Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończone szkolenie biblioteczne
W-2Umiejętność edytowania tekstu
W-3Znajomość i umiejętność zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Napisanie i obrona pracy magisterskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie badań związanych z tematyką pracy magisterskiej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.0
T-PD-2Studiowanie dostępnej literatury i opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy magisterskiej.0
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.0
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do jej obrony i egzaminu dyplomowego.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Zdefiniowanie problemu badawczego, określenie zakresu pracy, materiału i metod badawczych20
A-PD-2Zbieranie literatury związanej z przygotowywaną pracą magisterską80
A-PD-3Analiza zgromadzonych publikacji, tłumaczenie prac obcojęzycznych100
A-PD-4Opracowanie statystyczne wyników badań, ich zestawienie w formie tabel, rysunków, itp.100
A-PD-5Przygotowanie pracy magisterskiej i złożenie jej do druku140
A-PD-6Przygotowanie się do egzaminu magisterskiego i obrony pracy120
A-PD-7Udział w konsultacjach50
610

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora w trakcie konsultacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
S-3Ocena podsumowująca: Recenzja pracy dyplomowej
S-4Ocena podsumowująca: Obrona pracy magisterskiej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C10_W01
Student posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie pracy magisterskiej
ROL_2A_W10C-1T-PD-1, T-PD-3, T-PD-2, T-PD-4M-1S-2, S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C10_U01
Sudent posiada umiejetność przygotowania pracy oraz prezentowania uzyskanych wyników
ROL_2A_U06C-1T-PD-1, T-PD-3, T-PD-2, T-PD-4M-1S-2, S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_C10_K01
Student potrafi określać cele realizowanych badań
ROL_2A_K03, ROL_2A_K06, ROL_2A_K01C-1T-PD-1, T-PD-3, T-PD-2, T-PD-4M-1S-2, S-3, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C10_W01
Student posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie pracy magisterskiej
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę umożliwiającą przygotowanie pracy magisterskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C10_U01
Sudent posiada umiejetność przygotowania pracy oraz prezentowania uzyskanych wyników
2,0
3,0Stodent w stopniu dostatecznym opracowuje i opisuje wyniki swoich badań. Potrafi zreferować swoją pracę dyplomową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_C10_K01
Student potrafi określać cele realizowanych badań
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi określać cele realizowanych badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1997, drugie
  2. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Gambarelli G., Łucki Zb., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas Kraków, Kraków, 1996

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie badań związanych z tematyką pracy magisterskiej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.0
T-PD-2Studiowanie dostępnej literatury i opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy magisterskiej.0
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.0
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do jej obrony i egzaminu dyplomowego.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Zdefiniowanie problemu badawczego, określenie zakresu pracy, materiału i metod badawczych20
A-PD-2Zbieranie literatury związanej z przygotowywaną pracą magisterską80
A-PD-3Analiza zgromadzonych publikacji, tłumaczenie prac obcojęzycznych100
A-PD-4Opracowanie statystyczne wyników badań, ich zestawienie w formie tabel, rysunków, itp.100
A-PD-5Przygotowanie pracy magisterskiej i złożenie jej do druku140
A-PD-6Przygotowanie się do egzaminu magisterskiego i obrony pracy120
A-PD-7Udział w konsultacjach50
610
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C10_W01Student posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie pracy magisterskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W10posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji roślinnej
Cel przedmiotuC-1Napisanie i obrona pracy magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie badań związanych z tematyką pracy magisterskiej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.
T-PD-2Studiowanie dostępnej literatury i opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy magisterskiej.
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora w trakcie konsultacji
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
S-3Ocena podsumowująca: Recenzja pracy dyplomowej
S-4Ocena podsumowująca: Obrona pracy magisterskiej
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę umożliwiającą przygotowanie pracy magisterskiej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C10_U01Sudent posiada umiejetność przygotowania pracy oraz prezentowania uzyskanych wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U06Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, prezentowania uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków w ramach prowadzonej pracy dyplomowej z zakresu rolnictwa.
Cel przedmiotuC-1Napisanie i obrona pracy magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie badań związanych z tematyką pracy magisterskiej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.
T-PD-2Studiowanie dostępnej literatury i opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy magisterskiej.
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora w trakcie konsultacji
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
S-3Ocena podsumowująca: Recenzja pracy dyplomowej
S-4Ocena podsumowująca: Obrona pracy magisterskiej
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stodent w stopniu dostatecznym opracowuje i opisuje wyniki swoich badań. Potrafi zreferować swoją pracę dyplomową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_C10_K01Student potrafi określać cele realizowanych badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K03Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości plonów rolniczych z uwzględnieniem ochrony, kształtowania i stanu środowiska naturalnego i roli agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości
ROL_2A_K06Potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z doradztwem produkcji rolniczej i agroturystyce
ROL_2A_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Napisanie i obrona pracy magisterskiej
Treści programoweT-PD-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie badań związanych z tematyką pracy magisterskiej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
T-PD-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań.
T-PD-2Studiowanie dostępnej literatury i opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy magisterskiej.
T-PD-4Pisanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do jej obrony i egzaminu dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora w trakcie konsultacji
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy
S-3Ocena podsumowująca: Recenzja pracy dyplomowej
S-4Ocena podsumowująca: Obrona pracy magisterskiej
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi określać cele realizowanych badań
3,5
4,0
4,5
5,0