Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S2)

Sylabus przedmiotu Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 1,00,33zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza w zakresie bhp oraz wpływu materialnych parametrów środowiska pracy i przebywania na stan psycho-fizyczny ludzi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
C-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
C-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.2
T-A-2Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.3
5
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.2
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.4
T-W-3Fizjologia pracy.2
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.2
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.2
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach.5
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Projekt oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.20
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych.15
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.6
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A02_W01
Rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
ROL_2A_W04C-2, C-3, C-1T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A02_U01
Potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
ROL_2A_U05C-2, C-1T-A-2, T-A-1, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_2A_A02_K01
Ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
ROL_2A_K04C-2, C-3, C-1T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A02_W01
Rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą ergonomii i zasad bhp przy wykonywaniu określonej pracy.
3,5Student ma ogólną orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,0Student ma dobrą orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,5Student w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
5,0Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A02_U01
Potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
2,0Student nie potrafi wykorzystać informacji przekazywanych na zajęciach w celu wykonania pracy zaliczeniowej.
3,0Student dokonuje opracowania pisemnego dotyczącego oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zaleceniami metodycznymi przekazanymi przez nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zaleceniami metodycznymi przekazanymi przez nauczyciela, przedstawiając na zaliczenie pracę stanowiącą rozwinięcie przykładu obliczeniowego realizowanego w ramach zajęć audytoryjnych.
4,5Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zalecniami metodycznymi, wykazując się wnikliwą analizą obciążeń fizycznych jakim podlega pracownik zatrudniony na danym stanowisku pracy.
5,0Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zalecniami metodycznymi, wykazując się wnikliwą analizą obciążeń fizycznych jakim podlega pracownik zatrudniony na danym stanowisku pracy, dokonuje właściwej interpretacji uzyskanych wyników i potrafi na ich podstaie wyciągnąć trafne wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ROL_2A_A02_K01
Ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
2,0Student wykazuje brak zainteresowania problematyką przedmiotu, neguje korzyści społeczne i zawodowe jakie są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu w praktyce podstaw naukowych ergonomii i bhp.
3,0Student wykazuje ograniczone zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp .
3,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce zawodowej.
4,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce.
4,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej.
5,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej, ma świadomość potrzeby dotyczącej podejmowania starań kreowania bezpiecznych i higienicznych standardów pracy.

Literatura podstawowa

  1. Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., OWPW, Warszawa, 2011, 2
  2. Jabłoński J., Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006
  3. Marcinkowski J., Horst W.M., Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Edukacja i badania., Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007
  4. Horst W., Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004
  5. Górska E., Diagnoza ergonomiczna stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Poznań, 2004
  6. Wieczorek Z., BHP w biurze i urzędzie. Ergonomia w pracy biurowej., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2011, I
  7. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, I

Literatura dodatkowa

  1. Atest, Ochrona Pracy, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, miesięcznik
  2. www.ciop.pl, polecana strona internetowa
  3. www.ergonomia-polska.com, polecana strona internetowa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.2
T-A-2Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.3
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.2
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.4
T-W-3Fizjologia pracy.2
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.2
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.2
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach.5
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Projekt oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy.20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych.15
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.6
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A02_W01Rozumie złożoność oddziaływań elementów socjosystemów technicznych oraz zna podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe, które decydują o ergonomii pracy i bezpieczeństwie użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_W04zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
C-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
Treści programoweT-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-6Omówienie wybranych, aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.
T-W-3Fizjologia pracy.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą ergonomii i zasad bhp przy wykonywaniu określonej pracy.
3,5Student ma ogólną orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,0Student ma dobrą orientację w zakresie wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Potrafi wskazać na możliwe działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
4,5Student w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
5,0Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu wymagań ergonomicznych dotyczących środowiska pracy oraz systemu ochrony pracy w Polsce. Rozumie potrzebę i potrafi wskazać na działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A02_U01Potrafi dokonać analizy krytycznej rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dokonując ich oceny w aspekcie humanizacji procesu pracy oraz potrafi zastosować proste narzędzia metodyczne w celu oszacowania obciążeń psychofizycznych pracownika.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_U05Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i realizacją produkcji w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych.
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
Treści programoweT-A-2Szacowanie wydatku energetycznego na pracę oraz zastosowanie wybranych metod wyznaczania uciążliwości pracy fizycznej.
T-A-1Wykorzystanie zestawu danych antropometrycznych do projektowania wybranych parametrów stanowiska pracy.
T-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.
T-W-3Fizjologia pracy.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać informacji przekazywanych na zajęciach w celu wykonania pracy zaliczeniowej.
3,0Student dokonuje opracowania pisemnego dotyczącego oceny uciążliwości pracy fizycznej dla wybranego stanowiska pracy, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zaleceniami metodycznymi przekazanymi przez nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zaleceniami metodycznymi przekazanymi przez nauczyciela, przedstawiając na zaliczenie pracę stanowiącą rozwinięcie przykładu obliczeniowego realizowanego w ramach zajęć audytoryjnych.
4,5Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zalecniami metodycznymi, wykazując się wnikliwą analizą obciążeń fizycznych jakim podlega pracownik zatrudniony na danym stanowisku pracy.
5,0Student samodzielnie wykonuje pracę zaliczeniową zgodnie z zalecniami metodycznymi, wykazując się wnikliwą analizą obciążeń fizycznych jakim podlega pracownik zatrudniony na danym stanowisku pracy, dokonuje właściwej interpretacji uzyskanych wyników i potrafi na ich podstaie wyciągnąć trafne wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięROL_2A_A02_K01Ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i środowiska wynikających z narażenia na materialne czynniki środowiska pracy i przebywania oraz stanowiących konsekwencję działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_2A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do praktycznego zastosowania wybranych metod oceny uciążliwości wynikających z obciążeń psycho-fizycznych pracą.
C-3Ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawa pracy i bhp.
C-1Kształtowanie umiejętności analizy krytycznej warunków pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych.
Treści programoweT-W-5Identyfikacja, analiza i ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego.
T-W-2Antropometria w procesie humanizacji pracy oraz w kształtowaniu warunków materialnego środowiska przebywania człowieka.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu: początki i ewolucja ergonomii w aspekcie przemian społeczno gospodarczych.
T-W-4Psychologia inżynieryjna i techniczna.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt ergonomicznego stanowiska pracy dla wybranego zawodu (zaliczenie zajęć audytoryjnych).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje brak zainteresowania problematyką przedmiotu, neguje korzyści społeczne i zawodowe jakie są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu w praktyce podstaw naukowych ergonomii i bhp.
3,0Student wykazuje ograniczone zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp .
3,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce zawodowej.
4,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz stosowania ich w praktyce.
4,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp oraz jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej.
5,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki przedmiotu, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad ergonomii i bhp, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej, ma świadomość potrzeby dotyczącej podejmowania starań kreowania bezpiecznych i higienicznych standardów pracy.