Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Uprawa roślin alternatywnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa roślin alternatywnych
Specjalność Doradztwo rolnicze
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,70,70zaliczenie
zajęcia terenoweT2 5 0,30,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1botanika, fizjologia roślin, gleboznawstwo, chemia rolna, podstawy uprawy gleby, uprawa roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Studenci poznają mało znane gatunki roślin uprawnych, przeznaczone do celów nie żywnościowych. Omówiona zostanie ich systematyka botaniczna, rozwój, wartość użytkowa i sposób zagospodarowania. Przedstawione zostaną wymagania siedliskowe, sposób uprawy ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które utrudniają szersze ich rozpowszechnienie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
zajęcia terenowe
T-T-1ćwiczenia terenowe na poletkach doświadczalnych z roślinami alternatywnymi - przedstawienie i omówienie roślin alternatywnych, ocena stanu ich wegetacji, określenie obsady roślin i wybranych elementów budowy morfologicznej, określenie szacunkowe plonu5
5
wykłady
T-W-1Pojęcie roślin alternatywnych, perspektywy wykorzystania roślin alternatywnych2
T-W-2Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele spożywcze (szarłat, komosa ryżowa, sorgo)2
T-W-3Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele przemysłowe (lnianka, mak, słonecznik, rącznik, katran)2
T-W-4Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych do produkcji biopaliw (malwa, miskant, rożnik przerośnięty)2
T-W-5Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych (krokosz barwierski i inne) do produkcji naturalnych barwników2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
zajęcia terenowe
A-T-1udział studentów w ćwiczeniach5
A-T-2przygotowanie się studentów do ćwiczeń1
A-T-3Opracowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych3
9
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów4
A-W-4Udział w konsultacjach przedmiotowych2
21

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania studenta w zajęciach, jego udziału i aktywności
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja, projekt

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D02_W01
Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie roślin uprawianych w celach nie żywnościowych (non food), np. farbiarskich, energetycznych. Zapoznanie z biologią wybranych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia i prowadzenia plantacji
ROL_2A_W10, ROL_2A_W06C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D02_U01
Student umie dobierać gatunki roślin do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować produkcję określonego surowca
ROL_2A_U04C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_D02_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych
ROL_2A_K04, ROL_2A_K07, ROL_2A_K01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D02_W01
Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie roślin uprawianych w celach nie żywnościowych (non food), np. farbiarskich, energetycznych. Zapoznanie z biologią wybranych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia i prowadzenia plantacji
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęciazwiązane z uprawą roślin alternatywnych, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać niektóre omawiane gatunki roślin
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin uprawianych do celów nie żywnościowych
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin i wskazać główne różnice w technologii uprawy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D02_U01
Student umie dobierać gatunki roślin do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować produkcję określonego surowca
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji na cele nie żywnościowe (non food) do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji cele nie żywnościowe (non food) do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin alternatywnych przeznaczonych do produkcji cele nie żywnościowe (non food) do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin alternatywnych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin alternatywnych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin alternatywnych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_D02_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych
3,0Student wykazuje zrozumienie niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin na cele nie żywnościowe (non food)
3,5Student wykazuje zrozumienie większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych na cele nie żywnościowe (non food)
4,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych i zna podstawy agrotechniki
4,5Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin na cele nie żywnościowe (non food) i zna agrotechnikę głównych gatunków roślin alternatywnych
5,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin i jej wpływ na wielkość i jakość plonu

Literatura podstawowa

  1. Gradziuk P., Biopaliwa, Wyd. AR Lublin, Lublin, 2003
  2. Kościk B., Rośliny energetyczne, Wyd. AR Lublin, Lublin, 2003
  3. Rudzka J., Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii., Wyd. SGGW, Warszawa, 1996
  4. Borkowska H., Styk B., Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie., Wydawnictwo AR Lublin, Lublin, 1997
  5. Bury M., Wstępne wyniki badań nad uprawą miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis) i miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) w warunkach Pomorza Zachodniego., Wyd. Hogben, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Bury M., Jäger F., Sorgo – nowa roślina pastewna i źródło energii odnawialnej w Europie Środkowej., Wyd. Intro-Druk Koszalin, Koszalin, 2011
  2. Boelcke B., Bury M., Produkcja drewna energetycznego na gruntach ornych – wyniki badań z terenu północno-wschodnich Niemiec, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2006
  3. Czyż H., Bury M., Walory wierzby krzewiastej i możliwości wykorzystania jej jako źródła biomasy, Wyd. Hogben, Szczecin, 2005
  4. Czyż H., Bury M., Możliwości uprawy ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) na gruntach ornych wyłączonych z użytkowania rolniczego, Wyd. Hogben, Szczecin, 2006

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1ćwiczenia terenowe na poletkach doświadczalnych z roślinami alternatywnymi - przedstawienie i omówienie roślin alternatywnych, ocena stanu ich wegetacji, określenie obsady roślin i wybranych elementów budowy morfologicznej, określenie szacunkowe plonu5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie roślin alternatywnych, perspektywy wykorzystania roślin alternatywnych2
T-W-2Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele spożywcze (szarłat, komosa ryżowa, sorgo)2
T-W-3Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele przemysłowe (lnianka, mak, słonecznik, rącznik, katran)2
T-W-4Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych do produkcji biopaliw (malwa, miskant, rożnik przerośnięty)2
T-W-5Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych (krokosz barwierski i inne) do produkcji naturalnych barwników2
10

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1udział studentów w ćwiczeniach5
A-T-2przygotowanie się studentów do ćwiczeń1
A-T-3Opracowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych3
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów4
A-W-4Udział w konsultacjach przedmiotowych2
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D02_W01Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie roślin uprawianych w celach nie żywnościowych (non food), np. farbiarskich, energetycznych. Zapoznanie z biologią wybranych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia i prowadzenia plantacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
ROL_2A_W06posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metod zwiększania produktywności roślin i wdrażania najnowszych osiągnięć do praktyki rolniczej w tym obejmujących proekologiczne technologie produkcji roślin, nowe systemy nawożenia i biologiczne zwalczanie chorób i szkodników
Cel przedmiotuC-1Studenci poznają mało znane gatunki roślin uprawnych, przeznaczone do celów nie żywnościowych. Omówiona zostanie ich systematyka botaniczna, rozwój, wartość użytkowa i sposób zagospodarowania. Przedstawione zostaną wymagania siedliskowe, sposób uprawy ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które utrudniają szersze ich rozpowszechnienie
Treści programoweT-W-1Pojęcie roślin alternatywnych, perspektywy wykorzystania roślin alternatywnych
T-W-3Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele przemysłowe (lnianka, mak, słonecznik, rącznik, katran)
T-W-2Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele spożywcze (szarłat, komosa ryżowa, sorgo)
T-W-4Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych do produkcji biopaliw (malwa, miskant, rożnik przerośnięty)
T-W-5Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych (krokosz barwierski i inne) do produkcji naturalnych barwników
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania studenta w zajęciach, jego udziału i aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęciazwiązane z uprawą roślin alternatywnych, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać niektóre omawiane gatunki roślin
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin uprawianych do celów nie żywnościowych
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin i wskazać główne różnice w technologii uprawy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D02_U01Student umie dobierać gatunki roślin do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować produkcję określonego surowca
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U04Samodzielnie potrafi opracować projekt zagospodarowania różnych siedlisk z wykorzystaniem roślin rolniczych i energetycznych i ozdobnych oraz ocenić jego efekty
Cel przedmiotuC-1Studenci poznają mało znane gatunki roślin uprawnych, przeznaczone do celów nie żywnościowych. Omówiona zostanie ich systematyka botaniczna, rozwój, wartość użytkowa i sposób zagospodarowania. Przedstawione zostaną wymagania siedliskowe, sposób uprawy ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które utrudniają szersze ich rozpowszechnienie
Treści programoweT-W-3Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele przemysłowe (lnianka, mak, słonecznik, rącznik, katran)
T-W-2Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele spożywcze (szarłat, komosa ryżowa, sorgo)
T-W-4Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych do produkcji biopaliw (malwa, miskant, rożnik przerośnięty)
T-W-5Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych (krokosz barwierski i inne) do produkcji naturalnych barwników
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: prezentacja, projekt
S-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania studenta w zajęciach, jego udziału i aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji na cele nie żywnościowe (non food) do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji cele nie żywnościowe (non food) do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin alternatywnych przeznaczonych do produkcji cele nie żywnościowe (non food) do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin alternatywnych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin alternatywnych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin alternatywnych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_D02_K01Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
ROL_2A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie realizacji zadań związanych z produkcją rolniczą i organizacją agroturystyki
ROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Studenci poznają mało znane gatunki roślin uprawnych, przeznaczone do celów nie żywnościowych. Omówiona zostanie ich systematyka botaniczna, rozwój, wartość użytkowa i sposób zagospodarowania. Przedstawione zostaną wymagania siedliskowe, sposób uprawy ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które utrudniają szersze ich rozpowszechnienie
Treści programoweT-W-1Pojęcie roślin alternatywnych, perspektywy wykorzystania roślin alternatywnych
T-W-3Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele przemysłowe (lnianka, mak, słonecznik, rącznik, katran)
T-W-2Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych na cele spożywcze (szarłat, komosa ryżowa, sorgo)
T-W-4Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych do produkcji biopaliw (malwa, miskant, rożnik przerośnięty)
T-W-5Wybrane zagadnienia z agrotechniki roślin alternatywnych (krokosz barwierski i inne) do produkcji naturalnych barwników
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania studenta w zajęciach, jego udziału i aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych
3,0Student wykazuje zrozumienie niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin na cele nie żywnościowe (non food)
3,5Student wykazuje zrozumienie większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych na cele nie żywnościowe (non food)
4,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych i zna podstawy agrotechniki
4,5Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin na cele nie żywnościowe (non food) i zna agrotechnikę głównych gatunków roślin alternatywnych
5,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin alternatywnych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin i jej wpływ na wielkość i jakość plonu