-3Przygotowanie sie do zajęć2
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje.5
A-W-3Studiowanie literatury.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C06_W01Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu kompleksowego działania czynników siedliskowych oraz ekologicznej roli użytków zielonych w środowiskach przyrodniczym, rolniczym i zurbanizowanym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
ROL_2A_W03ma pogłębioną wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu oraz planowania i wykorzystania użytków ekologicznych dla wzmocnienia stabilności biocenoz
ROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów trawiastych oraz relacji zachodzących między nimi. Posiada ogólną wiedzę z zakresu gospodarki na użytkach zielonych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji i zagospodarowania użytków zielonych w gospodarstwach o różnych profilach produkcyjnych.
Treści programoweT-W-1Znaczenie użytków zielonych w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Rola i zakres oddziaływania czynników siedliskowych na runi łąk i pastwisk oraz ich praktyczne wykorzystanie w produkcji pasz w gospodarstwach agroturystycznych. Zioła z łąk oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie. Pozaprodukcyjna rola nawierzchni trawiastych w gospodarstwie.
T-A-1Cech morfologiczne traw wpływające na ich walory dekoracyjne i użytkowe. Układanie mieszanek traw na różne siedliska glebowe z róznym przeznaczeniem. Ocena użytków zielonych różnymi metodami. Wykonywanie projektu użytku zielonego o różnym przeznaczeniu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna / pokaz ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma wiesdy z zakresu wielofunkcyjnego wykorzystania użytków zielonych.
3,0Ma ogólną wiesdę z zakresu wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.
3,5Ma rozszerzoną wiesdę z zakresu wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.
4,0Ma wiesdę z zakresu specyfiki morfologicznej i fitochemicznej roślin w kontekście wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.
4,5Ma wiesdę z zakresu organizacji użytków zielonych o określonej funkcji.
5,0Ma wiesdę z zakresu interpretacji funkcji użytków zielonych w zależności od użytków siedliskowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C06_U01Potrafi samodzielnie opracowywać projekty zakładania i gospodarki na użytkach zielonych pełniących różne funkcje oraz dokonywać inwentaryzacji obiektów łąkarskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U02Posiada umiejętność wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów trawiastych oraz relacji zachodzących między nimi. Posiada ogólną wiedzę z zakresu gospodarki na użytkach zielonych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji i zagospodarowania użytków zielonych w gospodarstwach o różnych profilach produkcyjnych.
Treści programoweT-W-1Znaczenie użytków zielonych w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Rola i zakres oddziaływania czynników siedliskowych na runi łąk i pastwisk oraz ich praktyczne wykorzystanie w produkcji pasz w gospodarstwach agroturystycznych. Zioła z łąk oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie. Pozaprodukcyjna rola nawierzchni trawiastych w gospodarstwie.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna / pokaz ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi samodzielnie określić funkcji użytków zielonych.
3,0Potrafi samodzielnie określić funkcji użytków zielonych.
3,5Potrafi samodzielnie określić i zinterpretować funkcje użytków zielonych.
4,0Potrafi opracować projekt użytku zielonego o określonej funkcji.
4,5Potrafi opracować projekt użytku zielonego i wdrożyć go do praktyki.
5,0Potrafi opracować projekt użytku zielonego i argumentować jego walory użytkowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C06_K01W sposób odpowiedzialny potrafi podejmować decyzje z zakresu gospodarowania na użytkach zielonych oraz potrafi ocenić ryzyko i skutki zaplanowanych działań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów trawiastych oraz relacji zachodzących między nimi. Posiada ogólną wiedzę z zakresu gospodarki na użytkach zielonych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji i zagospodarowania użytków zielonych w gospodarstwach o różnych profilach produkcyjnych.
Treści programoweT-W-1Znaczenie użytków zielonych w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Rola i zakres oddziaływania czynników siedliskowych na runi łąk i pastwisk oraz ich praktyczne wykorzystanie w produkcji pasz w gospodarstwach agroturystycznych. Zioła z łąk oraz ich wykorzystanie w gospodarstwie. Pozaprodukcyjna rola nawierzchni trawiastych w gospodarstwie.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny.
M-2Metoda praktyczna / pokaz ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak zainteresowania studenta wielofunkcyjną rolą użytków zielonych.
3,0Student ogólnie interesuje się produkcyjną i pozaprodukcyjną rolą użytków zielonych.
3,5Student wykazuje wiedzę przy waloryzacji użytków zielonych względem ich funkcji.
4,0Student wykazuje rolę użytków zielonych jako ważnych elementów środowiska przyrodniczego.
4,5Student wykorzystuje wiedzę zakresu szaty roślinnej użytków zielonych do wykształcania wrażliwości społecznych względem rolnictwa i ochrony środowiska.
5,0Student włancza się w struktury społeczne działające na rzecz wielofunkcyjnej roli użytków zielonych.